Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Teknisk Udvalg møde den 4. april 2017

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
4. april 2017 kl. 14:00
Tilstede:
Regitze Tilma
Flemming Worsøe
Allan Buch
Niels Bebe
Ove Andersen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

296. Ekspropriation af adgangsforhold ved Hans Bangsvej
Sagsnr.: 2017-006519
Sagsbehandler: Uffe Høybye

Præsentation:

I forbindelse med retableringen af Hans Bangsvej bag det nye rådhusbyggeri er det nødvendig, at ændre på adgangsforholdene til garage på Østergade 15 i Middelfart.

Forvaltningen foreslår:

 • at rettigheder til at ændre adgangsforhold til garage på Østergade 15  erhverves ved indgåelse af en frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår, alternativt ved ekspropriation.
 • at procedure for afholdelse af åstedsforretning m.m. i henhold til lov om offentlige veje igangsættes.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med byggeriet af Nytorv, er det nødvendigt at ændre på adgangsforholdene til garagen på Østergade 15 i Middelfart.

Den nuværende indkørsel og adgangen til garagen, vil komme til at ligge under niveau med den kommende vej. Det er derfor nødvendigt at tildele nye adgangsforhold ca. 50 cm. i et højere niveau, end det nuværende. 

Der ønskes derfor igangsat en åstedsforretning med henblik på ekspropriation.
 Økonomi:

Udgiften afholdes af Middelfart Kommune.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 4. april 2017 kl. 14:00
Økonomiudvalget 24. april 2017 kl. 14:00
Byrådet 8. maj 2017 kl. 17:00

Bilag:

297. Forslag til lokalplan 166 - Institutions-, erhvervs- og boligområde i Teglgårdsparken, Middelfart
Sagsnr.: 2015-011926
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til revision af den gældende lokalplan 22.10 for Teglgårdsparken i Middelfart.

Forvaltningen foreslår:

 • at udvalget indstiller til Byrådet, at lokalplanforslag 166 for Teglgårdsparken i Middelfart godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget godkendte den 27. november 2015, at arbejdet med revision af lokalplan 22.10 for Teglgårdsparken i Middelfart skulle igangsættes.

Lokalplan 22.10 omfatter det tidligere sindssygehospital i Middelfart og de omkringliggende arealer. Hospitalet, der er fra 1880'erne, lukkede i 1999 og de centrale bygninger benyttes i dag til diverse erhvervsformål, mens der på arealerne ned mod vandet er bygget flere boliger. Anlægget, dvs. både bygningerne og de mellemliggende grønne arealer, har stor arkitektonisk og historisk værdi.
 
I forhold til den gældende lokalplan 22.10 er der i lokalplanforslaget 166 foretaget følgende ændringer:
 • Bevaringsbestemmelsen omfatter nu alle bygninger, der i henhold til kommuneatlasset har en bevaringsværdi i Save-systemet på mellem 1 og 4. Udover det oprindelig bygningsanlæg omfatter bevaringsbestemmelserne derfor nu også boligerne til plejepersonalet fra henholdsvis 1920'erne samt 1950'erne.
 • Bevaringsbestemmelserne er blevet konkretiseret.
 • Der er lavet en ny registrering af beplantningen i området. En væsentlig del af beplantningen - såvel ny som ældre beplantning - er i forslaget udpeget som bevaringsværdig, for at sikre en bibeholdelse af de unikke grønne kvaliteter i området.
 • Der er medtaget bestemmelser, der fastlægger, hvor der kan tillades parkering og hvordan parkeringsarealerne skal udformes.
 • Skiltekonceptet, der er udarbejdet i et samarbejde mellem Grundejerforeningen og Kommunen, er blevet indarbejdet i planen.
Bortset fra mindre justeringer, er der ikke ændret på lokalplanens formåls- og anvendelsesbestemmelser. Udstrækningen af byggefelterne er ligeledes fastholdt.

I forbindelse med arbejdet med revision af lokalplanen, har der været holdt et par møder med repræsentanter fra grundejerforeningen i området. Grundejerforeningen har tilkendegivet, at de vil overlade det til deres medlemmer at kommentere på forslaget, når det sendes i offentlig høring.
 
Ejerforeningen Fænøsundpark 10-12 har fremsendt en række bemærkninger vedrørende beplantningen langs stien ved Fænøsundpark 10-12. Essensen i deres bemærkninger er, at de finder det mærkværdigt, at kommunen foreslår den aktuelle beplantning bibeholdt, da den er af nyere dato, i strid med gældende lokalplan og byggetilladelsen til deres bebyggelse og da beplantningen hindrer lysindfald til deres lejligheder. I planforslaget er der lagt op til, sikring af den grønne struktur med træbeplantning rundt om anlægget, de store grønne plænearealer samt de grønne kiler, der strækker sig igennem anlægget og ned mod vandet. Det er desuden Forvaltningens opfattelse, at en træbeplantning på hver side af den tidligere hovedbygning i anlægget ligeledes er et væsentligt element i den grønne struktur, da det er med til at indramme udsigten til og fra hovedbygningen. Forvaltningen har I lokalplanforslaget alene udpeget 4 af de i alt 9 rødege, der står i trærækken, som bevaringsværdige og der er i lokalplanforslaget ikke noget, der hindrer, at den eksisterende bundbeplantning fjernes. Det er Forvaltningens vurdering, at beplantningen ikke er i strid med gældende lokalplan eller byggetilladelsen, da beplantningen er fra før lokalplanen. Den afgørelse er blevet påklaget og afventer pt Planklagenævnets afgørelse.

Lokalplanforslaget er screenet i henhold til lov om miljøvurdering og konklusionen er, at der ikke skal laves en egentlig miljøvurdering. Afgørelse herom annonceres samtidig med lokalplanforslaget.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Såfremt Byrådet godkender forslaget, skal det sendes i 8 ugers lovpligtig høring. Forslaget vil samtidig blive sendt i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 4. april 2017
Økonomiudvalgsmøde - 24. april 2017
Byrådet - 8. maj 2017

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 4. april 2017 kl. 14:00

Bilag:

298. Forslag til lokalplan 177 for boliger på hjørnet af Jerenbanegade og Elmegade i Middelfart
Sagsnr.: 2017-001919
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 177 og tilhørende kommuneplantillæg for boliger på hjørnet af Jernbanegade og Elmegade i Middelfart. Udvalget skal træffe beslutning om planforslagene skal sendes i offentlig høring.

Forvaltningen foreslår:

 • at forslag til lokaplan 177 og kommuneplantillæg 21 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 30. januar 2017, at der kunne lokalplanlægges til boligformål til 19 boliger og kontor til taxa på baggrund af Boligselskab Lillebælts udkast til boligprojekt. En bygning ved Elmegade opføres i to etager, mens boligerne langs Jernbanegade opføres i fire etager og boligerne mod busholdepladsen opføres i fem etager. Der gives mulighed for, at taxa kan parkere i området i forbindelse med deres kontor.

Byggeriet skal opføres i rødt tegl. Der er i forbindelse med lokalplanudarbejdelsen udarbejdeet skyggediagrammer i forhold til det kommende byggeris påvirkning af omgivelser. Lokalplanlægningen vil medføre en omlægning af busholdepladsen, dette er igangsat.Kommuneplanen for området giver i dag mulighed for  byggeri i op til 2½ etager og 12 meter samt en bebyggelsesprocent på 60. Det ansøgte er derfor ikke i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser. Der er de senere år sket en fortætning af bymidten.Der er udarbejdet kommuneplantillæg til det ansøgte, som giver mulighed for byggeri i op til fem etager og en samlet bebyggelsesprocent på 135.

Den ansøgte er screenet i henhold til lov om miljøvurdering. Afgørelse herom annonceres samtidig med planforslaget.

Økonomi:

Ingen. Ansøger skal bidrage økonomisk til lokalplanudarbejdelsen.

Høring:

Planforslagene vil blive offentlig fremlagt i høring i 8 uger. Handicap- og Ældreråd vil blive hørt i denne proces.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 4. april 2017
Økonomiudvalg - 24. april 2017
Byråd - 8. maj 2017

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling med enkelte mindre justeringer af lokalplanforslaget.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 4. april 2017 kl. 14:00
Økonomiudvalget 24. april 2017 kl. 14:00
Byrådet 8. maj 2017 kl. 17:00

Bilag:

299. Dispensationsansøgning om overskridelse af bebyggelsesprocenten
Sagsnr.: 2017-005704
Sagsbehandler: Pia Quottrup Sand

Præsentation:

Forvaltningen har modtaget dispensationsansøgning om overskridelse af bebyggelsesprocenten på en eksisterende ejendom, hvor tagetagen ønskes udnyttet til beboelse.

Forvaltningen foreslår:

 • at udvalget godkender overskridelsen af bebyggelsesprocenten.

Sagsbeskrivelse:

Ejendommen, Teglgårdsparken 46-48 i Middelfart, er beliggende indenfor lokalplan 22.10 Teglgårdsparken i delområde II, hvor den maksimale bebyggelsesprocent er 40. Den eksisterende bebyggelsesprocent er 40,7, med et samlet areal på 1328 m2. Bygningen er en to etagers beboelsesejendom bestående af to forskudte bygningskroppe, opført i 1963, med i alt 20 lejligheder på mellem 41-61 m2. Bygningen er opført i murværk med gule teglsten og røde tegl på taget. En altangang i beton og tilbagetrukne altaner giver facaderne dybde.
 
Bygningen renoveres med bl.a. nye vinduer og døre, nyt tegltag og udskiftning af altanerne, samt nye køkkener og bad i alle lejlighederne. Klimaskærmen energiforbedres derved og det samlede facadeudtryk gives et moderne løft, med respekt for hovedtrækkene i arkitekturen. 

I forbindelse med renoveringen ønskes tagetagen udnyttet og indrettet med 10 nye lejligheder på mellem 35-44 m2, hver med en vestvendt altan indenfor tagfladen. Dette vil medføre at bebyggelsesprocenten øges fra 40,7 til 59,3 - så ejendommen får et samlet bruttoareal på 1934 m2. Det vurderes, at det samlede facadeudtryk forbedres, samtidig med at bebyggelsen ikke kommer til at syne større. Da det øgede etageareal alene er en udnyttelse af tagetagen, vurderes det at sagen ikke sendes i nabohøring. Der tilføjes ny elevator til ejendommen. Det store fælles haveareal mod vest bibeholdes, og der anlægges 10 nye parkeringspladser på arealet nærmest vejen mod øst.  

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Beslutning:

Udvalget godkendter forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 4. april 2017 kl. 14:00

300. Handicapmidler 2017
Sagsnr.: 2017-004377
Sagsbehandler: Jørgen Knudsen

Præsentation:

Der er afsat 332.000 kr til handicapmidler i anlægsbudget 2017. Teknisk Udvalg skal prioritere fordeling af midlerne til ansøgte projekter.

Forvaltningen foreslår:

 • at alle ansøgte projekter får støtte, og restbeløb anvendes til at forbedre tilgængelighed på veje og fortove

Sagsbeskrivelse:

Der er i budget 2017 afsat 332.000 kr. til støtte af handicapprojekter. Der har været annonceret efter ønsker til projekter der sikre bedre muligheder for borgere med handicap.

Der er fremkommet ønsker fra Middelfart Museum om støtte til lift, Frivillighedcenter har søgt om støtte til lift og skifteleje, bedre adgang ved dør på Lillebæltsskolen og lågeåbner på¨Ældrecenter Skovgade. Restmidler foreslås anvendt af handicapråd til bedre tilgængelighed ved veje og fortove.

Det skal undersøges, om der kan laves en bedre løsning med rampe eller hæve-lift, end den foreslåede lift til Middelfart Museum.

Ansøgninger kan ses i bilag og prioritering har været drøftet med formand for handicapråd, der er enig i forslag til fordeling.

Økonomi:

Anlægsmidler ønskes frigivet ved beslutning af TU

Høring:

Prioritering har været drøftet med formand og tilgængelighedsekspert i handicapråd efter fælles beslutning om denne fremgangsmåde i hele handicaprådet.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 4. april 2017 kl. 14:00

Bilag:

2017-004377-6201703270831.pdf

LUKKEDE SAGER