Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Teknisk Udvalg møde den 14. november 2017

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
14. november 2017 kl. 14:00
Tilstede:
Regitze Tilma
Allan Buch
Ove Andersen
Niels Bebe
Flemming Worsøe
Fraværende:

ÅBNE SAGER

341. Forslag til lokalplan 181 for tæt-lav boligområde ved Anlægsvej i Ejby samt kommuneplantillæg nr. 1 til kommuneplan 2017
Sagsnr.: 2017-012709
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for det tidligere rådhus i Ejby. Der skal træffes beslutning om planforslagene skal sendes i offentlig høring.

Forvaltningen foreslår:

  • at forslag til lokalplan 181 samt kommuneplantillæg nr. 1 godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring. 

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget godkendte den 28. august 2017, at igangsætte arbejdet med udarbejdelse af en lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg der skal muliggøre, at det tidligere rådhus i Ejby kan omdannes til boligområde. 

Boligforeningen Lillebælt har fået udarbejdet et skitseprojekt for omdannelse af rådhuset til en ny boligbebyggelse bestående af tæt-lav byggeri i én etage med godt 40 boliger. Bebyggelsen er delt i to; Seniorboliger i øst og familieboliger i syd-vest. Bebyggelsen opdeles af en tværgående sti mellem Stjernevænget og Anlægsvej. Biltrafikken skal køre ind fra Anlægsvej til fælles parkeringsarealer. Hovedparten af det eksisterende rådhus ønskes nedrevet og kun den seneste tilbygning fra 2000, ønskes bevaret som fælleshus for den kommende bebyggelse.

Planforslagene er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Konklusionen er, at de miljømæssige konsekvenser som følge af lokalplanens gennemførelse er af en sådan karakter, at udarbejdelse af en egentlig miljøvurdering ikke er nødvendig.

Planforslagene samt screeningen er vedhæftet som bilag.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger. Handicaprådet og Ældrerådet høres i forbindelse med den offentlige høring.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 14. november 2017
Økonomiudvalget - 27. november 2017
Byrådet - 4. december 2017

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 14. november 2017 kl. 14:00
Økonomiudvalget 27. november 2017 kl. 14:00
Byrådet 4. december 2017 kl. 17:00

Bilag:

342. Udvidelse af dagligvarebutik
Sagsnr.: 2017-019982
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Ansøgning om dispensation til udvidelse af eksisterende daglivarebutik.

Forvaltningen foreslår:

  • at der meddeles dispensation til det ansøgte i forhold til lokalplan 22.12.

Sagsbeskrivelse:

Planafdelingen har den 3. oktober 2017 modtaget ansøgning om udvidelse af eksisterende dagligvarebutik på Brovejen 191 - REMA 1000 - i Middelfart. Der ansøges om, at inddrage eksisterende lokaler til solcenter til dagligvarebutikken, hvorfor der ikke ansøges om nybyggeri.

Ejendommen er omfattet af lokalplan 22.12, som giver mulighed for en dagligvarebutik til områdets daglige forsyning på maksimal 800 m2. Detailhandelslovgivningen er efter lokalplanlægningen blev ændret 2 gange. Første gang i 2007, og igen med den seneste revision af Planloven i juni 2017. Med den seneste revision, er der åbnet mulighed for etablering af fritliggende dagligvarebutikker på max 1200 m2.
 
Der er i 2010 givet dispensation fra lokalplan 22.12 til udvidelse af REMA 1000 til maksimal 1000 m2 butiksareal i overensstemmelse med dagældende planlovsregler for detailhandel.  

Forespørgslen fra 3. oktober 2017 gælder yderligere udvidelse, således dagligvarebutikken samlet kommer op på 1110 m2. Det ansøgte kræver dispensation fra lokalplan 22.12 i forhold til §3.2, som siger maksimal 800 m2 butik. Kommuneplanen har for dagligvarebutikker langs indfaldsveje, som Brovejen, åbnet op for etablering af dagligvarebutikker op til 1000 m2.   

Det er planafdelingens vurdering, at det ansøgte kan imødekommes, da det ansøgte er i overensstemmelse med den nuværende planlovs bestemmelser om detailhandel, og der er tale om inddragelse af eksisterende bygningsareal til formålet. Det skal dog bemærkes, at i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplan 169 for dagligvarebutik på Assensvej i september 2017, blev der fastholdt maskimal 1000 m2 butik selvom den øgede grænse for dagligvarebutikker var trådt i kraft juni 2017.

Der er i det fremsendte redegjort for, at ejendommen fortsat vil have det fornødne antal parkeringspladser efter udvidelsen af dagligvarebutikken.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtiget.

Beslutning:

Udvalget vedtog forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 14. november 2017 kl. 14:00

343. Forslag til nyt vejnavn, Skovkrogen, 5500 Middelfart
Sagsnr.: 2017-019845
Sagsbehandler: Rita Nordbo

Præsentation:

Der foreslås nyt vejnavn  - SKOVKROGEN - til ny bebyggelse med 8 boliger, ejendommen har vejadgang via Skovgården.

Forvaltningen foreslår:

  • at vænget navngives Skovkrogen.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med opførelse af 8 nye boliger på ejendommen Brovejen 299, foreslås vænget navgivet med Skovkrogen.
Tidligere var ejendommen bebygget med to erhvervsbygninger med adresse til Brovejen 299.

Ny bebyggelse med 8 boliger har vejadgang via Skovgården.
Bebyggelsen på Skovgården er adresseret med fortløbende husnummer, hvorfor der ikke er mulighed for nummerering af ny bebyggelse herimellem.

Ejendommens hidtidige adresse er Brovejen 299. Der er ledig nummer på Brovejen 297, men i og med ejendommen ikke har adgang via Brovejen, er adresse hertil ikke muligt.


Økonomi:

Ikke relevant.

Høring:

Ingen.

Beslutning:

Udvalgt vedtog forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 14. november 2017 kl. 14:00

Bilag:

344. Budgetopfølgning pr. 30. september 2017
Sagsnr.: 2017-016526
Sagsbehandler: Malene Kovaltsenko Ludvigsen

Præsentation:

Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2017.

Forvaltningen foreslår:

  • at budgetopfølgningen tages til orientering.

Sagsbeskrivelse:

Teknisk Udvalg har i 2017 et samlet driftsbudget på 72 mio. kr.. Forvaltningen forventer, at der i 2017 bliver et merforbrug på 4,8 mio. kr. 

  • Merforbrug på 3,5 mio. kr. vedrørende asfalt.
  • Merforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende kollektiv trafik.
  • Merforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende gadelys.
  • Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende driften af entreprenørafdelingen.
  • Merforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende bygningsvedligeholdelse. 

Anlægsbudgettet for 2017 er på 38,7 mio. kr. Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Økonomi:

Se vedhæftede bilag.

Høring:

Ingen høring.

Beslutning:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 14. november 2017 kl. 14:00

Bilag:

2017-016526-34-BO-2017-TEU.docx
345. Ekspropriation til 4. etape af Toften
Sagsnr.: 2017-018336
Sagsbehandler: Kenneth Hermansen

Præsentation:

I forbindelse med videreudvikling af boligområderne ved Assensvej syd i lokalplanområde 137, er der behov for etablering af den sidste del af stamvejen Toften.

Forvaltningen foreslår:

  • at det besluttes, at Trafik- og Vejafdelingen indleder ekspropriation i henhold til §§ 43 til 49 i Lovbekendtgørelse nr. 1018 af 3. november 2011 om offentlig vej med alle tilføjelser.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med videreudvikling af boligområderne i området ved Assensvej syd i lokalplanområde 137, er der behov for forlængelse af stamvejen Toften.
Forlængelsen er på ca 730 m, og skaber mulighed for at videreudvikle den sydlige del af området ned mod jernbanen.
Vejen udlægges i 18 meters bredde, og der er behov for at erhverve i alt ca. 13.045 m2 fra to lodsejere.
De berørte lodsejere er indstillet på ekspropriation.
Vejen vil kunne eksproprieres i henhold til Vejloven.

Anlægsarbejdet forventes opstartet i foråret 2018.

Økonomi:

Det vurderes, at økonomien kan holdes inden for det aftalte.

Høring:

Ingen da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:

Teknisk Udvalg - 14. november 2017
Økonomiudvalget - 27. november 2017
Byrådet - 4. december 2017

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 14. november 2017 kl. 14:00

Bilag:

2017-018336-5vejudskillelse.pdf

LUKKEDE SAGER