Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Skovrejsning

Formål

Formålet med indsatsen er at skabe en væsentlig forøgelse af flersidig skovrejsning i Middelfart Kommune. Skovrejsning kan opfylde flere formål på én gang, hvis den planlægges og gennemføres rigtigt.

Indsatsen relaterer sig til visionen ”Broerne begynder her” og alle de tre hovedmål ”Et godt sted at bo og leve”, ”Danmarks grønne vækstkommune”, ”Fokus på konkrete resultater”.

Fokuspunkter for indsatsen

Flersidig skovrejsning opfylder flere eller alle af følgende formål:

  • Rekreation og friluftsliv
  • Formidling – øgede muligheder
  • Grundvandsbeskyttelse
  • Øget biodiversitet
  • Klima, forebyggende indsats

Rekreation og friluftsliv

Rekreative områder nær byerne har stor betydning for byens borgere og deres mulighed for friluftsliv i dagligdagen. Bynære skove gør byerne til ”et godt sted at bo og leve”. Derfor bør nærhed til byerne prioriteres i skovrejsning – især vil skovrejsning gøre en forskel for byområder, som ikke i forvejen har mange nærrekreative områder. Sammenkædning af små og store skovarealer med stier vil have rekreativ værdi. Rekreative muligheder har også positiv betydning for turismen.

Formidling

Mere skov giver forbedrede muligheder for at formidle om natur, skov og klima. Der kan formidles om, hvorfor man planter træer, og hvordan.

Grundvandsbeskyttelse

Skovrejsning er et ofte anvendt redskab til beskyttelse af grundvand og drikkevand imod forurening.

Øget biodiversitet

Skove har ikke altid høj biodiversitet, så det kommer ikke af sig selv. Ved ny skovrejsning skal der arbejdes for, at biodiversiteten i skoven bliver så høj som muligt. Biodiversiteten er generelt under pres, og dette tiltag understøtter målene i kommunens biodiversitetsstrategi. Skovene skal ikke bare være tætstående træer. Særlig høj biodiversitet kan opnås i skove, som også har plads til våde områder, lysåbne arealer med blomstrende planter, selvsåning og dødt ved. 

Klima, forebyggende indsats

Træerne i skoven optager og lagrer CO2, og derfor bidrager skovrejsning positivt i forhold til klimaet.

De sidste tre formål understøtter ”Danmarks grønne vækstkommune”.

Der findes en række støtteordninger, hvorfra der kan opnås midler til plantning af træerne og renholdelse af plantningerne de første år.

Den største udgift i forbindelse med skovrejsning vedrører imidlertid erhvervelsen af jord til formålet.

Kommunens skovrejsning har hidtil været på mindre arealer, som allerede var til rådighed, og ikke var udlagt til andet formål. Denne tilgang giver imidlertid kun meget begrænset skovrejsning.

Der skal arbejdes med at finde modeller, som kan give større arealer til skovrejsning. Det betyder, at der skal arbejdes med at belyse de økonomiske muligheder og behov, herunder tilskud fra fonde, vandværker, Staten og kommunal finansiering. Der kigges på forskellige finansieringsmodeller, herunder hvor meget skov der kan skabes med mindre eller større investering. Finansieringen samtænkes med andre kommunale initiativer, f.eks. etableringen af en klimafond.

Involvering og engagement

I indsatsen involveres lokaludvalg og lodsejere samt Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, relevante vandværker, fonde m.v.

Procesplan

 

Aktiviteter

Tid

Udpegning og prioritering af arealer, hvor skovrejsning særligt ønskes. Herunder afsøgning af muligheder for at lave frivillige aftaler.

2020-2021

Afsøgning af økonomiske muligheder og modeller i forhold til at bringe arealerne i spil til skovrejsning. Beslutning om model. Partnerskaber søges indgået.

2021-2022

Skovrejsningsaftaler søges indgået. Tidsplaner for konkrete projekter. Om muligt påbegyndt skovrejsning.

2022 og fremefter

Evaluering af indsatsen.

Beslutning om indsatsen fortsættes eller afsluttes og overgår til projekt.

Skovene er ikke alle klar i 2025, da skovrejsning er en langvarig proces.

2025

 

 

 

Kontakt:

Hanne Laursen
Tlf. 8888 4831
hanne.laursen@middelfart.dk