Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Flere sunde borgere – brug for velfærdsteknologi i alkoholbehandling

Formål

Alkohol øger risikoen for en lang række fysiske, psykiske og sociale skader. Det gælder både for den der indtager alkohol, men ikke mindst for de børn, ægtefæller og forældre, der lever med og påvirkes af den drikkendes adfærd. Der er en lang række personlige og samfundsmæssige omkostninger forbundet med overforbrug og misbrug. Eksempelvis er mange af de borgere der i dag modtager ydelser i socialpsykiatrien opvokset i familier med en misbrugsproblematik, ligesom alkoholmisbrugere ofte befinder sig udenfor eller på kanten af arbejdsmarkedet.

Forskning viser at brug af alkohol øger risikoen for:

 

Tab af socialt velvære:  Slagsmål, ulykker, konflikter, skilsmisse, arbejdsløshed 
Tilsigtede og utilsigtede skader: Vold, spirituskørsel, skader, selvmord
Neuropsykiatriske lidelser: Angst og søvnbesvær, depression, alkoholafhængighed, Nerveskader, hjerneskader, kognitiv svækkelse og demens
Mave-, tarm, stofskifte: Skrumpelever, Type-2 diabetes, overvægt, gigt
Kræftsygdomme:  Mave, tarm, lever og bryst
Hjerte-kar-sygdomme:

Højt blodtryk, slagtilfælde, uregelmæssig hjerterytme, hjertesygdomme. Svækket immunsystem, lungesygdomme, komplikationer efter operation, skader på skelet, reduceret forplantningsevne

I oktober 2018 var 34 borgere indskrevet i alkoholbehandling i Rusmiddelcenter Middelfart. I 2018 var der over hele året i alt 120 borgere i alkoholbehandling.

I følge sundhedsprofilundersøgelsen for Region Syddanmark har ca. 2.500 borgere i Middelfart kommune et skadeligt alkoholforbrug eller et misbrug.

Formålet med indsatsen er at flere borgere skal søge behandling for alkoholmisbrug og at direkte og afledte konsekvenser af misbruget reduceres.

Som nævnt er der store personlige og samfundsmæssige omkostninger forbundet med alkoholforbrug. Ved at få flere borgere i behandling reduceres omkostningerne – både her og nu, men især på langt sigt, idet de fysiske skader ofte kommer efter et langvarigt forbrug og sent i livet.

Indsatsen

Via mobile og sikre skærmløsninger skal indsatsen sikre at der tilbydes fleksibel og professionel alkoholbehandling i f.eks. borgers eget hjem via en sikker forbindelse.

KL’s Center for Velfærdsteknologi har gennemført en undersøgelse blandt de danske kommuner. Undersøgelsen viser hvilke gevinster kommunerne vurderer der er ved brug af Velfærdsteknologiske løsninger i hhv. Socialpsykiatrien, på hjemme/sygepleje- og Handicapområdet.

Undersøgelsen viser at kommunerne fremhæver gevinster så som:

    1. Besøg til aftalt tid (48%)
    2. Øget fleksibilitet og støtte i hverdagen (42%)
    3. Fokuserede og afgrænsede samtaler (42%)
    4. Diskretion i ydelsen (24%)
    5. Den gode afslutning på en indsats (12%)

Private behandlingsudbydere der anvender videoløsninger i behandlingen kan påvise at de opnår kontakt til en bredere målgruppe: F.eks. flere: kvinder, borger i arbejde, yngre borgere og borgere som har et moderat misbrug (tidlig indsats).

Mødet med den kommunale misbrugsbehandling kan for nogle borgere være en mental barriere og afholde dem fra at søge behandlingen. Tesen bag indsatsen er, at mobil misbrugsbehandling kan udvide tilbuddet til en ny målgruppe og virke afstigmatiserende fordi behandlingen tages ud af de normale fysiske rammer.

En anden målgruppe, der vil opleve et mere fleksibelt tilbud er borgere med bopæl i oplandet. Borgere, der synes at transporten er dyr og besværlig og en hindring for at opsøge og passe behandlingen.

Målet er at flere borgere end i dag benytter den kommunale alkoholbehandling.

Fokuspunkter for indsatsen

Indsatsen relaterer sig til Byrådets strategi for Fremtidens velfærd og de politiske mål for Social og Sundhedsudvalget vedrørende "Sundhed for alle", "Styrket forebyggelsesindsats", det trygge liv", "rette indsats til rette tid"

Involvering og engagement

For at få et godt resultat skal borgere og medarbejdere inddrages i udviklingen. Det er vigtigt at bruge de erfaringer som andre kommuner og private udbydere har gjort sig i forhold til samtalekoncept, IT-løsning og datasikkerhed. Derfor skal der iværksættes et forløb med leder, medarbejdere, Udviklingsafdeling (Sundhed) og IT-afdeling. Borgerne skal høres og inddrages. Ordningen skal evalueres efter en periode, så løsningen tilrettes efter borgere og medarbejderes oplevelser. Det er vigtigt at måle på om indsatsen har den ønskede effekt - kommer der flere i alkoholbehandling og er indsatsen effektfuld ved ibrugtagning af velfærdsteknologi/videosamtaler i alkoholbehandlingen.

På Byrådsseminar i marts 2019 blev det fremhævet af Byrådet, at der i indsatsen skal sættes skærpet fokus på inddragelse og oplysning til pårørende, praktiserende læger, hjemmehjælp, skoler og tillidsansatte i kommunen. Udbredelsen af kendskabet det det kommunale behandlingstilbud skal være en central del af indsatsen. Der vil derfor blive sat fokus på og afsættes ressourcer til at der kommunikeres om og reklameres for tilbuddet på hjemmesider og brochurer ved praktiserende læger, biblioteker m.v.

Social- og Sundhedsudvalget skal holdes orienteret om Indsatsen og dennes effekt. Effekten måles ved antal borgere i behandling. Da der i indsatsen er særligt fokus på at udvide målgruppen i behandlingstilbuddet vil der blive målt på antal kvinder i behandling, antal borgere i behandling som er i beskæftigelse og uddannelse, antal unge i behandling.

 

Procesplan

 

Aktiviteter

 

 

Tid

Afklaring af velfærdsteknologiske løsninger og data sikkerhed

Afstemmes med implementering af nyt IT-system (efterår 2019)

Udarbejdelse af nyt koncept for brug af velfærdsløsninger i Alkoholbehandlingen

 

Forår 2020

Måling af baseline og fastsættelse af hvilke effekter, der skal måles på

Forår 2020

Informationsmateriale til borgere, læger, skoler, hjemmehjælp, tillidsfolk, pårørende (web og folder)

Forår 2020

Testperiode

 

Efterår 2020

Tilretning af koncept og arbejdsgange

Forår 2021

I driftsættelse og løbende måling på effekt

Sommer 2021

Evaluering

1 år efter idriftsættelse

Sidst opdateret af Lene Helbo Penon
09. juni 2020

Kontakt:
 
Lene Chortsen Isak
lene.chortsenisak@middelfart.dk