Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Boliger og butikker ved Jernbanegade og Østergade - Forslag til Lokalplan nr. 186 og tillæg nr. 7 til kommuneplan 2017-2029

Byrådet vedtog på deres møde 4. maj 2020 at sende forslag til lokalplan nr. 186 samt forslag til kommuneplantillæg nr. 7 i offentlig høring. Planforslaget omfatter hjørnet af Østergade og Jernbanegade i Middelfart midtby.

Planforslagene er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske om at opføre ny randbebyggelse på hjørnet af Østergade og Jernbanegade med henblik på at etablere butiksfunktioner i stueetagen og boliger i de øvrige etager.

Det primære formål med planforslagene er således at muliggøre en omdannelse af området, således at ny bebyggelse kan opføres i gadelinjen og med mulighed for udvidelse og etablering af centerorienterede virksomheder og boliger.

Planforslagene har endvidere til formål at sikre, at ny bebyggelse forholder sig til omgivelserne, således at bebyggelsen er i harmoni med den ældre købstadsbebyggelse for så vidt angår bebyggelsens struktur og udformning. Lokalplanforslaget indeholder derfor bestemmelser som skal sikre, at bebyggelsen opføres som en sluttet randbebyggelse, som i forhold til arkitektur, materialer og konstruktion kan gives et moderne udtryk.

Der stilles med lokalplanforslaget desuden krav til, at vejadgang til området sker fra Jernbanegade og Østergade, at der skal anlægges det nødvendige antal parkeringspladser, samt at der skal sikres areal til udendørs ophold inden for planområdet.
 

Høring

Planforslagene er i offentlig høring fra 11. juni 2020 til 10. august 2020.

Du kan se planforslagene her via følgende link: LOKALPLAN 186 (åbner i nyt vindue), eller se dem på bibliotekerne i Middelfart, Nørre Aaby og Ejby.

Indsigelser eller ændringsforslag skal sendes skriftligt inden d. 10. august 2020 til 

sikker post med NemID (Borger.dk) til Teknik og Miljøforvaltningen (åbner i nyt vindue)
sikker post med Medarbejdersignatur (Virk.dk) til Teknik og Miljøforvaltningen (åbner i nyt vindue)

eller Teknik- og Miljøforvaltningen, Nytorv 9, 5500 Middelfart.
 

Midlertidige retsvirkninger

Fra og med 11. juni 2020 må ejendomme, der er omfattet af planforslagene, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Bestemmelsen finder kun anvendelse indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst 1 år efter offentliggørelsen af forslaget.

Efter udløbet af fristen for indsigelser kan Byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde mv.

Screening efter lov om miljøvurdering

Der er gennemført en screening af planforslagene i henhold til Lov om miljøvurdering og på den baggrund truffet beslutning om ikke at udarbejde en egentlig miljøvurdering. Screeningen kan ses via følgende link - Miljøscreening (åbner i nyt vindue)

Klagevejledning – screening efter lov om miljøvurdering

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter lov om miljøvurdering, kan du klage til Planklagenævnet inden d. 9. juli 2020.

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk (åbner i nyt vindue) og Virk.dk (åbner i nyt vindue). Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside naevneneshus.dk (åbner i nyt vindue) (åbner i nyt vindue).
 
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Middelfart Kommune på Teknik- og miljøforvaltningen (NemID) (åbner nyt vindue) eller Teknik- og Miljøforvaltningen Nytorv 9, 5500 Middelfart. Middelfart Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.


Teknisk Udvalg