Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Teknisk Udvalg møde den 9. maj 2017

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
9. maj 2017 kl. 14:00
Tilstede:
Niels Bebe
Flemming Worsøe
Allan Buch
Regitze Tilma
Ove Andersen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

301. Trafiksikkerhed 2017
Sagsnr.: 2016-016566
Sagsbehandler: Pernille Svane

Præsentation:

I budget 2017 er der afsat 512.000 kr. til trafiksikkerhedsarbejdet. Derudover er der et restbudget fra 2016 på 350.000 kr., et restbudget fra 2015 på -159.000 kr., restbudget fra 2014 på 54.000 kr. samt et restbudget fra 2013 på 265.000 kr. Det samlede budget til trafiksikkerhedsarbejdet i 2017 er således 1.022.000 kr.

Forvaltningen foreslår:

  • at følgende trafiksikkerhedsprojekter udføres:  

             - færdiggørelse af forbedringer på torsdagsruten,
             - færdiggørelse af stikrydsning over Østre Hougvej,
             - ændring af hellen på Brovejen ud for Rema 1000,
             - undersøgelse af krydset Odensevej/Gl. Banegårdsvej/Viaduktvej,
             - undersøgelse af krydset Hovedvejen/Vandværksvej,
             - etablering af heller for at sikre venstresvingende ved Hovedvejen 11,
             - skolepatruljeskilteved Fænøsund Friskole,
             - kampagner. 

  Sagsbeskrivelse:

  Forvaltningen har i 2016 og 2017 modtaget 28 henvendelser fra borgere, der ønsker konkrete trafiksaneringstiltag – typisk på veje nær deres bopæl. Den fulde liste for 2015-2017 indeholder nu 74 ønsker om konkrete trafiksaneringstiltag. Liste over henvendelser er vedlagt som bilag.

  Forvaltningen foreslår, at udføre de nævnte projekter ud fra en samlet vurdering af hvor budgettet giver mest trafiksikkerhed for pengene sammenholdt med de henvendelser fra borgere, institutioner, lokaludvalg m.fl., som forvaltningen har modtaget i løbet af året.

  Ændring af hellen på Brovejen udfor Rema 1000
  Forvaltningen foreslår, at støttehellen ved Norgesvej flyttes mod vest og gøres længere. Hellen gøres svær at passere på andre steder end det ønskede. På denne måde er det muligt at nudge fodgængerne til at krydse vejen i to tempi for deres egen sikkerhedsskyld.

  Undersøgelse af krydset Odensevej/Gl. Banegårdsvej/Viaduktvej
  Forvaltningen foreslår, at der igangsættes en undersøgelse af krydset, for at finde hvilke forbedringer der kan foretages. Der er indenfor de sidste 5 år registreret 9 uheld i krydset.

  Undersøgelse af krydset Hovedvejen/Vandværksvej
  Forvaltningen foreslår , at der igangsættes en undersøgelse af krydset, for at finde hvilke forbedringer der kan foretages. Der er indenfor de sidste 5 år registreret 9 uheld i krydset.

  Etablering af heller for at sikre venstresvingende ved Hovedvejen 11
  Forvaltningen foreslår der etableres to heller på Hovedvejen i området ved Hovedvejen 11. I dag er der ingen venstresvingsbane på dette sted og der foretages mange venstresving. Ved at etablere to heller, vil der også kunne blive etableret en slags venstresvingsbane og  nedsætte antallet af uheld på stedet. Der er indenfor de sidste 5 år registreret 5 uheld på stedet.

  Skolepatruljeskilte ved Fænøsund Friskole
  Forvaltningen foreslår, der sættes skilte op ved Middelfart Friskole således, det er muligt for skolen at have en skolepatrulje, der kan hjælpe de mindre børn over Vandværksvej. Ønsket  om skilte er kommet fra skolen, som fortæller mange af skolebørnene er utrygge ved at krydse Vandværksvej.

  Kampagner
  Forvaltningen foreslår, Middelfart Kommune deltager i relevante kampagner.

  Økonomi:

   Projekt Pris
   Færdiggørelse af forbedringer på torsdagsruten

  185.000 kr.

   Færdiggørelse af stikrydsning over Østre Hougvej

  130.000 kr.

   Ændring af hellen på Brovejen udfor Rema 1000

  50.000 kr.

   Undersøgelse af krydset Odensvej/Gl. Banegårdsvej/Viaduktvej

  50.000 kr.

   Undersøgelse af krydset Hovedvejen/Vandværksvej

  50.000 kr.

   Etablering af heller for at sikre venstresvingende ved Hovedvejen 11 

  80.000 kr.

   Skolepatruljeskilte ved Middelfart Friskole

  80.000 kr.

   Kampagner

  70.000 kr.

   Ikke disponeret (Drøftes på Udvalgsmødet)

  327.000 kr.

   Samlet budget

  1.022.000 kr.

   

  Høring:

  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtiget.

  Beslutning:

  Udvalget godkendte forvaltningens indstilling. Desuden undersøges krydset Rugårdsvej/Bubbelvej i Brenderup. Ved Fruerhøjvej/Skolevej i Brenderup etableres vigelomme til cyklister.

  Behandlingsplan

  Teknisk Udvalg 9. maj 2017 kl. 14:00

  Bilag:

  302. Forslag til lokalplan 178 for centerområde ved Østergade i Nørre Aaby
  Sagsnr.: 2017-001623
  Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

  Præsentation:

  Der er udarbejdet et forslag til lokalplan for del af centerområdet omkring Østergade i Nørre Aaby. Planforslaget skal åbne mulighed for realisering af et projekt fra Boligforeningen Lillebælt, der ønsker at opføre en ny boligbebyggelse med 26 boliger i form af etageboliger og tæt-lav på ejendommene Østergade 19, 21 og 28 og Rosenvænget 3.

  Forvaltningen foreslår:

  • at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet, at forslag til lokalplan 178 for Centerområde i Nørre Aaby godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

  Sagsbeskrivelse:

  Økonomiudvalget godkendte den 31. januar 2017, at igangsætte lokalplanlægningen for området omkring Nørre Aaby Rådhus således det kan omdannes til boliger, når Middelfart Kommunes Teknik og Miljøforvaltning fraflytter bygningerne i sensommeren 2017.

  Planforslaget åbner mulighed for, at:
  • Rådhuset (Østergade 21) kan omdannes til boliger med mulighed for indretning af bibliotek i stueetagen
  • Biblioteket (Østergade 19) kan nedrives og istedet kan der opføres en ny bebyggelse i 2 etager/10 meter i vejskel mod såvel Østergade som Rosenvænget samt en bagvedliggende bebyggelse i én etage
  • Bygningen Østergade 28 kan nedrives og i stedet kan der opføres byggeri i 2 etager/10 meter i vejskel mod Østergade, mens der bagved - ned mod Grandvej - kan opføres bebyggelse i én etage.
  • Rosenvænget 3 kan omdannes til fælleshus eller boliger.
  Det er en forudsætning for realisering af byggeprojektet, at vejarealet (7000 as), der ligger nord for biblioteket og i dag rummer parkeringspladser til Forvaltningen og biblioteket samt mindre grønt område, kan nedlægges som vejareal og sælges videre til brug for den nye boligbebyggelse (se særskilt sag herom). Vej og stiforbindelsen "Rosenstien" skal bibeholdes. 

  I forbindelse med handlen skal der endvidere ses på den indgåede aftale med Netto, omkring Nettos anvendelse af de kommunale parkeringspladser langs Rosenvænget mod at kommunen til gengæld kan råde over et tilsvarende antal pladser på Nettos grund ved Østergade 27.   

  Lokalplanforslaget er screenet i henhold til lov om miljøvurdering og konklusionen er, at der ikke skal laves en egentlig miljøvurdering. Afgørelsen herom annonceres samtidig med lokalplanforslaget.

  Økonomi:

  Udarbejdelse af lokalplanen indgår som en del af handlen.

  Høring:

  Såfremt Byrådet godkender forslaget, skal det sendes i en 8 ugers offentlig høring. Forslaget vil samtidig blive sendt i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet.

  Behandlingsplan
  Teknisk Udvalg - 9. maj 2017
  Økonomiudvalget -22. maj 2017
  Byrådet - 29. maj 2017

  Beslutning:

  Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

  Behandlingsplan

  Teknisk Udvalg 9. maj 2017 kl. 14:00

  Bilag:

  303. Status på Stiplanens projekter - Teknisk Udvalg 2017
  Sagsnr.: 2015-006545
  Sagsbehandler: Vibeke Nørby

  Præsentation:

  Teknisk Udvalg gives en status på de af udvalgets projekter fra stiplanen, der er planlagt til gennemførelse i 2017. Projekterne fremsendes hermed til udvalgets godkendelse.

  Forvaltningen foreslår:

  • at udvalget godkender de beskrevne projekter til udførelse,
  • at udvalget vedtager ikke at udføre projekterne R1, R2 og T6 for nuværende, og
  • at opgørelse vedrørende den samlede økonomi afventer behandling af projekt T18 i juni.

  Sagsbeskrivelse:

  Stiplanen, der blev vedtaget af byrådet i april 2015, indeholder en række større og mindre projekter (i alt 43), der skal skabe bedre cyklemuligheder og forbedre nettet af rekreative stiforbindelser. Samtidig med vedtagelse af planen besluttede byrådet, at alle mindre projekter (under ½ mio. kr.) udføres i årene 2015 - 2018, og at de større projekter (over ½ mio. kr.) gennemføres efter en prioriteret rækkefølge.

  Projekter for transportforbindelser hører under Teknisk Udvalg og projekter for rekreative forbindelser under Miljø- og Energiudvalget. Denne sag vedrører alene projekter inden for Teknisk Udvalgs område.

  I 2015 blev der gennemført 2 projekter i Fjellerup-Harndrup området, og 4 projekter i området omkring Røjlehalvøen. I 2016 blev der igangsat/gennemført 3 projekter i Ejby-området, 3 i Nørre Aaby-området og 1 i Middelfart-området.

  I 2017 skal der i henhold til den vedtagne slagplan gennemføres 13 projekter i henholdsvis Båring (1), Fjelsted-Ejby (2), Gelsted (1), Kauslunde-Gamborg (2), Middelfart (3) og Strib området (4).

  Der er for hvert projekt eller gruppe af projekter nedsat følgegrupper for projekterne. Følgegrupperne er med hjælp fra lokaludvalgene sammensat af lokale repræsentanter og interessenter. Desuden har udvalgsformanden deltaget. Følgegrupperne har på møder drøftet de konkrete løsninger og der er derefter arbejdet videre med projekterne ud fra det, der er drøftet i følgegruppen.

  Der er herunder lavet en kort beskrivelse af hvert projekt (projektnummer fra Stiplanen er angivet i parantes). Tegninger ligger på sagen og vil ligesom bemærkninger fra følgegrupperne blive yderligere gennemgået på mødet.

  Efter udvalgsbehandling skal løsningerne for en dels vedkommende godkendes af politiet og evt. tilpasses.

  Båring

  Hindballevej øst for Hedegaardsvej – hastighedsdæmpning og sikker krydsning (T1)
  På den åbne strækning af Hindballevej mellem Lærkestræde og Langgyden laves pudebump til dæmpning af hastigheden. Desuden laves der kantstriber på strækningen samt en afstribning i krydset Hindballevej - Langgyden, så krydset ”strammes op”.

  Det blev desuden drøftet i følgegruppen, at der kunne laves yderligere pudebump ud for Byvejen 30. Det har desværre ikke vist sig muligt at imødekomme, da der af flere årsager ikke er plads til bump eller andre chikaner på strækningen mellem Kærbyvej-Lærkestræde.

  Andre har foreslået yderligere bump på den åbne strækning og/eller mellem Langgyden og Hedegaardsvej. Forvaltningen vurderer, at yderligere bump ikke vil forbedre forholdene og at de blandt andet vil komme til at ligge for tæt på kryds.

  Arbejdet vil blive koordineret med evt. planlagt slidlagsarbejde på strækningen.

  Fjelsted-Ejby

  Ejbyvej – Hastighedsdæmpning (T22)
  Der laves 2 minus 1 vej og hastighedsbegrænsning på 60 km/t fra Nørregade ud til Gremmeløkkevej. Der laves ventelommer m.m. til sikring af cyklisternes krydsning af Store Landevej.

  Balslevvej – Hastighedsdæmpning (T17)
  Opfriskning af de eksisterende rumlestriber og udvidelse af hastighedsbegrænsning på 60 km/t til at omfatte hele strækningen mellem Ejby og Balslev.

  2 minus 1 vej blev drøftet i følgegruppen, men strækningen vurderes ikke at være egnet og følgegruppen har tilsluttet sig den valgte løsning.

  Gelsted

  Søndergade – sikring af cykeltrafik (T2)
  Projektet i stiplanen omfatter strækningen af Søndergade nord for Hylkedamvej. På møde i følgegruppen blev forskellige løsninger for denne strækning drøftet. Konklusionen blev, at der laves hastighedsdæmpning lidt sydligere i stedet, da det vurderes at give den bedste løsning.

  Der laves et bump på Hylkedamvej ml. Værkstedsvej og Søndergade, en ”ventelomme” på den nordlige side af Søndergade v. Hylkedamvej for cyklister, der kommer nord fra og skal krydse over til fortsættelsen af Søndergade, samt en ”sluse” for cyklister der kommer syd fra, så de ledes direkte nord på bag om den grønne ”trekant”.

  På mødet med følgegruppen blev der peget på nogle usikre forhold på Banevolden, nord for Søndergade. Der vil i den anledning blive foretaget en forbedring af afstribningen og afmærkning af parkeringspladser.

  Kauslunde-Gamborg

  Kirkegyden – Hastighedsdæmpning (T4)
  Kirkegyden er i forvejen 2 minus 1 vej. Udkørselsforholdene ved hallen er drøftet i følgegruppen. Der laves en overkørsel med chaussesten ved udmundingen af vejen fra hallen til Kirkegyden, således at cyklisterne bliver opmærksomme på, at de kommer til en vej.

  Assensvej ved Gamborgvej – Hastighedsdæmpning (T13)
  Der laves hastighedsbegrænsning på 60 km/t (i dag 70 km/t) på Assensvej ved Gamborgkrydset og der laves af hensyn til cyklister en afmærkning på begge sider af krydset.

  Det er drøftet i følgegruppen, at lave fysiske hastighedsdæmpere på Assensvej. Da Assensvej er en landevej, og strækningen ligger uden for bymæssig bebyggelse, er politiet ikke sindet at give tilladelse til dette.

  I følgegruppen har flere foreslået en rundkørsel i krydset. Det er en meget dyr løsning og vil sandsynligvis ikke være en god løsning for cyklister. Følgegruppen har udtrykt forståelse for, at der laves en anden løsning nu.

  Middelfart

  Vandværksvej/Frederiksøvænget – ny stistrækning (T18)
  Der er for nylig afholdt følgegruppemøde. Projektforslag vil blive forelagt på næste møde i Teknisk Udvalg.

  Østre Hougvej – (R7)
  Der er tidligere gennemført forbedringer for midler i trafiksikkerhedspuljen. Der laves ikke yderligere.

  Hessgade – (T11)
  Der er tidligere gennemført forbedringer for midler i trafiksikkerhedspuljen. Der laves ikke yderligere.

  Strib

  Rørkærsvej – Hastighedsdæmpning (T6)
  Stiplanen indeholder projekt for hastighedsdæmpning på Rørkærsvej, der indgår i en regional cykelrute. Forskellige muligheder har været drøftet i følgegruppen. Konklusionen og indstillingen er, at der ikke laves noget for nuværende, idet der ikke vurderes at være det store problem på strækningen, og ingen løsninger synes at være gode.

  Røjleskovvej øst for Røjleklintvej – (R1)
  Stiplanen indeholder projekt for hastighedsdæmpning med forslag om skiltning med 60 km/t i et sving. Strækningen indgår i en regional cykelrute og Torsdagsruten. Efter drøftelse i følgegruppen er konklusionen og indstillingen, at der ikke laves noget for nuværende, idet der ikke vurderes at være det store problem på strækningen.

  Røjleskovvej vest for Røjleklintvej – (R2)
  Stiplanen indeholder projekt for hastighedsdæmpning med forslag om bump og 50 km/t på strækningen vest for Røjleklintvej. Strækningen indgår i en regional cykelrute og Torsdagsruten. Efter drøftelse i følgegruppen er konklusionen og indstillingen, at der ikke laves noget for nuværende, idet der ikke vurderes at være det store problem på strækningen.

  Sofiendalsvej/Billeshavevej – stibelysning (T14)
  Der opsættes belysning på stien (er tidligere drøftet i Teknisk Udvalg).

  Økonomi:

  Projekternes økonomi holder sig inden for den ramme, der er frigivet til stiplanprojekter i 2017.

  Af flere årsager bliver projekterne billigere at gennemføre end anslået i stiplanen. For flere projekter foreslås det ikke at foretage noget for nuværende (T6, R1 og R2), og et par projekter er tidligere gennemført via trafiksikkerhedspuljen (T11 og R7). Løsningerne på de øvrige projekter er for fleres vedkommende ikke så omkostningstunge som de løsninger, der er skitseret i stiplanen.

  Et enkelt 2017 projekt - T18 Vandværksvej/Frederiksøvænget - er ikke klar til behandling og løsningsforslag forventes at foreligge til Teknisk udvalgsmøde i juni. Det foreslås, at den samlede økonomi afventer dette, og at det efterfølgende indgår i budgetopfølgning.

  Høring:

  Projekterne er drøftet i følgegrupper.

  Beslutning:

  Udvalget godkendte forvaltningens indstilling, dog således at projektet i Båring suppleres med et bump mere.

  Behandlingsplan

  Teknisk Udvalg 9. maj 2017 kl. 14:00

  304. Servitut på ledninger og brønde samt beslutning om ekspropriation ved Assensvej Syd
  Sagsnr.: 2017-006502
  Sagsbehandler: Tina Karstensen

  Præsentation:

  I henhold til "Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2016-2020" samt "Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021" etableres et nyt regnvandsbassin med tilhørende ledningsanlæg for afvanding af området under Middelfart Kommunes Lokalplan 137 - Boligområde ved Toften i Middelfart.

  Middelfart Spildevand har to projekter der er omfattet af ovenstående, og omhandler "Afvanding af Sperlingvænget" og "Hovedkloak ved jernbanen". Middelfart Spildevand ønsker at afholde én fælles åstedsforretning for de to projekter, da begge projekter berører de samme lodsejere.

  Forvaltningen foreslår:

  • at rettigheder på private arealer erhverves ved ekspropriation.
  • at der afholdes åstedsforretning med baggrund i vedhæftede arealdisponeringsplaner, tegning nr. 41.4 og 41.5

  Sagsbeskrivelse:

  Trafik- og vejafdelingen har fået fremsendt materiale fra Middelfart Spildevand A/S til afholdelse af en fælles ekspropriation for "Afvanding af Sperlingvænget" og "Hovedkloak ved jernbanen", Assensvej Syd.

  Der skal pålægges servitut på matrikel 2ak og 1s Skrillinge By, Kauslunde samt matrikel nr. 6f, 6x, 11i, 11o, 11m, 11k og 11e Svenstrup By, Kauslunde for sikring af ledninger og brønde under og i terræn. Servitutten dækker nye ledningsanlæg for regnvand og spildevand.

  Økonomi:

  Udgifter til erstatninger afholdes af Middelfart Spildevand A/S.

  Høring:

  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


  Behandlingsplan:
  Teknisk Udvalg - 9. maj 2017
  Økonomiudvalg - 22. maj 2017
  Byråd - 29. maj 2017


  Beslutning:

  Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

  Flemming Worsøe og Allan Buch deltog ikke i sagens behandling.

  Behandlingsplan

  Teknisk Udvalg 9. maj 2017 kl. 14:00
  Økonomiudvalget 22. maj 2017 kl. 14:00
  Byrådet 29. maj 2017 kl. 17:00

  Bilag:

  2017-006502-641.4.pdf
  2017-006502-741.5.pdf
  305. Nedlæggelse af vejareal i forbindelse med lokalplanforslag 178
  Sagsnr.: 2017-009048
  Sagsbehandler: Peter Krogsgaard Jensen

  Præsentation:

  Vejarealet på litra nr. 7000as, Nr. Aaby By, Nr. Aaby skal nedlægges i henhold til bestemmelserne i Lov om offentlige veje, inden det kan sælges videre til boligforeningen, som ønsker at opføre boliger m. v. på de araler, som Middelfart Kommune ejer i dag, og hvor Teknik- og Miljøforvaltningen holder til. Arealet skal ikke bruges af kommunen efter indflytning i det nye rådhus i Middelfart By.

  Forvaltningen foreslår:

  At Teknisk Udvalg indstiller til Middelfart Byråd, at byrådet i henhold til § 15 i Lov om offentlige veje beslutter, at der må startes en proces, som skal ende med, at det udskilte vejareal med litra nr. 7000as, Nr. Aaby By, Nr. Aaby, bliver nedlagt som vej.

  At Teknisk Udvalg samtidig indstiller, at byrådet godkender en offentlig stiforbindelse mellem Rosenvænget og Danavej med den principiellel linieføring som vist på kortbilag 2 i lokalplanforslag 158.

  At Teknisk Udvalg samtidig indstiller, at byrådet beslutter, at der bliver udlagt en 4,00 m bred privat fællesvej mellem Rosenvænget og vejadgangen til ejendommen Østergade 13, 5580 Nørre Aaby. Kort med angivelse af arealet fremgår af bilag 1 til denne sag. 

  At Teknisk Udvalg samtidig indstiller, at byrådet bestemmer, at denne private fællesvej, samtidig får status som offentlig sti i henhold til § 2a i Lov om private fællesveje.

  At Teknisk Udvalg samtidig indstiller, at byrådet bestemmer, at der bliver udlagt og udskilt en 2,50 m bred stiforbindelse mellem vejadgangen til ejendommen Østergade 13, 5580 Nørre Aaby og Danavej. Stien fremgår af bilag 1 til denne sag.

  At Teknisk Udvalg samtidig indstiller, at byrådet beslutter, at det areal der bliver til overs fra litra nr. 7000as, Nr. Aaby By, Nr. Aaby, når stiforbindelse mellem Rosenvænget og Danavej er sikret, bliver afhændet til anlæg af parkeringsplads og grønt område for boligbyggeriet i henhold til kortbilag 3 i lokalplanforslag nr. 158.

  Sagsbeskrivelse:

  I forbindelse med at lokalplanforslag 158 bliver gennemført, er der ønske om, at vejarealet med litra nr. 7000as Nr. Aaby By, Nr. Aaby bliver solgt fra af kommunen. Dette kræver at vejarealet først bliver nedlagt. Det kræver også, at der sikres en eksistrende vejadgang til ejendommen matr. nr. 31ac, Nr. Aaby By, Nr. Aaby, der har beliggenheden Østergade 13, 5580 Nørre Aaby.

  Når en vej ønskes nedlagt skal proceduren, som er beskrevet i §§ 124 til 128 i Lov om offentlige veje overholdes. Her står i § 124 stk. 2, at vejarealet ikke kan nedlægges, hvis den er eneste vejadgang til en anden ejendom. Dette er tilfældet for en del af området, hvor der er adgang til ejendommen Østergade 13. Denne ejendom har den 8. maj. 2008 fået tilladelse til indkørsel via Rosenstien. Ønsket om at nedlægge vejarealet skal i henhold til § 124 stk. 6 offentliggøres, og at der skal gives en frist på mindst 8 uger, hvor der kan fremsættes krav om at vejarealet bliver opretholdt. Der kan først herefter træffes beslutning om vejarealet skal nedlgges eller ej.

  Dette foreslås gjort samtidig med den 8 ugers frist, der er for høring af lokalplanforslag nr. 158.

  Sikring af indkørslen til Østergade 13 vil vi gøre, ved at udlægge en privatfællesvej mellem Rosenvænget og indkørslen til Østergade 13. Det vil sige at vejarealet på denne strækning bliver nedklassificeret fra offentlig vej til privat fællesvej. Forbindelsen mellem den private fællesvej og Danavej udskilles som en offentlig sti, der optages i vej- og sti registeret. Forløbet af den private fællesvej og den offentlige sti fremgår af bilag 1 til sagen.

  Samtidig indstiller vi til byrådet, at de træffer beslutning om, at den private fællesvej samtidig får status som offentlig sti. Dette er der hjemmel til i § 2a i Lov om private fællesveje. En sådan beslutning vil medføre, at stiforbindelse mellem Rosenvænget og Danavej er sikret. Beslutningen udløser, at kommunen skal deltage i vedligeholdelsesomkostningerne for stien i forhold til sliddet på den foranlediget af den offentlige færdsel. Da det kun drejer sig om færdsel til fods og på cykel, vil sliddet være så lille, at forvaltningen ikke ser det som et problem, at indregne omkostningen i driftsbudgette for de offentlige stier.

  §124 stk. 3 bestemmer, at der skal gå mindst 4 år og højest 6 år, inden der kan blive truffet en beslutning om nedklassificering af veje. § 125 stk. 1 bestemmer, at der skal udarbejdes en rapport over vejenes tilstand. Disse to forhold kan i henhold til § 126 fraviges, hvis der er enighed mellem samtlige berørte parter. Der vil blive forsøgt indhentet accept for at frafalde kravet om 4-6 års frist for nedklassificering fra ejeren af Østergade 13. 

  Økonomi:

  Der vil være udgifter i størrelsesordenen 10-20.000 kr til matrikulære ændringer. Disse foreslår vi indgår i regnskabet med salget af grundene.

  Høring:

  Handicaprådet høres ikke, fordi der ikke er krav om dette.

  Ældrerådet høres ikke, fordi der ikke er krav om dette.

  Behandlingsplan:
  Teknisk Udvalg - 9. maj 2017
  Økonomiudvalg - 22. maj 2017
  Byråd - 29. maj 2017


  Beslutning:

  Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

  Behandlingsplan

  Teknisk Udvalg 9. maj 2017 kl. 14:00
  Økonomiudvalget 22. maj 2017 kl. 14:00
  Byrådet 29. maj 2017 kl. 17:00

  Bilag:

  306. Principgodkendelse af 8 etageboliger på Brovejen 299
  Sagsnr.: 2017-007606
  Sagsbehandler: Laila Wyke

  Præsentation:

  Ejendommen Brovejen 299 er beliggende ud for Skovgården. På ejendommen ligger eksisterende butik, oprindelig opført som brugsforretning. Teknisk Udvalg har på møde i marts 2017 meddelt principiel tilladelse til opførelse af et byggeri i 2 etager indeholdende 6 boliger.
  Ejendommen er nu blevet handlet, og den nye ejer ønsker at opføre et byggeri i 2 etager indeholdende 8 boliger. Bygningens samlede areal bliver det samme som i det tidligere projekt, men de enkelte boliger bliver mindre.
  Det nye projekt overholder derfor også bebyggelsesprocent, byggelinjer og højdeforhold. De enkelte boliger bliver 3-værelses på hver 72 kvm.

  Forvaltningen foreslår:

  • at det ansøgte projekt indstilles til drøftelse.
  • at spørgsmålet om lokalplanpligt indstilles til drøftelse.

  Sagsbeskrivelse:

  Den tidligere brugsforretning på Brovejen 299 har i nyere tid været anvendt til tæppeforretning og senest til hesteudstyrsbutik. Bygningen står nu tom. Teknisk Udvalg har tidligere meddelt principiel tilladelse til, at der kan opføres etageboliger på ejendommen med 6 boliger fordelt på 4 stk. á 102 kvm og 2 stk. á 77 kvm.
  Ejendommen har herefter fået ny ejer, der ønsker et projekt med 8 stk. 3-værelses boliger á 72 kvm. Det mindre areal for en 3-værelses bolig er opnået ved at sammenlægge køkken, stue og entre til et samlet rum på 34 kvm.
  Byggeriet medfører krav om 12 parkeringspladser, og placeringen på grunden er derfor omdisponeret. Byggeriet placeres derfor ca. 14 m fra østskel og ca. 6,5 m fra vestskel.
  Facadehøjden bliver ca. 6 m over terræn, og den samlede højde 8,5 m. Det skrå højdegrænseplan er overholdt. Bebyggelsesprocenten bliver 40%.
  Indkørsel sikres fra den interne vej ved Skovgården, hvor der er tinglyst overkørselsret.
  Ejendommen ligger indenfor kommuneplanens rammeområde B.01.03, der er udlagt til overvejende åben/lav boligbebyggelse. Ved den tidligere behandling af ansøgningen i marts 2017 er der under forudsætning af 6 boliger givet tilladelse til etageboliger på ejendommen.
  Forvaltningen finder, at der bør vurderes på behovet for det ansøgte antal af boliger i den forholdsvis lille størrelse.

  Planlovens §13 stk. 2 foreskriver, at der ved opførelse af større bygge-eller anlægsarbejder skal tilvejebringes lokalplan. Den kommenterede planlov indeholder vejledning hertil. I henhold til vejledningen, skal der ved stillingtagen til lokalplanpligt lægges vægt på projektets størrelse eller omfang, set i forhold til områdets karakter og offentlighedens interesse i at blive orienteret gennem en planproces.
  Tærsklen for lokalplanpligt varierer, hvor områder med f.eks. naturinteresser eller landsbyområder kan medføre en ret lav tærskel.
  Til sammenligning kan nævnes at der ved opførelse af 8 boliger som rækkehusbebyggelse i område, der i kommuneplanen er udlagt hertil, sædvanligvis ikke er lokalplanpligt. I den konkrete sag kan forholdet til kommuneplanrammen tale for lokalplanpligt.
  Boligkomplekset Skovgården er tegnet af arkitekt Steen Eiler Rasmussen. Da byggeriet er opført efter 1940 er det ikke registreret med bevaringsværdi. Men i kommuneplanen er Skovgårdens samlede bebyggelse registreret som bevaringsværdigt kulturmiljø.
  Det ansøgte projekts placering  nær Skovgården kan derfor også tale for lokalplanpligt.
  Selve projektets størrelse kan tale imod lokalplanpligt.

  Såfremt udvalget beslutter, at der skal udarbejdes lokalplan, vil fastlæggelse af rammerne for byggeriet ske i forbindelse med lokalplanlægningen.
  Såfremt udvalget beslutter, at der ikke skal udarbejdes lokalplan, vurderer forvaltningen at det vil være hensigtsmæssigt at stille krav om at projektet tilpasses Skovgårdens arkitektur.

  Økonomi:

  Ingen

  Høring:

  Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

  Beslutning:

  Udvalget godkendte det ansøgte projekt. Der laves ikke lokalplan.

  Behandlingsplan

  Teknisk Udvalg 9. maj 2017 kl. 14:00

  Bilag:

  307. Servitut på ny spildevandsledning til Gl. Assensvej 5
  Sagsnr.: 2017-009119
  Sagsbehandler: Tina Karstensen

  Præsentation:

  I henhold til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, etableres ny spildevandsledning til Gl. Assensvej 5. I den forbindelse er det nødvendigt at pålægge servitut på private arealer, for at sikre ledningsanlægget.

  Forvaltningen foreslår:

  • at rettigheder på private arealer erhverves ved ekspropriation.
  • at der afholdes åstedsforretning med baggrund i tinglysningsrids.

  Sagsbeskrivelse:

  Trafik- og vejafdelingen har fået fremsendt materiale fra Middelfart Spildevand A/S, til afholdelse af ekspropriation, til brug for tinglysning af servitut på ny spildevandsledning til Gl. Assensvej 5.

  Der skal pålægges servitut på matrikel nr. 20h og 20p Kauslunde By, Kauslunde til sikring af ledningsanlægget.

  Anlæggelse af ny spildevandsledning sker i henhold til Middelfart Kommunes Spildevandplan 2009-2021.

  Økonomi:

  Udgifterne til erstatninger afholdes af Middelfart Spildevand A/S.

  Høring:

  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

  Behandlingsplan:
  Teknisk Udvalg - 9. maj 2017
  Økonomiudvalg - 22. maj 2017
  Byråd - 29. maj 2017

  Beslutning:

  Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

  Flemming Worsøe og Allan Buch deltog ikke i sagens behandling.

  Behandlingsplan

  Teknisk Udvalg 9. maj 2017 kl. 14:00
  Økonomiudvalget 22. maj 2017 kl. 14:00
  Byrådet 29. maj 2017 kl. 17:00

  Bilag:

  308. Høring af køreplan 2017/2018
  Sagsnr.: 2017-003994
  Sagsbehandler: Tina Karstensen

  Præsentation:

  Kørselskontortet har haft sendt udkast til køreplan 2017/2018 i høring ved Skolebestyrelserne, Ungdomsråd, Lokaludvalg, Transportgruppen, Ældreråd og Handicapråd. Høringsperioden har været fra den 13. marts til og med 4. april 2017.

  Forvaltningen foreslår:

  • at udkast til køreplan 2017/2018 godkendes. Køreplanerne træder i kraft 13. august 2017.

  Sagsbeskrivelse:

  Kørselskontoret har, i samarbejde med FynBus, udarbejdet udkast til køreplan for 2017/2018. 

  Udkast til køreplanen indeholder få justeringer i minuttal for at opnå bedre korrespondancer mellem bus, tog og ringetider på skolerne.

  Køreplanen har været sendt i høring i perioden fra 13. marts til og med 4. april 2017 hos Skolebestyrelser, Ungdomsråd, Lokaludvalg, Transportgruppen, Ældreråd og Handicapråd. 

  Ved høringsfristens udløb er der indkommet 10 høringssvar. De 6 af høringssvarene havde bemærkninger til udkastet. Bemærkninger fremgår af bilag.

  Økonomi:

  Den nye køreplan er en del af den nye kontrakt på Kollektiv trafik der er indgået med virkning fra 1. august 2017. Udgiften kan afholdes inden for det nuværende budget der er afsat til kollektiv trafik.

  Høring:

  Der har været udsendt materiale til høring hos Skolebestyrelserne, Ungdomsråd, Lokaludvalg, Transportgruppen, Ældreråd og Handicapråd.

  Der er indkommet 10 høringssvar til udkastet. De 6 af de 10 havde bemærkninger til udkastet. De indkomne høringssvar med bemærkninger er vedlagt som bilag.

  Beslutning:

  Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

  Behandlingsplan

  Teknisk Udvalg 9. maj 2017 kl. 14:00

  Bilag:

  309. Ansøgning om dispensation til byggeri på Bygvænget 7 i Brenderup
  Sagsnr.: 2015-002294
  Sagsbehandler: Tonny Erik Weltz

  Præsentation:

  Ved byggeri af tagetage på Bygvænget 7 er der på en del af facade anvendt fibercementplader til beklædning. Lokalplan for området foreskriver anvendelse af murværk.
  udvalget skal tage stilling til dispensation - lovliggørelse af fibercementplader.

  Forvaltningen foreslår:

  • at udvalget tager stilling til ansøgning om dispensation.

  Sagsbeskrivelse:

  Bygvænget 7 er beliggende i området hvor lokalplan B56 er gældende og i følge lokalplan 56 § 8 stk. 4, skal beboelsens facader opføres som murvær (tegl). Gavltrekanter og eventuelle udfyldninger mellem vinduer må dog opføres i andet materiale.
  Forvaltningen har efterfølgende holdt møde med husejerne, og har modtaget ansøgning om retlig lovliggørelse/dispensation til det opførte byggeri.
  Normalt vil facadearealet være defineret ved skæringen ved remmen ved tagbelægningen, men i dette tilfælde er den gamle rem bevaret, og hele tagkonstruktionen er bygget over på dette.
  Husejere henviser i deres ansøgning desuden til flere tilfælde i lokalplanområdet hvor materialevalg er fraveget. Ansøgning er vedlagt i bilag.

  Økonomi:

  Ombygningsomkostninger vil være væsentlige for husejer.

  Høring:

  Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

  Beslutning:

  Udvalget lovliggjorde anvendelse af fibercementplader.

  Behandlingsplan

  Teknisk Udvalg 9. maj 2017 kl. 14:00

  Bilag:

  2015-002294-24Bygvænget 7.docx
  310. Servitut på ny regn- og spildevandsledning til Smutvejen 4b, Middelfart
  Sagsnr.: 2017-010122
  Sagsbehandler: Tina Karstensen

  Præsentation:

  I henhold til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, etableres der en ny regn- og spildevandsledning til Smutvejen 4B i Middelfart. I den forbindelse er det nødvendigt at pålægge servitut på private arealer, for at sikre ledningsanlægget.

  Forvaltningen foreslår:

  • at rettigheder på private arealet erhverves ved ekspropriation.
  • at der afholdes åstedsforretning på baggrund af tinglysningsrids.

  Sagsbeskrivelse:

  Trafik- og vejafdelingen har fået fremsendt materiale fra Middelfart Spildevand A/S, til afholdelse af ekspropriation, til brug for tinglysning af servitut på ny regn- og spildevandsledning til Smutvejen 4B i Middelfart.

  Der skal pålægges servitut på matr.nr. 23e og 57c Skrillinge By, Kauslunde til sikring af ledningsanlægget.

  Anlæggelse af ny spildevandsledning sker i henhold til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021.

  Af hensyn til byggesagen fremme, er det tvingende nødvendigt, sagen bliver behandlet på mødet d. 9. maj.

  Økonomi:

  Udgifterne til erstatninger afholdes af Middelfart Spildevand A/S.

  Høring:

  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

  Behandlingsplan:
  Teknisk Udvalg - 9. maj 2017
  Økonomiudvalg - 22. maj 2017
  Byråd - 29. maj 2017

  Beslutning:

  Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

  Flemming Worsøe og Allan Buch deltog ikke i sagens behandling.

  Behandlingsplan

  Teknisk Udvalg 9. maj 2017 kl. 14:00
  Økonomiudvalget 22. maj 2017 kl. 14:00
  Byrådet 29. maj 2017 kl. 17:00

  Bilag:

  2017-010122-1Tinglysningsaftale
  2017-010122-1Tinglysningsrids
  2017-010122-1Tinglysnignsrids

  LUKKEDE SAGER