Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Forslag til lokalplan nr. 183 og tillæg nr 6 til kommuneplan 2017-2029 - Blandet boligområde ved Røjlemosevej i Strib

Byrådet vedtog på deres møde 17. maj, at sende forslag til Lokalplan nr. 183 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 6 i offentlig høring.

Planforslagene omfatter et område ved Røjlemosevej i Strib, der tidligere har været anvendt til bolig formål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Området ønskes fremad rettet anvendt til blandet boligområde med tæt-lav og etageboligbebyggelse.

Planforslaget er udarbejdet med henblik på, at udlægges området anvendelse til blandet boligområde med åben-lav og etageboligbebyggelse, så den ønskede omdannelses af området kan gennemføres.

Formålet med planforslagene er dermed sikre, at eksisterende bebyggelse kan nedrives, samt at nye bebyggelse opføres indpasset i forhold de omkringliggende bebyggelser mht. omfang, placering, arkitektur og materialevalg. Desuden skal planforslagene sikre, at området etableres med stier og grønne områder. Derudover er det planforslagets formål at sikre, at vejadgangen til området sker fra Røjlemosevej.

Høring
Planforslaget er i offentlig høring fra d. 25. maj til 21. juni. Planforslaget kan ses på her, på bibliotekerne i Middelfart, Strib, Nørre Aaby og Ejby.

Indsigelser eller ændringsforslag skal sendes skriftligt inden d. 21. juni til: teknik@middelfart.dk eller Teknik- og Miljøforvaltningen, Nytorv 9, 5500 Middelfart.

Midlertidige retsvirkninger
Fra og med d. 25. maj må ejendomme, der er omfattet af planforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Bestemmelsen finder kun anvendelse indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst 1 år efter offentliggørelsen af forslaget.

Efter udløbet af fristen for indsigelser kan Byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde mv.

Screening efter lov om miljøvurdering
Der er gennemført en screening af planforslaget i henhold til Lov om miljøvurdering og på den baggrund truffet beslutning om ikke at udarbejde en egentlig miljøvurdering. Screeningen kan ses på her.

Klagevejledning – screening efter lov om miljøvurdering
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter lov om miljøvurdering, kan du klage til Planklagenævnet inden d. 21. juni 2018.

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Middelfart Kommune på teknik@middefart.dk eller Teknik- og Miljøforvaltningen Nytorv 9, 5500 Middelfart. Middelfart Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Teknisk Udvalg

Sidst opdateret af Gitte Hertzum
02. oktober 2019