Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Forslag til lokalplan 200 og tillæg nr. 19 til kommuneplan 2017-2029

billede af lokalplanlagt område lokalplan 200

Planforslagene sendes ud i forlænget høring da der i den første del af høringen manglede dele af detailhandelsredegørelsen for udvidelsen af bymidten. De er nu vedhæftet kommuneplantillægget. Alle allerede indkomne høringssvar vil blive taget med i den videre planlægning

Byrådet vedtog på deres møde d. 1. februar 2021 at sende forslag til lokalplan nr. 200 og forslag til tillæg nr. 19 til kommuneplan 2017-2029 i offentlig høring. Planforslagene omfatter et område på hjørnet af Odensevej og Rosenvænget der i dag huser Aldi og to boliger.
 
Planforslagene er udarbejdet med henblik på at muliggøre en udvidelse af den eksisterende dagligvarebutik med de to bagvedliggende boligmatrikler.
 
Butikken vil blive vejbetjent som forholdene er i dag fra Odensevej og Rosenvænget, parkeringspladsen beholder sin nuværende placering, men udvides op langs den vestlige side af matriklen mod Rosenvænget.
 
Parkeringspladsen skal indrettes med et grønt præg og opdelt i mindre grupper af p-pladser. Sikkerheden for gående og cyklende er i højsædet og der vil blive etableret overdækket cykelparkering nær indgangen til butikken, der kobles samtidig en sti på den nuværende cykel/gangsti mod øst, så det er nemt for de bløde trafikanter at komme til og fra butikken.

Der gives med planforslaget mulighed for at butikken kan inddrag de to bagved liggende boliger i deres matrikel og derved udvide butikken til maks. 1200m2. Inddragelsen af de to boligmatrikler medfører en udvidelse af bymidteafgrænsningen.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 19 muliggør udvidelsen af bymidteafgrænsningen, hvilket udløser en omklassificering af Middelfarts nr. 2 bymidte ved Brovejen og Kløvervej til et aflastningsområde. Omklassificeringen til aflastningsområde betyder at de nuværende butikker, Netto, Lidl og Føtex ikke kan udvide før der åbner en udvalgsvarebutik i området.
 
Der er mulighed for at komme med bemærkninger /indsigelser til planforslagene og tilhørende miljøvurdering.

Høring

Planforslagene er i offentlig høring i perioden fra d. 3. februar 2021 – d. 12. maj 2021

Planforslagene kan ses her som pdf: Lokalplanforslag 200 (pdf) og forslag til kommuneplantillæg 19 – Detailhandel ved Odensevej/Rosenvænget(pdf)

Du kan læse mere om høringen på høringer 2021
 

Screening efter lov om miljøvurdering

Der er gennemført en screening af planforslaget i henhold til Lov om miljøvurdering og på den baggrund truffet beslutning om ikke at udarbejde en egentlig miljøvurdering. Screeningen kan ses via følgende link: Miljøscreening af forslag til lokalplan 200 og kommuneplantillæg nr. 19 – Detailhandel ved Odensevej/Rosenvænget (pdf).

Klagevejledning – screening efter lov om miljøvurdering

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter lov om miljøvurdering, kan du klage til Planklagenævnet senest d. 12. maj 2021

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk. Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside naevneneshus.dk.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Middelfart Kommune på Teknik- og miljøforvaltningen eller Teknik- og Miljøforvaltningen Nytorv 9, 5500 Middelfart. Middelfart Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

 
Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Plan & Byg