Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Forslag til lokalplantillæg nr. 1 til lokalplan B87 - 'For et offentligt område og et centerområde i Brenderup Kirkeby'

Byrådet vedtog på deres møde 5. februar 2018, at sende forslag til tillæg nr.1 til lokalplan B87 i offentlig høring. Planforslaget omfatter ejendommen Kirkevej 31, der ligger i den sydlige del af Brenderup, der også kaldes Brenderup Kirkeby.

Planforslaget er udarbejdet med henblik på, at ændre anvendelsen af delområde 1 i gældende plan, Lokalplan nr. B87, så også ejendommen Kirkevej 31 kan anvendes til boligfor¬mål. I den forbindelse præciseres bestemmelsen omkring udstykning i delområde 1, så ejendommen Kirkevej 31 kan udstykkes som selvstændig ejendom.

Lokalplantillæg nr. 1 til B87 kan hentes i PDF på følgende link: Forslag til Lokalplantillæg nr. 1 til B87 (PDF)

Høring
Planforslaget er i offentlig høring fra d. 23. februar til 9. marts 2018. Planforslaget kan ses på Middelfart Kommunes hjemmeside, på bibliotekerne i Middelfart, Strib, Nørre Aaby og Ejby.

Indsigelser eller ændringsforslag skal sendes skriftligt inden d. 9. marts 2018 til: teknik@middelfart.dk eller Teknik- og Miljøforvaltningen, Nytorv 9, 5500 Middelfart.

Midlertidige retsvirkninger
Fra og med 23. februar må ejendomme, der er omfattet af planforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Bestemmelsen finder kun anvendelse indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst 1 år efter offentliggørelsen af forslaget.

Efter udløbet af fristen for indsigelser kan Byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde mv.

Screening efter lov om miljøvurdering
Der er gennemført en screening af planforslaget i henhold til Lov om miljøvurdering og på den baggrund truffet beslutning om ikke at udarbejde en egentlig miljøvurdering. Screeningen kan ses på Middelfart Kommunes hjemmeside sammen med planforslaget.

Screeningskemaet hentes i excel her: Screeningskema - Tillæg nr. 1 til lokalplan B87 (Excel)

Klagevejledning – screening efter lov om miljøvurdering
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter lov om miljøvurdering, kan du klage til Planklagenævnet inden d. 23. marts 2018.

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Middelfart Kommune på teknik@middefart.dk eller Teknik- og Miljøforvaltningen Nytorv 9, 5500 Middelfart. Middelfart Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Teknisk Udvalg

 

Sidst opdateret af Benjamin Runge
23. februar 2018