Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Teknisk Udvalg møde den 5. december 2017

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
5. december 2017 kl. 14:00
Tilstede:
Ove Andersen
Allan Buch
Niels Bebe
Regitze Tilma
Flemming Worsøe
Fraværende:

ÅBNE SAGER

346. Dispensation fra lokalplan 23.03 - tilbygning til rækkehusbebyggelse
Sagsnr.: 2017-012353
Sagsbehandler: Jesper Dan Frandsen

Præsentation:

Ansøgning om dispensation fra lokalplan 23.03 til placering af udestue udenfor byggefelt.

Forvaltningen foreslår:

  • at lokalplanen fastholdes og der meddeles afslag til dispensation.

Sagsbeskrivelse:

Der er opståen en fejl i rensningen af editorteksten: 'width' is a duplicate attribute name. Line 1, position 188. Html:
Billede 1: Luftfoto af området. Billede 2: Lokalplantegning med byggefelt.

I forbindelse med kommunens BBR-projekt er der konstateret etablering af udestue på Frederiksgade 46. Ejendommen er en del af tæt/lav boligbebyggelse på 14 boliger, som er omfattet af lokalplan 23.03. Lokalplanen har fastlagt byggefelt svarende til den eksisterende boligbebyggelse. Ansøger har efterfølgende opført en udestue i havearealet uden tilladelse. Udestuen vurderes at være opført i 2016, og er på ca. 12 m2. Plan & Bygningsafdelingen har efterfølgende anmodet ansøger om at lovliggøre forholdene.

Ansøger har fremsendt ansøgning om dispensation fra lokalplanen til bibeholdese af udestuen. Bebyggelsen er opført som et-plans ejerlejligheder, hvorfor de enkelte boligers havearealer tilhører områdets ejerforening. Der er vedlagt erklæring fra ejerforeningen, som accepterer, at deres areal anvendes til formålet, og er indstillet på, at alle kan få op til 16 m2 udestue.  

Det er Plan- og Bygningsafdelingens vurdering, at lokalplanen klart har fastholdt et åbent gårdmiljø/haveareal mellem bebyggelsen med det viste byggefelt, hvorfor der ikke bør dispenseres. Samtidig er de enkelte boliger på kun 43 m2, hvorfor byggeri af udestue på 12 m2 vil være en voldsom ændring af det samlede bebyggede areal. Der bør dog, i forhold til fastholdelse af det åbne gårdmiljø/haver, ikke gives dispensation til overskridelse af byggefelt. Der vil dog uden tilladelse fra lokalplanen kunne opsættes markiser.

Plan- og Bygningsafdelingen har udover denne, meddelt afslag til andet ønske om byggeri udenfor byggefelt i 2017 i samme lokalplanområde.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtiget.

Beslutning:

Udvalget godkendte den ansøgte dispensation. Udvalget har lagt vægt på, at der er tale om småboliger, at udestuen er på max. 12 m2 og at boligens udtryk ikke ændres. Hertil kommer, at der er enighed i ejerforeningen.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 5. december 2017 kl. 14:00

Bilag:

2017-012353-5Lokalplan 23.03
2017-012353-6Billede af udestue
2017-012353-14Accept fra ejerforening.
347. Nybyggeri på Middelfart Marina - udvidelse af eksisterende virksomhed
Sagsnr.: 2017-021017
Sagsbehandler:

Præsentation:

Dispensation fra lokalplan 22.03 for Middelfart Marina til opførelse af nyt erhvervsbyggeri.

Forvaltningen foreslår:

  • at udvalget tager stilling til, om der skal meddeles dispensation fra lokalplan 22.03 til udvidelse af eksisterende virksomhed - Østre Hougvej 118.

Sagsbeskrivelse:

Der har gennem længere tid været dialog mellem Plan- og bygningsafdelingen og ejeren af Østre Hougvej 118 på Middelfart Marina om udvidelsesmuligheder. Bygningen rummer i dag cafe og marinecenter (butik). Ansøger ønsker både etablering af tagterrasse til cafeen og udvide bygningen til brug for primært marinecenteret.  Etablering af tagterrasse vurderes ikke muligt i forhold til gældende planlægning, men vil blive muligt i forbindelse med vedtagelse af ny lokalplan for området. Ansøger har derfor fremsendt ansøgning udelukkende på udvidelse af bygning/kontor/butikslokale. Udvidelsen sker landværts det eksisterende byggeri. Byggeriet forudsætter dispensation fra lokalplan 22.03 til mindre overskridelse af byggefelt. Overskridelsen vurderes at være indenfor dispensationsmulighederne for lokalplan 22.03, og forelægges derfor udvalget.

Det ansøgte er i overensstemmelse med byggefeltet i forslag til lokalplan 163 for Middelfart Marina, som har været i offentlig høring i juli-august 2017. Lokalplanforslaget er ikke endelig vedtaget endnu.

Middelfart Kommune er grundejer i området, hvorfor udvidelsen af bebyggelsen sker på kommunens areal. Den nuværende lejekontrakt vil derfor skulle justeres i forhold til det udvidede areal.  

Økonomi:

Ingen. Ansøger skal afholde eventuelle udgifter til matrikulære ændringer mv., som vil være nødvendig i forbindelse med realiseringen. 

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtiget.

Beslutning:

Udvalget besluttede at meddele dispensation.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 5. december 2017 kl. 14:00

Bilag:

2017-021017-7Forslag til tilbygning
2017-021017-8Situationstegning

LUKKEDE SAGER