Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Social- og Sundhedsudvalget møde den 13. december 2017

Møde:
Social- og Sundhedsudvalget
Mødetid:
13. december 2017 kl. 16:00
Tilstede:
Ove Andersen
John Kruse
Kaj Johansen
Paw Nielsen
Christian Martins Kromann
Nicoline Damkjær
Kim Lund
Fraværende:

ÅBNE SAGER

140. Fremtidig rådsstruktur - oprettelsen af psykiatriråd
Sagsnr.: 2015-007681
Sagsbehandler: Ole Qvortrup Larsen

Præsentation:

En evt. etablering af et Psykiatriråd i Middelfart Kommune til varetagelse af forhold og interesser for gruppen af psykisk sårbare og sindslidende borgere.

Forvaltningen foreslår:

  • at Handicaprådet også fremover sikrer forhold og interesser for gruppen af psykisk sårbare og sindslidende borgere.

Sagsbeskrivelse:

På udvalgsmøde den 11. oktober 2017, sagsnr. 2015-007681, blev dialog med Udsatteråd godkendt i forhold til evt. etablering og inkludering af Psykiatriråd i regi af Udsatterådet. Udsatterådet blev på udvalgsmøde den 14. juni 2017 permanentgjort af udvalget.

Udsatterådet behandlede ovenstående på møde den 2. november 2017, hvor repræsentanten for Bedre Psykiatri, med sæde i såvel Udsatte- som i Handicapråd, kort fortalte om historikken. Ved samme lejlighed blev det understreget, at bevaring af høringsret er afgørende for Bedre Psykiatri, hvorfor etablering af et Psykiatriråd i regi af Udsatteråd ikke er aktuelt, da Udsatterådet ikke er høringsberettiget. Yderligere tilkendegav repræsentanten for Bedre Psykiatri tilfredshed med placeringen i Handicaprådet, hvorfor sagen ikke blev diskuteret yderligere. Referat fra møde i Udsatterådet inkluderet som bilag.

Den fremtidige rådsstruktur skal være afklaret inden 1. januar 2018.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Sagen sendes ikke i høring.

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 13. december 2017 kl. 16:00

Bilag:

141. Godkendelse af Middelfart Kommunes demenshandleplan
Sagsnr.: 2017-020986
Sagsbehandler: Kitt Lysén Pedersen

Præsentation:

Middelfart Kommune har en ambition om at være en demensvenlig kommune, og det anbefales i den nationale demenshandlingsplan for 2025, at demensvenlige kommuner udarbejder en lokal demenshandlingsplan, der beskriver kommunens fokus og indsats på demensområdet. 

Social- og sundhedsudvalget igangsatte arbejdet med en lokal demenshandlingsplan på udvalgets møde den 16. maj 2017

Forvaltningen foreslår:

  • at Social- og sundhedsudvalget videresender demenshandlingsplanen til endelig godkendelse i Byrådet i januar 2018.

Sagsbeskrivelse:

Demenshandlingsplanen er udarbejdet i tæt samarbejde med Ældrerådet, og der har været en bred borger- og medarbejderinddragelse.

Der har bl.a. været afholdt to workshop med deltagelse af borgere med demens, deres pårørende, frivillige samt medarbejdere og ledere i Middelfart Kommune.  

Demenshandlingsplanen bygger på de fire spor fra Strategi for fremtidens velfærd. De fire spor er oversat til fire ”brikker” der tilsammen danner rammen for demenshandlingsplanen.

Hver brik indeholder to indsatser, som bidrager til og understøtter den samlede vision om at være en demensvenlig kommune.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Demenshandlingsplanen har været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Behandling:
Social- og Sundhedsudvalget - 13. december 2017
Økonomiudvalget - 18. december 2017
Byrådet - 8. januar 2018

Beslutning:

Godkendt. Forvaltningen finder et relevant tidspunkt, at Social- og sundhedsudvalget evaluerer handlingsplanen.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 13. december 2017 kl. 16:00
Økonomiudvalget 18. december 2017 kl. 14:00
Byrådet 8. januar 2018 kl. 17:00

Bilag:

142. Røgfri Fremtid
Sagsnr.: 2017-016859
Sagsbehandler: Iben Lykke Eggertsen

Præsentation:

Middelfart kommune har fået henvendelse fra Kræftens Bekæmpelse ogTrygFonden om indgåelse af partnerskab i ”Røgfri Fremtid”. Det er et partnerskab, hvor kommuner, organisationer, politikere og borgere står sammen om at skabe en røgfri fremtid for de kommende generationer. Partnerskabet vil understøtte mange igangværende tiltag, både internt i kommunen samt udadtil, bl.a. som et led i vores fælles vision "Sundhed i Trekantsområdet med Sygehus Lillebælt.

Forvaltningen foreslår:

  • at Middelfart Kommune bliver partner i Røgfri Fremtid.

Sagsbeskrivelse:

Baggrund

I Middelfart Kommune har vi fokus på arbejdsglæde, sundhed og trivsel. Vi ønsker med vores nuværende rygepolitik (som omfatter kommunens ansatte, og er godkendt af Hovedudvalget 21.06.2013) at udbrede røgfrie miljøer for at forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning, samt forebygge, at nogen ufrivilligt udsættes for passivt rygning.

Middelfart Kommune er med indførelse af røgfri arbejdstid et forbillede for mange kommuner. Som kommune er vi i tæt kontakt med borgerne – ikke mindst børn og unge – og spiller derfor en væsentlig rolle i at give børn og unge de rammer, der sikrer dem retten til et liv uden røg. Selv små skridt mod en røgfri fremtid kan gøre en stor forskel, og alle arenaer tæller.

Middelfart Kommune som partner i Røgfri Fremtid

Som partner i Røgfri Fremtid bakker vi op om Røgfri Fremtids vision om et røgfrit Danmark, hvor ingen ryger eller bliver udsat for tobaksrøg.

Partnere i Røgfri Fremtid støtter desuden Røgfri Fremtids tre hovedbudskaber:

• Børn og unge har ret til vokse op uden røg, og sammen tager vi ansvar for, at det bliver muligt
• Sammen vil vi skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn og unge får bedre muligheder for at skabe sig et sundt og godt liv.
• Sammen vil vi sikre, at færre ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg.


Røgfri Fremtid er ikke et partnerskab i juridisk forstand med formaliserde rammer. Partnerskabet er en fri praksis, hvor partnerne selv kan tage initiativer til aktiviteter, der understøtter visionen, samt kommunikere selvstændigt omkring Røgfri Fremtid.

Som partner i Røgfri Fremtid bliver vi en del af et større nationalt netværk, hvor vi får adgang til faglig sparring, viden, workshops, elektroniske nyhedsbreve mm.
Middelfart Kommune har i forvejen en række aktiviteter, der understøtter visionen, og igennem partnerskabet får vi yderligere inspiration og sparring til aktiviteter, der virker.

I partnerskabet arbejdes der ikke for forbud. Partnerskabet lægger vægt på en røgfri norm, hvor tobak ikke er synligt, attraktivt eller let tilgængeligt. Partnerskabet arbejder sammen for at sikre, at vores børn bliver den første røgfrie generation. 

Hele kommunen

For at understøtte visionen om Røgfri Fremtid, og for sammen at skabe de bedst mulige rammer for, at vores børn og unge ikke bliver fristet til at starte med at ryge, skal der iværksættes forskellige tiltag. Derfor skal der på tværs af forvaltningsområder igangsættes en proces, der sikre, at vi igennem konkrete og motiverende løsninger og initiativer når målet sammen.

Økonomi:

Der er ingen økonomiske forpligtelser forbundet med et partnerskab i Røgfri Fremtid. Det vurderes, at nye aktiviteter kan løftes indenfor nuværende, økonomiske ramme.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 13. december 2017 kl. 16:00

143. Beslutning om udmøntning af budget 2017-2020, lukning af 4 pladser på plejecenterområdet
Sagsnr.: 2017-021035
Sagsbehandler: Kitt Lysén Pedersen

Præsentation:

Med vedtagelsen af Budget 2017-2020 blev det besluttet at lukke fire pladser på plejehjemsområdet til en værdi af 1.300.000 kr. fra 2017. 

Forvaltningen foreslår:

  • at Social- og Sundhedsudvalget godkender lukningen af i alt fem pladser på Gelsted Plejehjem.

Sagsbeskrivelse:

Ved udarbejdelse af budgetmateriale forud for budget 2017-2020, sås en faldende efterspørgsel på plejehjemsboliger især på Gelsted Plejehjem. Derfor blev der med budgetvedtagelsen for 2017-2020 besluttet, at der skulle lukkes fire pladser. 

Der er udarbejdet en intern afdækning af efterspørgselsmønsteret til et specifikt plejehjem i perioden 01.01.15 – 01.04.17. Opgørelsen viser de tre mest efterspurgte plejehjem pr. måned. Kun tre gange på 27 måneder har  Gelsted Plejehjem været blandt de tre mest efterspurgte plejehjem. 

Forvaltningen foreslår, at der lukkes i alt fem boliger på Gelsted med afsæt dels i Gelsted Plejehjems fysiske rammer, og dels for at kunne udmønte besparelsen på 1.300.000 kr. 

Lukningen af de fem boliger vil dels imødegå udmøntningen af budget 2017-2020, og dels vil to af de lukkede boliger skabe bedre vilkår for beboerne på Gelsted Plejehjem. Den ene bolig vil medgå ombygningen af nyt fællesrum til beboerne, som blev vedtaget i budget 2014-2017. Beslutningen om nyt fællesrum har til formål at give beboerne bedre rammer, og vil ligeledes rumme et nyt fælleskøkken, hvori der fremover skal laves mad.  Den anden bolig vil erstatte nuværende, lille aflastningsbolig. De sidste tre boliger vil blive lukket ned i et afsnit, som kan isoleres fra de øvrige boliger.

Forvaltningen arbejder med at finde ud af, hvilke aktiviteter der kan være i de boliger der nedlægges, således rummene ikke står tomme.

Der er pt. 3 tomme boliger på Gelsted Plejehjem.

Økonomi:

Udmøntning af budget 2017-2020, prioriteringsforslag ”Lukning af 4 pladser på plejecenterområdet”.

Høring:

Ingen, da Budget 2017-2020 var i høring forud for vedtagelsen.

 

Beslutning:

Godkendt. I forbindelse med masterplanen afklares anvendelse af tre ledige boliger på Gelsted Plejecenter.

Paw Nielsen stemmer imod. Paw Nielsen ønsker sagen rejst i byrådssalen.

Kim Lund stemmer blankt.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 13. december 2017 kl. 16:00

144. Ny budgetmodel på plejehjemsområdet
Sagsnr.: 2017-021214
Sagsbehandler: Kitt Lysén Pedersen

Præsentation:

Budgettildelingen til plejehjemsområdet gik i 2016 fra et rammebudget til en tildelingsmodel. Formålet med tildelingsmodellen var, at plejehjemmet tildeles budget med afsæt i beboernes behov. Den nye budgettildelingsmodel blev i maj 2017 evalueret og præsenteret for Social- og Sundhedsudvalget på udvalgesmøde 16. maj 2017. På baggrund af evalueringen blev konklusionen, at forvaltningen skulle udarbejde en ny budgetmodel til plejehjemmene.

Forvaltningen foreslår:

  • at oplæg til ny budgetmodel godkendes og iværksættes pr. 1. januar 2018.

Sagsbeskrivelse:

Nuværende budgetmodel har til formål at tildele budget ud fra beboernes behov for hjælp. Det betyder, at ændringer som ledige boliger og udsving i beboernes behov for hjælp, afstedkommer variende budget til det enkelte plejehjem.
Med indførelsen af nuværende budgetmodel blev der ikke ændret ved den samlede ramme til plejehjemmene. Der blev udelukkende ændret ved den måde, hvorpå plejehjemmene fik tildelt budget.

Evalueringen af budgetmodellen viste at:
  • Med den nye budgetmodel er der tilført de nødvendige ressourcer til aflastnings- og døgnrehabiliteringspladserne.
  • Der er skabt gennemsigtighed i fht. tildelte indsatser til beboerne.
  • Alle boliger er som udgangspunkt demensegnede.
  • Der er sket en omfordeling af budgetterne således, at nogle plejehjem har fået et større budget, mens andre har fået et mindre.
  • Varierende budget giver varierende fremmøde af medarbejdere, samt et varierende antal ansatte.

Modellen er som udgangspunkt ressourcekrævende at styre i, idet der er brug for mere dokumentation af de leverede indsatser til beboerne og dialog med myndighedsafdelingen.

Det har betydet, at der på plejehjemmet er kommet mere fokus på indsatser og tid. Det har gjort, at hverdagen opleves rigid fra både leder-, medarbejder- og beboerperspektiv i fht. løsning af opgaver, som ikke fremgår af visitationen.
Nuværende budgetmodel understøtter ikke Eden Alternative, som skal skabe rammer for et liv værd at leve på plejehjemmet.

Nuværende budgetmodel udmønter budget pr. bolig på baggrund af borgerens behov. Der findes femtakster, der varierer fra 112.800 kr./årligt til 357.000 kr. årligt.

Ny budgetmodel pr. 1. januar 2018

Plejehjemsledere og tillidsrepræsentanter har deltaget i udarbejdelsen af ny budgetmodel.
Budgetmodellen tager afsæt i ønsker og prioriteringer fra plejehjemsledere og tillidsrepræsentanter

Den nye budgetmodel bygger på forudsigelighed, genkendelighed, kontinuitet og understøtter Eden Alternative. Den sikrer ensartet normering hen over året og på tværs af plejehjem. Den frigiver ressourcer fra administration af visiteringer og fjerner fokus på tid og indsatser. Samtidig sikrer den en særlig prioritering af døgnrehabiliterings- og aflastningspladserne på hhv. Kongshøj og Egebo. Dette for at understøtte de opgaver, der knytter sig til sådanne pladser i relation til det nære sundhedsvæsen.

Den nye budgetmodel bygger på tre takster afhængig af typen af bolig (priser i 2018 niveau)
- 295.000 kr. pr. bolig pr. år
- 362.000 kr. pr. aflastnings- og gæstebolig på hhv. Gelsted og Rudbækshøj
- 377.000 kr. pr. døgnrehabiliterings- og aflastningsplads på hhv. Kongshøj og Egebo 

Konsekvenserne af indførelse af ny budgetmodel er en umiddelbar omfordeling af nuværende budget. Der vil være plejehjem, der vil få et større budget, mens andre vil få en mindre. Samlet set vil hvert plejehjem få sammenlignelige budgetter.

Med afsæt i det enkelte plejehjems forventede regnskab 2017 og omfordeligen vil normeringen på
- Fænøsundvænget, Egebo, Rudbækshøj, Skovgade,  forblive uændret
- Fænøsund blive højere
- Kongshøj blive mindre
- Gelsted vil forblive uændret, dog vil der skulle reduceres i antal af medarbejdere som følge af lukningen af 5 boliger


Økonomi:

Ny budgetmodel udmønter budgettet til plejehjemmene inden for eksisterende ramme.

Høring:

Budgetmodellen er udarbejdet i samarbejde med TR og ledere.
Har været i høring i Lokal MED for plejehjemmene.

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 13. december 2017 kl. 16:00

Bilag:

LUKKEDE SAGER

145. Orientering