Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Forslag til lokalplan 206 og tillæg nr. 23 til kommunplan 2017-2029

luftfoto over det lokalplanlagte område ved billeshavevej

Byrådet vedtog på deres møde d. 06. april 2021 at sende Forslag til tillæg nr. 23 til kommuneplan 2017 – 2029 og forslag til lokalplan 206, Boligområde ved Billeshavevej i Strib i offentlig hørring fra 14. april til 9. juni, 2021.

Planforslagene åbner mulighed for en kombination af tæt/lav bebyggelse i én etage og 3 etagebebyggelser på 6 etager og mulighed for én etagebebyggelse med boliger og fælleshus på 4 etager.

Om planforslagene

Planforslagene giver mulighed for ca. 135 boliger/lejligheder, hvilket resulterer i en bebyggelsesprocent på 30 % for delområdet til rækkehusene og 45 % for delområderne til etageboligerne.
 
Udover delområderne til boligerne, er der et fælles grønt område med varierede plantearter som sikrer et højt niveau af biodiversitet.
 
Fra de omkringliggende områder vil planområdet primært fremstå med et levende skovbryn som består af varierede trætyper. På lang afstand vil etagebebyggelser være næsten dækket af beplantning og fra naboområderne vil de nederste etager være delvist dækket af beplantning, og de øverste etager være synlige.
 
Lokalplanen har fokus på at styrke identiteten i området. Derfor er etageboligerne placeret ovenpå de tidligere olielagre, og genanvender dermed delvist betonkonstruktionerne.
 
Der er vejadgang fra Billeshavevej og området er forbundet med stisystemer. Langs områdets vestlige skel er der planlagt en omfartsvej som vil give hele området og dets omgivelser let tilgængelighed til det øvrige vejnet.
Området er omfattet af kommuneplanramme B.02.12, som fastlægger anvendelse til boliger op til 2 etager i en højde på 12 meter. For at give mulighed for bebyggelse i op til seks etager, er der derfor udarbejdet et forslag til et kommuneplantillæg, som giver mulighed for dette.
 
Der er mulighed for at komme med bemærkninger til lokalplanforslaget og tilhørende screening efter lov om miljøvurdering.Høring

Planforslagene er i offentlig høring i perioden fra den 14. april 2021 til den 9. juni 2021.

 
Planforslagene kan ses som pdf: ”Forslag til tillæg nr. 23 til kommuneplan 2017 – 2029" og "Forslag til lokalplan 206, Boligområde ved Billeshavevej i Strib

Høringssvar sendes som

sikker post med NemID (Borger.dk) til Teknik- og Miljøforvaltningen
sikker post med Medarbejdersignatur (Virk.dk) til Teknik- og Miljøforvaltningen

Eller til Teknik og Miljøafdelingen, Nytorv 9, 5500 Middelfart.Vil du vide mere:

Se planområdet:
Du har mulighed for at komme ud og se planområdet, en af følgende datoer:
Tirsdag den, 20 april, 2021 kl. 10.00 - 12.00
Onsdag den, 21 april, 2021 kl. 16.00 - 19.00

På grund af Corona restriktioner skal du tilmelde dig senest mandag den, 19. april
Det gør du ved at sende en mail til kog@lkd.dk og oplyse kontaktoplysninger, hvornår man kommer og hvor mange man er.

Mødested er ved indgangen ved Billeshavevej 40, 5500 Middelfart.
Besøget vil ske på egen hånd og på eget ansvar.

Der er mulighed for at stille spørgsmål til nedenstående på stedet:

Repræsentant fra Bygherre firmaet: Living Development ved Lars Klitgaard eller Kim Gammelgaard Repræsentant fra nuværende ejer af området FDO, ved  Ib Laursen

Repræsentant fra  rådgivende arkitektfirma:  Archidea ved  Tine Gravsen eller Otto Wagner.

Borgermøde:

På grund af forholdsregler vedrørende Corona bliver borgermødet afholdt digtalt.
Du kan deltage i digitalt borgermøde torsdag den, 20. maj, mellem kl. 17-18.00
Tilmelding er ikke nødvendig. Der kommer nærmere information på Middelfart Kommunes hjemmeside.

Du deltager via dette link:https://middelfart.webex.com/middelfart/j.php?MTID=mced16f02db8b3747d4fa19d248cf3aa7Program for borgermødet:

• Velkomst og rids over planlagt udvikling i Strib, ved borgmester, Johannes Lundsfryd
• Indlæg ved repræsentanter for underskriftsindsamling ved Niels Erhard Sørensen og Lydia Kragh-Hansen
• Præsentation af boligprojektet ved bygherre: Living Development
• Spørgsmål og debat til Johannes, Regitze og Living Development1
• Afrunding ved udvalgsformand Regitze Tilma.

Midlertidige retsvirkninger

Fra og med 14. april 2021 må ejendomme, der er omfattet af planforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Bestemmelsen finder kun anvendelse indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst 1 år efter offentliggørelsen af forslaget.
Efter udløbet af fristen for indsigelser kan Byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde mv.

Screening efter lov om miljøvurdering

Der er gennemført en screening af planforslaget i henhold til Lov om miljøvurdering og på den baggrund truffet beslutning om ikke at udarbejde en egentlig miljøvurdering. Screeningen kan ses via følgende link: Miljøscreening af Forslag til tillæg nr. 23 til kommuneplan 2017 – 2029 og Forslag til lokalplan 206, Boligområde ved Billeshavevej i Strib (pdf)

Klagevejledning – screening efter lov om miljøvurdering

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter lov om miljøvurdering, kan du klage til Planklagenævnet senest den 9. juni 2021.

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk. Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside naevneneshus.dk.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Middelfart Kommune på Teknik- og miljøforvaltningen eller Teknik- og Miljøforvaltningen Nytorv 9, 5500 Middelfart. Middelfart Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

 
Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Plan & Byg