Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Samlingssteder

Formål

I Vision 2020 for Middelfart Kommune har Byrådet sat fokus på bl.a. Middelfart Kommune som godt sted at leve og bo. Det er oplevelsen af at være del af et fællesskab der har stor betydning for, om borgerne synes at bo "det rette sted". På fritidsområdet er tilstedeværelse af gode samlingssteder med tidssvarende faciliteter afgørende for, at eksisterende fællesskaber kan styrkes og at nye fællesskaber kan opstå. Ingen fællesskaber uden samlingssteder. Med samlingssteder i borgernes nærområde kan der opstå bæredygtige fællesskaber i de enkelte lokalområder.

I Middelfart Kommune har vi en del offentlige og private samlingssteder, og behovet er stigende. Ildsjæle i alle hjørner af kommunen skaber aktiviteter for borgerne, og mange aktiviteter kræver tag over hovedet. Foreningerne, Frivilligcentret, de frivillige sociale foreninger mv. er blevet store medspillere i at give borgerne i vores kommune gode tilbud og gode services. Middelfart Kommune skal også fremover støtte disse aktører ved at stille passende lokaler til rådighed på bl.a. institutionerne, rådhuset, biblioteket og de kommunale foreningshuse og undersøge mulighederne for at give menneskerne endnu bedre muligheder for at mødes. Denne støtte omfatter almennyttige og sociale formål, ikke private, erhvervsmæssige, kommercielle og lignende formål.

En bedre udnyttelse af bestående samlingssteder kan føre til endnu mere liv og kan gøre enkelte mødesteder til lokale samlingscentre. En skole, en idrætshal, et plejehjem, et forsamlingshus, en kirke eller lign. kan være sådan et center. Hvert mødested kan have sine specifikke formål, mange mødesteder kan dog også gøres mere rummelige, favne anderledes aktiviteter og dermed frembringe nye synergier. Ved at gentænke de offentlige arealers og lokalers anvendelighed som lokale samlingscentre bringer Middelfart Kommune liv og aktiviteter tættere på de steder, hvor borgerne bor og lever.

Med en indsats for samlingsstederne kan vi opnå følgende formål:

 • At give borgerne i alle lokalsamfund i Middelfart Kommune mulighed for at mødes og være del af det lokale liv og aktiviteterne tæt på det sted de bor.
 • At styrke bestående fællesskaber og understøtte tilblivelsen af nye
 • At afdække lokale behov for flere elle bedre samlingssteder
 • At forbedre foreningers og organisationers vilkår for at udføre deres aktiviteter til gavn for borgerne
 • At få en bedre udnyttelse af de kommunale samlingssteder og andre samlingssteder i kommunen og gør dem til lokale samlingscentre
 • At de nye brugergruppers aktiviteter fører til en naturlig involvering af institutionernes primære brugere/beboere.

Som politisk mål for 2018-2021 anbefaler det tidligere byråd i "Status 2017 og anbefalinger…: Gode rammer som medvirker til at understøtte det frivillige arbejde og give foreninger et grundlag for selvstændigt at udvikle og være en aktiv medspiller i de kommunale indsatser." Med indsatsen for samlingsstederne understøtter Byrådet dette mål. 2 af 3

Fokuspunkter for indsatsen

For at få en bedre udnyttelse af offentlige lokaler til almennyttige og sociale formål skal der iværksættes følgende konkrete aktiviteter.

 • De offentlige lokaler/fællesarealer, som vil være særlig egnet til flerfunktionel brug, kortlægges i forhold til størrelse, beliggenhed, handicaptilgængelighed, tilknyttede faciliteter mv.
 • Behovet i de enkelte lokalsamfund kortlægges.
 • Der gøres en behovsorienteret og skræddersyet indsats – dvs. der fokuseres på de lokalområder hvor der er udfordringer i forhold til samlingssteder, og der findes løsninger der passer til det lokale behov.
 • Gennem konkrete aftaler med samlingsstedets ansvarlige fastlægges, om og under hvilke forudsætninger lokalerne kan tilbydes til andre brugere. Der tages hensyn til stedets primære brugere og stedets primære aktiviteter.
 • Nye mødesteder gøres synlige og bookbare på lige fod med de kendte.
 • Der undersøges, hvorvidt de primære brugere/beboere konkret og vedvarende kan inddrages i de aktiviteter, de nye brugeraftaler medfører.

Involvering og engagement

Interessenter for indsatsen er såvel folkeoplysende foreninger som foreninger uden for folkeoplysningsregi, Frivilligcentret, organisationer, initiativgrupper, lokaludvalg og andre. Deres interesse ligger i at have flere og bedre mødefaciliteter til rådighed. Denne interessentgruppe kan repræsenteres gennem lokaludvalgene/borgerforeningerne, Frivilligcentret eller også enkelte borgere. Deres involvering vil være nødvendig ved behovsafdækning i lokalområderne og ved udarbejdelse af skræddersyede løsninger i de enkelte lokalområder.

Interessenter er ligeledes de offentlige institutioner/samlingssteder. Ved at stille mødefaciliteter til andre brugere i endnu højere grad til rådighed, får de en bedre udnyttelse af lokalerne og åbner sig op for livet "udenfor" og giver dermed institutionernes brugere/beboere nye oplevelsesmuligheder. Deres involvering ligger hovedsageligt i at være part i at finde konstruktive lokale løsninger for flere samlingsmuligheder og forstå sig som samlingscentre for lokalområdet. Institutionerne skal ved en bedre udnyttelse af deres lokaler regne med øgede udgifter til vand, el, varme og rengøring.

Byrådet har i budget 2018 afsat 150.000 kr. til en indledende undersøgelse af behov og placering af Frivilligcentret i 2018 – herunder også en bred dialog om behov og potentialer for samlingssteder i kommunen. Med dette økonomiske engagement åbner byrådet op for nye muligheder. Det er primært BKF-udvalget, der har ansvaret for området. Med afsat i aftalen om politisk lederskab i Middelfart Kommune fra den 24.11.2017 ønsker byrådet en øget involvering af politikere i de konkrete indsatser. Politikernes involvering vil være at inspirere til lokale løsninger i samarbejde med alle interessenter og støtte de bedste løsninger økonomisk inden for den ovennævnte økonomiske ramme.

Forvaltningens opgave bliver at forestå kortlægningen af de eksisterende samlingssteder og kortlægning af de lokale behov for samlingssteder. Dette sker i samarbejde mellem Læring, Kultur & Fritid, Staben og Plan & Byg med en af parterne som hovedansvarlig. Analysearbejde og senere implementering kræver primært medarbejderressourcer i størrelsesorden 15 timer ugentligt i ½ år. På baggrund af 1. behovsanalysen, 2. kortlægningsprocessen og 3. ovennævnte formålsbeskrivelse koordinerer forvaltningen lokale workshops, hvor interessenter, politikere og forvaltning i fællesskab prøver at finde skræddersyede løsninger for de lokalområder, hvor der er behov. Det bliver også forvaltningens opgave at synliggøre nye samlingssteder og gøre dem bookbare. 3 af 3

Procesplan

 

Aktiviteter

Tid

Afklaring omkring fysisk placering af Frivilligcentret

Marts – juni 2018

Kortlægningsproces og behovsanalyse. Forvaltningen analyserer lokale behov i samarbejde med lokaludvalg og Frivilligcentret

Marts – oktober 2018

Workshops i lokalområderne hvor der er behov – med deltagelse af lokaludvalg som reprænsentanter for foreningslivet, Frivilligcentret, mødestederne og politikerne.

Oktober 2018 – marts 2019

Forvaltningen og samlingsstederne laver konkrete aftale med betingelser for benyttelse af samlingsstederne.

Foråret 2019

Forvaltningen sørger for synliggørelse af nye mødefaciliteter på lige fod med eksisterende og gør dem bookbare.

Juni 2019

Kontakt Sabine Christensen