Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Den Gamle Lillebæltsbro

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag vedr. vederlag og godtgørelser til byrådsmedlemmer

Indledning
Reglerne om byrådsmedlemmernes vederlæggelse findes i § 16, stk. 1, i Lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006) – i det følgende kaldet Stl. § 16.

I det følgende gennemgås, hvilke ydelser byrådsmedlemmerne er berettiget og forpligtet til at modtage. De aktuelle satser for 2007 på såvel vederlag som diverse godtgørelser fremgår af bilag 1 til notatet.

Notatet indeholder endvidere beskrivelse af de formkrav, herunder såvel politisk som administrativ behandling, der relaterer sig til udbetalingen af vederlag og godtgørelser.

Da der er særlige aflønningsregler for borgmester, viceborgmester og udvalgsformænd, er der i særlige afsnit fokuseret på disse medlemmer af byrådet. Endelig beskrives i særskilt afsnit stedfortræderes rettigheder.

 

Vederlag

Fast vederlag
Den grundlæggende vederlæggelse af byrådsmedlemmer består af et fast vederlag, jf. Stl. § 16, stk. 1. Det faste vederlag udgør i Middelfart Kommune 50.000 kr. Det faste vederlag reguleres efter de reguleringssatser, der gælder for tjenestemænd i staten. Den aktuelle sats for 2011 fremgår af bilag 1.

Det faste vederlag ydes til alle byrådsmedlemmer, bortset fra borgmesteren, og er som udgangspunkt en vederlæggelse af alt byrådspolitisk arbejde, som udføres af et byrådsmedlem.

Udvalgsvederlag
I medfør af Stl. § 16, stk. 2, kan Byrådet beslutte at yde udvalgsvederlag til medlemmer af Byrådet for medlemskab af Økonomiudvalg og stående udvalg. Byrådet træffer beslutning om fordeling af udvalgsvederlag mellem udvalgene. Fordelingen skal foretages forud for og med virkning fra mindst ét regnskabsår ad gangen.

Summen af de årlige udvalgsvederlag udgør højest 115% af det aktuelle borgmestervederlag.

I henhold til Middelfart Byråds Styrelsesvedtægt, som trådte i kraft den 1. december 2011, er der nedsat 8 stående udvalg. De aktuelle satser fremgår af bilag 1.

Ved medlemskab af flere udvalg ydes udvalgsvederlaget for hvert af de udvalg, som det enkelte byrådsmedlem er medlem af. Der ydes dog ikke vederlag for medlemskab af særlige udvalg, der er nedsat i henhold til Stl. § 17, stk. 4.

Der ydes ikke udvalgsvederlag til borgmesteren eller til udvalgsformændene.

Formandsvederlag
Der ydes formændene for de stående udvalg et vederlag, der i den gældende Styrelsesvedtægt § 21.. De aktuelle satser fremgår af bilag 1.

Der er ikke hjemmel til at vederlægge næstformænd for de stående udvalg eller formanden for et eventuelt underudvalg (f.eks. byggeudvalg).

Viceborgmestervederlag
I henhold til vederlagsbekendtgørelsens § 12, stk. 1, har Byrådet truffet beslutning om, at Byrådets næstformand skal oppebære et vederlag på 10 % af formandens vederlag.

Når der er valgt mere end én viceborgmester, kan vederlaget kun ydes til 1. viceborgmester.

Tillægsvederlag for børn under 10 år
Et byrådsmedlem, der har et eller flere børn under 10 år boende i hjemmet har krav på et særligt tillægsvederlag. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i bekendtgørelsens § 3 fastsat nærmere regler om tillægsvederlaget og om en afgræsning af kredsen af medlemmer, der skal ydes et sådant vederlag. Tillægsvederlaget er fastsat til kr. 10.000 årligt. Tillægget reguleres efter de reguleringssatser, der er gældende for tjenestemænd i staten.

Der kan kun ydes ét vederlag, uanset om der bor flere børn i hjemmet. De aktuelle satser fremgår af bilag 1.

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
Et byrådsmedlem kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. I så fald reduceres det faste vederlag med 20.000 kr. Valget foretages med virkning for et regnskabsår ad gangen. Det kan oplyses, at der p.t. ikke er nogen byrådsmedlemmer, der har valgt at modtage erstatning for dokumenteret tab arbejdsfortjeneste.

Erstatning ydes for deltagelse i de i lovens § 16, stk. 1, litra a – f nævnte møder med videre:

Litra a:
Deltagelse i møder i Byrådet og dettes udvalg samt underudvalg

Vedrørende mødekravet
Mødekravet indebærer, at samtlige medlemmer skal være indkaldt til det pågældende møde, og at medlemmerne skal deltage i en forhandling og træffe beslutning – eller i hvert fald have mulighed for at træffe beslutning.

Der er ikke hjemmel til udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for forberedelsesarbejder til møder, herunder ved deltagelse i formøder.

Der er heller ikke hjemmel til udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i kontormøder, møder med administrationen, møder med borgmesteren eller udvalgsformænd og lignende. Se nærmere om udbetaling af befordrings- og fraværsgodtgørelse i relation til disse møder under litra g.

Møder mellem to eller flere udvalg (fællesmøder) er omfattet af litra a.

Møder i Byrådets politiske grupper er ikke omfattet af loven.

Litra b:
Deltagelse i møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, der udføres efter valg af Byrådet, medmindre der på andet grundlag er fastsat bestemmelser om særskilt vederlæggelse.

Vedrørende kommunale hverv, der udføres efter valg af Byrådet
Litra b omfatter hverv, hvortil Byrådet udpeger en eller flere repræsentanter f.eks. råd, nævn, bestyrelser mv.

Det fremgår af Vejledningen, at udtrykket ”efter valg af Byrådet” i litra b indebærer, at vedkommende reelt skal være udpeget af Byrådet. Bestemmelsen omfatter ikke hverv, der udføres efter valg af et udvalg eller andre.

Hvis Byrådet ved udpegningen er bundet af indstillinger på en sådan måde, at der ikke er nogen reel valgmulighed, kan vedkommende ikke anses for at være valgt af Byrådet.

Såfremt valg ikke anses for foretaget af Byrådet, indebærer det, at den pågældende ikke i medfør af Stl. § 16, stk. 1, litra b, kan ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste eller udgiftsgodtgørelse.

Et byrådsmedlem, der videreudpeges af den bestyrelse, råd, nævn mv., hvortil den pågældende er valgt af Byrådet, til f.eks. et underudvalg, samarbejdsudvalg eller til at deltage i aktiviteter besluttet af den pågældende bestyrelse, er ikke valgt hertil af Byrådet.

Der kan – ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriets praksis – ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, når en bestyrelse videreudpeger et byrådsmedlem til et forretningsudvalg eller lignende og varetagelsen af hvervet som bestyrelsesudpeget medlem af dette udvalg – efter en konkret vurdering – må anses for at være et led i varetagelsen af hvervet som byrådsudpeget medlem af bestyrelsen.

Hvis en bestyrelse beslutter at deltage i kursus, studierejse, venskabsbesøg eller lignende kan erstatning for tabt arbejdsfortjeneste samt dækning af rejseudgifter kun ydes, hvis deltagelsen sker efter anmodning fra det relevante udvalg, jf. litra f.

Litra c:
Deltagelse i kurser mv., der af Byrådet eller af økonomiudvalget efter bemyndigelse fra Byrådet anses for at have betydning for varetagelsen af de under litra a og b nævnte hverv.

Vedrørende kursusbegrebet
Ved kurser mv. forstås arrangementer, hvori der som en ikke uvæsentlig del indgår egentlig undervisningsvirksomhed. Herudover omfatter bestemmelsen også kursuslignende arrangementer som konferencer, årsmøder og orienteringsmøder, f.eks. møder i KKR Syddanmark – Kommunekontaktrådet i Region Syddanmark, Kommunernes Landsforenings Generalforsamling.

Der er i praksis lagt vægt på, at de arrangementer, der kan henføres under kurser mv. er af almen karakter og uden direkte sammenhæng med konkrete sager i kommunen.

Middelfart Kommunes kursusregulativ indeholder bl.a. regler for, hvilke kurser Middelfart Byråd anser for at have betydning for varetagelsen af de i § 16, stk. 1, litra a og b nævnte hverv. I henhold til kursusregulativet er økonomiudvalget bemyndiget til at beslutte om kurser, der ikke er omfatte af regulativet er relevante for byrådets medlemmer.

Kursusregulativet vedlægges som bilag 2.

Litra d:
Deltagelse i seminarer, jf. Stl. § 9a

Vedrørende seminarer
Lovens litra d skal ses i sammenhæng med lovens § 9a, hvorefter Byrådet kan træffe beslutning om afholdelse af seminarer for byrådets medlemmer vedrørende kommunens årsbudget eller andre kommunale anliggender af overordnet betydning.

Byrådets beslutning om afholdelse af seminar i henhold til § 9a indebærer, at seminaret er forbundet med mødepligt, og at deltagelse berettiger til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Bestemmelsen i § 9a omfatter ikke seminarer for udvalg.

Litra e:
Deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger, jf. Stl. § 42c.

Denne bestemmelse giver kommunens revision mulighed for på eget initiativ at forelægge revisionens beretninger for Byrådet. Endvidere kan mindst en fjerdedel af medlemmerne kræve en sådan forelæggelse.

Der er mødepligt for det enkelte medlem af Byrådet.

Litra f:
Varetagelse af andre nærmere angivne kommunale hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg

Af Vejledningen fremgår, at bestemmelsen vedrører varetagelsen af andre kommunale hverv end møder, der udføres efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg. F.eks. hvor Byrådet eller dets udvalg anmoder et eller flere medlemmer om at forelægge en sag for en statslig myndighed, deltage i forhandlinger med andre kommuner, deltage i studieture eller repræsentativt arbejde, foretage besigtigelser eller deltage i borgermøder, besøge venskabsbyer mv.

Det skal bemærkes, at forudsætningen for at en studietur eller en besigtigelse for hele udvalget kan anses for omfattet af litra f, er at aktiviteten sker efter anmodning af Byrådet.

Stl. § 16, stk. 5, giver Byrådet mulighed for at træffe beslutning om at yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til et medlem for udførelsen af de i litra f nævnte aktiviteter. Byrådet kan træffe denne beslutning fra gang til gang, men beslutningen kan imidlertid også træffes mere generelt, forudsat der er præcist angivet, hvilke hverv der skal kunne begrunde udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Til følgende aktiviteter kan der herefter ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, når deltagelsen sker efter anmodning fra udvalg/Byråd:

 • Forelæggelse af en sag for en statslig myndighed, forelæggelse af en sag for en minister eller et folketingsudvalg samt deltagelse i forhandlinger med andre kommuner eller regioner.
 • Deltagelse i erhvervsdelegationer.
 • Deltagelse i konferencer og temamøder, som ikke kan henføres til litra c.
 • Deltagelse i møder med brugerråd og bestyrelser mv. ved kommunale institutioner
 • Deltagelse i borgermøder.
 • Venskabsbybesøg samt deltage i studierejser.
 • Deltagelse i besigtigelser og repræsentativt arbejde, institutionsbesøg og virksomhedsbesøg.
 • Deltagelse i ansættelsesudvalg og lignende nedsat af de under litra b nævnte bestyrelser, råd, nævn mv.
 • Deltagelse ved indvielse af institutioner, mærkedage for institutioner, herunder første spadestik og jubilæer samt indvielser i forbindelse med anlæg af veje

Såfremt der forekommer hverv, der skal begrunde udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, der ikke er nævnt ovenfor, skal spørgsmålet forelægges Byrådet i det konkrete tilfælde.

Litra g:
Udførelse af andre aktiviteter i forbindelse med de under litra a – f nævnte møder mv.

Litra g omfatter alle øvrige aktiviteter, som er forbundet med varetagelsen af de hverv, der er nævnt i litra a – f.

Der kan ikke ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for aktiviteter nævnt i lovens § 16, stk. 1, litra g, men der kan ydes befordrings- og fraværsgodtgørelser i henhold til Stl. § 16, stk. 10, se nedenfor.

Beslutningen om at yde godtgørelse efter Stl. § 16, stk. 10, kan træffes fra gang til gang. En generel (byråds)beslutning om at yde disse godtgørelser i forbindelse med udførelsen af litra g aktiviteter forudsætter, at der er præcist angivet, hvilke aktiviteter, der skal kunne begrunde udbetaling af godtgørelser.

Til følgende aktiviteter kan der herefter ydes godtgørelser:

 • Møder med administrationen, borgmester og udvalgsformænd.
 • Formaliseret mødeforberedelse, deltagelse i faste formøder, besigtigelser, tilsynsforretninger, deltagelse i repræsentativt arbejde, institutionsbesøg, virksomhedsbesøg, hvor deltagelsen ikke sker efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg.
 • Deltagelse i ansættelsesudvalg og lignende nedsat af de under litra b nævnte bestyrelser, råd, nævn mv., hvor deltagelsen ikke sker efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg.
 • Deltagelse ved indvielse af institutioner, mærkedage for institutioner, herunder første spadestik og jubilæer for medarbejdere og samarbejdspartnere, hvor deltagelse ikke sker efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg.

Uden for litra g falder:

 • Deltagelse i teaterbesøg, festivaler, koncerter mv.
 • Deltagelse i gruppemøder, vælgermøder eller partipolitiske møder.
 • Deltagelse i aktiviteter besluttet af de under litra b nævnte bestyrelser, råd, nævn med videre, se dog ovenfor under litra b.

Såfremt der forekommer aktiviteter, der skal begrunde udbetaling af godtgørelser, der ikke er nævnt ovenfor, forudsætter udbetaling af godtgørelser, at spørgsmålet forelægges for Byrådet i det konkrete tilfælde.

 

Opgørelse af tabt arbejdsfortjeneste
Udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste forudsætter, at den pågældende har lidt et tab i forbindelse med varetagelsen af et bestemt hverv.

Tabet kan såvel være af økonomisk art som bestå af tab af tid. Anvendelsen af timer fra en flex- eller afspadseringskonto, samt brug af de ferie/fridage, man er berettiget til i henhold til overenskomsten kan også udløse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Dokumentation for tabt arbejdsfortjeneste for ansatte sker i form af dokumentation af timeløn fra arbejdsgiver samt oplysning fra pågældende selv om tidsforbruget.

For selvstændige skal økonomiudvalget godkende beregningsgrundlaget.

Der kan ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for det tidsrum, hvor medlemmer er nødt til at tage fri for at varetage det kommunale hverv.

Hovedreglen er derfor det antal timer, der svarer til transporttid og mødets længde.

Tiden mellem flere møder på samme dag kan normalt ikke medregnes ved opgørelsen. Dette gælder dog ikke, hvor medlemmet ikke kan nå at vende tilbage til arbejdsstedet.

Hvis en arbejdsgiver ikke ønsker at modtage den ansatte i kortere tidsrum f.eks. inden den pågældende skal have fri for at kunne deltage i et møde eller senere på dagen efter mødets afslutning, hvor der f.eks. resterer en time af arbejdstiden, kan sådanne ”resttid” dog medregnes.

I de tilfælde, hvor der bliver tale om fravær udover transporttid samt deltagelse i møde, er det medlemmet, der skal dokumentere, at fraværet har været nødvendigt ved fremskaffelse af dokumentation fra arbejdsgiveren om, at denne ikke vil beskæftige medlemmet på sådanne dage med resttider.

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste pr. dag kan højest udgøre et maksimum beløb fastsat af Indenrigsministeren. Maksimumbeløbet fremgår af bilag 1. Et møde, der afvikles inden for én dag kan ikke udløse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste på mere end dette maksimum, uanset at byrådsmedlemmet har en sammenhændende arbejdsperiode, der går ud over et døgn.

 

Rejsegodtgørelse, befordringsgodtgørelse og andre godtgørelser
I forbindelse med byrådsmedlemmers deltagelse i de møder med videre, der er nævnt i Stl. § 16, stk. 1, litra a – f ydes der følgende typer godtgørelser:

 • befordringsgodtgørelse og godtgørelse for fravær fra hjemstedet,
 • godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap, og
 • godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter til pasning af syge nære pårørende.

Idet der henvises til ovenstående afsnit om Litra g ydes der endvidere:

 • befordringsgodtgørelse, fraværsgodtgørelse mv. til byrådets medlemmer i forbindelse med udførelse af de angivne aktiviteter.

Endelig ydes der

 • andre godtgørelser til byrådets medlemmer til dækning af udgifter, som er forbundet med byrådsmedlemmernes deltagelse i de i Stl. § 16, stk. 1, nævnte møder. Det drejer sig om udgifter til telefon, hjemmeopkobling af PC, tidsskriftabonnement mv.

Vedrørende godtgørelse for fravær fra hjemmet
I forbindelse med deltagelse i møder i Byrådet, udvalg og råd og lignende ydes der alene godtgørelse for positive udgifter i forbindelse med fravær fra hjemmet.

Der ydes ikke rejsegodtgørelse ved éndagsrejser, dog kan der i konkrete tilfælde gives tilladelse til refusion af rejseudgifter efter regning.

Ved møder og kurser, der forudsætter overnatning, ydes der rejsegodtgørelse med de standardsatser, der er fastsat i ligningsloven. I stedet for standardsatser kan der gives tilladelse til at konkrete aftalte udgifter til kost, logi og andre medudgifter godtgøres efter regning.

Se yderligere om rejsegodtgørelse i bilag 3

Alle standardsatser, der er fastsat i ligningsloven, fremgår af bilag 1

Vedrørende befordringsgodtgørelse
Befordringsgodtgørelse tager først og fremmest sigte på transport fra bopælen og til det sted, hvor det kommunale hverv udøves. Der vil dog også være krav om godtgørelse af transportomkostninger fra et arbejdssted eller et andet opholdssted til mødestedet, når afstanden ikke er større end fra hjemmet – dog kun en befordringsgodtgørelse svarende til den faktiske afstand fra arbejdssted/opholdssted til mødestedet.

Godtgørelse for kørte kilometer ydes ved anvendelse af egen bil. Hvis egen bil ikke anvendes kan der mod dokumentation ydes godtgørelse for brug af andre transportmidler. Udgangspunktet er, at billigste offentlige transportmiddel skal benyttes, medmindre dette giver væsentlige ulemper eksempelvis, fordi transporttiden bliver uforholdsmæssig lang.

Se yderligere om befordringsgodtgørelse i bilag 3

Satsen for kilometergodtgørelse fremgår af bilag 1

Vedrørende tilskud til arbejdsplads, IT og telefon
Til Byrådets medlemmer udleveres der en smartphone, en softwaretoken, en bærbar PC med mobilopkobling, standardprinter inkl. printerpatroner, computerskærm, mus og tastatur, samt der stilles en internetforbindelse til rådighed på hjemmeadressen (hjemmearbejdspladsen). 

Såfremt byrådsmedlemmet ikke ønsker mobiltelefon udleveret, kan byrådsmedlemmet vælge i stedet, at få stillet en token til rådighed og få udbetalt et telefontilskud på kr. 129,00 pr. måned.

Alt det udleverede IT-udstyr er kommunens ejendom. Ved byrådsperiodens ophør kan det udleverede materiale købes af byrådsmedlemmet til en restværdi skønnet af Middelfart Kommunes IT-afdeling.

Såfremt telefonen anvendes til privat brug, vil der ske indberetning til SKAT af værdien af fri telefon.

Abonnementer
Til Byrådets medlemmer betales der for et abonnement på ”Danske Kommuner”. Borgmesteren har derudover mulighed for at tegne avisabonnement på nødvendige aviser.

 

Særlige forhold vedrørende borgmester, 1. viceborgmester og udvalgsformænd
Efter Stl. § 16, stk. 6, kan en udvalgsformand, der har valgt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, ikke modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af hverv, der udføres i dennes egenskab af udvalgsformand.

Ved afgrænsningen af, om hvervet varetages af den pågældende i egenskab af udvalgsformand, kan det være vejledende, om hvervet finansieres ved bevilling inden for det stående udvalgs område, og om sager vedrørende det omhandlede hverv i givet fald vil skulle forelægges for Byrådet via det stående udvalg.

Udvalgsformanden vil endvidere ikke kunne modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med deltagelse i kurser mv, der vedrører udvalgets forretningsområde.

Det forhold, at 1. viceborgmester modtager fast viceborgmestervederlag afskærer ikke generelt den pågældende fra at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, men erstatning kan ikke oppebæres for varetagelse af hverv, hvor viceborgmesteren optræder i sin egenskab af viceborgmester.

Det bemærkes, at borgmesteren og udvalgsformænd som udgangspunkt har tilsvarende krav på og adgang til udgiftsgodtgørelse i medfør af Stl. § 16, stk. 10 og 11 som andre byrådsmedlemmer. Efter § 16, stk. 12, kan borgmesteren dog ikke modtage godtgørelse af udgifter til pasning af syge nære pårørende.

Der er ikke hjemmel til at yde befordringsgodtgørelse til borgmester og udvalgsformænd i forbindelse med almindelige arbejdsdage uden møder.

 

Stedfortrædere
Hvis et medlem er forhindret i at deltage i et byrådsmøde på grund af sin helbredstilstand, kan stedfortræderen indkaldes til at deltage i stedet for, jf. Stl. § 15, stk. 1.

Et byrådsmedlem kan have lovligt forfald af andre grunde, f.eks. graviditet og barsel, varetagelse af andet offentligt hverv, ferie mv. Når borgmesteren får meddelelse om eller på anden måde kendskab til, at et byrådsmedlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned, indkalder borgmesteren stedfortræderen til førstkommende møde i Byrådet, jf. Stl. § 15, stk. 2.

Stedfortræderen indkaldes til at deltage i et enkelt møde

Af bekendtgørelsen fremgår, at stedfortræderen alene vil modtage diæter, eventuel erstatning for tabt arbejdsfortjeneste samt godtgørelse for positive udgifter og befordringsgodtgørelse i forbindelse med deltage i et enkelt byrådsmøde.

Stedfortræderen indkaldes i en længere periode

Det fremgår endvidere af bekendtgørelsen, at stedfortrædere, som midlertidigt, men over en længere periode er medlem af Byrådet, vederlægges efter samme regler som medlemmerne. Vederlag ydes dog kun forholdsmæssigt for den periode, hvor den pågældende er medlem af Byrådet.

Indtræder stedfortræderen endvidere i et udvalg ydes en forholdsmæssig del af udvalgsvederlaget.

 

Vederlæggelse af ikke-byrådsmedlemmer
Reglerne om vederlæggelse af ikke-byrådsmedlemmer, der varetager kommunale hverv efter valg af eller anmodning fra Byrådet, findes i Stl. § 16a.

Til ikke-byrådsmedlemmer ydes

 • diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste efter § 16a, stk. 1, for deltagelse i de i lovens § 16, stk. 1, litra a-f nævnte møder mv., som ikke honoreres eller vederlægges efter andre regler, og
 • de godtgørelsestyper, der er nævnt i Stl. § 16, stk. 10 for deltagelse i de i lovens § 16, stk. 1, litra a-g nævnte aktiviteter.

Godtgørelse til ikke-byrådsmedlemmer for andre udgifter i forbindelse med varetagelsen af kommunale hverv forudsætter konkret beslutning i Byrådet.

 

Skatteregler

Rejsegodtgørelse

a) Møder og kurser inden for samme dag
Byrådets medlemmer får alene dækket positive udgifter for deltagelse i møder, der afholdes uden for egen bopælskommune og inden for et døgn.

Rejsegodtgørelsen er skattefri.

b) Møder og kurser der forudsætter overnatning
Ved møder og kurser, der forudsætter overnatning, ydes der rejsegodtgørelse med fradrag for betalte måltider efter ligningsrådets satser.

Rejsegodtgørelsen er skattefri.

 

Befordringsgodtgørelse
Der kan ydes skattefri befordringsgodtgørelse for de første 60 gange, der køres fra hjem til samme arbejdsplads. Fra 61. mødedag skal der betales skat af befordringsgodtgørelsen.

Intern Service er opmærksom på, hvornår befordringsgodtgørelsen bliver skattepligtig og trækker skat af befordringsgodtgørelse fra dette tidspunkt.

Det skal bemærkes, at byrådsmedlemmet – i de situationer, hvor der sker beskatning af befordringsgodtgørelsen – kan foretage almindeligt fradrag for befordringsudgifter på selvangivelsen.

 

Tidsskrift
Middelfart Kommunes betaling af tidsskriftabonnement falder ind under den skattefri bagatelgrænse.

Det skal bemærkes, at hvis byrådsmedlemmet modtager flere goder, herunder også fra en privat arbejdsplads, og hvis disse goders værdi overstiger bagatelgrænsen, er det den samlede værdi af goderne, der skal beskattes.

Middelfart Kommune har ingen indberetningspligt.

 

Procedureregler – kontrol
Udbetaling af diverse godtgørelser samt tabt arbejdsfortjeneste sker månedsvis bagud. Byrådsmedlemmet indberetter, hvilke møder han/hun har deltaget i og hvor mødet afvikles samt hvilke ydelser, der bedes udbetalt i den forbindelse.

På baggrund af det konstituerende møde samt senere udpegninger foretaget af Byrådet udarbejdes en oversigt over de udvalg, råd og nævn, som det enkelte byrådsmedlem sidder i. Administrationen har derfor kendskab til, hvilke hverv, der berettiger til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og diverse godtgørelser og foretager i relation hertil en kontrol af de angivne møder.

Administrationen undersøger

 • om mødet er omfattet af Stl. § 16, stk. 1, litra a-b
 • om kurset/konferencen falder ind under Byrådets kursusregulativ, alternativt er godkendt af økonomiudvalget
 • om byrådsseminaret, jf. Stl. § 16, stk. 1, litra d, er godkendt af Byrådet
 • om et arrangement er omfattet af § 16, stk. 1, litra f, alternativt litra g.

Opgørelsen af erstatningen for den tabte arbejdsfortjeneste sker som beskrevet ovenfor. For så vidt angår varigheden af byrådsmøder og møder i de stående udvalg konfereres med mødeprotokollen, som indeholder oplysning og start- og sluttidspunkt.

For så vidt angår andre møder indestår byrådsmedlemmet med sin underskrift for, at oplysningen om deltagelse samt mødets varighed er korrekt.

Administrationen foretager endelig en kontrol af omfanget af kørte kilometer, hvortil der ønskes kørselsgodtgørelse.

Administrationen gennemgår og vurderer de anførte oplysninger og afklarer spørgsmål med pågældende medlem, hvis oplysningerne giver anledning til tvivl.

Hvis oplysninger afgivet af byrådsmedlemmet ikke er fyldestgørende, rettes der henvendelse til byrådsmedlemmet med henblik på at få manglen afhjulpet.

 

Sidst opdateret af Benjamin Runge
03. januar 2018