Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Teknisk Udvalg møde den 15. august 2017

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
15. august 2017 kl. 14:00
Tilstede:
Niels Bebe
Flemming Worsøe
Ove Andersen
Regitze Tilma
Fraværende:
Allan Buch

ÅBNE SAGER

320. Politiske mål for byrådsperioden 2014-2017
Sagsnr.: 2017-011414
Sagsbehandler: Martin Albertsen

Præsentation:

De politiske udvalg skal drøfte anbefalinger til det kommende Byråd for det videre politiske arbejde.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalgene drøfter hvilke anbefalinger, de vil komme med til det kommende Byråd og de kommende udvalg

Sagsbeskrivelse:

Byrådet udgav i foråret 2013 en folder, der beskrev politiske resultater og initiativer i byrådsperioden 2009-2013. Siden kom en statusopfølgning med bemærkninger samt en gennemgang af de udfordringer, Byrådet så for byrådsperioden 2014-2017.

Statusopfølgningen blev overgivet til det nye Byråd, der trådte til i 2014., og har dannet grundlag for de drøftelser og tanker, der ligger til grund for udgivelse af folderen "Politiske mål. Byrådsperioden 2014-2017."
 
Folderen angiver de mål, hvert udvalg har opstillet for denne byrådsperiode.

De politiske mål og pejlemærker har til formål at sikre, at Middelfart Kommune udvikler sig i den rigtige retning til glæde for både borgere, virksomheder og alle de, der kommer til kommunen i turismeøjemed.

De har været til drøftelse i samtlige politiske udvalg og Spildevandsselskabet i 2014 og igen i 2016 og 2017. På byrådsseminariet  i 2017 var der tilligemed en afsluttende evaluering af egne politiske mål, hvor der også var opbakning til den fremlagte status

Endvidere var der opbakning til, at de
politiske udvalg i august 2017 drøfter, hvilke pejlemærker for det videre arbejde, de vil anbefale det kommende Byråd.

Udvalgene bedes derfor drøfte, hvad de i særlig grad vil anbefale det kommende Byråd/de kommende udvalg at arbejde videre med.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen.

Behandlingsplan:
Social- og Sundhedsudvalget den 14. juni 2017
Økonomiudvalget den 19. juni 2017
Miljø- og Energiudvalget den 9. august 2017
Teknisk Udvalg den 15. august 2017
Børn- Kultur og Fritidsudvalget den 15. august 2017
Skoleudvalget den 15. august 2017
Beskæftielses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16. august 2017
Økonomiudvalget den 28. august
Middelfart Spildevand
Byrådet den 4. september 2017

Social- og Sundhedsudvalget den 14. juni 2017
Forvaltningens forslag til anbefalinger til det næste Social- og Sundhedsudvalg blev drøftet. Overskrifterne til de enkelte punkter sendes videre.
Ove Andersen deltog kun delvist i sagens behandling.

Økonomiudvalget den 19. juni 2017
Økonomiudvalget var enige om, at der i overleveringen til nyt Byråd anbefales særligt politisk fokus på:

• Erhvervsudvikling og erhvervslokalisering
• Bosætning, boligudbud og tiltrækning af arbejdskraft
• Udvikling af turismeerhvervet
• Interessevaretagelse i forhold til infrastruktur
• Forsat solid økonomisk styring og effektivitet
• Ny teknologi og offensiv udnyttelse af robot-, automatisering og digitalisering
• Kommunens regionale samarbejder i forhold til især Trekantområdet

Beslutning:

Teknisk Udvalg var enige om, at de i overleveringen til nyt byråd anbefaler særligt politisk fokus på:
 • byudvikling
 • drift og vedligehold
 • stier og cykelfremme
 • forskønnelse/nedrivning
 • Klimalaboratorium
 • sagsbehandling
 • samarbejde og dialog med interessenter

Allan Buch deltog ikke i beslutningen.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 14. juni 2017 kl. 16:00
Økonomiudvalget 19. juni 2017 kl. 14:00
Miljø- og Energiudvalget 9. august 2017 kl. 13:00
Børn- Kultur og Fritidsudvalget 15. august 2017 kl. 13:15
Teknisk Udvalg 15. august 2017 kl. 14:00
Skoleudvalget 15. august 2017 kl. 15:45
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 16. august 2017 kl. 08:00
Økonomiudvalget 28. august 2017 kl. 14:00
Byrådet 4. september 2017 kl. 17:00

Social- og Sundhedsudvalget 14. juni 2017 kl. 16:00

Forvaltningens forslag til anbefalinger til det næste social- og sundhedsudvalg blev drøftet. Overskrifterne til de enkelte punkter sendes videre.

Ove Andersen deltog kun delvist i sagens behandling.

Økonomiudvalget 19. juni 2017 kl. 14:00

Økonomiudvalget enige om, at der i overleveringen til nyt Byråd anbefales særligt politisk fokus på:

• Erhvervsudvikling og erhvervslokalisering
• Bosætning, boligudbud og tiltrækning af arbejdskraft
• udvikling af turismeerhvervet
• interessevaretagelse i forhold til infrastruktur
• forsat solid økonomisk styring og effektivitet
• ny teknologi og offensiv udnyttelse af robot-, automatisering og digitalisering
• kommunens regionale samarbejder i forhold til især Trekantområdet


Miljø- og Energiudvalget 9. august 2017 kl. 13:00

Miljø- og Energiudvalget var enige om, at de i overleveringen til nyt Byråd anbefaler særligt politisk fokus på:
 • Miljøsagsbehandling
 • Klimalaborarium
 • Affald- og genbrugsdrift
 • Natur og friluftsliv
 • Vand 
 • Rekreative stier


Afbud: Paw Nielsen

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 15. august 2017 kl. 13:15

Forvaltningens forslag til anbefalinger blev drøftet og godkendt

Skoleudvalget 15. august 2017 kl. 15:45

Forvaltningens forslag til anbefalinger blev drøftet og godkendt med følgende tilføjelser
 - fortsat fokus på kompetenceudvikling, sundhed og bevægelse, Grøn vækst og forældreinddragelse.
Bilag:

321. Lokalplan 169 for dagligvarebutik på Assensvej
Sagsnr.: 2014-007276
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Endelig vedtagelse af lokalplan 169 – dagligvarebutik på Assensvej i Middelfart. Udvalget skal træffe beslutning om planforslaget skal vedtages endelig.

Forvaltningen foreslår:

 • at lokalplan 169 godkendes endelig.

Sagsbeskrivelse:

Dagligvarebutikken på Assensvej 141 i Middelfart har anmodet om udvidelse af butikken. Ejendommen er i dag omfattet af byplanvedtægt nr. 4, som specifik for Assensvej 141 giver mulighed for dagligvarebutik til områdets daglige forsyning. I forbindelse med udvidelse af butikken ønskes mulighed for at inddrage noget af naboarealerne, enten som parkeringsareal eller i forbindelse med udvidelsen af butikken. Naboejendommene er bekendt med der arbejdes med lokalplanforslag som inddrager deres ejendomme i en ny lokalplan. Der er udarbejdet et lokalplanforslag, som giver mulighed for etablering af en butik på 1000 m2, jævnfør detailhandelsreglernes bestemmelser for enkeltstående dagligvarebutikker. Placeringen af bygningen vil blive centreret omkring den nuværende butik, som tænkes nedrevet. Vejadgang til butikken vil være uændret til Assensvej.

Der har i foråret 2017 været sendt forslag til lokalplan i høring. Der er i høringsfasen indkommet en del bemærkninger fra naboer som ikke ønsker en større butik end i dag. Forvaltningen indstiller dog, at der fastholdes mulighed for udvidelse af den eksisterende butik. Størrelsen af butikken er svarende til detailhandelslovgivningens bestemmelser for en butik til områdets daglige forsyning. Der er i lokalplanen givet mulighed for butik op til 1000 m2 - lovgivningen på området blev ændret 15. juni 2017, hvor grænsen for butikker til områdets daglige forsyning blev fastlagt til 1200 m2.

Indsigelserne til lokalplanen går udover butikkens størrelse på den trafik, som en større butik vil genererer samt eventuel støjforhold.  Der er ikke i planen ændret adgangsforholdene og lokalplanen stiller krav om, at der skal etableres de nødvendige parkeringspladser på egen grund. Butikken vil skulle overholde sædvanlig støjkrav til naboskel. Støjberegning viser, at det kan opfyldes, dog skal der mod Poppelvænget 17 etableres støjskærm. Ansøger ejer selv Poppelvænget 17.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Lokalplanen har været i offentlig høring, hvor der indkom 6 høringssvar.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 15. august 2017
Økonomiudvalget - 28. august 2017
Byrådet - 4. september 2017

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling. Udvalget fastholder 1000 m2 til butik.

Allan Buch deltog ikke i beslutningen.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 15. august 2017 kl. 14:00
Økonomiudvalget 28. august 2017 kl. 14:00
Byrådet 4. september 2017 kl. 17:00

Bilag:

322. Endelig vedtagelse af lokalplan 171 for Rudbæksbanke
Sagsnr.: 2017-000035
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Endelig vedtagelse af lokalplan 171 – boligområde ved Rudbæksbanke/Strandvejen i Strib. Udvalget skal træffe beslutning om planforslagene skal vedtages endelig.

Forvaltningen foreslår:

 • at lokalplan 171 godkendes endelig med følgende tilretning:
 • at det indføjes, at Kystdirektoratet skal inddrages ved større terrænreguleringer jvf. naturbeskyttelseslovens bestemmelser.
 • at indsigelser vedrørende byggelinjen ikke imødekommes. 

Sagsbeskrivelse:

Lokalplan 171 for et eksisterende boligområde i Strib. Området er beliggende Rudbæksbanke 29A-35A samt Strandvejen 169-173. Lokalplanforslaget er udarbejdet som følge af lokalplanlægning af de omkringliggende boliger nord og syd for området. Der blev lavet lokalplan 136 for Rudbæksbanke i 2011 (syd for) og lokalplan 149 for Strandvejen i 2014. I forbindelse med vedtagelsen af lokalplan 149 blev det tilkendegivet, at der skulle laves lokalplan for området mellem de to områder. Det gælder for både lokalplan 136 og 149, at der er indarbejdet en respektafstand i forhold til kystlinjen. Denne respektafstand er videreført i lokalplanforslag 171 for dette område.

Lokalplanforslaget viderefører en byggelinje mod vandet, som også er indført nord og syd for området i de pågældende lokalplaner. Dette område har dog allerede bebyggelse nærmere vand end de øvrige områder. Der er indføjet bestemmelser, hvor ny bebyggelse skal forholde sig til klimatilpasning, herunder forventede havvandsstigninger for Lillebælt. Der påtænkes ikke yderligere boliger i området.

Lokalplanen har været i offentlig høring i foråret 2017, hvor der indkom tre indsigelser/bemærkninger. Der er fremsendt ønske om, at byggelinjen ændres, så den ikke skærer igennem de eksisterende huse. Der indstilles til, at indsigelsen ikke imødekommes. Linjen er lagt i forhold til den oprindelige strandbeskyttelseslinje(ophævet). Den nuværende linje sikrer, at tilbygninger ikke vil skulle foretages landværts byggelinjen. Der nævnes situation ved evt. brand og genopførelse af ny bolig. I det tilfælde, bør det bero på en konkret vurdering om dispensation fra byggelinjen, men der bør ikke ske en generel flytning af byggelinjen.  

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Lokalplan 171 har været i offentlig høring. Der indkom i høringen tre høringssvar i offentlighedsfasen.

Behandlingsplan:

Teknisk Udvalg - 15. august 2017.
Økonomiudvalget - 28. august 2017.
Byrådet - 4. september 2017.

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Allan Buch deltog ikke i beslutningen.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 15. august 2017 kl. 14:00
Økonomiudvalget 28. august 2017 kl. 14:00
Byrådet 4. september 2017 kl. 17:00

Bilag:

323. Opdeling af ejendom til tre boliger
Sagsnr.: 2017-015224
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Opdeling af Jernbanegade 29 i Middelfart til tre selvstændige boliger.

Forvaltningen foreslår:

 • at udvalget drøfter det ansøgte.

Sagsbeskrivelse:

Der er fremsendt ansøgning den 19. juni 2017 om opdeling af Jernbanegade 29 i tre boligenheder. Jernbanegade 29 er i dag en erhvervsejendom. Ejendommen består i dag af et grundareal på 555 m2 og en erhvervsbebyggelse på 241 m2. Der er ansøgt om at omdanne bygningen til beboelse med tre boliger. Boligerne vil være på henholdsvis 70, 80 og 90 m2, hvoraf to boliger vil være i stueplan samt en 1. sals lejlighed. Ejendommen er omfattet af byplanvedtægt nr. 21, som udlægger området til boligformål, hvorfor det ansøgte er i overensstemmelse med byplanvedtægten.

Det ansøgte medfører dog, at det gennemsnitlige grundareal for de tre boliger vil være ca. 185 m2 (555 m2 /3), hvilket er mindre end de sædvanlige 400 m2 pr. bolig, som stilles krav om ved tæt/lav. Der er dog delvis tale om etageboliger, hvorfor det er en konkret vurdering om det ansøgte kan godkendes. Teknisk Udvalg har i november 2016 behandlet en tilsvarende ansøgning om etablering af yderligere en bolig på Elmegade 5, som er beliggende indenfor samme delområde i byplanvedtægten. Her godkendte man en gennemsnitlig grundstørrelse på 155 m2 i forbindelse med etablering af yderligere en bolig på ejendommen(fra seks til syv boliger).

Ansøger har godtgjort for etablering af nødvendig p-areal og udendørs opholdsarealer.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Beslutning:

Udvalget godkender det ansøgte projekt.

Allan Buch deltog ikke i beslutningen.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 15. august 2017 kl. 14:00

Bilag:

324. Parkeringsbekendtgørelse for Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2017-011285
Sagsbehandler: Peter Krogsgaard Jensen

Præsentation:

Som en konsekvens af ændringerne i Lov om offentlige veje, skal der godkendes en ny parkeringsbekendtgørelse.

Forvaltningen foreslår:

 • at vedlagte forslag til ny parkeringsbekendtgørelse bliver vedtaget i henhold til bestemmelserne i Lov om offentlige veje.

Sagsbeskrivelse:

På baggrund af beslutning på byrådsmøde den 26. juni 2017 om udsættelse til næste byrådsmøde, fremlægger forvaltningen et revideret forslag til ny parkeringsbekendstgørelse. De ændringer der blev besluttet på Teknisk Udvalgs møde den 6. juni 2017 er indarbejdet. Derudover er autocampere taget ud af forslaget.

Et notat om autocampere, som den 7. juli 2017 er sendt til alle byrådsmedlemmer og direktionen, er vedhæftet dagsordenen.

Det oprindelige forslag har været sendt frem til Fyns Politi, for at opnå deres bemærkninger i henhold til Færdselsloven.

Politiets bemærkninger er indarbejdet i det fremlagte forslag.

Når byrådet har vedtaget den nye parkeringsbekendtgørelse, skal den offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Den skal også offentliggøres på Vejdirektoratet hjemmeside sammen med parkeringsbekendtgørelser fra landets øvrige kommuner. Det er først når den er offentliggjort her, at Park Nord kan administrere efter den.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Der foretages ikke høring i handicapråd, da dette ikke er et lovkrav.

Der foretages ikke høring i ældreråd, da dette ikke er et lovkrav.

Behandlingsplan:

Teknisk Udvalg - 15. august 2017.
Økonomiudvalget - 28. august 2017.
Byrådet - 4. september 2017.

Teknisk Udvalg den 15. august 2017
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Allan Buch deltog ikke i beslutningen.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 15. august 2017 kl. 14:00
Økonomiudvalget 28. august 2017 kl. 14:00
Byrådet 4. september 2017 kl. 17:00

Bilag:

325. Forslag til nyt vejnavn ved Bromsmae, Brenderup
Sagsnr.: 2017-014837
Sagsbehandler: Rita Nordbo

Præsentation:

Der er udlagt og byggemodnet nyt boligområdet ved Kirkevej i Brenderup, her lå den tidligere institution ved navn Bromsmae. Den nye adgangsvej skal navngives.

Forvaltningen foreslår:

 •  at det nye boligområde navngives Bromsmae.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen forslår, at boligområdet navngives Bromsmae, og nummeres som sædvanligt herudfra.

Økonomi:

Ingen, kommunalbestyrelsen har ingen forpligtelse.

Høring:

Den konkrete sag, kræver ingen høring.

Beslutning:

Udvalget vedtog forvaltningens indstilling.

Allan Buch deltog ikke i beslutningen.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 15. august 2017 kl. 14:00

Bilag:

LUKKEDE SAGER