Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 203 OG TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2017-29

kort der viser det lokalplanlagte område ved hyllehøjskolen, lokalplan 203

Lokalplanområdets placering på hjørnet af Assensvej og Hyllehøjvej i den sydøstlige udkant af Middelfart.

 

Byrådet vedtog på deres møde d. 2. november 2020 at sende forslag til lokalplan nr. 203 med tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 18 i offentlig høring. Planforslagene omfatter et område ved Hyllehøjskolen og Hyllehøjhallen med tilhørende sportsplads, parkeringsanlæg, skolegård og grønne opholdsarealer.

Planforslagene er udarbejdet med henblik på at muliggøre, at der kan opføres en ny daginstitution i tilknytning til Hyllehøjskolen som følge af prognoser, der viser en vækst i børnetallet i området. Ny bebyggelse må ifølge planforslagene opføres i op til 2 etager og med en maksimal bygningshøjde på 10 meter, og bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40 for området som helhed. Lokalplanforslagets bestemmelser muliggør, at daginstitutionen kan gives et udseende, der skiller sig ud fra den eksisterende bebyggelse i området, hvis det ønskes.

Der gives med lokalplanforslaget mulighed for, at den nye daginstitution kan vejbetjenes via en af de eksisterende overkørsler fra Hyllehøjvej eller via en ny overkørsel fra Hyllehøjvej.

Områdets fri- og opholdsarealer skal indrettes med en grønt helhedspræg, og der skal sikres en afskærmende beplantning mod det åbne land mod nord og øst af hensyn til landskabet.

Der stilles med lokalplanforslaget krav til, at Miljøstyrelsens gældende grænseværdier for virksomhedsstøj og trafikstøj kan overholdes af hensyn til naboer samt områdets brugere.
 

Høring

Planforslagene er i offentlig høring fra 11. november 2020 til 11. december 2020.

Du kan læse mere om hvordan du afgiver høringssvar under høringer 2020 

Planforslagene kan ses på Forslag til lokalplan 203 og kommuneplantillæg 18 (pdf), eller på bibliotekerne i Middelfart, Nørre Aaby og Ejby.

Midlertidige retsvirkninger

Fra og med 11. november 2020 må ejendomme, der er omfattet af planforslagene, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Bestemmelsen finder kun anvendelse indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst 1 år efter offentliggørelsen af forslaget.

Efter udløbet af fristen for indsigelser kan Byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde mv.

Screening efter lov om miljøvurdering

Der er gennemført en screening af planforslagene i henhold til Lov om miljøvurdering og på den baggrund truffet beslutning om ikke at udarbejde en egentlig miljøvurdering. Screeningen kan ses på Miljøscreening af lokalplanforslag 203 (pdf).

Klagevejledning – screening efter lov om miljøvurdering

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter lov om miljøvurdering, kan du klage til Planklagenævnet inden d. 11. december 2020.

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk. Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside naevneneshus.dk.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Middelfart Kommune på Teknik- og miljøforvaltningen eller Teknik- og Miljøforvaltningen Nytorv 9, 5500 Middelfart. Middelfart Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.
 

Teknisk Udvalg