Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Teknisk Udvalg møde den 10. januar 2017

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
10. januar 2017 kl. 14:00
Tilstede:
Bo Juul Nielsen
Allan Buch
Ove Andersen
Flemming Worsøe
Niels Bebe
Fraværende:

ÅBNE SAGER

269. Endelig vedtagelse af lokalplan 173 og kommuneplantillæg nr. 19 - Erhvervsområde ved Strandvejen i Middelfart
Sagsnr.: 2016-005569
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Forslag til lokalplan 173 og kommuneplantillæg nr. 19 for et mindre erhvervsområde ved Strandvejen i Middelfart, har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger og planen ønskes nu endelig godkendt.

Forvaltningen foreslår:

  • At lokalplan 173 og kommuneplantillæg nr. 19 vedtages endeligt, som fremlagt i den offentlige høring, bortset fra tilføjelse vedrørende kystbeskyttelsesloven og terrænregulering samt mindre redaktionelle ændringer i kommuneplantillægget.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog den 3. oktober 2016, at sende forslag til lokalplan 173 og kommuneplantillæg 19 i offentlig høring. Planerne omfatter ejendommene Strandvejen 5 - 9 og udlægger området til erhvervsområde i form af kontor- og servicefunktioner samt konference og kursusfaciliteter med mulighed for overnatning samt undervisning og institutioner. Baggrunden for planerne er et ønske om, at inddrage boligen på Strandvejen 9 til erhverv i sammenhæng med den eksisterende virksomhed på Strandvejen 5 og 7. Strandvejen 9 ligger i dag inden for kommuneplanramme B.01.13, der udlægger området til boligformål. Med kommuenplantillægget ændres anvendelsesbestemmelsen for ejendommen fra boligområde til erhvervsområde.

Ved nærmere gennemgang af planforslagene er der fundet mindre ændringer og præciseringer af redaktionel art i kommuneplantillægget, som bør rettes i forbindelse med den endelige vedtagelse

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Der er i høringsperioden indkommet 3 høringssvar;
Odense Bys Museer har oplyst, at der ikke forventes at være jordfaste fortidsminder inden for området.
Handicaprådet har ikke bemærkninger til forslaget.
Kystdirektoratet har gjort opmærksom på §16 i kystbeskyttelsesloven, hvorefter det kræver tilladelse til at foretage bl.a. terrænreguleringer. Kystdirektoratet anmoder om, at det tilføjes under afsnittet "Tilladelser fra andre myndigheder" i redegørelsesdelen. Derudover anmoder de om, at bestemmelsen vedrørende terrænregulering tilføjes bemærkning om at der ikke er en umiddelbar ret til at terrænregulære, idet det også reguleres af anden lovgivning (forudsætter tilladelse fra Kystdirektoratet). Det anbefales, at bemærkninger fra Kystdirektoratet indarbejdes i forslaget.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 10. januar 2017
Økonomiudvalget - 30. januar 2017
Byrådet - 6. februar 2017

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 10. januar 2017 kl. 14:00
Økonomiudvalget 30. januar 2017 kl. 14:00
Byrådet 6. februar 2017 kl. 17:00

270. Endelig vedtagelse af FYN I BEVÆGELSE - infrastrukturstrategi Fyn 2015 - 35
Sagsnr.: 2014-014708
Sagsbehandler: Uffe Høybye

Præsentation:

Forslag til Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35 har været fremlagt i høring i aug-sept. 2016 blandt de 10 fynske kommuner og en række offentlige og private organisationer.
Høringssvarene har givet projektgruppen bag forslaget til infrastrukturstrategien anledning til at anbefale nogle ændringer og præciseringer i strategiens indhold, tekst og kortbilag, som nu har været forelagt Borgmesterforum på møde den 14. december 2016. De fynske borgmestre drøftede og godkendte med enkelte tilpasninger de anbefalede ændringer, og fremsender nu den tilrettede Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35 til endelige godkendelse i de 10 fynske kommunalbestyrelser i februar 2017.

Forvaltningen foreslår:

Forvaltningen indstiller:
• At HVIDBOG – samt anbefalinger til ændringer i strategien på baggrund af de indkomne 
  høringssvar – godkendes.
• At Infrastrukturstrategi 2017-35 endelig godkendes.
• At forslag til ”Organisering, indsatser og ressourcer 2017-21” godkendes sammen med 
  infrastrukturstrategien.
• At der afsættes 1 kr. per borger i forbindelse med udfoldelsen af strategien, 
  hvilket skal findes i kommunernes budgetter for 2017.

Sagsbeskrivelse:

Der er i høringsperioden indkommet høringssvar fra 21 høringsparter. Der er udtrykt generelt stor tilfredshed med strategiens ambitioner og hovedretning. Derudover er der konstruktive forslag til ændringer og præciseringer, der kan styrke den fremtidige fynske varetagelse af forbedringer i mobiliteten og de trafikale infrastrukturindsatser på Fyn.
Bilag 1: De samlede høringssvar vedlagt dagsordenen.

Projektgruppen har udarbejdet HVIDBOG med detaljeret gennemgang og bemærkninger til de indkomne høringssynspunkter. De omfattende høringssvar er gennemgået og kommenteret og danner baggrund for projektgruppens anbefalinger til ændringer og præciseringer i infrastrukturstrategiens tekst og kortbilag.
Bilag 2: HVIDBOG – Detaljerede bemærkninger til de indkomne høringssvar

FYN I BEVÆGELSE
Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35 har som hovedformål at skabe optimal infrastruktur og mobilitet til og fra Fyn og internt på Fyn.
Dette nødvendiggør, at alle fynske kommuner arbejder og tænker sammen, fordi infrastruktur er (kommune)grænseløs, og i mange tilfælde kræver stor, vedvarende og langsigtet handling, som er koordineret for at opnå fuld effekt og synergi – indad og udad til.
Infrastrukturstrategien frem mod 2035 handler om, hvad der skal til for at skabe fælles fynsk udvikling, og hvilken arbejdsdeling der bør være. Desuden er der forslag til, hvad der kan gøres i Byregion Fyn – samarbejdet, og hvad der kan gøres i den enkelte kommune. De fynske kommuner kan ikke gøre det alene, og strategien understreger betydningen af at indgå i partnerskaber med andre offentlige myndigheder og private organisationer i såvel proces som realisering af projekter.
Strategien tegner et hierarkisk netværk af de fremtidige fynske trafikale korridorer og knudepunkter (Det Fynske Mobilitetskort 2017-35), som skal udvikles for at fremme den fynske mobilitet. Det fynske netværk af korridorer og knudepunkter vil udgøre grundlaget for prioriteringer og indsatser. Fyn skal kendes på effektive korridorer, hvad enten disse udgøres af veje, togstrækninger, letbaner, broer, færgeruter, og/eller supercykelruter, samt på attraktive terminaler/bymiljøer for rejseservice og omstigning.
Den fælles fynske infrastrukturstrategi peger på et fremtidigt Fyn, der hænger tæt sammen i en moderne infrastruktur. Dette giver plads til attraktive rejser i letbaner og tog (Det Fynske S-tog), smidige ture i egen bil, ture i hurtigbusser, på cykel, til fods og i kombinationer heraf. Bæredygtige transportformer fremmes, ”smart-tænkning” indarbejdes i alle løsninger og nye sammenhængende rejser/”kombinationsrejser”, som ikke er set før, tilbydes fynboerne.
Bilag 4 Den tilrettede og endelige ” FYN I BEVÆGELSE – Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35

Der er udarbejdet kort resume af infrastrukturstrategien efter flere kommuners ønske.
Bilag 5: Resumé af infrastrukturstrategien vedlagt dagsordenen.

Indsatser og prioriteringer 2017-21
Der er udarbejdet særskilt notat med forslag til igangsættelse af arbejdet med at implementere og prioritere infrastrukturstrategien i Byregion Fyn regi og i de enkelte kommuner.
Her foreslås opbygget en organisation bestående af kommunalpolitikere og embedsmænd fra de involverede kommuner, som skal stå for styring og prioritering af implementering af strategien frem til vedtagelsen af en ny sammenhængende struktur for alle Byregion Fyns samlede aktiviteter i 2018.
Der foreslås i den forbindelse en prioritering og igangsætning af de første og mest påtrængende indsatser, som kommunerne skal tilslutte sig samtidig med godkendelse af infrastrukturstrategien.
Det foreslås ligeledes at kommunerne afsætter mandskabsmæssige og økonomiske ressourcer (1 kr./borger) til igangsættelse af indsatser og projekter i 2017 for at igangsætte implementeringen af infrastrukturstrategien.
Bilag 3: Forslag til organisation, indsatser og ressourcer 2017-21 vedlagt dagsordenen

Økonomi:

Der afsættes 40.000 kr. pr. år fra Økonomiudvalget via udviklingsmidler.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg -10. januar 2017
Økonomiudvalget -30. januar 2017
Byrådet - 6. februar 2017

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 10. januar 2017 kl. 14:00
Økonomiudvalget 30. januar 2017 kl. 14:00
Byrådet 6. februar 2017 kl. 17:00

Bilag:

271. Evaluering af de politiske mål for Byrådsperioden 2014-2017
Sagsnr.: 2017-000048
Sagsbehandler: Martin Albertsen

Præsentation:

Udvalgene bedes drøfte den afsluttende evaluering af de politiske mål for 2014-2017.

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalgene drøfter status for egne mål for byrådsperioden 2014-2017

Sagsbeskrivelse:

Byrådet udgav i foråret 2013 en folder, der beskrev politiske resultater og initiativer i byrådsperioden 2009-2013. Siden kom en statusopfølgning med bemærkninger samt en gennemgang af de udfordringer, byrådet så for byrådsperioden 2014-2017.

Statusopfølgningen blev overgivet til det nye byråd, der trådte til i 2014., og har dannet grundlag for de drøftelser og tanker, der ligger til grund for udgivelse af folderen "Politiske mål. Byrådsperioden 2014-2017."
 
Folderen angiver de mål hvert udvalg har opstillet for denne byrådsperiode.

De politiske mål og pejlemærker har til formål at sikre, at Middelfart Kommune udvikler sig i den rigtige retning til glæde for både borgere, virksomheder og alle de, der kommer til kommunen i turismeøjemed.

Økonomiudvalget, Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget, Skoleudvalget, Børn- kultur- og fritidsudvalget, Teknisk Udvalg, Miljø- og energiudvalget samt Social- og sundhedsudvalget gav en afrapportering af deres drøftelser om politiske mål- og udfordringer på byrådsseminariet i 2014. Efterfølgende gav Spildevandsselskabet også en redegørelse på deres generalforsamling i maj 2014. De politiske mål kom derefter til at danne baggrund for visionsprocessen, er mundede ud i Byrådets vision: "Broerne begynder her". På byrådsseminariet i 2016 var der også en drøftelse af opfølgningen på de politiske mål.

Som opfølgning på den samlede proces bedes de politiske udvalg samt spildevandsselskabet foretage en afsluttende evaluering af egne politiske mål.

Da den lokale beredskbskommission er nedlagt, er kompetencen vedr. beredskabsmæssige forhold flyttet til Økonomiudvalget, som bedes forholde sig til denne del af evalueringen.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen

Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget - 10. januar 2017
Skoleudvalget - 10. januar 2017
Teknisk Udvalg - 10. januar 2017
Social- og Sundhedsudvalget - 11. januar 2017
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget - 11. januar 2017
Økonomiudvalget - 30. januar 2017
Miljø- og Energiudvalget - 8. februar 2017
Byrådet - 6. marts 2017

Beslutning:

Udvalget har drøftet status på de politiske mål. De politiske mål der har været sat, har der været arbejdet med, og målene må konkluderes at være nået.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 10. januar 2017 kl. 13:15
Teknisk Udvalg 10. januar 2017 kl. 14:00
Skoleudvalget 10. januar 2017 kl. 15:45
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. januar 2017 kl. 08:00
Social- og Sundhedsudvalget 11. januar 2017 kl. 15:00
Økonomiudvalget 30. januar 2017 kl. 14:00
Miljø- og Energiudvalget 8. februar 2017 kl. 13:00
Byrådet 6. marts 2017 kl. 17:00

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. januar 2017 kl. 08:00

Der udarbejdes rapport, som fremlægges på mødet i februar

Bilag:

272. Forslag til lokalplan for boligområde ved Rudbæksbanke og Strandvejen
Sagsnr.: 2017-000035
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Forslag til lokalplan 171 for boligområde ved Rudbæksbanke og Strandvejen i Strib.

Forvaltningen foreslår:

  • At lokalplanforslag indstilles godkendt og oversendes til Økonomiudvalg og Byråd med indstilling om offentlig fremlæggelse.

Sagsbeskrivelse:

Der er udarbejdet udkast til lokalplan for eksisterende boligområde i Strib. Området er beliggende Rudbæksbanke 29A-35A samt Strandvejen 169-173. Lokalplanforslaget er udarbejdet som følge af lokalplanlægning af de omkringliggende boliger nord og syd for området. Der blev lavet lokalplan 136 for Rudbæksbanke i 2011(syd for) og lokalplan 149 for Strandvejen i 2014. I forbindelse med vedtagelsen af lokalplan 149 blev det tilkendegivet, at der skulle laves lokalplan for området mellem de to områder. Det gælder for både lokalplan 136 og 149, at der er indarbejdet en respektafstand i forhold til kystlinjen. Denne respektafstand er videreført i lokalplanforslag 171 for dette område.

Lokalplanforslaget videreføre en byggelinje mod vandet, som også er indført nord og syd for området i de pågældende lokalplaner. Dette område har dog allerede bebyggelse nærmere vand end de øvrige område. Der er indføjet bestemmelser, hvor ny bebyggelse skal forholde sig til klimatilpasning, herunder forventede havvandsstigninger for Lillebælt. Der påtænkes ikke yderligere boliger i området.

Planen er screenet i henhold til lov om miljøvurdering og konklusionn er, at der ikke skal laves en egentlig miljøvurdering. Afhørelse herom annonceres samtidig med lokalplanforslaget.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Forslag til lokalplan vil blive sendt i otte ugers høring. I forbindelse med offentlighedsfasen vil Handicap- og Ældreråd samtidig få tilsendt forslaget.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 10. januar 2017
Økonomiudvalget - 30. januar 2017
Byrådet - 5. februar 2017

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 10. januar 2017 kl. 14:00
Økonomiudvalget 30. januar 2017 kl. 14:00
Byrådet 6. februar 2017 kl. 17:00

Bilag:

273. Udbud af forpagtning på matr.nr. 11i Kingstrup By, Gelsted
Sagsnr.: 2016-026070
Sagsbehandler: Tina Karstensen

Præsentation:

Middelfart Kommune har haft landbrugsareal beliggende på matr.nr. 11i Kingstrup By, Gelsted i udbud, da den nuværende forpagtning udløber pr. 28. februar 2017.

Forvaltningen foreslår:

  • At forpagtning tilbydes til højest bydende.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune har haft et landbrugsareal på matr.nr. 11i Kingstrup By, Gelsted i offentlig udbud.

Forpagtningen er udbudt for en periode fra 1. marts 2017 til 15. september 2019.

Arealet udgør 3,4 tdr. og der er ikke betalingsrettigheder for arealet.

Udbudsfristen er mandag d. 9. januar 2017, hvorfor de indkomne tilbud vil blive forelagt på Teknisk Udvalgs møde d. 10. januar 2017,

Økonomi:

Forpagtningskontrakten reguleres hvert år med 3%.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget vedtog forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 10. januar 2017 kl. 14:00

274. Ejeren ønsker at opføre bolig nr. 2 i eksisterende bygning, (et tidligere mejeri) på Ørslevvej 4, 5592 Ejby
Sagsnr.: 2016-025616
Sagsbehandler: Tonny Erik Weltz

Præsentation:

Ejeren af Ørslevvej 4 i Ejby (et tidligere mejeri), ønsker at indrette bolig nr. 2 i eksisterende 350 m² bygning. Bygningen opdeles i 2 lejligheder med et boligareal på ca. 125 -150 m², henholdsvis i stueplan og i tagetagen. Ejendommen er beliggende i landzone, men inden for Ejby bygrænse. Bygningens arkitektur er særegen og afspejler dens oprindelige anvendelse som mejeri.

Forvaltningen foreslår:

  • At der meddeles landzonetilladelse efter Planlovens § 35 stk. 1, til indretning af bolig nr. 2, i eksisterende bygning.

Sagsbeskrivelse:

Ejendommen Ørslevvej 4 er i dag registreret i BBR, som et enfamiliehus i landzone med 1 bolig. Bygningen er opført i 1917, oprindeligt som områdets mejeri, hvilket bygningens arkitektur også bære præg af.
Ejeren ønsker at bevare bygningens udvendige klimaskærm/udseende og kun ombygge den eksisterende bygningen indvendigt, til 2 selvstændige lejligheder. Efter ombygningen vil der være en lejlighed i stueplan og en lejlighed i tagetagen. Ejendommen er beliggende i landzone syd for Fluebjergvej hvor den er nr. 2 i rækken på 10 ejendomme som også er inden for byafgrænsningen for Ejby, sidste ejendom inde by-grænsen/skiltet er Ørslevvej 20.

Ejendommens grundareal er 1170 m² og på grunden er der opført en bygning med en grundplan på 350 m² heraf 242 m² udhus, 30 m² garage samt 108 m² boligareal, fordelt på 53 m² i stueplan og 55 m² i tagetagen.
Bygningsreglementets krav til grundareal for enfamiliehuse er minimum 700 m² og udnyttelsesgraden er 30 % af grundens areal.

Planloven § 35 stk. 1.
Krav til landzonetilladelse
I landzone må der ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer.

Planloven § 35 stk. 1.2.3.
Kulturhistoriske hensyn
Kommunalbestyrelsen skal i administration af det åbne land beskytte værdifulde kulturelementer og kulturhistoriske helheder i landskabet. Der kan være tale om at sikre bevaringsværdige bebyggelser, kulturhistoriske spor og sammenhænge i landskabet, kirkeomgivelser, værdifulde kystmiljøer m.v. Hensynet til bevaringsværdige kulturmiljøer kan i den konkrete vurdering opveje de generelle planlægningsmæssige hensyn, f.eks. kan der være tale om bebyggelse der "fortæller en historie".

Forvaltningens vurdering:
Bygningens udformning repræsentere en byggestil, som var kendetegnende for datidens små mejerier i de mindre bysamfund ude på landet. Det er forvaltningens og ejerens ønske at bygningen bevares med dens nuværende udformning/udseende.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget vedtog forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 10. januar 2017 kl. 14:00

275. Bygningsfornyelse i byer og landdistrikter
Sagsnr.: 2016-023052
Sagsbehandler: Pia Quottrup Sand

Præsentation:

For budgetåret 2017 skal fastlægges rammer for anvendelse af bygningsfornyelsesmidler. Den statslige landsbypulje er udgået, og der kan potentielt arbejdes mere smidigt og effektivt med de tiloversblivende kommunale og statslige midler til bygningsfornyelse og nedrivning i byen og på landet.

Forvaltningen foreslår:

  • At de to hidtige forskønnelsespuljer under byfornyelsesloven hhv. "landsbypulje" og "ordinær byfornyelsespulje"  sammenkøres til en ny fælles ordning "bygningsfornyelse i byer og landdistrikter".
  • At den økonomiske fordeling fastholdes med hhv. 1 mio til landdistrikter og 0.85 mio til byerne.
  • At der udarbejdes fælles ansøgningsskema med ensartede kriterier, frister og krav til ansøgningerner i hhv. by- og landzone.Sagsbeskrivelse:

Byrådet har besluttet af afsætte 1 mio. kr. til forskønnelse af landdistrikter og i de mindre byer i 2017.

Beslutningen er taget på trods af at den statslige medfinanciering øremærket til formålet ”landsbypuljen” eller ”puljen til forskønnelse af landsbyer” ikke længere tildeles til Middelfart Kommune. 

Middelfart Kommune tildeles dog årligt en statslig ramme til ordinær bygningsfornyelse der benyttes til bygningsforbedringer i bymidterne, også i Middelfart by. Den statslige ramme udgjorde i 2016, kr. 600.000,-. Rammebeløbet forventes at fortsætte i 2017.

Middelfart Kommune afsætter p.t. årligt 250.000,- kr. til ydelsesstøtte for ordinære byfornyelsesprojekter, herunder til skimmelsaneringssager mv. Teknisk set er der således et rådighedsbeløb på 850.000 kr. til ordinær bygningsfornyelse i byerne.

Den 1. juli 2016 trådte seneste revision af byfornyelsesloven i kraft. Samtidigt vedtog folketinget at der i de kommende 3 år vil ydes forhøjet statslig finansiering af alle byfornyelsessager i landdistrikter og byer under 5000 indbyggere.

Forslag til ny praksis

På baggrund af den mindre økonomiske ramme foreslås det at samle de to puljer til en samlet pulje med et nyt navn, og med samme ansøgningsskema, kriterier og tidsfrister.

Vi får på den måde mulighed for at få et maksimalt udbytte at den statslige ramme på 600.000.- kr. og vi kan mere smidigt og effektivt administrere midlerne, herunder i flere tilfælde undlade tinglysning af tilbagebetalingsdeklarationer i mindre byfornyelsessager. Vi opnår deromed også atat oplagte nedrivningssager ikke sorteres fra alene på baggrund af beliggenhed lige indenfor byzoneafgrænsningen.

Med andre ord foreslås det at pengene lægges i en samlet kasse, men at fordelingen mellem by og land fastholdes med hhv. 1 mio. kr. til bygningsfornyelse (herunder nedrivning) i landdistrikter og mindre byer og 850.000 kr. til bygningsfornyelse i alle byer, herunder også Middelfart by. 

Dette giver ligeledes mulighed for at udnytte den forhøjede statslige refusion på 70 % for bygningsfornyelse i landdistrikterne. Da projekter i Middelfart by stadig ”kun” modsvares med 50 % statsrefusion ville vi således ”gå glip” af de resterende rammebeløb på 350.000 kr. hvis vi gjorde som hidtil.

Økonomi:

Kommunalt budget 2017

- Midler til landsbyforskønnelse :          1.000.000,- kr.

- Midler til bygningsfornyelse :               250.000,- kr. (delsum afsat til ydelsesstøtte)

Statslige rammer 2017

- Landsbypulje:                                            0,- kr.

- Forventet ordinær bygningsfornyelse:    600.000,- kr.

Bygningsfornyelse i byer og
landdistrikter, samlet:                        1.850.000,- mio. kr.
 

Høring:

Det er ikke relevant at høre Handicaprådet.

Beslutning:

Udvalget vedtog forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 10. januar 2017 kl. 14:00

Bilag:

LUKKEDE SAGER