Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Teknisk Udvalg møde den 7. februar 2017

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
7. februar 2017 kl. 14:00
Tilstede:
Niels Bebe
Flemming Worsøe
Ove Andersen
Allan Buch
Bo Juul Nielsen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

276. Udvidelse af Park Hotel
Sagsnr.: 2016-026685
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Dispensation fra lokalplan 102 til etablering af konferencefløj.

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget godkender dispensation fra lokalplan 102 til etablering af konferencefløj.
  • At udvalget stiller krav om, at bygningen opføres med murværk og hvide lisener hele vejen rundt.

Sagsbeskrivelse:

Park Hotel på hjørnet af Viaduktvej og Brovejen har ansøgt om etablering af konferencebygning mellem den nuværende bebyggelse og Middelfart Station. Bygningen ønskes placeret ved byggefelt C, jævnfør lokalplan 102.

Konferencebygningen opføres i 2 fulde etager samt parkeringskælder. På grund af terrænforskel og nedkørsel til parkeringskælder vil bygningen varierer i højde fra 7-10 meter. Der er mulighed for opførelse af byggeri i 2½ plan og en bygningshøjde på 12 meter.

Bygningen placeres indenfor et byggefelt, som var tiltænkt til wellnessafdeling, men nu ønskes anvendt som konferencefløj. Lokalplan 101 udlægger et byggefelt, som går helt op til skel mod boligerne på Odensevej. Der er tænkt en løsning, hvor bygningen trækkes 2½ meter fra skel. Bygningen bliver 40*18½ meter og vil overskride byggefeltets afgrænsning. Samlet vurderes overskridelsen at være indenfor dispensationsmulighederne ift. lokalplanen.

I henhold til lokalplanen skal bygningen fremtræde i røde mursten og med hvide lisener og med tegltag(vingetegl). Det er forvaltningens vurdering, at bygningen kan opføres med fladt tag. Bygningernes facade bør dog udføres rødt murværk og lisener for at sikre sammenhæng med den eksisterende (hotel)bebyggelse.

Ansøger har fremsendt et forslag til facadeløsning, hvor fronten mod det øvrige hotel opføres i murværk og med lisener, mens de tre øvrige sider opføres i beton, som opdeles med lisener og farvede indrykkede felter.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Der har været foretaget naboorientering af de nærmeste naboer. Høringen løber frem til 3. februar, hvorfor en samlet oversigt over bemærkninger vil blive fremlagt på mødet.

Beslutning:

De indsendte høringssvar blev fremlagt. Udvalget meddelte dispensation, forudsat at bygningen rykkes yderligere 1 meter væk fra naboernes haver. De øverste vinduer i bygningen, ud mod naboerne, blændes. Muren ud mod naboerne beklædes med mursten.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 7. februar 2017 kl. 14:00

Bilag:

277. Lokalplan for dagligvarebutik på Assensvej
Sagsnr.: 2014-007276
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Lokalplan for dagligvarebutik på Assensvej.

Forvaltningen foreslår:

  • At lokalplanen bliver godkendt til offentlig fremlæggelse.

Sagsbeskrivelse:

Dagligvarebutikken på Assensvej 141 i Middelfart har anmodet om udvidelse af butikken. Ejendommen er i dag omfattet af byplanvedtægt nr. 4, som specifik for Assensvej 141 giver mulighed for dagligvarebutik til områdets daglige forsyning. I forbindelse med udvidelse af butikken ønskes mulighed for at inddrage noget af naboarealerne. Enten som parkeringsareal eller i forbindelse med udvidelsen af butikken. Naboejendommene er bekendt med der arbejdes med lokalplanforslag som inddrager deres ejendomme i en ny lokalplan. 

Der er udarbejdet et lokalplanforslag, som giver mulighed for etablering af en butik på 1000 m2, jævnfør detailhandelsreglernes bestemmelser for enkeltstående dagligvarebutikker. Placeringen af bygningen vil blive centreret omkring den nuværende butik, som tænkes nedrevet. Vejadgang til butikken vil være uændret til Assensvej.

Den igangværende planlovsændring åbner mulighed for, at dagligvarebutikker til områdets daglige forsyning kan være op til 1200 m2 i forhold til 1000 m2 i dag. Ændringen er nævnt, men forslaget tager udgangspunkt i den nuværende arealgrænse på 1000 m2.
 
Planforslaget screenes i henhold til lov om miljøvurdering og afgørelse herom annonceres samtidig med lokalplanforslaget.

Lokalplanforslag udsendes inden udvalgsmødet til udvalget.

Økonomi:

Ingen. Bygherre er anmodet om at bidrage til lokalplanudarbejdelsen.

Høring:

Planforslaget vil blive fremlagt i offentlig høring i 8 uger. Handicap- og Ældrerådet vil blive hørt i den proces.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 7. februar 2017
Økonomiudvalg - 27. februar 2017
Byråd - 6. marts 2017

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 7. februar 2017 kl. 14:00
Økonomiudvalget 27. februar 2017 kl. 16:00
Byrådet 6. marts 2017 kl. 17:00

Bilag:

278. Skiltning for ny restaturant på Skovsvinget
Sagsnr.: 2016-025839
Sagsbehandler: Lasse Tornfeldt Sørensen

Præsentation:

Etablering af skiltepylon på 20 meter på Skovsvinget.

Forvaltningen foreslår:

  • At skiltning på bygning godkendes, men der gives afslag på skiltepylon.

Sagsbeskrivelse:

Der er ansøgt om etablering af burgerrestaurant med drive-in på Skovsvinget 27 - tidligere del af Vejdirektoratets areal. Arealet er omfattet af lokalplan 29.02. Middelfart Kommune skal godkende skiltningen, jævnfør bestemmelserne i henhold til lokalplanens § 7. Der er med lokalplanen mulighed for etablering af tankstation og udsigtstårn på arealet, men pt. kun ansøgt om burgerrestaurant. 

Der er ansøgt om skiltning på alle fire facader med ialt 7 logoskilte. Det vurderes at antallet af skiltning på bygningen kan godkendes. Der vil dog indgå nærmere dialog om (logo)skiltestørrelse i forhold til indpasning til bygningens størrelse.

Derudover er der ansøgt om opførelse af 20 meter skiltepylon på grunden. 

Etablering af 20 meter skiltepylon synes ikke at være i overensstemmelse med mulighederne for området. Der gives i nye lokalplaner typisk lov til en skiltepylon på 1*3 meter. Det bør derfor meddeles afslag til det ansøgte.

Der er i år 2000 meddelt dispensation til opsætning af en 8½ meter pylon for en ejendom indenfor lokalplan 29.02. Såfremt udvalget meddeler dispensation til det ansøgte bør der ikke meddeles tilladelse til mere end 8½ meter. Da der i lokalplan 29.02 er mulighed for udsigtstårn på op til 100 meter vil man kunne overveje, om der kan tillades skiltning på den bygning højere end 8½ meter.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtiget.
Beslutning:

Udvalget godkendte skiltningen på bygning. Der meddeles afslag på den ansøgte skiltepylon.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 7. februar 2017 kl. 14:00

Bilag:

2016-025839-11Skiltning
279. Landzoneansøgning om opførelse af fritliggende enfamiliehus i 2 etager på Højskredvej 11, Røjle Skov
Sagsnr.: 2016-025138
Sagsbehandler: Anne Vibeke Møller

Præsentation:

Ejeren af Højskredvej 11, 5500 Middelfart ønsker at udskifte den nuværende bolig på ejendommen med et fritliggende enfamiliehus i 2 etager.

Forvaltningen foreslår:

  • At der på grund af de store landskabelige interesser i området meddeles afslag, efter planlovens landzonebestemmelser, til den ansøgte bolig i 2 fulde etager.

Sagsbeskrivelse:

Der ønskes opført en ny bolig på 217 m² samt en carport med udhus på i alt 98 m². Den nye bolig ønskes placeret lidt længere mod sydvest og dermed noget højere i terrænet end den eksisterende bolig, der nedrives. Den nye bolig ønskes opført i "palæstil" i 2 fulde etager.
 
Ejendommen ligger i det åbne land ved Røjle Skov. Ejendommen ligger ca. 600 meter fra kysten. Området er i kommuneplanen udpeget som Natura 2000 - habitatområde, Kystzone, værdifuldt landskab, særligt værdifuldt geologisk beskyttelsesområde og økologisk forbindelse.

Ansøgningen har været sendt i naboorientering hos de nærmeste naboer. Ejeren af Højskredvej 8 har i den anledning bemærket, at den ændrede placering medfører en placering af den projekterede 2 etagers ejendom på et højt punkt i terrænet. Med den valgte udformning af ejendommen finder naboen, at ejendommen vil dominere i landskabet. Naboen anfører, at den frie udsigt til skov, marker og strand, det åbne landskab er en væsentlig del af herlighedsværdien på Højskredvej. Opførelse af den projekterede ejendom vil forringe herlighedsværdien væsentligt. Naboen henviser i øvrigt til områdets udpegning i kommuneplanen som værdifuldt landskab og særligt værdifuldt geologisk beskyttelsesområde.

På baggrund af nabobemærkningerne er projektet tilrettet, således at bygningshøjden er gjort så lav som mulig samtidig med at de 2 etager er bibeholdt. Den nye bolig får herefter en højde på ca. 7,8 meter. Samtidig flyttes den nye bolig 6 meter nærmere den oprindelige bolig, hvorved den nye bolig ikke placeres helt så højt i terrænet som oprindeligt ansøgt. Endelig flyttes carporten 11,5 meter mod nord i forhold til det oprindeligt ansøgte med henblik på at sikre en udsigtskile for naboejendommen på Røjleskovvej 77. Naboen på Højskredvej 8 har herefter ingen bemærkninger til det ansøgte.

Det er forvaltningens vurdering, at boligens udformning med 2 fulde etager vil gøre boligen meget dominerende i det forholdsvist åbne og kystnære landskab. Boligen bliver ikke højere end, hvad der almindeligvis kan tillades i det åbne land, men da boligen opføres med 2 fulde etager, vil den virke noget mere massiv end, hvis der var tale om en bolig i én etage med høj tagrejsning og udnyttet tagetage. Uanset, at placeringen er justeret noget, vil den nye bolig blive placeret noget højere i terrænet end den hidtidige bolig. Set i lyset af, at området er omfattet af kommuneplanens strengeste landskabelige beskyttelsesinteresser, er det forvaltningens vurdering, at placeringen og udformningen af den nye bolig ikke er tilstrækkeligt tilpasset omgivelserne.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte det ansøgte.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 7. februar 2017 kl. 14:00

Bilag:

280. Landzoneansøgning om indretning af kursusvirksomhed på ejendommen Gl Assensvej 46, Udby, Nørre Aaby
Sagsnr.: 2016-026166
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Vends Motorik- og Naturskole har fremsendt ansøgning om indretning af kursuscenter på ejendommen Gl. Assensvej 46 i Udby.

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget tager stilling til, om der skal meddeles tilladelse i henhold til planlovens § 35 stk. 1 til indretning af kursusvirksomhed, som ansøgt på ejendommen Gl Assensvej 46 i Udby. 

Sagsbeskrivelse:

Vends Motorik- og Naturskole ønsker, at indrette kursuscenter på ejendommen Gl Assensvej 46 og dermed samle deres kursusaktiviteter indenfor motorik og friluftsliv et sted. Kursuscenteret ønskes indrettet i såvel det eksisterende stuehus som driftsbygningerne. 

Stuehuset ønskes anvendt til undervisning, kontor og køkken og derudover ønskes muligheden for en mindre bolig bevaret. Laden ønskes anvendt til opbevaring af diverse friluftsgrej og på sigt ønskes der evt. indrettet en bolig i bygningen. Svinestaldene ønskes indrettet til værksteder samt overnatningsfaciliteter i form af 20 enkelt værelser. En eksisterende stald ønskes bibeholdt som stald til brug for et mindre dyrehold m høns, ænder, får o.lign.  Parkering kan ske på egen grund. Der er ingen ønsker om nybyggeri og det fremgår af ansøgningen, at grundtanken er at gården skal bevare sit nuværende udtryk - altså en traditionel dansk gård.

Ejendommen er beliggende i landzone og indretning af kursusvirksomheden forudsætter derfor tilladelse i henhold til planlovens § 35 stk. 1. Indretning af boligen i ladebygningen kan dog ske indenfor planlovens § 37 - dvs det ikke kræver en tilladelse efter § 35, men blot skal anmeldes. Da ansøger imidlertid endnu ikke er endelig afklaret med den del af projektet, er det aftalt med ansøger, at dette punkt ikke behandles på nuværende tidspunkt. 

Ejendommen er en landbrugsejendom, der ligger indenfor kystnærhedszonen i udkanten af landsbyen Udby. Det er alene bygningssættet incl. jorden umiddelbart omkring (knap 1,5 ha.), der ønskes anvendt til kursusvirksomheden. Den sydøstlige del af ejendommen er omfattet af kirkefredning og bebyggelsen ligger desuden delvis inden for kirkeomgivelse omkring Udby Kirke i henhold til kommuneplan 2013.

I henhold til kommuneplanens retningslinje for ferie- og kursuscentre samt overnatningssteder, skal nye ferie- og kursuscentre samt andre overnatningssteder som hovedregel placeres i tilknytning til større bymæssig bebygelse eller ved eksisterende samlinger af ferie- og fritidsanlæg. Der er dog i henhold til sommerhusloven mulighed for at udnytte eksisterende overflødiggjorte landbrugsbygninger med op til 10 ferieboliger af max 100 m².

Ejendommen Gl. Assensvej 46 ligger ikke i tilknytning til hverken større bymæssig bebyggelse eller eksisterende ferie- og fritidsanlæg. Det ansøgte er derfor ikke i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinje. Det der kan tale for en tilladelse er, at der er tale om udnyttelse af eksisterende overfløddiggjorte driftsbygninger.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Handicap- og Ældrerådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Sagen har været sendt i 14 dages nabohøring. Der er indkommet 2 høringssvar, og begge er positive overfor den ønskede aktivitet.

Beslutning:

Udvalget godkendte det ansøgte.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 7. februar 2017 kl. 14:00

Bilag:

281. Ansøgning om tilladelse til overskridelse af det skrå højdegrænseplan i forbindelse med etablering af 1. sal
Sagsnr.: 2016-024688
Sagsbehandler: Jesper Dan Frandsen

Præsentation:

Ejer af Øster Alle 67 har ansøgt byggetilladelse til at ombygge/totalrenovere eksisterende enfamiliehus med sadeltag. Ved ombygningen nedrives eksisterende tagetage og genopbygges som fuld etage. I den forbindelse etableres en tagkonstruktion med ensidet 9° taghældning. 

Forvaltningen foreslår:

  • At der meddeles afslag til den ansøgte tagkonstruktion, som overskrider det skrå højdegrænseplan. En dispensation vil have præcedensvirkning i området. 

Sagsbeskrivelse:

Ejeren af Øster Alle 67, ønsker at nedrive eksisterende tagetage på enfamiliehus (T-formet boligbygning) og genopføre "tagetagen" som en fuld første sal. Tagkonstruktionen ændres fra sadeltag til fladt ensidet tag med 9° taghældning. Den ansøgte konstruktion medfører, at det skrå højdegrænseplan bliver væsentligt overskredet på hele den østlige del af T-bygningen. Det eksisterende enfamiliehus er i dag opført med sadeltag med høje gavltrekanter.

Som begrundelse for ansøgningen om overskridelse af det skrå højdegrænseplan, har ejeren indsendt flere foto-eksempler på bygninger, hvor ansøgeren mener, at det skrå højdegrænseplan skulle være overskredet. Ved en gennemgang af de indsendte fotos/adresser, kan det konstateres, at der er tale om flere gavltrekanter og en skorstenspibe på et hus. Ifølge bygningsreglement BR15 kap. 2.2.3.2 stk. 1 + Bilag 1.1.4 stk. 3: - skorstenspiber og gavltrekanter medregnes ikke ved beregning af en bygningshøjde, såfremt de er af sædvanligt omfang.

Forvaltningen har foretaget en gennemgang af området, der er afgrænset til kareen Øster Alle 56-72, Sophievej 16-27 og Tværvej 1-6 samt Strandvejen 248-254 (lige nr.) I henhold til BR15 kap. 2.3 skal byggeri, der overskrider byggeretten, behandles efter en helhedsvurdering hvor bl.a. det sædvanlige i området indgår. Idet der ved gennemgang af området ikke er fundet tilfælde med overskridelse af det skrå højdegrænseplan, vurderer forvaltningen, at der ikke er grundlag for at give tilladelse til det ansøgte.

Ansøgning er vedlagt brev fra naboen (Øster Alle 65), der tilkendegiver, at de finder en dispensation iorden, da deres hus ligger langt væk fra den nye bygning. 

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af ældrerådet eller handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling. Udvalget bemærker, at der i området ikke er overskridelser af højdegrænseplanet.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 7. februar 2017 kl. 14:00

Bilag:

2016-024688-1520170126084523019.pdf

LUKKEDE SAGER