Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Forslag til lokalplan 209 - Middelfart Sundheds- og Frivillighedscenter

Byrådet/økonomiudvalget vedtog på deres møde d. 21. juni 2021 at sende forslag til lokalplan nr. 209 i offentlig høring. 

Lokalplanområdet ligger i Middelfart By ved P V Tuxensvej. Området er valgt, da Middelfart Kommune ønsker at etablere et nyt Sundheds- og Frivillighedscenter i tilknytning til Middelfart Sygehus.  Lokalplanen skal muliggøre tilvejebringelsen af et borgernært og sammenhængende sundhedstilbud.
 
Lokalplanforslaget giver mulighed for etableringen af en bebyggelse på op til 5000 m2, i maksimalt to etagers højde, som kan være op til 10 meter højt, med dertilhørende parkerings- og opholdsarealer. Lokalplanforslaget fastsætter en bebyggelsesprocent på 80.
 
Med lokalplanforslaget sikres det, at ny bebyggelse, hvad angår materialevalg og formsprog, indpasses i overensstemmelse med eksisterende bygningskomplekser udenfor lokalplanområdets afgræsning.

Lokalplanen angiver, at bebyggelsen skal fremstå i røde teglsten, dog med mulighed for at anvende andre materialetyper på en andel af den nye bebyggelses facader.

billede af det lokalplanlagte område jf. lokalplanforslag 209
Der er mulighed for at komme med bemærkninger /indsigelser til lokalplanforslaget og tilhørende miljøvurdering.

Høring

Lokalplanforslaget er i offentlig høring i perioden fra den 7 juli 2021 til den 15 september 2021.
 
Planforslaget kan ses som pdf Lokalplanforslag 209 – Middelfart Sundheds- og Frivillighedscenter og på bibliotekerne i Middelfart, Nørre Aaby og Ejby.

Indsigelser eller ændringsforslag skal være indsendt senest den 15 september 2021 og sendes skriftligt som:

sikker post med NemID (Borger.dk) til Teknik- og Miljøforvaltningen
sikker post med Medarbejdersignatur (Virk.dk) til Teknik- og Miljøforvaltningen

Eller til Teknik- og Miljøforvaltningen, Nytorv 9, 5500 Middelfart.

Midlertidige retsvirkninger

Fra og med 7. juli 2021 må ejendomme, der er omfattet af planforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Bestemmelsen finder kun anvendelse indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst 1 år efter offentliggørelsen af forslaget.
Efter udløbet af fristen for indsigelser kan Byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde mv.

Screening efter lov om miljøvurdering

Der er gennemført en screening af planforslaget i henhold til Lov om miljøvurdering og på den baggrund truffet beslutning om ikke at udarbejde en egentlig miljøvurdering. Screeningen kan ses via følgende link:Miljøscreening af lokalplan 209 – Middelfart Sundheds- og Frivillighedscenter.

Klagevejledning – screening efter lov om miljøvurdering

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter lov om miljøvurdering, kan du klage til Planklagenævnet senest d. 4. august 2021.

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk. Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside naevneneshus.dk.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Middelfart Kommune på Teknik- og miljøforvaltningen eller Teknik- og Miljøforvaltningen Nytorv 9, 5500 Middelfart. Middelfart Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.
 
Plan & Byg