Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Forslag til Lokalplan nr. 191 og kommuneplantillæg nr. 10

Område til boliger og erhverv i Roerslev

Byrådet vedtog på deres møde 3. december 2018 at sende forslag til Lokalplan nr. 191 og kommuneplantillæg nr. 10 i offentlig høring.

Planforslagene omfatter et område i den centrale del af landsbyen Roerslev, som i dag anvendes til blandede bolig og erhvervsformål. Planforslagene er udarbejdet med henblik på, at sikre en eksisterende entreprenørvirksomheds muligheder for udvikling og udbygning.

Med lokalplanforslaget gives der endvidere mulighed for at der kan opføres ny bebyggelse til i alt to boliger og desuden udlægges et område til oplag.

Området vejbetjenes via Blankegaardsvej og Timsgyden.

Forslag til lokalplan 191 og kommuneplantillæg nr. 10 kan hentes som PDF på følgende link:
Forslag til lokalplan 191 og kommuneplantillæg nr. 10

Høring
Planforslagene er i offentlig høring fra d. 12. december 2018 til d. 9. januar 2019. Planforslagene desuden ses på bibliotekerne i Middelfart, Nørre Aaby og Ejby.

Indsigelser eller ændringsforslag skal sendes skriftligt inden d. 9. januar 2019 til: Teknik- og miljøforvaltningen (NemID) (åbner nyt vindue) eller  Teknik- og Miljøforvaltningen, Nytorv 9, 5500 Middelfart.

Midlertidige retsvirkninger
Fra og med 12. december 2018 må ejendomme, der er omfattet af planforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Bestemmelsen finder kun anvendelse indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst 1 år efter offentliggørelsen af forslaget.

Efter udløbet af fristen for indsigelser kan Byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde mv.

Screening efter lov om miljøvurdering
Der er gennemført en screening af planforslaget i henhold til Lov om miljøvurdering og på den baggrund truffet beslutning om ikke at udarbejde en egentlig miljøvurdering.
Screeningen kan hentes som PDF på dette link:
Screening af forslag til lokalplan 191 og kommuneplantillæg nr. 10

Klagevejledning – screening efter lov om miljøvurdering
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter lov om miljøvurdering, kan du klage til Planklagenævnet inden d. 9. januar 2019.

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk(åbner i nyt vindue) og virk.dk(åbner i nyt vindue). Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside via dette link(åbner i nyt vindue).
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Middelfart Kommune på Teknik- og miljøforvaltningen (NemID) (åbner nyt vindue) eller Teknik- og Miljøforvaltningen Nytorv 9, 5500 Middelfart. Middelfart Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Sidst opdateret af Gitte Hertzum
02. oktober 2019