Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Teknisk Udvalg møde den 14. marts 2017

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
14. marts 2017 kl. 14:00
Tilstede:
Flemming Worsøe
Allan Buch
Niels Bebe
Regitze Tilma
Ove Andersen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

282. Omkonstituering Teknisk Udvalg marts 2017
Sagsnr.: 2017-002674
Sagsbehandler: Anette Nørbo

Præsentation:

Niels Bebe (V) har meddelt, han ønsker at fratræde som formand for Teknisk Udvalg pr. 1. marts 2017. 

Forvaltningen foreslår:

 • at der foretages nyvalg af formand i Teknisk Udvalg.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med Niels Bebe (V) ønsker at fratræde som formand for Teknisk Udvalg, foretages omkonstituering pr. 1. marts 2017.

Niels Bebe (V) fortsætter i Teknisk Udvalg som almindeligt medlem.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Beslutning:

Udvalget valgte Regitze Tilma til formand i Teknisk Udvalg.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 14. marts 2017 kl. 14:00

283. Dispensation fra lokalplan 51 for maksimal bygningshøjde
Sagsnr.: 2017-004696
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Der er ansøgt om dispensation til opførelse af ca. 2500 m2 erhvervsbygning på ejendommen Fabriksvej 4, 5580 Nørre Aaby. Bygningen ønskes opført i 12 meters højde, hvor lokalplan 51 kun giver mulighed for byggeri i 10 meters højde.

Forvaltningen foreslår:

 • at der meddeles dispensation til det ansøgte.

Sagsbeskrivelse:

Plan & Byg har den 22. februar 2017 modtaget ansøgning om dispensation fra lokalplan 51, som gælder for Fabriksvej 4, 5580 Nørre Aaby (tidligere Brenderup Trailers). Der er ansøgt om dispensation fra maksimal bygningshøjde til på ejendommen at opføre en produktionshal på ca. 2500 m2 i 12 meters højde istedet for lokalplanens krav om maksimal bygningshøjde på 10 meter. Lokalplan 51 gælder for størstedelen af erhvervsområdet nord for Motorvejen v/Asperup.

Den nye bygning ønskes placeret inde på grunden mellem eksisterende bygninger, hvorfor den øgede bygningshøjde ikke vurderes at have genevirkning for de omkringliggende ejendomme. Den ønskede bygningshøjde er begrundet i en hensigtsmæssig udnyttelse af bygningen.  

Det ansøgte vurderes ikke at kræve yderligere dispensation fra lokalplanen. Ejendommen er ikke omfattet af baneinteresseområde eller øvrige statslige interesseområder.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældre- og Handicapråd, da kommunen ikke er forpligtiget. Der er ikke foretaget naboorientering, da det ansøgte vurderes at være af underordnet betydning for de omkringliggende.

Beslutning:

Udvalget godkende forvaltningens indstilling. Allan Buch deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 14. marts 2017 kl. 14:00

Bilag:

2017-004696-1Dispensationsansøgning
2017-004696-4Fabriksvej4.JPG
284. Forslag til lokalplan 167 for erhvervsområde ved Søndergaardsvej og Industrivej, Nørre Aaby
Sagsnr.: 2015-012748
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 167 og tilhørende kommuneplantillæg for udvidelse af LIP i Nørre Aaby. Forslaget giver mulighed for opførelse af en produktionshal i 40 meters højde i tilknytning til eksisterende produktion på Industrivej 9.

Forvaltningen foreslår:

 • at planforslagene godkendes og sendes i otte ugers offentlig høring.

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget godkendte den 27. november 2015, at der kunne igangsættes lokalplan for ejendommene Industrivej 9 og Søndergaardsvej. Lokalplanforslaget giver mulighed for, at der på Industrivej 9, 5580 Nørre Aaby, kan opføres en produktionshal på ca. 1000 m2 og med en bygningshøjde på 40 meter. Samtidig udvides virksomheden med tilkøb af areal nord for Industrivej 9, hvorved der gives mulighed for vejadgang nordpå til Søndergaardsvej.

Bygningshøjden er ikke i overenstemmelse med byggemulighederne for området, hvorfor der er udarbejdet kommuneplantillæg som giver mulighed den ønskede bygningshøjde. Ansøger ønsker bygningshøjden i forhold til produktionsmetoden. LIP har i dag en produktionshal på naboejendommen Industrivej 16, som er 28 meter høj.

Der er forinden udarbejdelse af planforslag foretaget indkaldelse af ideer og forslag. Der indkom to bemærkninger. Den ene bemærkning anbefalede at den maksimale bygningshøjde ikke overstiger eksisterende produktionshal (28 meter). Begge bemærkninger er bekymrede om den ny adgangsvej via Søndergaardsvej mod Margaardvej. Det indstilles, at lokalplanforslaget fastholder den ønskede bygningshøjde og vejadgang. Der er i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget udarbejdet visualisering af kommende byggeri samt skyggediagrammer. Disse vil indgå i lokalplanforslaget.
 
Udgangspunktet for lokalplanlægningen er, at trafik via Søndergaardsvej og Margaardvej kan foregå uanset den kommende linjeføring for nyt jernbanespor, som placeres mellem Hovedvejen og Søndergaardsvej.

Lokalplanforslaget er screenet i henhold til lov om miljøvurdering og konklusionen er, at der ikke skal laves en egentlig miljøvurdering. Afgørelse herom annonceres samtidig med lokalplanforslaget.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Såfremt Byrådet godkender planforslagene skal det sendes i 8 ugers lovpligtig høring. Forslaget vil samtidig blive sendt i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg 14. marts 2017
Økonomiudvalget - 27. marts 2017
Byrådet - 3. april 2017

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling. Allan Buch deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 14. marts 2017 kl. 14:00
Økonomiudvalget 27. marts 2017 kl. 14:00
Byrådet 3. april 2017 kl. 17:00

Bilag:

285. Regnskabsberetning 2016 Teknisk Udvalg
Sagsnr.: 2017-005229
Sagsbehandler: Lars Kjeld Jensen

Præsentation:

Teknisk Forvaltning har udarbejdet regnskabsberetning for 2016 for Teknisk Udvalg.

Forvaltningen foreslår:

 • at regnskabsberetningen godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Resultatet for Teknisk Udvalgs drift udgør et merforbrug på  2,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget uden over/underskud fra tidligere år.

Fordelt på de fire politikområder er resultatet:

 • Vej og Trafik: 1,2 mio. kr. som følge af mindreforbrug på kollektivtrafik og udskiftning af slidbaner på vejenen. 
 • Rekreative områder: 0,2 mio. kr. som skyldes endnu et godt år med mange gæster i Middelfart Marina.
 • Bygningsvedligeholdelse: Et merforbrug på 2,1 mio. kr. som skyldes anvendelse af tidligere års overskud vedrørende byfornyelse.  
 • Jordforsyning: Et merforbrug på 0,9 mio. kr. som skyldes forskydninger mellem årerne.

Økonomi:

Se under sagsbeskrivelse og i vedlagte regnskabsberetning.

Høring:

Ingen.

Beslutning:

Udvalget godkendte regnskabsberetningen. Allan Buch deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 14. marts 2017 kl. 14:00

Bilag:

286. Anlægsregnskab 222042 Sti på det tidligere baneareal fra Odensevej til Banevænget
Sagsnr.: 2017-005120
Sagsbehandler: Lars Kjeld Jensen

Præsentation:

Projektet med at etablere en sti på det tidligere baneareal fra Odensevej til Banevænget, samt etablering af tunnel under jernbanen er afsluttet i 2016. Der skal derfor aflægges regnskab i forhold til anlægsbevillingen.

Forvaltningen foreslår:

 • at Udvalget indstiller anlægsregnskabet til godkendelse i Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet besluttede med budgettet for 2013, at der skulle etableres en sti på det tidligere baneareal fra Odensevej til Banevænget. Projektet omfattede samtidig at der skulle etableres en tunnel under jernbanen. Tunnelen blev indviet i juni 2016, og det samlede projekt blev afsluttet i 2016.

Økonomi:

Der blev samlet bevilliget 2,1 mio. kr. til etablering af en sti fra Odensevej til Banegårdsvej, inklusiv en tunnel under jernbanen. Der blev samtidig opnået tilsagn fra Vejdirektoratet om et tilskud på 1,3 mio. kr. til projektet. Projektet viste sig at blive væsentligt dyrere da etableringen af tunnelen under jernbanen var mere omfattende end forventet. Projektet indebar at togtrafikken skulle standses i 2 døgn, mens tunnelen blev etableret. Byrådet bevilligede derfor yderligere 5,4 mio. kr. til projektet med budgettet for 2015. Netto har Byrådet således bevilliget 7,5 mio. kr. til projektet.

De samlede investeringer i projektet er på 8,974 mio. kr. og der er opnået 1,34 mio. kr. i tilskud fra Vejdirektoratet, netto er der således investeret 7,634 mio. kr. svarene til et merforbrug på 134 t.kr.

Høring:

Ingen.

Behandlingsplan:

Teknisk Udvalg - 14. marts 2017
Økonomi Udvalget - 27. marts 2017
Byrådet - 3. april 2017

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling. Allan Buch deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 14. marts 2017 kl. 14:00
Økonomiudvalget 27. marts 2017 kl. 14:00
Byrådet 3. april 2017 kl. 17:00

Bilag:

287. Anlægsregnskab 222037 Etablering af cykle- og gangtunnel under Assensvej.
Sagsnr.: 2017-005120
Sagsbehandler: Lars Kjeld Jensen

Præsentation:

Projektet med at etablere en cykle- og gangtunnel under Assensvej er afsluttet i 2016. Der skal derfor aflægges regnskab i forhold til anlægsbevillingen.

Forvaltningen foreslår:

 • at Udvalget indstiller anlægsregnskabet til godkendelse i Økonomiudvalget

Sagsbeskrivelse:

Byrådet besluttede med budgettet for 2014, at der skulle etableres en cykle- og gangtunnel under Assensvej. Formålet var at skabe en trafiksikker forbindelse mellem boligudstykningen i Skrillingen og Hyllehøjskolen. Tunnelen blev etableret i 2014, efterfølgende opstod der udfordring med at bortlede regnvand fra tunnelen, hvilket blev løst i 2015.

Økonomi:

Der blev samlet bevilliget 3,8 mio. kr. til projektet. De samelede investeringer i projekter blev på 4,823 mio. kr. Det betyder, at der er et merforbrug på 1,023 mio. kr. i projektet. Overskridelsen skyldes de uforudset problemer med at håndtere regnvand i tunnelen, hvilket gav oversvømmelse ved de første større regnskyld. Problemerne er blevet løst.

Høring:

Ingen.

Behandlingsplan:

Teknisk Udvalg - 14. marts 2017
Økonomi Udvalget - 27. marts 2017
Byrådet - 3. april 2017

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling. Allan Buch deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 14. marts 2017 kl. 14:00
Økonomiudvalget 27. marts 2017 kl. 14:00
Byrådet 3. april 2017 kl. 17:00

Bilag:

288. Dispensation fra lokalplan 102 for Hotel Park, Viaduktvej i Middelfart
Sagsnr.: 2016-026685
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Dispensation fra lokalplan 102 til etablering af konferencefløj for Hotel Park på Viaduktvej i Middelfart.

Forvaltningen foreslår:

 • at Udvalget tager stilling til revideret forslag til placering,
 • at Udvalget tager stilling til ansøgers anmodning om at kun hovedfacaden opføres i tegl.

Sagsbeskrivelse:

Hotel Park på hjørnet af Viaduktvej og Brovejen har ansøgt om etablering af konferencebygning mellem den nuværende bebyggelse og Middelfart Station. Bygningen ønskes placeret ved byggefelt C, jævnfør lokalplan 102.

Konferencebygningen opføres i 2 fulde etager med fladt tag samt parkeringskælder. På grund af terrænforskel og nedkørsel til parkeringskælder vil bygningen varierer i højde fra 7-10 meter. Der er mulighed for opførelse af byggeri i 2½ plan og en bygningshøjde på 12 meter.

Bygningen placeres indenfor et byggefelt, som var tiltænkt til wellnessafdeling, men nu ønskes anvendt som konferencefløj. Lokalplan 101 udlægger et byggefelt, som går helt op til skel mod boligerne på Odensevej. I henhold til lokalplanen skal bygningen fremtræde i røde mursten og med hvide lisener og med tegltag (vingetegl).

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 7. februar 2017 at meddele dispensation til en konferencebygning med fladt tag, hvor hovedfacade og facade mod nabobeboelser (Brovejen) opføres i murværk med lisener. Bygningen skulle placeres minimum 3½ meter fra skel og øverste vinduespartier blændes så indbliksgener til beboelserne undgås.

Efterfølgende foreslog ansøger, at bygningen 6½ meter fra skel, hvor nedkørsel til parkeringskælder placeres i arealet mellem bygning og boligejendommene. Dette har forvaltningen sendt i fornyet høring og der indkom de under høring nævnte nye bemærkninger til sagen.

Ansøger ønsker udvalget genovervejer kravet til facadeløsning med henvisning til, at bygningen er trukket længere væk fra nabobebyggelsen. Det ønskes en løsning, hvor kun hovedfacaden(indgang) fastholdes med murværk og lisener, mens de øvrige sider kan opføres i beton. Bygningens vinduespartier udformes, så indbliksgener undgås.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Der er foretaget fornyet naboorientering af boligerne langs Brovejen på baggrund af det reviderede forslag. Der indkom to bemærkninger, ét som ønsker at Udvalget fastholder tidligere beslutning om facade mod naboer opføres i murværk. Den anden indkomne bemærkninger har ingen indvending mod projektet.

Beslutning:

Udvalget vedtog at give en dispensation til det ansøgte inden for lokalplanens grænser med en afstand på minimum 2 meter fra naboboliger. Facaden ind mod eksisterende hotelbyggeri udføres i mursten. Skal mod naboer beplantes med bøgehæk.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 14. marts 2017 kl. 14:00

Bilag:

289. Middelfart Kommune som Klimakommune Plus+ - i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening
Sagsnr.: 2016-001318
Sagsbehandler: Christa Boisen

Præsentation:

Middelfart Kommune har ligesom 69 andre kommuner skrevet under på en Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN). Målet med aftalen er at nedbringe kommunens CO2 udledning fra egne bygning og gadelysanlæg med mindst 2 % hvert år.
Aftalen blev indgået i 2008, ved underskrift af en borgmestererklæring og løb frem til 2016. I 2016 blev en ny borgmestererklæring underskrevet med forlængelse frem til 2018. Herefter skal kommunen se på mulighederne for at opstille et mere langsigtet mål.

Forvaltningen foreslår:

 • at Udvalget tager ”Afrapportering 2016 til Danmarks Naturfredningsforening” til efterretning,
 • at Middelfart Kommune arbejder for at blive Klimakommune Plus +
 • Sagsbeskrivelse:

  Alle danske kommuner har mulighed for at samarbejde med DN om reduktion af CO2 udledningen. Som klimakommune er man med til at skabe legitimitet og synlighed om klimaarbejdet. Arbejdet skaber synergi både med byrådets signaturindsat, om Middelfart som Klimalaboratorium og kommunes ønske om at være på forkant på klimaområdet. Derfor er det helt naturligt, at vi i Middelfart Kommune har fokus på at nedbringe CO2 udledningen fra egne bygninger og gadelysanlæg.  Aftalen mellem DN og Middelfart Kommune blev indgået i 2008 ved underskrift af en borgmestererklæring og løb frem til udgangen af 2015. En ny erklæring underskrevet i 2016 forlænger frem til 2018. Erklæringen indebærer at Middelfart Kommune har forpligtet sig til at reducere CO2 udledningen, fra egne aktiviteter, med minimum 2 % om året fra 2008 frem til 2018.  Som klimakommune skal man endvidere: opgøre nuværende CO2 udledning, udarbejde klimaplan for målrealisering, gennemføre klimaplanen og årligt offentliggøre resultater. På baggrund af aftalen med DN er der udarbejdet en energirapport ”Afrapportering 2016 til Danmarks Naturfredningsforening”. En rapport der opgør CO2 reduktionen i perioden 2008-2015 for kommunens bygninger og hele kommunens gadelysanlæg. Rapporten omhandler ikke rådhusbygninger.

  Resultater
  Udledning forbundet med varme, el og gadebelysning 2008 og 2015:  CO2reduktionen har været størst for gadelysanlæg (75 %), dernæst på elforbruget (64 %) og mindst for varme (38 %). 

  Den %-vise reduktion i den sammenlagte udledning(varme, el og gadelys) af CO2 for perioden 2008-2015:

  År

  Udledning (T/år)

  Fald (%)

  2008

  4688

  Reference år

  2015

  2040

  56 %

  (8 % pr år)

  Kravet i aftalen med DN var at reducere udledningen med 2 % pr år, vi har opnået en samlet reduktion på 8 % pr år. Målsætningen er opfyldt!

  Fremtid og nye tiltag
  Middelfart som Klimakommune spiller rigtig godt sammen med visionen om Middelfart som klimalaboratorium. DN har udvidet konceptet med endnu en mærkning Klimakommune plus+. Mærkningen og profileringen gives til de kommuner der tager klimainitiativer, der rækker ud over kommunens egen virksomhed, og som er rettet mod borgere og virksomheder. I ovennævnte energirapport er der sat fokus på fremtidige initiativer, som muligvis kan ”løfte” Middelfart til Klimakommune Plus+. Af rapporten fremgår at der også fremadrettet er stor fokus på yderligere reduktion af CO2 udledningen, både fra kommunens ”egne” anlæg og bygninger, men også kommunen som helhed.

  Følgende er i fokus fremadrettet:
   

  Indsats

  Fokuspunkt

  Etablering af kommunalt centralt kørselskontor.

  Registrering af brændstofforbrug (L/km) og antal Km/bil.

  Årlig opgørelse af total brændstofforbrug og udledning af CO2.

  Etablering af kommunalt ejendomscenter.

  Reduktion af den kommunale bygningsmasse og energiforbrug.

  Rådhusbygninger medtages i energiregnskabet.

  Forbrug af el og varme.

  Opgørelse over udledning af CO2.

  Udvalgte sportshaller deltager i EU-projekt med fokus på reduktion af energiforbrug. Alle sportshaller etablerer LED-belysning.

  Reduktion af CO2 udledning.

  Fjernevarmeproduktion CO2 – neutralt fra 2018. Skærbækværket ombygges til fyring med biomasse

  Reduktion i CO2 udledning.

  Strategisk energiplanlægning i samarbejde med Vejle, Fredericia og Kolding.

  Fokus på både reduktion af og klimavenlig energiforbrug.

  Middelfart Kommune har tilsluttes sig Compact of Mayors ultimo 2015.

  Kortlægning af kommunens samlede energiforbrug.

  Økonomi:

  Ingen.

  Høring:

  Ingen.

  Beslutning:

  Udvalget godkendte forvaltningens indstilling. Allan Buch deltog ikke i sagens behandling.

  Behandlingsplan

  Teknisk Udvalg 14. marts 2017 kl. 14:00

  Bilag:

  290. Anlægsregnskab 222036 Etablering af cykelsti mellem Harndrup og Brenderup
  Sagsnr.: 2017-005120
  Sagsbehandler: Lars Kjeld Jensen

  Præsentation:

  Projektet med at etablere cykelstien mellem Harndrup og Brenderup er afsluttet i 2016. Der skal derfor aflægges regnskab i forhold til anlægsbevillingen.

  Forvaltningen foreslår:

  • at Udvalget indstiller anlægsregnskabet til godkendelse i Økonomiudvalget.

  Sagsbeskrivelse:

  Byrådet besluttede med budgettet for 2014, at der skulle etableres en cykelsti mellem Harndrup og Brenderup. Stien blev indviet lørdag den 24. oktober 2015.

  Økonomi:

  Der blev samlet bevilliget 7,7 mio. kr. til etableringen af cykelstien. De samlede investeringer i projektet er på 7,755 mio. kr. hvilket betyder at der er et lille merforbrug på i alt 55 t.kr.

  Høring:

  Ingen.

  Behandlingsplan:

  Teknisk Udvalg - 14. marts 2017
  Økonomi Udvalget - 27. marts 2017
  Byrådet - 3. april 2017

  Beslutning:

  Udvalget godkendte forvaltningens indstilling. Allan Buch deltog ikke i sagens behandling.

  Behandlingsplan

  Teknisk Udvalg 14. marts 2017 kl. 14:00
  Økonomiudvalget 27. marts 2017 kl. 14:00
  Byrådet 3. april 2017 kl. 17:00

  Bilag:

  291. Dispensation til udvidelse af "Guldkronen" med fladt tag og tagterasse
  Sagsnr.: 2015-000273
  Sagsbehandler: Kristian Kipp

  Præsentation:

  Forvaltningen har igennem en længere periode været i dialog med ejeren omkring udvidelsesmuligheder af "guldkronen" på torvet i Middelfart.

  Der er i januar 2016 med henvisning til gældende lokalplan for ejendommen 23.22 givet afslag på at udføre en tilbygning med fladt tag, samt herpå at etablere en tagterasse.

  Der har siden frem til sommeren 2016, været dialog omkring alternative løsningsforslag.

  Ejeren har senest d. 17. februar 2017, genfremsendt en ansøgning om dispensation til at udføre en tilbygning med fladt tag, dog nu med en ændret geometri i hele forhuset bredde. Ansøgningen vedlægges som bilag.

  Forvaltningen foreslår:

  • at Teknisk Udvalg tager stilling til, om der skal gives dispensation til at udføre den ansøgte tilbygning med fladt tag og tagterasse.

  Sagsbeskrivelse:

  Nødvendigheden for at vi med etableringen af Nytorv i den modsatte ende af midtbyen, sørger for at skabe gode rammer for aktivitet og byliv på og omkring det gamle torv i Middelfart er velkendt.

  Samtidigt er den aktuelle halvdel af "Guldkronen", der også kaldes "Danmarks mindste karré", ikke just nogen smuk bygning som den står i dag, og trænger til et arkitektonisk løft.

  Det er ikke lykkedes at finde frem til et kompromis, der uden videre kunne indpasses i de regler og principielle rammer for tilbygninger i denne kategori i lokalplanområdet.

  Byudviklingen i Middelfart, har med bevaringsarbejdet gennem de bevarende lokalplaner været en stor og anerkendt succes. Der skal i bevaringssammenhæng tages konkret stilling til langt de fleste spørgsmål, men der er også nogle få klare principper. Et af disse er, at udvise respekt og ydmyghed overfor den historiske bebyggelsesstruktur og sikre, at de mange fine historiske bygninger i bymidten også fremadrettet kan opleves uden at blive "forstyrret" af ny bebyggelse.

  Samtidigt er vi forpligtede til at sikre, at ny bebyggelse i dette område bygger på en høj håndværksmæssig kvalitet, der er kendetegnet ved en stor håndværksmæssig detaljerigdom, genkendelige bygningsformer og gedigne byggematerialer, der i forvejen kendetegner bydelen.  

  Der er med afsæt i disse principper gennem de seneste 17 år, hvor den aktuelle lokalplan har været gældende, givet mange afslag på at tilbygge forhuse med fladtagsbygninger i hele gårdfacadens bredde, ligesom der er givet mange afslag på etablering af nye tagterrasser. Generelt er det godt for byen, og for at opnå borgernes forståelse og accept, er enkle principper og rammer helt afgørende.

  Det er derfor et dilemma at give dispensation i denne sag,  idet det vil kunne krænke andre borgeres retsfølelse, der tidligere har fået afslag på helt sammenlignelige projekter. 

  Vælger Udvalget at meddele dispensation, bør det derfor præciseres, at denne bygning pga. sin særlige form, beliggenhed og allerede meget sammenbyggede udtryk, helt ekstraordinært tillades udført med fladt tag og tagterrasse.

  Økonomi:

  Ingen.

  Høring:

  Ingen.

  Beslutning:

  Udvalget gav dispensation til at udføre den ansøgte tilbygning. Materialevalg ved tilbygning og bygningen tages der en dialog med ejeren om.

  Behandlingsplan

  Teknisk Udvalg 14. marts 2017 kl. 14:00

  Bilag:

  292. Ansøgning om landzonetilladelse til indretning af feriecenter på Korsbjergvej 40, 5500 Middelfart
  Sagsnr.: 2016-022009
  Sagsbehandler: Anne Vibeke Møller

  Præsentation:

  Korsbjergvej 40, Middelfart ønskes ombygget til feriecenter med udlejning af værelser, små lejligheder og festlokaler.

  Forvaltningen foreslår:

  • at Udvalget meddeler landzonetilladelse til indretning af max. 10 ferielejligheder/værelser på Korsbjergvej 40, 5500 Middelfart,
  • at Udvalget meddeler afslag efter planlovens landzonebestemmelser til indretning af mere end 10 ferielejligheder/værelser på ejendommen, og
  • at Udvalget meddeler afslag efter planlovens landzonebestemmelser til indretning af festsal på ejendommen.

  Sagsbeskrivelse:

  Korsbjergvej 40 har et grundareal på godt 2.200 m². Ejendommens bebyggelse består af 831 m² erhvervsareal og 195 m² boligareal. Ejendommen har hidtil været benyttet til galleri og en helårsbolig. Før det rummede ejendommen en møbelforretning.

  I stueetagen ønskes indrettet 1 lejlighed på 94 m², 8 dobbeltværelser med bad og toilet samt køkken med plads til fællesspisning. På 1. salen ønskes indrettet festsal med anretterkøkken samt en lejlighed, og på 2. salen ønskes indrettet 3 værelser med fælles køkken/alrum og bad/toilet. 

  Ejendommen er højt beliggende i det åbne land nordøst for Røjle. Fra ejendommen er der vid udsigt ned over Båring Vig. Ejendommen ligger i værdifuldt landskab og inden for kystzonen i en afstand af ca. 1,4 km fra kysten. Ejendommen ligger i en klynge af 5 ejendomme, der er koncentreret omkring vejkrydset Korsbjergvej, Bolsvej, Kogagervej og Munkegårdvej.

  I henhold til kommuneplanens retningslinje for ferie- og kursuscentre samt andre overnatningssteder, skal disse som hovedregel placeres i tilknytning til større bymæssig bebyggelse eller ved eksisterende samlinger af ferie- og fritidsanlæg. Lokalisering af ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen skal endvidere ske efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser og kun i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser. Der er dog i henhold til sommerhusloven mulighed for, at eksisterende overflødiggjorte landbrugsbygninger kan indrettes med op til 10 ferieboliger af max 100 m².

  Ejendommen ligger ikke i tilknytning til hverken større bymæssig bebyggelse eller eksisterende ferie- og fritidsanlæg. Det ansøgte er derfor ikke umiddelbart i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinje. Det kan imidlertid tale for en tilladelse, at der er tale om udnyttelse af en eksisterende bolig- og erhvervsejendom.

  Forvaltningen har haft kontakt til Erhvervsstyrelsen i forhold til, om det ansøgte forudsætter tilladelse efter sommerhusloven. Det fremgår indirekte af Erhvervsstyrelsens svar, at der kun meddeles udlejningstilladelse til ferieboliger indrettet i overflødiggjorte driftsbygninger, hvilket der ikke er tale om på Korsbjergvej 40. Erhvervsstyrelsen oplyser imidlertid at, såfremt udlejningen af værelser eller ferielejligheder drives som hotel eller Bed & Breakfast med mulighed for servering af f.eks morgenmad, vil udlejningen ikke kræve tilladelse efter sommerhusloven.

  Ansøgningen har været sendt i naboorientering hos de nærmeste naboer. Der er i den forbindelse indkommet flere naboprotester. Naboerne er især bekymrede for støjgener fra festsalen men også for larm og indbliksgener i forbindelse med udlejningen af værelser og ferielejligheder og deraf følgende værdiforringelse af deres ejendomme. Bemærkningerne fra naboerne samt ansøgers bemærkninger her til er vedlagt som bilag.

  Det er forvaltningens vurdering, at der i lighed med regelsættet for overflødiggjorte driftsbygninger er grundlag for at meddele landzonetilladelse til indretning af op til 10 ferielejligheder/værelser på ejendommen. Der er dog ikke særlige begrundelser, der kan tale for en tilladelse til mere end 10 ferielejligheder/værelser. Uanset, at flere af naboerne er bekymrede for støj og indbliksgener i forbindelse med aktiviteten, er det forvaltningens vurdering, at udlejningen af op til 10 ferielejligheder/værelser ikke vil medføre så væsentlige nabogener, at det kan begrunde et afslag til aktiviteten. 

  Med hensyn til festsalen er det forvaltningens vurdering, at der er tale om en aktivitet, der kan sidestilles med forsamlingshus. Sådanne aktiviteter placeres traditionelt i byerne og ikke i det åbne land. Samtidig er forvaltningen enig med naboerne i, at en festsal vil kunne medføre væsentlige støjgener ikke mindst i aften- og nattetimerne. Forvaltningen kan således ikke anbefale at der meddeles tilladelse til indretning af festsal.

  Økonomi:

  Ingen.

  Høring:

  Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

  Beslutning:

  Udvalget meddelte landzonetilladelse til indretning af max 10 ferielejligheder/værelser. Udvalget gav afslag til etablering af festsal. Udvalget meddeler samtidig tilladelse til at 1. etage kan bruges til spisesal og samlingssted i forbindelse med de 10 ferielejligheder/værelser. Allan Buch deltog ikke i sagens behandling.

  Behandlingsplan

  Teknisk Udvalg 14. marts 2017 kl. 14:00

  Bilag:

  2016-022009-40Nabobemærkninger
  293. Ansøgning om landzonetilladelse til indretning af 6 lejligheder på Middelfartvej 217, Brenderup
  Sagsnr.: 2016-025552
  Sagsbehandler: Anne Vibeke Møller

  Præsentation:

  Ansøger ønsker at købe ejendommen Middelfartvej 217 i Brenderup med henblik på indretning af 6 lejligheder. Alternativt ønskes der indrettet 3 lejligheder, og den nuværende erhvervsdel ønskes bibeholdt.

  Forvaltningen foreslår:

  • at Udvalget meddeler afslag til indretning af 3 eller flere lejligheder i de eksisterende bygninger, da det ansøgte findes i strid med landzonebestemmelsernes formål om at modvirke by­spredning i det åbne land, og
  • at Udvalget tilkendegiver, at der vil kunne forventes landzonetilladelse til indretning af én ekstra bolig på ejendommen.

  Sagsbeskrivelse:

  Ejendommen er en beboelses- og forretningsejendom på godt 1.600 m². Ejendommen ligger i Skovs Højrup ca. 600 meter nord for Brenderup. Området er præget af bebyggelse på begge sider af Middelfartvej.

  Ejendommens bebyggelse er fra 1897 og består jf. BBR af 304 m² erhvervsareal i stueetagen samt en bolig på 190 m² på 1. salen. Hertil kommer en lager- og garagebygning på 176 m².
  Teknik- og Miljøudvalget i tidligere Ejby Kommune meddelte i 2003 landzonetilladelse til indretning af 3 boligenheder og 1 erhvervsenhed i stueetagen samt 3 boligenheder på 1. salen. Tilladelsen blev imidlertid aldrig udnyttet og er efterfølgende bortfaldet.

  Ansøger ønsker tilladelse til indretning af 6 boligenheder i 1 erhvervsenhed i lighed med den tidligere meddelte tilladelse fra 2003. Alternativt ønskes den eksisterende lejlighed på 1. salen samt ca. 70 m² af tagetagen, der pt. ikke er udnyttet, ombygget til 3 lejligheder. Samtidig ønskes hele erhvervsarealet i stueetagen, hvorfra der i dag drives helsekostforretning, bevaret. 

  Natur- og Miljøklagenævnets praksis på området er, at afgørelsen af, om der kan tillades indrettet en ekstra bolig i eksisterende bygninger, som udgangspunkt skal træffes på grundlag af de samme planlægningsmæssige overvejelser som ved ansøgning om tilladelse til at opføre ny bebyggelse. Dette gælder uanset, at der ikke sker ombygning i forbindelse med den ændrede anvendelse. Som altovervejende hovedregel meddeles der afslag til fritliggende boliger i det åbne land og til boligbyggeri i landområder med spredt bebyggelse. Der vil dog normalt kunne forventes tilladelse til opdeling af et overflødiggjort stuehus i 2 lejligheder.

  Det er forvaltningens vurdering, at den eksisterende bolig på ejendommen kan sidestilles med et stuehus på en landbrugsejendom. Dermed vil der kunne meddeles landzonetilladelse til indretning af én ekstra bolig. En opdeling i 3 eller flere boliger finder forvaltningen derimod vil være en boligfortætning, som strider imod intentionerne med planlovens landzonebestemmelser - ikke mindst da ejendommen ligger under 1 km fra planlagte byzoneområder i Brenderup. En opdeling i mere end 2 boliger vil samtidig kunne medføre en uheldig præcedensvirkning i forhold til lignende ønsker om at opdele større stuehuse i landzone i flere lejligheder.

  Det skal bemærkes, at der p.t. er fremsat et lovforslag om ændring af planloven. I forslaget lægges der op til, at der kan meddeles tilladelse til etablering af flere boligenheder i eksisterende bygninger i landzone, som er egnede hertil. Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. juli 2017.

  Ansøgningen har været sendt i naboorientering hos den nærmeste nabo. Der er ikke indkommet bemærkninger fra naboen.

  Økonomi:

  Ingen.

  Høring:

  Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

  Beslutning:

  Udvalget godkendte, at der kan etableres 3 lejligheder i bygningen.

  Behandlingsplan

  Teknisk Udvalg 14. marts 2017 kl. 14:00

  294. Ansøgning om dispensation fra lokalplan 111 til tagudformningen på Stiklingen 1, Middelfart
  Sagsnr.: 2017-003036
  Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

  Præsentation:

  Forvaltningen har modtaget en ansøgning om dispensation fra lokalplan 111 til, at etablere valmet tag på Stiklingen 1, Middelfart.

  Forvaltningen foreslår:

  • at der meddeles afslag til den ansøgte dispensation med henvisning til, at det vil bryde med det udtryk, der er ønsket sikret med lokalplanen.  

  Sagsbeskrivelse:

  Ejerne af Stiklingen 1, Middelfart har indsendt byggeansøgning om opførsel af bolig på ejendommen. Huset der ønskes opført, er et etplanshus med valmet tag.

  Ejendommen er omfattet af lokalplan 111, der blev vedtaget i 2008. I henhold til lokalplanens § 8 stk. 6 må bebyggelse, garager og udhuse kun opføres med fladt tag eller ensidig taghældning med en hældningsgrad på højest 45º.

  I dispensationsansøgningen er det oplyst, at det i det aktuelle tilfælde er væsentlig dyrere at lave fladt tag, da valmet tag er standard for det hus, ansøger har valgt. Desuden har de bemærket, at stort set samtlige huse i nabobebyggelsen er med saddeltag og at der i salgsmaterialet for parcellerne ved Stiklingen er vist en enkelt illustration af området, hvor bebyggelsen også har saddeltag.

  Der er tale om en kommunal udstykning på 12 parceller, der blev byggemodnet i 2016 og udbudt til salg i efteråret samme år. Der er solgt 3 grunde i udstykningen, men endnu ikke bygget i området. 

  Det er Forvaltningens vudering, at det ikke kan begrunde en dispensation, at ansøger har valgt et hus med en anden tagløsning end hvad lokalplanen tillader. At bebyggelsen i naboudstykningen hovedsageligt består af huse med saddeltag, kan heller ikke tale for en dispensation i og med, at det også var gældende ved lokalplanens vedtagelse. Det er uheldigt, at der i  ejendomsmæglerens salgsmateriale, er lavet en visualisering, der viser byggeri med saddeltag men det er dog Forvaltningens vurdering, at det ikke ændrer ved lokalplanens krav til tagudformningen.

  Det er endvidere Forvaltningens vurdering, at valmet tag afviger væsentligt fra flade tage eller tage med ensidig taghældning. Sigtet med lokalplanens bestemmelser, er at opnå harmoni i bebyggelsen og samtidig at give mulighed for at skabe sin egen individuelle bolig inden for disse faste rammer. Med vedtagelsen af lokalplanen ønskede man, at sikrer et andet udtryk for den nye boligbebyggelse i forhold til naboområdet. Såfremt der meddeles dispensation, vil vi ikke opnå den ønskede harmoni inden for udstykningen og forvaltningen kan derfor ikke anbefale, at der meddeles tilladelse til den ansøgte dispensation.

  Økonomi:

  Ingen.

  Høring:

  Sagen har været sendt i nabohøring hos de 2 øvrige, der på nuværende tidspunkt har købt parcel i området. Der er ikke indkommet høringssvar.

  Ingen høring af  Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

  Beslutning:

  Udvalget godkendte forvaltningens indstilling. Allan Buch deltog ikke i sagens behandling.

  Behandlingsplan

  Teknisk Udvalg 14. marts 2017 kl. 14:00

  295. Principgodkendelse af 6 etageboliger på Brovejen 299
  Sagsnr.: 2016-005462
  Sagsbehandler: Laila Wyke

  Præsentation:

  Ejendommen Brovejen 299 er beliggende ud for boligkomplekset Skovgården. På ejendommen ligger eksisterende butik, oprindelig opført som brugsforretning. Den nye ejer ønsker at bebygge ejendommen med boliger. Der er ansøgt om et byggeri i 2 etager indeholdende 6 boliger. Projektet overholder bebyggelsesprocent, byggelinjer og højdeforhold for ejendommen.
  Ejendommen er i kommuneplanen udlagt til overvejende åben/lav boligbebyggelse. Da der ønskes opført etageboliger i 2 etager, ønskes udvalget stillingtagen til dette.

  Forvaltningen foreslår:

  • at der meddeles tilladelse til det ansøgte.

  Sagsbeskrivelse:

  På ejendommen Brovejen 299 er der eksisterende butik. Bygningen er oprindeligt opført til brugsforretning, men  har i nyere tid været anvendt til tæppeforretning, og senest til hesteudstyrsbutik. Bygningen står nu tom.
  Ny ejer ønsker at nedrive den eksisterende bygning og opføre et byggeri i 2 etager indeholdende 6 boliger. 4 stk. 3-rums boliger på 102/103 kvm. og 2 stk. 2-rums boliger på 77 kvm., hvor der er mulighed for at opdele med et ekstra værelse.
  Tilfredsstillende lydforhold i forhold til støj fra Brovejen vil blive sikret ved den senere projektering. Det nye byggeri vil overholde byggelinje mod Brovejen, 20 m til vejmidten. Byggeriet ønskes placeret 9-10 m fra naboskellene. Højden bliver 7 - 7,5 m over terræn, hvilket overholder det skrå højdegrænseplan. I henhold til bygningsreglementet er der for etageboliger i et område, der ikke er udlagt hertil, en byggeret på 40%. Dette overholdes. Indkørsel sikres fra den interne vej ved Skovgården, hvor der er tinglyst overkørselsret.
  Ejendommen ligger indenfor kommuneplanens rammeområde B.01.03, der omfatter Teglgårdsvej, Fasanvej mv. samt det tilhørende stykke af Brovejen. Ejendommen ligger ikke indenfor samme rammeområde som etageboligerne i Skovgården.
  Kommuneplanens rammeområde B.01.03 er udlagt til overvejende åben/lav boligbebyggelse. Forvaltningen finder, at etageboliger på den konkrete ejendom kan indpasses, set i forhold til det tilstødende rammeområde, hvorpå Skovgården er placeret. Forvaltningen finder ikke at projektets størrelse giver anledning til lokalplankrav.

  Økonomi:

  Ingen

  Høring:

  Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

  Beslutning:

  Udvalget godkendte forvaltningens indstilling. Allan Buch deltog ikke i sagens behandling.

  Behandlingsplan

  Teknisk Udvalg 14. marts 2017 kl. 14:00

  Bilag:

  LUKKEDE SAGER