Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Styrket mental sundhed hos børn og unge

Formål og baggrund

Middelfart Kommune vil gøre en særlig indsats for – med WHO’s definition af mental sundhed – at sætte børn og unge i stand til at kunne "udfolde sine evner og potentiale, håndtere dagligdags udfordringer og stress samt indgå i fællesskaber med andre mennesker" 

Middelfart Kommune

vil gøre en særlig indsats for – med Sundhedsstyrelsen definition – at arbejde med mental sundhed ud fra to dimensioner: "En oplevelsesdimension og en funktionsdimension. At opleve at have det godt, at være overvejende glad, i godt humør og tilfreds med livet samt at kunne klare dagligdags gøremål, som fx at købe ind, lave mad, gå på arbejde eller i skole, indgå i sociale relationer og at kunne håndtere dagligdagens forskellige udfordringer."  

I foråret 2018 blev Sundhedsprofilen offentliggjort. Sundhedsprofilen viste, at der var en bekymrende stigning af unge voksne i alderen 16-24, der har nedsat mental sundhed – primært målt hos de unge kvinder, men også en stigning blandt unge mænd – målt i forhold til den sidste Sundhedsprofil fra 2013.

Økonomi- og Indenrigsministeriets benchmarking analyse viste samtidig, at flere og flere unge rammes af psykiske vanskeligheder og sygdomme. Over de seneste 5 år er antallet af 18 til 29-årige med psykisk sygdom på landsplan steget med 33 pct. Rapporten viste endvidere, at forekomsten af psykisk sygdom blandt unge i Middelfart er højere end landsgennemsnit (12% i Middelfart mod knap 11% i Region Syd og 8,6 % på landsplan). Vi kan særligt se, at Middelfarts unge ligger højt i forhold til landsgennemsnit i forhold til diagnoserne angst, stress og personlighedsforstyrrelser.  

Middelfart-fokus
I Middelfart Kommune er der fokus på at fremme den velfærd, der handler om, at vi hjælper hinanden.

 • Om fællesskab.
 • Om trivsel.
 • Om lokalsamfund.

Fællesskaber hvor alle bidrager med det, de kan. For det er her, velfærd, respekt, accept, vilje, glæde vokser frem i et fællesskab – et fællesskab, der kan være med til at gribe, hvis der pludselig opstår modvind.

Vi vil have fokus på, at styrke børn, unge og voksnes ressourcer, og vi vil bruge de metoder, der har størst forebyggende effekt. Vi vil stille os til rådighed og sikre, at vi yder mest hjælp til dem, der har størst behov.

Middelfart Kommune benytter mental sundhed og trivsel synonymt. Dårlig mental sundhed og dårlig trivsel dækker over, når man fx oplever ikke at være overvejende glad, ikke kan gennemføre dagligdags gøremål eller indgå i sociale relationer. Vi vil forebygge, at mistrivsel udvikler sig til sygdom.

 • Vi taler kommunens børn og unge op – ikke ned
 • Vi vil skabe en norm, hvor der er legalt at tale om den almindelige usikkerhed ungdomslivet giver. Altså at ungdomslivet nogle gange gør ondt, uden at det er en sygdom.
 • Vi ønsker primært at arbejde forebyggende. Styrket mental sundhed skabes gennem en tidlig indsats.
 • Vi skal være klar til at hjælpe når mistrivslen viser sig. Vi vil styrke opsporing af dårlig trivsel og sikre os, at der er mulighed for at handle og hjælpe og korrigere når mistrivsel opspores
 • Vi har fokus på, at ingen børn og unge skal stå alene med mistrivsel. Når den unge ikke kan trække på sit netværk, skal vi være klar med råd og vejledning
 • Vi gør de ting, vi ved virker. Når vi prøver nye ting af; øver vi os i mindre skala og følger op på effekten.

Tværsektorielt fokus

Der vil i den kommende sundhedsaftale, der forventes igangsat 1/7 2019, bl.a. være fokus på mental sundhed hos unge, og indsatser der løfter området på tværs af sektorer. Igennem arbejdet med at løfte mental sundhed tværsektorielt, er der udmøntet penge via SATS puljer, bl.a. til fremskudt funktion (fra Psykiatrisygehuset), implementering af de tre forløbsprogrammer fra Sundhedsstyrelsen på børne- og ungeområdet (på områderne ADHD, spiseforstyrrelser og angst og/eller depression). Derudover forventes, at Sundhedskoordinationsudvalget i Region Syddanmark godkender en tværsektoriel aftale på Børne- og ungeområdet i februar 2019. Denne aftale har forebyggelse og tidlig indsats som hovedprioritering, og heri er der anbefalinger til handlinger, der forebygger mental mistrivsel, opsporer begyndende mistrivsel og løfter den mentale sundhed hos børn og unge.

Ungepanelet er netop kommet med ni råd til Sundhedsministeren om, hvordan mental sundhed løftes hos de unge. Disse råd vil blive vurderet om de med fordel kan overføres til Middelfart Kommunes indsats for styrket mentale sundhed.Middelfart Kommune ønsker at styrke børn og unges mentale sundhed

Fokuspunkter for indsatsen

For at nå målet, igangsættes en flerstrenget indsats, der har fokus på at styrke børn, unge og voksnes ressourcer.

For at nå målet, igangsættes en flerstrenget indsats, der har fokus på at styrke børn, unge og voksnes ressourcer.
  1. Med afsæt i den workshop, der blev afholdt i starten af februar 2019, med repræsentanter fra Ungdomsrådet, Fælles Elevråd, repræsentanter fra Udsatterådet, Produktionsskolen og unge tilknyttet café STEP, vil vi igangsætte tiltag, som de unge efterspurgte. Workshoppens formål var at få de unge til at pege på de udfordringer de oplever i forhold til temaerne "ensomhed, sociale medier, perfektionskultur og præstationskultur", og hvilke løsninger på udfordringerne, de kunne pege på. De unges udsagn, både i forhold til hvad temaerne gør ved dem og deres løsningsforslag, er vedhæftet som bilag. Helt konkret blev der bl.a. efterspurgt viden om eksisterende tilbud samt tilbud/indsatser, der ikke er målgruppespecifikke (f.eks. tilbud til "skilsmissebørn"). Vi vil derfor i foråret 2019 sætte fokus på at formidle viden om de eksisterende tilbud til de unge, så de ved, hvor de kan gå hen, når livet gør ondt. Vi har allerede tilbud, i form af Åben Anonym Rådgivning, Middelfart Chatten, Ungdomsskolen og 4Kløveren, men tilbuddene skal formidles. En tværgående arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Sundhedsafdelingen, Børn, Kultur og Fritidsafdelingen og Skoleafdelingen vil i fællesskab udarbejde materiale, der er let tilgængeligt for de unge. Endvidere vil der arbejdes på at formidle et overblik for det personale, der ser de unge.
    
  2. Sundhedsministeren har bedt et ungepanel om ni gode råd om, hvordan mental sundhed løftes hos de unge. Disse råd vil blive vurderet om de med fordel kan overføres til Middelfart Kommunes indsats for styrket mentale sundhed.
    
  3. Styrket tidlig indsats for de 0-6 årige (Bygger på erfaringer fra Småbørnsindsatsen): Børn,- Unge og Fritidsforvaltningen arbejder i foråret 2019 med en opprioritering af den tidlige indsats i 0-6 års området. I 2017 og 2018 havde forvaltningen succes med projektet "småbørnsindsatsen". De gode erfaringer fra det projekt skal nu fastholdes og videreudvikles. Hovedvægten af den tidlige indsats vil bidrage til styrket mental sundhed. I foråret 2019 udarbejder BUF oplæg til BKF-udvalget om hvilke faglige og ressourcemæssige konsekvenser det vil have at:

   • styrke indsatsen for de 0-1 årige ved, at sundhedsplejen tilbyder graviditetsbesøg og et 4 mdr. ’s besøg samt tilbyde forældreundervisning. Sundhedsplejen blev i 2018 efteruddannet til at screene de mindste børn efter en ADBB-metode, der dokumenterbart sætter sundhedsplejerskerne i stand til at spotte vanskeligheder i tilknytningen mellem forældre og barn, vanskeligheder der er anerkendt for at være en af de væsentlige risikofaktorer for at barnet senere i livet kan blive udfordret på sin mentale sundhed.
   • styrke sundhedsplejens indsats på mellemtrinet (4. klassetrin). I dag udarbejdes der skolesundhedsprofiler på 0. 4. og 8. klasse. Kun på 0. og 8. klassetrin følges elevernes besvarelser op med mulighed for individuelle samtaler med sundhedsplejersken på skolen
     
  4. Øge fokus på eksisterende data, og sammenkobling af viden: BUF screener alle børn i Middelfart Kommune i kommunal pasning og i folkeskolen tre gange om året, hvor børnene får vurderet deres udvikling og trivsel. Børnene bliver kategoriseret om de er i en grøn, gul eller rød position. Vurderingen giver efterfølgende dagtilbud og skoler mulighed for at få tværfaglig sparring, råd og vejledning i hvordan tilgangen til barnet eller en gruppe af børn kan justeres. Dette er arbejde er lagt ind i "Handleguiden". Handleguiden evalueres i foråret 2019. En væsentlig del af evalueringen vil omhandle:

   • I hvilket omfang giver handleguidens screeningsmodel mulighed for at opdage de første risikofaktorer for udvikling af dårlig mental sundhed?
   • I hvilket omfang har dagtilbud og skoler mulighed for selv eller gennem tværfaglig råd og vejledning at kompensere og handle på screeninger, der viser at et barn er udfordret på sin mentale sundhed?
     
  5. Skole- og dagtilbudsafdelingen vil i samarbejde med Familie og Forebyggelse og Sundhedsafdelingen endvidere have særligt fokus på 8. klassetrin. Middelfart Kommune har en del viden om eleverne i 8. klassetrin:
    
   • Der udarbejdes en skolesundhedsprofil – med efterfølgende samtale med sundhedsplejerske
   • Der udarbejdes den nationale trivselsmåling
   • Elevernes uddannelsesparathed vurderes
   • Elleverne screenes tre gange årligt i Handleguiden

   Skoleafdelingen, Familie og Forebyggelse og Sundhedsafdelingen analyserer i 2019 den tilgængelige viden om 8. klassetrin. Med afsæt i analysens konklusion udarbejdes der forslag til hvordan de tre afdelinger kan bidrage til at styrke de unges mentale sundhed. Analysen og forslagene behandles i arbejdsgruppe og styrgruppe for den sammenhængende ungeindsats.

   Eksempelvis vil der i analysen være fokus på:

   • Hvordan arbejder de enkelte skoler med sundhedsprofilerne? Hvordan sikrer vi at skoleledelsen, sundhedsplejersken, PPR-psykologerne og klasseteamene udnytter den eksisterende viden bedst muligt?
   • Hvordan kan vi fremadrettet arbejde med skoleparathedsvurderingerne mere intensivt både inden de udfyldes første gang i 8. kl. og ikke mindst frem mod næste måling. 
     
  6. I Skoleafdelingen er der endvidere fokus på mental sundhed, f.eks. med "talentspejderne", der støtter børn og unge i 8. klasse (på udvalgte skoler) og cafétilbud i Ungdomsskolen.
    
  7. Også Jobcentret har fokus på, hvordan unge hjælpes i job, bl.a. gennem mentorordninger, træning af stressramte m.v. Også på sundhedsområdet er der fokus på mental sundhed blandt unge mennesker. I løbet af 2019 vil der endvidere være fokus på, at implementere den nye aftale vedr. uddannelse og job for unge. I dette regi er der i Middelfart Kommune nedsat en arbejdsgruppe på tværs af Børne- og Ungeforvaltningen, Job- og Vækstcentret og Sundhedsafdelingen, der skal beskæftige sig med indsatser, der løfter de opgaver, der ligger i aftalen.
    
  8. Vi vil etablere et samarbejde med PsykInfo om kompetenceløft af undervisere på ungdomsuddannelser.
    
  9. Samarbejde tværsektorielt vedr. SATS pulje projekterne, og sikre, at viden og erfaring videreformidles til de rette personer. Det drejer sig specifikt om Projekt Fremskudt Regional Funktion, der skal sikre sammenhængende, tværsektoriel hjælp til børn og unge med psykiske vanskeligheder, samt i forbindelse med implementering af den kommende tværgående aftale på børne- og ungeområdet, hvor implementering af tre forløbsprogrammer for børn og unge (forløbsprogrammer vedr. ADHD, spiseforstyrrelser og angst/depression) også varetages. I begge projekter er der ansat regionale projektledere, og de 22 syddanske kommuner inddrages løbende. Endvidere drejer det sig lokalt om formidling af viden fra projekt STEP
    
  10. Sikre sammenhæng mellem indsatser i Middelfart Kommune og de indsatser, der iværksættes i regi af Sundhedsaftalen Der vil i den kommende sundhedsaftale, der forventes igangsat 1/7 2019, bl.a. være fokus på mental sundhed hos unge, og indsatser der løfter området på tværs af sektorer. Igennem arbejdet med at løfte mental sundhed tværsektorielt, er der udmøntet penge via SATS puljer, bl.a. til fremskudt funktion (fra Psykiatrisygehuset), implementering af de tre forløbsprogrammer fra Sundhedsstyrelsen på børne- og ungeområdet (på områderne ADHD, spiseforstyrrelser og angst og/eller depression). Derudover forventes, at Sundhedskoordinationsudvalget i Region Syddanmark godkender en tværsektoriel aftale på Børne- og ungeområdet i februar 2019. Denne aftale har forebyggelse og tidlig indsats som hovedprioritering, og heri er der anbefalinger til handlinger, der forebygger mental mistrivsel, opsporer begyndende mistrivsel og løfter den mentale sundhed hos børn og unge.

Involvering og engagement

Ungdomsrådet, Fælles Elevråd og elever fra Produktionsskolen har været involveret i workshop d. 6/2 2019
Opsamling på workshop 06.02.2019 (åbner nyt vindue)

Derudover involveres og orienteres Handicaprådet, og særligt Social- og Sundhedsforvaltningen, Børne- og Ungeforvaltningen og Jobcentret skal involveres i forhold til formidling af indsatser, hvorved parallelindsatser undgås.

Procesplan

 

 

Aktiviteter

 

 

Tid

Forberedende møde med Ungdomsrådet

10. januar 2019

Workshop med Fælles elevråd, Ungdomsrådet og evt. andre interessenter

Februar 2019

Forslag til indsatser fremlægges for de politiske udvalg samt byrådet

 

Marts 2019

Igangsættelse af indsatser og formidling via relevante afdelinger

Sommer 2019 samt i 2020

Løbende opfølgning og formidling af erfaring med indsatserne.

Efterår/vinter 2019 samt i 2020

Evaluering, national Sundhedsprofil

2021

Sidst opdateret af Lene Helbo Penon
18. september 2020

Kontakt:
 
Jeanette Rokbøl
jeanette.rokbol@middelfart.dk