Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Teknisk Udvalg møde den 16. juni 2017

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
16. juni 2017 kl. 09:00
Tilstede:
Niels Bebe
Allan Buch
Flemming Worsøe
Regitze Tilma
Fraværende:
Ove Andersen

ÅBNE SAGER

318. Forslag til lokalplan 163 og tilhørende kommuneplantillæg for Middelfart Marina
Sagsnr.: 2015-001970
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Udarbejdet forslag til lokalplan 163 og tilhørende kommuneplantillæg – Middelfart Marina. Udvalget skal træffe beslutning om planforslag(ene) skal sendes i offentlig høring

Forvaltningen foreslår:

  • at planforslag for Middelfart Marina sendes i offentlig høring i otte uger.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Byråd godkendte på byrådsmødet den 8.maj 2017 Middelfart Marinaplan, som fastlægger udviklingen for Marinaen. Der er på den baggrund udarbejdet ny lokalplan for området, som muliggør intentionerne i marinaplanen, herunder ny adgangsvej og erhvervsbyggeri.

Der er med lokalplanen udlagt arealer til vinteropbevaring, som er svarende til i dag. Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af marinaplanen, at halvdelen af arealet til erhvervsbyggeri og arealet ind mod golfbanen kunne anvendes til vinteropbevaring. Indtil afklaring om standardstativ-ordningen, vil byggemuligheder for et nyt erhvervsbyggeri tidligst kunne udnyttes efter Byrådsmødet i marts 2018.

Der fastholdes uændret antal autocamperpladser, men pladserne samles og flyttes. Autocamperpladsern vil fremover kunne benyttes helårligt mod i dag kun i sommerperioden.

Der er givet mindre byggemuligheder for de eksisterende byggeri i forreste række mod vandet (havnekontor, restauranter, foreningshuse). Der var tidligere i processen forespørgsel om etablering af tagterrasse for restaurant. Dette er ikke medtaget, da det vurderes at ændre udtrykket på bebyggelsen i (for) væsentlig grad. Der er ved nybyggeri krav om sokkelkote 2,5 i forhold til fremtidig klimatilpasning/havvandsstigninger.

Den ansøgte er screenet i henhold til lov om miljøvurdering. Afgørelse herom annonceres samtidig med planforslaget.

Lokalplanforslag udsendes inden mødet til udvalget.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg vil blive sendt i offentlig høring i otte uger.

Ældre- og Handicaprådet vil begge blive hørt i forbindelse med den offentlige høring.

Middelfart Kommune har i forbindelse med vedtagelsen af marinaplanen afholdt borgermøde i januar 2017 om intentionerne for området. Orientering om planforslagene vil, udover lodsejere og naboer, også blive sendt til de nuværende brugere af Middelfart Marina.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 16. juni 2017
Økonomiudvalget - 19. juni 2017
Byrådet - 26. juni 2017

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling. Byggefelt A justeres, og i afsnit 7 slettes afsnit omhandlende Kystinspektoratets anbefaling.

Fraværende: Ove Andersen

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 16. juni 2017 kl. 09:00
Økonomiudvalget 19. juni 2017 kl. 14:00
Byrådet 26. juni 2017 kl. 17:00

Bilag:

2016-017887-93Marinaplan
319. Ansøgning om dispensation fra elevatorkrav, i forbindelse med ombygning af Middelfartvej 217, 5464 Brenderup
Sagsnr.: 2017-010298
Sagsbehandler: Rita Nordbo

Præsentation:

Potientiel køber til ejendommen har søgt om dispensation fra elevatorkravet.

Ejendommen består i dag af dagligvarebutik i stueetage, beboelse på 1. sal og uudnyttet tageetage.
Køber ønsker at indrette to beboelseslejligheder i eksisterende bolig, på 1. sal samt en beboelseslejlighed på 2. sal, i den nu uudnyttede tagetage.
Når der indrettes bebyggelse i 3 etager og derover, skal der installeres mindst en elevator.

Forvaltningen foreslår:

  • at Teknisk Udvalg tager stilling til dispensationsansøgning.

Sagsbeskrivelse:

Bygningsreglementet 2015 bestemmer følgende:
3.2.2, stk. 5
I bygninger med 3 etager og derover skal installeres mindst én elevator, der kan betjene hver etage, herunder eventuel udnyttet tagetage og kælder. Enfamiliehuse er undtaget fra bestemmelsen.

I forbindelse med potentielt køb af ejendommen, har køber ansøgt, og fået landzonetilladelse til indretning af 3 beboelseslejligheder i eksisterende bebyggelse.
Ejendommen består i dag af dagligvarebutik i stueetage, beboelse på 1. sal og uudnyttet tageetage.
Køber ønsker at indrette to beboelseslejligheder i eksisterende bolig, på 1. sal samt en beboelseslejlighed på 2. sal, i den nu uudnyttede tagetage.
Når der indrettes bebyggelse i 3 etager og derover, skal der installeres mindst en elevator.

Køber har søgt om dispensation fra kravet til etablering af elevator, med begrundelse i at ombygningen heraf er meget indgribende og omkostningsfyldt for den eksisterende gamle bebyggelse, og at udgiften hertil ikke er rentabel.

Der er indhentet to uafhængige tilbud på etablering af elevator, hvor etableringsudgiften hertil er på kr. 1.075.000 -
Anskaffelseum af ejendommen samt ombygning af 3 lejligheder er opgjort til  kr. 1.200.000

Etableringsudgiften til elevator i forhold til den samlede anskaffelsesum samt ombygning vil være på mere end 89 % af byggesummen.

Økonomi:

Projektet medfører ingen kommunal udgift

Ansøger har fremsendt Rentabilitetsberegning.

Høring:

Sagen er sendt i høring ved det lokale Handicapråd.

Høringsfristen er fastsat til 2 uger, fra modtagelsen af dette brev, altså indtil
den 7. juni 2017.
Hvis det er muligt, gives der svar inden den 5. juni 2017.

Beslutning:

Udvalget vedtog at meddele en dispensation.

Fraværende: Ove Andersen

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 6. juni 2017 kl. 14:00
Teknisk Udvalg 16. juni 2017 kl. 09:00
Teknisk Udvalg 16. juni 2017 kl. 09:00

Teknisk Udvalg 6. juni 2017 kl. 14:00

Sagen udsættes.

Bilag:

LUKKEDE SAGER