Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Forslag til lokalplan 205 og tillæg nr. 22 til kommuneplan 2017 – 2029

Byrådet vedtog på deres møde d. 1. marts 2021 at sende forslag til lokalplan nr. 205 og forslag til tillæg nr. 22 til kommuneplan 2017-2029 i offentlig høring. Planforslagene omfatter området vest for Teglgårdsparken helt ned til Fænøsund.
 
Planforslagene er udarbejdet efter ønske fra hotellet om udvidelse af deres kapacitet. Formålet med lokalplanen er at fastlægge områdets anvendelse til lettere erhvervsformål i form af hotel-, konference- og restaurationsvirksomhed samt tilknyttede funktioner. Lokalplanen skal blandt andet sikre, at ny bebyggelse opføres under hensyntagen til placeringen i kystlandskabet, og at de bygningsmæssige bevaringsinteresser i området sikres.
 
Der er mulighed for at komme med bemærkninger /indsigelser til lokalplanforslaget og tilhørende miljøvurdering.
 

Høring

Lokalplanforslaget er i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2021 – d. 3. maj 2021.

Planforslagene samt den støjtekniske redegørelse der vurderer støjforholdene efter en fremtidig udvidelse af Hotel Sixtus kan ses her som pdf: Lokalplanforslag 205 og forslag til kommuneplantillæg 22 – Hotel ved Teglgårdsvej, Middelfart (pdf) og Støjteknisk redegørelse + bilag (pdf)

Du kan læse mere om høringen på høringer 2021

Midlertidige retsvirkninger

Fra og med d. 3. marts 2021må ejendomme, der er omfattet af planforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Bestemmelsen finder kun anvendelse indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst 1 år efter offentliggørelsen af forslaget.
 
Efter udløbet af fristen for indsigelser kan Byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslag, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde mv.

Screening efter lov om miljøvurdering

Der er gennemført en screening af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering og på den baggrund truffet beslutning om ikke at udarbejde en egentlig miljøvurdering. Screeningen kan ses via følgende link: Miljøscreening af lokalplan 205 og Kommuneplantillæg 22 – Hotel ved Teglgårdsvej, Middelfart (pdf)

Klagevejledning – screening efter lov om miljøvurdering

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter lov om miljøvurdering, kan du klage til Planklagenævnet senest d. 3. maj 2021.
 
Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk. Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside naevneneshus.dk.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Middelfart Kommune på Teknik- og miljøforvaltningen eller Teknik- og Miljøforvaltningen Nytorv 9, 5500 Middelfart. Middelfart Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

 
Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Plan & Byg