Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Teknisk Udvalg møde den 10. oktober 2017

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
10. oktober 2017 kl. 14:00
Tilstede:
Niels Bebe
Allan Buch
Ove Andersen
Regitze Tilma
Flemming Worsøe
Fraværende:

ÅBNE SAGER

335. Endelig vedtagelse af lokalplan 176 for tæt-lav boligområde ved Margaardvej, Nørre Aaby
Sagsnr.: 2016-027088
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Forslag til lokalplan 176 for et tæt-lav boligområde ved Margaardvej i Nørre Aaby har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger, og planen ønskes nu endelig godkendt.

Forvaltningen foreslår:

  • at lokalplan 176 indstilles til endelig godkendelse med tilføjelse af museets bemærkninger samt med tilretning af delområdegrænsen mellem delområderne A og C.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog den 26. juni 2017, at sende forslag til lokalplan 176 i offentlig høring. Forslaget åbner mulighed for, at matr. nr. 16e Nr. Aaby by, Nr. Aaby, der ligger bagved Margaardvej 58 og 60 og med vejadgang til Margaardvej, kan bebygges med ca. 18 tæt-lav boliger.  Bebyggelsen må opføres i én etage med udnyttet tagetage. Derudover må der opføres et fælleshus med overnatningsfaciliteter samt værksteder m.m.. Udover matr. nr. 16e omfatter lokalplanen også Margaardvej 60 (matr. nr. 16d). Den gældende lokalplan for området, der gav mulighed for 5 parcelhuse, ophæves ved vedtagelsen af lokalplan 176.

Det er en forudsætning for planens realisering, at bygherre kan indgå aftale om sikring af oversigtsforhold ved udkørsel til Margaardvej. 

I planforslaget er afgrænsningen mellem delområderne A (Margaardvej 60) og C (grønt område) ikke tegnet helt korrekt. Afgrænsningen skal rettes til i overenstemmelse med det, der var forelagt Økonomiudvalget i forbindelse med igangsætningen af lokalplanlægningen - dvs. den skal følge det eksisterende levende hegn og ikke skel.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Der er i høringsperioden indkommet 3 høringssvar.

Odense Bys Museer gør opmærksom på, at der ikke er registreret fortidsminder inden for lokalplanområdet, men der er registreret flere fortidsminder i nærområdet, så derfor kan det ikke udelukkes, at lokalplanområdet rummer jordfaste fortidsminder. Lokalplanens afsnit om fortidsminder bør justeres i overensstemmelse med museets bemærkninger.

Ældrerådet kan anbefale godkendelse af forslaget. Bemærkningen giver ikke anledning til ændring af planforslaget.

Handicaprådet ønsker fuld tilgængelighed og gode tilgængelige boliger. Tilgængelighed indgår bl.a. som en del af byggesagsbehandlingen. Bemærkningen giver ikke anledning til ændring af planforslaget.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 10. oktober 2017
Økonomiudvalget - 30. oktober 2017
Byrådet - 6. november 2017

Beslutning:

Udvalget godkender forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 10. oktober 2017 kl. 14:00
Økonomiudvalget 30. oktober 2017 kl. 14:00
Byrådet 6. november 2017 kl. 17:00

Bilag:

336. Mulighed for flexbolig
Sagsnr.: 2017-017601
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Anmodning om mulighed for tilladelse til flexbolig på Ravnskovgyden. Udvalget bedes tage stilling til det ansøgte.

Forvaltningen foreslår:

  • Plan- og Bygningsafdelingen indstiller, at der ikke gives mulighed for flexbolig.

Sagsbeskrivelse:

Der er modtaget forespørgsel om mulighed for flexbolig for Ravnskovgyden 7. Den er i dag registreret som helårsbeboelse beliggende i det åbne land i henhold til kommuneplanen. Boligen er på 53 m2. I forbindelse med handel er der fremkommet ønske om, at boligen får status som flexbolig. Lovgivningsmæssig giver det ejeren mulighed for, uden nærmere tilladelse, at lade ejendommen anvende som fritidsbolig eller helårsbolig. Hvis den ikke får status af flexbolig, vil det kræve tilladelse efter planloven, at ændre status fra fritidsbolig tilbage til helårsbolig. Da ejendommen er beliggende i landzone vil den uden nærmere tilladelse fra planloven kunne overgå til fritidsbolig.

Ansøgningen bør vurderes i henhold til planloven og lov om midlertidig boligregulering.
Vedr. planloven, så bør det ansøgte vurderes i forhold til, hvor i kommunen der kan være flexboliger. Den konkrete ejendom er beliggende meget kystnært(400 meter fra kysten) og vurderes at være interessant for helårsbeboelse og bør fastholdes som dette. Ejendommen er desuden beliggende 2,5 km fra Båring og 3 km fra Brenderup(fugleflugtslinje), som begge rummer privat og offentlig service.
Vedr. boligreguleringsloven, så skal det undersøges om der er boligbehov i nærområdet (Båring). Dette er ikke undersøgt nærmere, da der indstilles til at fastholde helårsstatus.

I forhold til boligens begrænsede størrelse, så er der i henhold til planlovens bestemmelser mulighed for både at udvide boligen uden landzonetilladelse eller lade den overgå til fritidsbolig uden nærmere tilladelse.Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtiget. 

Beslutning:

Udvalget godkender forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 10. oktober 2017 kl. 14:00

337. Lovliggørelse af 4 stk.container på Mandal Alle 6
Sagsnr.: 2017-017492
Sagsbehandler: Jesper Dan Frandsen

Præsentation:

Ejeren af Mandal Alle 6, 5500 Middelfart, ønsker en lovliggørende byggetilladelse til 4. stk. container opført i 2014.

Containerne er i en afstand med 5 meter fra skel mod nord (ud mod vej), og 17 meter fra naboskel mod øst.

Forvaltningen foreslår:

  • at udvalget tager stilling til, om containernes udseende kan accepteres i området.

   

Sagsbeskrivelse:

Lokalplanen §3 stk. 6.
Der må ikke etableres virksomheder, der oplagrer, anvender eller fremstiller olie- og kemikalieprodukter, hvis det kan medføre risiko for forurening af særlig sårbare drikkevandsressourcer.

Lokalplanen §7.
Bebyggelsens ydre fremtrædende.
 
1. Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes.
2. Til udvendige bygningssider må ikke anvendes materialer, som efter Byrådets skøn virker skræmmende.

Det er et stigende problem, at der bliver opført containere i området, uden byggetilladelse.  Forvaltningen vil gerne have, at udvalget tager stilling til, hvorvidt der kan opsættes containere på ejendommene, og om de opfylder byplanvedtægtens §7 om ydre fremtræden.
  
Skulle politikerne sige ja til dette ændrer det ikke, at opstillede containere skal bygge sagsbehandles. Ejendommen Mandal Alle 6 er i dag registret i BBR med en bygning med et bebyggede areal på 429 m². Bygningen er opført 2006. Grundarealet er 3500 m², og er under lokalplan 29.03 Bebyggelsesprocenten er 50 % jf. lokalplanen.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring.

Beslutning:

Udvalget indstiller sagen til byggesagsbehandling. Der ønskes ensartet farvesætning.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 10. oktober 2017 kl. 14:00

Bilag:

2017-017492-21111.pdf
2017-017492-3Intet emne.msg
338. Boligbebyggelse ved Abelonelund i Strib
Sagsnr.: 2017-017983
Sagsbehandler: Jørgen Knudsen

Præsentation:

Der er fremsendt forslag til boligudstykning inden for lokalplanområde 101 "Boligområde ved Abelonelund i Strib". Bygherre ønsker dispensation til mindre vejbredde end angivet i lokalplan.

Forvaltningen foreslår:

  • at der dispenseres til at vejbredde kan laves i 7 meters bredde.

Sagsbeskrivelse:

Der er fremsendt udstykningsforslag til boligbebyggelse i delområde 2 i lokalplan 101 for området ved Abelonelund.

Delområde 2 kan ifølge lokalplanen anvendes til fritliggende enfamiliehuse i 2 plan, alternativt kan området anvendes til åben-lav boligbebyggelse med min. 700 m2 pr. parcel ekskl. vejareal.
Lokalplanen fastsætter vejbredde for boligvejene til min. 9 meter generelt i området. Ansøger ønsker en åben-lav bebyggelse med grunde på min. 700 m2 og en boligvejbredde på 7 meter.

Teknisk Udvalg behandlede den 12. januar 2016 et tilsvarende spørgsmål om vejbredde i et andet delområde i lokalplanen ved Violinen. Ved denne behandling blev der dispenseret til en vejbredde på 7 meter med 5 meter kørebane, 1.5 meter rabat i den ene side således fodgængere har en rabat de kan gå ind på, hvis der er biler på vejen og vendepladser skal opfylde kravene i vejreglerne, så renovationsbiler kan vende.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Der er ikke foretaget naboorientering da forvaltningen ikke vurderer, at dispensation til vejbredden har væsentlig betydning for naboerne, da området ligger for sig selv omgivet af stier, boldbaner og grønne områder.
Der er ikke foretaget høring af handicapråd, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkender forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 10. oktober 2017 kl. 14:00

Bilag:

339. Ansøgning om landzonetilladelse til udstykning af 3 parcelhusgrunde fra Gamborgvej 34, 5500 Middelfart
Sagsnr.: 2017-016478
Sagsbehandler: Anne Vibeke Møller

Præsentation:

Ejeren af Gamborgvej 34, 5500 Middelfart ønsker at udstykke 3 parcelhusgrunde fra sin landbrugsejendom. Parcelhusgrundene ligger umiddelbart nord for Gamborg By og ud til Gamborgvej.

Forvaltningen foreslår:

  • at udvalget meddeler afslag til den ansøgte udstykning af 3 parcelhusgrunde fra ejendommen Gamborgvej 34, 5500 Middelfart. Afslaget skyldes, at arealet, der ønskes udstykket, ligger uden for kommuneplanrammen for Gamborg By. Det ansøgte findes derfor i strid med planlovens planlægningsmæssige formål.

Sagsbeskrivelse:

Gamborgvej 34, 5500 Middelfart er en landbrugsejendom på ca 3,8 ha. Ejeren har oplyst, at eksisterende gylletank, nogle mindre udhuse og møddingsplads, der ligger nord for de nuværende landbrugsbygninger vil blive nedrevet. Han har desuden påpeget, at med boliger på arealet i stedet, vil man opnå en forskønnelse af området samt af indkørslen til Gamborg, ligesom udstykningen vil være med til at styrke lokalsamfundet. Ansøgningen er vedhæftet.

Bygningssættet på ejendommen ligger inden for kommuneplanramme L.03.30, der gælder for hele Gamborg by, og fastlægger områdets anvendelse til landsby i form af boliger, mindre erhverv som kan indpasses uden genevirkninger, offentlige formål m.m. Arealet, der ønskes udstykket til tre boliggrunde på hver ca. 2.300 m², ligger umiddelbart uden for kommuneplanrammen. Området er desuden udpeget som værdifuldt landskab og værdifuldt landbrugsområde og ligger inden for kystnærhedszonen.
 
Hovedformålet med zoneinddelingen og landzonebestemmelserne er at modvirke byspredning ved at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse og anlæg i det åbne land og samtidig sikre, at egentlig byudvikling sker, hvor der er åbnet mulighed for det gennem kommune- og lokalplanlægningen. Områder i landzone skal som udgangspunkt friholdes for anden (uplanlagt) bebyggelse m.v. end den, der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri.

Det er forvaltningens vurdering, at udstykning af 3 byggegrunde på baggrund af en landzonetilladelse og endda umiddelbart uden for planlagte områder vil være i strid med intentionerne med planlovens zonebestemmelser. Det vurderes endvidere, at der ikke er tale om huludfyldning. Den seneste ændring af planloven, har ikke ændret på mulighederne for at tillade spredt bebyggelse i det åbne land. Hvis der skal ske udbygning af Gamborg, skal det ske, som en samlet planlægning, og området skal søges udpeget som udviklingsområde.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ansøgningen har været sendt i høring hos de nærmeste naboer samt hos lokaludvalget for Kauslunde, Gamborg, Svenstrup og omegn. Der er ikke indkommet nogen bemærkninger.

Beslutning:

Udvalget giver landszonetilladelse til den ansøgte udstykning.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 10. oktober 2017 kl. 14:00

Bilag:

340. Ansøgning om dispensationer til nyt enfamiliehus i skelbræmmen på Strandvejen 185, 5500 Middelfart
Sagsnr.: 2017-018078
Sagsbehandler: Tonny Erik Weltz

Præsentation:

Ejeren af Strandvejen 185 5500 Middelfart, ønsker at ændre grundens status fra sommerhus til helårsbeboelse og i den forbindelse, at opføre et nyt enfamiliehus i 2 etager. Huset med vinduer mod skel og placeres kun 1,5 m fra naboskel. Afstanden til skel- og det skrå højdegrænseplan, bliver dermed overskredet.

Forvaltningen foreslår:

  • at der meddeles tilladelse til at ændre grundens anvendelse til helårsbebolig.
  • at der meddeles afslag til at placere helårsboligen 1,5 m fra skel.
  • at der meddeles afslag på at overskride det skrå højdegrænseplan.

Sagsbeskrivelse:

Ejeren af Strandvejen 185 5500 Middelfart, ønsker en forhåndstilkendegivelse om flere dispensationer, i forbindelse med opførelsen af et 240 m² helårshus i 2 etager på den 961 m² store grund. Grunden er i dag registreret som en sommerhusgrund. I forbindelse med placeringen af helårshuset kun 1,5 m fra nordskel vil afstandskrav til skel samt det skrå højdegrænseplan blive overskredet.

Helårshuset opføres på en sommerhusgrund som er placeret i et område der primært er udlagt til helårsbeboelse. Grundens areal er på 961 m² heraf 59 m² udlagt til vej. Grundens længde er ca. 74 m og grundens bredde er 11,7 m ved strandkanten og 14,7 m ved Strandvejen. Grundens bredde er ca. 13,5 m, der hvor det ny helårshus ønskes placeret. Det ny enfamiliehus, placeres i et område hvor der er en højdeforskel på +/- 0,5 m mellem nabogrundene, på begge sider af ansøgerens grund. Det ansøgte helårshus bliver placeret ca. 0,5 m højere i terrænet end naboens bolig i nr. 183, og ansøgerens hus kommer til at ligge ca. 0,5 m lavere end naboens bolig i nr. 187.

Helårshusets højde (i skelbræmmen mod naboen i nr. 187) bliver minimum 3,2 m over terræn stigende til ca. 5,0 m over terræn, og dermed overskrider det ansøgte hus det skrå højdegrænseplan med 1,1 m, hvor terrænet er højeste og 2,9 m der hvor terrænet er lavest. Huset er tegnet med flere vinduer mod skel til nr. 187, 3 kældervinduer samt et facadehøjt vindue i trapperum. Bygningens maksimale højde og placeringsmuligheder er fastlagt i bygningsreglements bestemmelserne i BR15 kapitel 2.2.3.2 stk. 1: Maksimal højde: 1,4 X Afstanden til nabo og sti, og at mindsteafstanden til skel mod nabo, vej og sti: 2,5 m.

Afstanden til skel kan overholdes hvis der opføres et hus med mindre bredde og større længde. Nabohusene i 183 og 187 er også beliggende på smalle grunde, og der er enfamiliehusene opført som længehuse med sadeltag.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkender forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 10. oktober 2017 kl. 14:00

Bilag:

LUKKEDE SAGER