Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Småbørnsindsats

Formål

Formålet med Småbørnsindsatsen 0-2 år er, at alle børn i Middelfart Kommune får en god start og kan mestre livet.

Indsatsen skal have fokus på, at vi sammen med forældrene skaber de bedste muligheder for børnene. Konkret skal der udvikles værktøjer og systematikker, der på bedste vis sikrer bør-nenes sundhed og udvikling samt forebygger, at børnene senere i livet kommer i mistrivsel og bliver sat uden for fællesskabet.

”En god start på livet i Middelfart Kommune” er med til at understøtte målet om at Middelfart Kommunen er ”et godt sted at bo og leve”.

Fokuspunkter for indsatsen

Målene for Småbørnsindsatsen 0-2 år:

  • At støtte og styrke forældre i at mestre de udfordringer de møder i deres livssituation som familie ved sundhedsfremmende indsatser
  • At tidlig opsporing og forebyggende indsatser for børnene og deres familier reducerer et senere behov for støtte
  • At styrke det tværfaglige samarbejde i mellem specialistfunktioner i BUF indenfor 0-2 års området samt dagplejen og vuggestuerne

Indsatser linkes til den tværgående Handleguide, som sikrer tidlig opsporing og understøtter børne- og ungefællesskaber.

På den måde bidrager indsatsmålene til kommunens overordnede vision ”broerne begynder her” med Middelfart Kommunes fokus på fællesskaber, og at mangfoldighed er en styrke.
De sundhedsfremmende og forebyggende elementer i målene for Småbørnsindsatsen matcher strategien for fremtidens velfærd, der tager sit udgangspunkt i borgernes eget ansvar for at skabe et godt og meningsfuldt liv med de fire forskellige spor.
Samtidig understøtter de også Børn, Kultur & Fritidsudvalget med de politiske mål om etablering af nye børne- og ungefællesskaber samt kompetenceudvikling af personalet.

Involvering og engagement

Småbørnsindsatsen 0-2 år er en tværgående indsats i Børn, Unge og Fritidsforvaltningen med mange interessenter. De væsentligste deltagende interessenter i projektet som forældre, sundhedsplejen, personale i dagtilbud, de fagprofessionelle og ledere i forvaltningen på små-børnsområdet vil blive tæt inddraget fra starten af processen.

Dette vil foregå på både personalemøder, tværgående temadage og workshops. Formænd for alle vuggestuer og dagpleje inviteres ind til refleksioner 2-3 gange i projektperioden. De øvrige vil blive informeret skriftligt undervejs.

Sundhedsafdelingen og jordemødre vil også indgå som interessenter og bliver inddraget og informeret af sundhedsplejen.

Småbørnsindsatsen referer til Børn, Kultur og Fritidsudvalget og Social og Sundhedsudvalget. Indsatsplanen for Småbørnsindsatsen 0-2 år forventes udarbejdet d. 15. maj 2016 og præ-senteres:

  • Midtvejsmøde med Direktionen den 1. marts 2016
  • Direktionen den 23. maj 2016
  • Økonomiudvalgs møde den 30. maj 2016

Forslag til Småbørnsindsatsen 0-2 år udarbejdes i arbejdsgruppen i 2. halvår 2016 og indstilles til politisk godkendelse af Byrådet i december 2016.
Implementeringen af småbørnsindsatsen 0-2 år startes op januar 2017 og forventes fuldt im-plementeret august 2017.

Procesplan for Småbørnsindsatsen 0-2 år
 

Aktiviteter  Tid 
Kommissorium for indsatsen godkendt Primo dec. 2015
Interessentanalyse Medio dec. 2015
Arbejdsgruppe opstarter proces Januar-juni 2016
Midtvejsmøde med direktionen 1. marts 2016
Studietur for arbejdsgruppegruppe 6. april 2016
Inddragelse af forældrebestyrelser i dagtilbud 18. maj 2016
Direktionen præsenteres for indsatsplanen 23. maj 2016
Økonomiudvalget præsenteres for indsatsplanen 30. maj 2016
Byrådet præsenteres for indsatsplanen 6. juni 2016

Efter politisk godkendelse  

 

Aktiviteter Tid
Arbejdsgruppe udarbejder forslag til indsatser August-december 2016
Udarbejdelse af kommunikationsstrategi med staben August-september 2016
Inddragelse og information øvrige interessenter August-oktober 2016
Temadrøftelse i de politiske udvalg September 2016
Temadrøftelse i Byrådet Oktober 2016
Høringsperiode November 2016
Byrådet præsenteres for det endelige forslag til Småbørns-indsatsen 0-2 år 5. december 2016
Implementering af Småbørnsindsats 0-2 år Januar-august 2017

 

  Sidst opdateret af Lene Aaby
23. juni 2017

Kontakt

Anette Christoffersen
Tlf. 8888 5320
Anette.Christoffersen@middelfart.dk