Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Cirkulær økonomi og genbrug

Formål

Regeringen har sat overordnede mål for øget genanvendelse, som kommunen lokalt skal arbejde for. Genanvendelsen skal øges til over 50% indenfor få år, og der forventes nye mål på 65-70% genanvendelse.

Målet med genanvendelse er, at materialer/ressourcer skal cirkulere i samfundet i stedet for at blive forbrændt/deponeret. Genanvendelse mindsker forbruget af knappe ressourcer og mindsker miljø- og klimabelastningen. Øget lokal genanvendelse kan desuden bibringe lokalsamfundet øget aktivitet og vækst hos virksomheder. 

Denne udvikling skal understøttes af velfungerende kommunale ordninger for genanvendelse. Samtidig skal både borgere og virksomheder have kendskab til, hvordan de bedst muligt optimerer genanvendelsen.

Før en ressource bliver til affald, som kan sendes til genanvendelse, er der i nogle tilfælde mulighed for, at den kan cirkulere i lokalsamfundet. Øget reparation kan føre til, at flere produkter cirkulerer til direkte genanvendelse i lokalsamfundet.

Indsatsen hører under strategierne for grøn vækst og fremtidens velfærd. Indsatsen relaterer sig til de politiske mål om at udvikle nye indsamlingsordninger, optimere genbrugspladsstrukturen og effektivisere affaldsområdet, med fokus på at gennemføre opgaverne i samarbejde og dialog med borgere, virksomheder og organisationer, i privat/offentligt samarbejde og med fokus på grøn vækst og jobskabelse.

Fokuspunkter for indsatsen

Indsatsen skal bestå at en række forskellige aktiviteter/delprojekter, der hver for sig men på forskellig måde kan bidrage til at øge genbrug og cirkulær økonomi i kommunen.

Følgende punkter er mulige delprojekter. Indsatsens første planlægningsperiode skal bestå af en screening af disse delprojekter med en nærmere beskrivelse af indhold, tidsplan og realiserbarhed.

Erhvervslivets omstilling til cirkulær økonomi. Regeringens Advisory Board vil i første halvdel af 2017 komme med en række anbefalinger til, hvordan erhvervslivet kan omstilles til cirkulær økonomi og dermed bidrage til bedre recirkulering af materialer og øget genanvendelse. Indsatsen i Middelfart vil koncentrere sig om at understøtte de dele, som kan gennemføres ved en lokal indsats.

Virksomheder har ofte ikke den fornødne tid og viden til at vurdere, om råvarer kan udnyttes bedre, eller om affald kan opklassificeres til et bedre produkt. Kommunen kan sætte fokus på at rådgive om dette i forbindelse med miljøtilsyn eller egentlige affaldstilsyn.

Igennem en internetportal kan der skabes direkte kontakt imellem borgere/virksomheder, der har en ressource i overskud (fliser, træ metal, ren jord…) og borgere/virksomheder, der har brug for ressourcer. Øge kendskabet til og anvendelse af eksisterende portaler, f.eks. jordbasen.dk.

En kortlægning af affaldsstrømme, materialer og mængder i kommunen kan give oplysninger, som kan bruges af borgere, foreninger og virksomheder, der kan anvende materialer, som for andre vil være affald.

Reparationer. Projektet skal undersøge, hvilke muligheder der kan skabes lokalt for at fremme reparation og dermed direkte genanvendelse af produkter.

Samarbejdet med eksisterende velgørende og private genbrugsbutikker kan udvikles.

Understøttelse af lokale byttemarkeder, eller etablering af byttemarkeder, hvor borgere kan bytte brugte genstande med hinanden.

Genbrug af byggeaffald. En mere skånsom nedrivningsproces vil gøre, at flere materialer kan genanvendes. Dette kan igangsættes i et samarbejde med håndværkere, nedrivere og andre virksomheder, herunder i et samarbejde med foreningen Danske Maskinstationer og Entreprenører. Samarbejde med byggefolk og arkitekter kan også sætte fokus på, om der kan genbruges byggematerialer i forbindelse med nybyggeri. Her vil det være oplagt at samarbejde med Huset og Det Biologiske Hus.

Cirkulær økonomi bør indtænkes i øvrige kommunale indsatser og udviklingsplaner, f.eks. i midtbyplanen, i deleøkonomiprojektet og i udvikling af socialøkonomiske arbejdspladser. Igennem øget samarbejde imellem affaldsområdet og handicap og psykiatris beskæftigelsestilbud Perronen og Multihuset. Sammenhæng indtænkes i forhold til skolerne, f.eks. i den eksisterende opfinderkonkurrence Edison. Fej for egen dør: Der bør også ses på kommunens eget byggeri og nedrivning samt kommunens affaldsproduktion, herunder madaffald. Opmærksomhed på at købe produkter, som nemt kan adskilles i forskellige materialer til genanvendelse.

Kommunen vil indføre mulighed for øget sortering hjemme hos borgerne, i centrale løsninger i lokalområderne samt på genbrugspladserne igennem bedre genbrugspladser og ny struktur på området.

Involvering og engagement

I indsatsen inddrages borgere, der gerne vil medvirke til direkte genbrug og øget genanvendelse. Erhvervslivet inddrages i form af virksomheder, der skal af med affald, eller som kan bruge affald. Virksomheder som kan/vil fremme reparationsmarkedet. Virksomheder indenfor byggeri og nedrivning. Lokale foreninger, genbrugsbutikker og lignende.

Da der er tale om meget forskellige indsatser, vil der også være tale om meget forskellige former for involvering. Borgermøder, virksomhedsbesøg, konkurrencer, nudging, møder med lokale foreninger og organisationer, udviklingsworkshops samt digitale platforme til kommunikation og formidling af konkret faktuel viden.

Det overordnede tværpolitiske og borger-/virksomhedsinvolvering håndteres i et §17 stk. 4 udvalg. Der vil være tale om delprojekter af meget forskellig karakter, og derfor vil det være forskelligt, hvilke særlige interessenter, der hører til hvert delprojekt. Derfor arbejder §17, stik 4 udvalget overordnet med det store linjer og sammenhænge i indsatsen. Der afholdes ca. 4 årlige møder i udvalget. Under udvalget arbejder en række arbejdsgrupper, som nedsættes i forbindelse med hvert delprojekt. Arbejdsgrupperne sammensættes efter behov af medlemmer fra de stående udvalg, erhverv, organisationer, borgere samt forvaltningen. 

§17 stk. 4 udvalget søges sammensat pr. 1. januar 2018 af følgende. Der tages forbehold for udvalgsstrukturen efter 1/1 2018:

 • Et medlem af Miljø- og Energiudvalget
 • Et medlem af Teknisk Udvalg
 • Et medlem af Social- og Sundhedsudvalget
 • Et medlem af et af udvalgene vedr. 0-16 års området
 • Et medlem af Økonomiudvalget
 • En-to borgerrepræsentanter for initiativer i lokalsamfundene
 • En repræsentant for uddannelsesområdet, f.eks. gymnasiet
 • En repræsentant fra erhvervsrådet
 • En repræsentant fra det fælles elevråd
 • En repræsentant fra genbrugsorganisationer/-butikker
 • To repræsentanter fra byggeri, gerne en organisationsrepræsentant (ikke nødvendigvis lokal) og en lokal virksomhed/entreprenør.
 • En repræsentant for ungdomsrådet
 • En repræsentant for boligforeningerne

Indtil 1. januar 2018 arbejder forvaltningen med forberedende arbejde og screening af forskellige muligheder. Der tilknyttes 4 politikere i en midlertidig følgegruppe, som nedlægges når § 17 stk. 4 udvalget er dannet. Det kan være et medlem fra Miljø- og Energiudvalget, Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Skoleudvalget.

Procesplan

 

Aktiviteter

Tid

Planlægning og igangsætning

2017

Delprojekter

2018-2019

Evaluering og plan for fremtidig indsats

2020

 

 

Sidst opdateret af Lene Helbo Penon
18. september 2020

Kontakt:

Hanne Laursen
Tlf. 8888 4831
hanne.laursen@middelfart.dk