Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Lokalplanforslag 165

Byrådet vedtog på deres møde den 7. september 2015 at sende forslag til Lokalplan 165 i offentlig høring. Planforslaget omfatter et område på cirka 1,6 ha. i Bårings vestlige bykant ved Lindegaardsvej.

Planforslagets baggrund og indhold
Lokalplanforslaget er udarbejdet for at skabe mulighed for at udnytte området til åben-lav boliger i overensstemmelse med kommuneplanen for området. I henhold til planforslaget kan der udstykkes godt 10 parceller til åben-lavt byggeri. I den sydlige del af området og ud mod Hedegårdsvej må bebyggelsen kun opføres i 1 etage af hensyn til bl.a. kirkeomgivelserne, mens bebyggelsen i det øvrige område må være op til 2 etager. Vejadgang til området skal ske fra Lindegaardsvej.

Her kan du se lokalplanforslag 165.

Du kan også se forslaget på bibliotekerne i Middelfart, Strib, Nørre Aaby og Ejby samt i Bor-gerservice, Nygade 2 i Middelfart, hvorfra det også kan udleveres.

Høring
Planforslaget er i offentlig høring fra den 17. september til den 12. november 2015.

Indsigelser eller ændringsforslag skal sendes skriftligt inden d. 12. november 2015 til: teknik@middelfart.dk eller Teknik- og Miljøforvaltningen, Østergade 21, 5580 Nørre Aaby.

Midlertidige retsvirkninger
Fra og med 17. september 2015 må ejendomme, der er omfattet af planforslaget, ikke be-bygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af de endelige planers indhold. Bestemmelsen finder kun anvendelse indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst 1 år efter offentliggørelsen af forslaget.

Efter udløbet af fristen for indsigelser kan Byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslagene, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde mv.

Miljøvurdering
Der er gennemført en screening af planforslaget i henhold til Lov om miljøvurdering og på den baggrund truffet beslutning om ikke at udarbejde en egentlig miljøvurdering.

Screeningen kan ses her.

Klagevejledning - miljøvurdering
Eventuel klage over afgørelsen vedrørende beslutningen om, at der ikke udarbejdes miljøvurdering, skal indgives til Natur- og Miljøklagenævnet inden d. 15. oktober 2015.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Vejledning om gebyrordningen findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Sidst opdateret af Webmaster
14. december 2017