Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Forslag til lokalplan nr. 184 og tillæg nr. 8 til kommuneplan 2017-2029 - Lillebælt naturistcamping - Svinø

Byrådet vedtog på deres møde 6. januar 2020 at sende forslag til Lokalplan nr. 184 og forslag til Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017-2029 i offentlig høring.

Planforslaget omfatter den eksisterende campingplads ved Fjordvej på Svinø samt ubebyggede arealer i det åbne land umiddelbart nord for campingpladsen.

Planforslaget er udarbejdet med henblik på at muliggøre en udvidelse af campingpladsen, så der opnås en øget kapacitet med flere campinghytter og standpladser samt for at muliggøre en generel forbedring af pladsens faciliteter. Campingpladsens placering – bl.a. ud til Gamborg Fjord - betyder, at udvidelsen skal ske under nøje hensyntagen til de omgivende natur- og landskabskvaliteter. Endvidere sikres der med planlægningen stiadgang for offentligheden samt vejadgang til naboejendommen mod nord.

Høring

Planforslagene er i offentlig høring fra 15. januar til 11. marts 2020. Planforslagene kan ses på følgende link - Forslag til lokalplan 184 med tilhørende kommuneplanforslag og på bibliotekerne i Middelfart, Nørre Aaby og Ejby.

Indsigelser eller ændringsforslag skal sendes skriftligt inden d. 11. marts 2020 som

sikker post med NemID (Borger.dk) til Teknik og Miljøforvaltningen (åbner i nyt vindue)
sikker post med Medarbejdersignatur (Virk.dk) til Teknik og Miljøforvaltningen (åbner i nyt vindue)

eller til Teknik- og Miljøforvaltningen, Nytorv 9, 5500 Middelfart.

Midlertidige retsvirkninger

Fra og med 15. januar 2020 må ejendomme, der er omfattet af planforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Bestemmelsen finder kun anvendelse indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst 1 år efter offentliggørelsen af forslaget.

Efter udløbet af fristen for indsigelser kan Byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde mv.

Screening efter lov om miljøvurdering

Der er gennemført en screening af planforslaget i henhold til Lov om miljøvurdering og på den baggrund truffet beslutning om ikke at udarbejde en egentlig miljøvurdering. Screeningen kan ses på følgende link - Screening i henhold til lov om miljøvurdering.

Klagevejledning – screening efter lov om miljøvurdering


Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter lov om miljøvurdering, kan du klage til Planklagenævnet inden d. 12. februar 2020.

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk (åbner nyt vindue) og virk.dk (åbner i nyt vindue). Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside naevneneshus.dk (åbner nyt vindue).

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Middelfart Kommune på Teknik- og miljøforvaltningen (NemID) (åbner nyt vindue) eller Teknik- og Miljøforvaltningen Nytorv 9, 5500 Middelfart. Middelfart Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.
 

Teknisk Udvalg

Sidst opdateret af Morten Rask
15. oktober 2020