Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Social- og Sundhedsudvalget møde den 8. november 2017

Møde:
Social- og Sundhedsudvalget
Mødetid:
8. november 2017 kl. 16:00
Tilstede:
Christian Martins Kromann
Paw Nielsen
Kaj Johansen
Nicoline Damkjær
Kim Lund
Ove Andersen
John Kruse
Fraværende:

ÅBNE SAGER

132. Revidering af sundhedsberedskabsplanen
Sagsnr.: 2016-024142
Sagsbehandler: Kitt Lysén Pedersen

Præsentation:

Sundhedsberedskabsplanen er et værktøj, som skal sikre, at Middelfart Kommune er i stand til at opretholde kommunens normale sundheds- og omsorgsopgaver i kritiske situationer samt løse ekstraordinære sundhedsrelaterede opgaver. Sundhedsberedskabsplanen har været igennem en revision, hvorfor den påny skal godkendes. 

Forvaltningen foreslår:

 • at sundhedsberedskabsplanen godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Sundhedsberedskabsplanen er en integreret plan, som skal anvendes ved længerevarende driftsforstyrrelser, katastrofer og lignende krisesituationer.
Sundhedsberedskabsplanen er primært målrettede sundhedsfaglige medarbejdere, ledere og nøglemedarbejdere i forhold til social- og sundhedsforvaltningens drift. Hvor målsætningen især for
afdelingerne Senior og Velfærd samt Sundhedsafdelingen at varetage omsorgen for syge og ældre. Sekundært er sundhedsberedskabsplanen målrettet øvrige forvaltningsområder herunder børne- og ungeområdet

Jf. lovgivningen skal sundhedsberedskabsplanen løbende revideres. Revisionen af sundhedsberedskabsplanen skal ske mindst én gang i hver valg periode.

I september 2017 har sundhedsberedskabsplanen været til høring i Assens, Fredericia og Nordfyns kommuner, Region Syddanmark samt Trekant Brand.
Efterfølgende har planen været sendt til Sundhedsstyrelsen med henblik på at indhente rådgivning i overensstemmelse med §210  i Sundhedsloven.

Indkomne bemærkninger til Middelfart Kommunes sundhedsberedskabsplan er efterfølgende blevet indarbejdet, hvorfor sundhedsberedskabsplanen nu er klar til endelig godkendelse.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Sundhedsberedskabsplanen har været sendt i høring hos Assens, Fredericia og Nordfyns kommuner, Region Syddanmark samt Trekant Brand. Høringssvar foreligger på sagen og er tildels indarbejdet. Herudover har Middelfart Kommune fået rådgivning af Sundhedsstyrelsen deres anbefalinger er til forbedringer er indarbejdet i sundhedsberedskabsplanen.


Behandlingsplan
Social- og Sundhedsudvalget den 8. november 2017
Økonomiudvalget den 27. november 2017
Byrådet den 4. december 2017

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 8. november 2017 kl. 16:00
Økonomiudvalget 27. november 2017 kl. 14:00
Byrådet 4. december 2017 kl. 17:00

Bilag:

133. Elbokøkkenet I/S Årsregnskab 2016
Sagsnr.: 2017-019530
Sagsbehandler: Charlotte Jensen

Præsentation:

Bestyrelsen for Elbokøkkenet har den 13. oktober 2017 godkendt årsregnskabet for 2016. Ligeledes har revisionen påtegnet årsregnskabet for 2016 uden forbehold.

Forvaltningen foreslår:

 • At regnskab 2016 for Elbokøkkenet tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Bestyrelsen for Elbokøkkenet har den 13. oktober 2017 godkendt regnskabet for 2016. Revisionen har godkendt regnskabet uden bemærkninger.

Det reviderede regnskab skal ifølge interessentkontrakten sendes til orientering til alle interessenter. Regnskabet er udarbejdet efter både de udgiftsbaserede og de omkostningsbaserede regnskabsprincipper.

Resultatet for 2016 efter de omkostningsbaserede principper.

Regnskab 2016                    Omkostningsbaseret       
Indtægter i alt                          -19.832.375  kr.                 
Udgifter i alt                              21.134.274  kr.                    
Resultat ordinær drift                    1.301.899  kr.

Elbokøkkenet budgetlægges hvert år ud fra, at selskabet skal balancere, dvs. der hverken skal være over- eller underskud. Elbokøkkenet har i 2016 haft et underskud på 1,302 mio. kr. på ordinær drift.
Der er lavet en ny prisberegning for 2016, og som  følge deraf har Middelfart Kommune fået en ekstraregning vedrørende regnskabsåret 2016 på 0,144 mio. kr. Middelfart kommune er også forpligtiget til at efterbetale det Danske Madhus for regnskabsåret 2016.

Ovenstående er indregnet i 4. budgetopfølgning pr. 3. september 2017. 

Økonomi:

Der henvises til sagsbeskrivelse.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling:
Social- og Sundhedsudvalget den 8. november 2017

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 8. november 2017 kl. 16:00

Bilag:

134. 4. Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Social-og Sundhedsudvalget
Sagsnr.: 2017-011606
Sagsbehandler: Lasse Roslind

Præsentation:

Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet en budgetopfølgning pr. 30. september 2017 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Forvaltningen foreslår:

 • At Social- og Sundhedsudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning

Sagsbeskrivelse:

På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes der ved 4. budgetopfølgning et merforbrug på 4,871 mio. kr. på driften og et mindreforbrug på 0,029 mio. kr. på anlæg. I forhold til 3. budgetopfølgning er der et fald i merforbruget på driften svarende til 0,034 mio. kr.

Merforbruget på driften skyldes et merforbrug på Voksen og Borger på 6,640 mio. kr., et merforbrug på Sundhed på 0,718 mio. kr. og et mindreforbrug på 2,487 mio. kr. på Senior og Velfærd.

I forhold til 3. budgetopfølgning er der følgende ændringer :

 • merforbruget på Voksen og Borger vokset med 1,152 mio. kr.   
 • merforbrug på Sundhed er faldet med 0,399 mio. kr. og et
 • mindreforbruget på Senior og velfærd er steget med 0,787 mio. kr.

 
Afvigelserne ved 4. budgetopfølgning fremkommer således:

Sundhedsområdet forventer ved indeværende budgetopfølgning et merforbrug på 0,718 mio. kr. Der forventes et merforbrug på den vederlagsfri fysioterapi på ca. 0,879 mio. kr., et merforbrug på sygeplejen på 0,259 mio. kr., et merforbrug på forebyggelse på 0,426, et mindreforbrug på undervisning til senhjerneskadede på 0,095 mio. kr. og et mindreforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering på 0,751 mio. kr.

Senior og Velfærd forventer samlet set et mindreforbrug på 2,487 mio. kr. Der forventes et merforbrug på Myndighed Ældre på 1,630 mio. kr. som følge af tilgang af yngre borgere i hjemmeplejen med et omfattende plejebehov. Der forventes mindreforbrug i hjemmeplejen, plejecentrene og på kost og ernæring på ca. 0,587 mio. kr. Der forventes i lighed med 2016 et mindreforbrug på Social- og Sundhedsuddannelserne og administration og udvikling på ca. 1,940 mio. kr. Der forventes, et mindreforbrug på ca. 1,600 mio. kr. på pulje afsat til indkøb af nyt omsorgssystem og pulje afsat til uddannelse af medarbejdere i nyt omsorgssystem og Fælles sprog III. 

Voksen og Borger viser et forventet merforbrug på ca. 6,640 mio. kr. Hertil kommer eventuel uventet tilgang af sager i løbet af året. Merforbruget vedrører primært delområdet Myndighed Handicap og psykiatri, hvor der forventes et merforbrug på ca. 5,910 mio. Budgetområdet Ældreboliger forventes at bidrage med et merforbrug på 1,500 mio. kr. Områdets decentrale tilbud forventes samlet at få et mindreforbrug på ca. 0,268 mio. kr. Budgetområdet Forsørgelse forventes at få et mindreforbrug på ca. 0,500 mio. kr.

Afvigelserne er beskrevet mere detaljeret i vedhæftede notat.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Social- og Sundhedsudvalget den 8. november 2017

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 8. november 2017 kl. 16:00

Bilag:

135. Differentierede sagsbehandlingsfrister
Sagsnr.: 2017-019442
Sagsbehandler: Kitt Lysén Pedersen

Præsentation:

Sagsbehandlingsfrister på hjælpemiddelområdet er fastsat af Middelfart Kommunes Byråd og sætter rammen for, hvor lang sagsbehandlingstid, borgerne i Middelfart Kommune kan forvente, når der søges om et hjælpemiddel.
De reelle sagsbehandlingsfrister i Middelfart Kommune er mere differentierede end de godkendte, og for en stor del af hjælpemidlerne, er sagsbehandlingstiden kortere.
Mere differentierede sagsbehandlingsfrister vil skabe en større gennemsigtighed i forhold til, hvad borgeren kan forvente.

Forvaltningen foreslår:

 • At social- og sundhedsudvalget godkender differentierede sagsbehandlingsfrister

Sagsbeskrivelse:

Sagsbehandlingsfristen er fristen for, hvor lang tid der går fra Middelfart Kommune modtager en ansøgning om hjælpemidler til der ligger en afgørelse på sagen.
Sagsbehandlingsfristen fortæller dermed ikke noget om, hvornår borgeren evt. får sit hjælpemiddel.
Sagsbehandling af ansøgninger om hjælpemidler har forskelligt omfang afhængig af, hvilken type af hjælpemiddel, det drejer sig om. Nogle ansøgninger er meget komplekse og kræver indhentning og vurdering fra flere instanser, evt. besøg i hjemmet og ny vurdering af borgeren, mens andre ansøgninger kan behandles hurtigt. 

Sagsbehandlingsfrister i Middelfart Kommune 

 

Godkendte sagsbehandlingsfrister

Kropsbårne hjælpemidler

8 uger

Forbrugsgode og genbrugshjælpemidler (herunder cykler og elkøretøjer)

8 uger

Børnehjælpemidler

8 uger

Boligændringer

4 måneder

Biler

8 måneder

Når borgerne i Middelfart Kommune ansøger om et hjælpemiddel, modtager borgeren et kvitteringsbrev hvori sagsbehandlingsfristerne for det ansøgte hjælpemiddel fremgår. Den oplyste sagsbehandlingsfrist stemmer ikke altid overens med den faktiske. Dels er der kortere sagsbehandlingstid til en række hjælpemidler og dels er der længere sagsbehandlingsfrist på andre. 
Når det viser sig, at sagsbehandlingsfristen ikke kan overholdes, modtager borgeren et nyt brev hvori vi oplyser, at der vil gå yderligere 4-8 uger før der er truffet en afgørelse.
Både modtagelse af flere breve og sagsbehandlingsfrister der ikke afspejler den faktuelle sagsbehandlingstid, skaber uklarhed og forvirring hos en række af borgerne. 

Social- og Sundhedsudvalget blev på udvalgsmøde den 11. januar 2017 orienteret om de faktuelle sagsbehandlingsfrister og den handleplan, der blev igangsat for at nedbringe sagsbehandlingsfristen til den godkendte. Handleplanen er gennemført og sagsbehandlingstiden er nedbragt, om end ikke på alle områder. Det skønnes, at sagsbehandlingsfristen er nået et realistisk niveau.  

Den faktiske sagsbehandlingsfrist – og antallet af ansøgninger i 2016 

 

Faktiske sagsbehandlingsfrister

Antal ansøgninger i 2016

Kropsbårne hjælpemidler

Stomi-materiale 3 uger
Katheter – materiale 3 uger
Diabetes materiale 3 uger
Bleer 3 uger

Proteser, parykker, skinner mv. 8 uger

 

500

 

  
500

Genbrugshjælpemidler

Rollator 5 uger
Badebænk 5 uger
Bækkenstol 5 uger
Toiletforhøjer 5 uger

Kørestole, servicehunde mv. 12 uger

 

1802

 

Cykler og elkøretøjer

 

8 måneder

20

Boligændringer

Små boligændringer (under 50.000 kr.) 4 måneder 

Store boligændringer (over 50.000 kr.) 6 måneder

12-13

 

 2-3

 

Børnehjælpemidler

8 uger

 

57

Biler

8 måneder

 

46

På den største del af ansøgningerne er sagsbehandlingsfristen kortere end oplyst, mens den på især omfattende og komplekse ansøgninger er sagsbehandlingsfristen længere end fastsat.
Sagsbehandlingsfristen på omfattende og komplekse ansøgninger vil afhænge af, hvornår sagsbehandlerne har modtaget den fornødne dokumentation som f.eks. speciallægeerklæring. 

Økonomi:

Ingen

Høring:

De differentierede sagsbehandlingsfrister har været i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.
Høringssvar er vedlagt som bilag.

Ældrerådet bakker op omkring differentierede sagsbehandlingsfrister

Handicaprådet har flg. kommentar til differentierede sagsbehandlingsfrister:
• Brug af tro og loveerklæring som pointeret i Serviceloven
• Nemmere tilgang til sagsbehandling af produkter som stomi, katheter og diabetes ma-terialer
• Bringe Straks-butikken mere i brug

I relation til Handicaprådets høringsvar er forvaltningens svar:
Brugen af tro og loveerklæring bruges i dag i sagsbehandlingen i fht. de hjælpemidler, hvor dette er muligt.

Sagsbehandlingsfrister for produkter som stomi, katheter og diabetesmateriale er blandt de ansøgninger, hvor sagsbehandlingsfristen er nedbragt fra 8 uger til 3 uger

Brug af straks-butikken i fht. toiletforhøjer, badestole, badebænke mv. så er det netop de hjælpemidler, der i dag hurtigt behandles og udleveres i dag. Antallet af besøgende i Straks-butikken er dobbelt så stor i Middelfart Kommune som i nabokommunen.Behandling:
Social- og Sundhedsudvalget den 8. november 2017
Byrådet den 4. december 2017

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 8. november 2017 kl. 16:00
Byrådet 4. december 2017 kl. 17:00

Bilag:

136. Hyppigere rengøring i ældreplejen
Sagsnr.: 2017-019605
Sagsbehandler: Kitt Lysén Pedersen

Præsentation:

I forligsteksten for budget 2018-2021 fremgår, at Social- og sundhedsudvalget skal udmønte puljen afsat til rengøring, med afsæt i den rehabiliterende tilgang og den enkelte borgers konkrete behov og ønsker.

Social og sundhedsudvalget beslutter udmøntning af denne pulje.

Forvaltningen foreslår:

 • At Social- og Sundhedsudvalget godkender udmøntningen.

Sagsbeskrivelse:

Med budgetvedtagelsen 2018-2021 er der afsat 2 mio. kr. til at forbedre den generelle standard for rengøring hos de borgere, der får kommunal hjælp til at gøre rent. I dag er udgangspunktet, at der gøres rent hver tredje uge. Der afsættes en pulje til senere udmøntning af midler til at øge niveauet, så udgangspunktet fremover er rengøring hver anden uge og med afsæt i den rehabiliterende tilgang og den enkelte borgers konkrete behov og ønsker.

Udmøntningen af de 2 mio. kr. tager dermed afsæt i øget rengøringsfrekvens, rehabilitering og individualitet ved at

 • Borgere, der i dag får rengøring hver 3. uge får fra 1. januar 2018 rengøring hver 2. uge.
 • Der sættes en målrettet og rehabiliterende indsats ind i fht. borgere, der søger praktisk hjælp – herunder rengøring. Dette sker ved, at den rehabiliterende indsats sættes ind, når borgeren er klar
 • Klippekortsordningen for hjemmeboende borgere udvides med 50%. Der er i dag en række borgere på venteliste, som har nogle konkrete og individuelle behov som ligger inden for rammen af klippekortsordningen. Dermed øges antallet af borgere, der kan modtage klippekort fra ca. 104 til 156.

Beboere på plejehjemmene er ikke omfattet af denne udvidelse, idet de i dag alle har klippekortsordning.

Økonomi:

Der er afsat via budgetaftalen for 2018-2021 2 mio. kr. årligt

Høring:

Udmøntningen af ”hyppigere rengøring i ældreplejen” er drøftet med Ældrerådet på deres møde 26. oktober 2017. Ældrerådet bakker op om ovenstående forslag.


Behandling:
Social- og Sundhedsudvalget 8. november 2017

Beslutning:

Godkendt. I forhold til Klippekortsordningen udvides antallet af borgere med 50%, der får klippekort. Ikke selve klippekortet.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 8. november 2017 kl. 16:00

137. Drøftelse af udmøntning af varm mad til aften - og maden tættere på beboerne
Sagsnr.: 2017-019262
Sagsbehandler: Kitt Lysén Pedersen

Præsentation:

Social- og sundhedsudvalget drøfter udmøntningen af omlægning til varm mad til aften og madlavning tættere på beboerne på Middelfart Kommunes plejehjem, herunder cafetilbud på Skovgade, Fænøsund og Kongshøj samt dagcentrene.

Forvaltningen foreslår:

 • At social- og sundhedsudvalget drøfter og godkender udmøntningen

Sagsbeskrivelse:

Omlægning til varm mad til aften og madlavningen tættere på beboerne er en kompleks opgave, som involverer mange medarbejdere og påvirker borgere, pårørende og frivillige. Det er ambitionen, at omlægningen er kendetegnet ved involvering, muligheder, tryghed og gennemsigtighed. 

Varm mad til aften og maden lavet tættere på beboerne
Der vil overordnet blive to modeller for varm mad til aften og maden  lavet tættere på beboerne. Modellerne tager afsæt i plejehjemmenes fysiske rammer. 

I model 1 laves al mad ude i beboernes egne fælleskøkkener. Det betyder, at beboerne vil kunne opleve og bidrage til madlavningen. Der vil dufte af mad og summe af liv i fælleskøkkenerne.
Denne model forventes at kunne implementeres på

 • Egebo
 • Rudbækshøj
 • Gelsted
 • Skovlykke på Skovgade

I model 2 laves mest muligt af den daglige kost ude i beboernes egne fælleskøkkener, mens den varme mad laves i køkkenet på Fænøsund og køres ud til plejehjemmene til aften.
Også i denne model vil beboerne kunne opleve og bidrage til madlavningen, og der vil også her dufte af mad og summe af liv – om end ikke i forbindelse med alle måltiderne.
Denne model forventes at kunne implementeres på

 • Skovgade (bortset fra Skovlykke)
 • Kongshøjcentret
 • Fænøsund
 • Fænøsundvænget

Der igangsættes nu en proces, hvor medarbejdere fra køkkenområdet og fra plejen skal drøfte, hvordan omlægningen rent praktisk skal foregå, hvordan arbejdsfordelingen skal ske, og hvilke udfordringer, der skal tages hensyn til.
Herudover skal der ansættes medarbejdere til de opgaver, der følger med omlægningen af madlavningen, jf. budgetaftalen 2018-2021.
Grundet den nødvendige tid til processen, varsling af omlægning af arbejdstid og en sommerferie, vil omlægningen først træde i kraft 1. september 2018.
Der arbejdes på om dele af madlavningen kan omlægges løbende.
Middelfart Kommune er meget langt i udviklingen af diæter og tyggevenlig kost, derfor vil disse typer af kost fortsat blive produceret i køkkenet på Fænøsund.

Cafetilbud på Skovgade, Fænøsund og Kongshøj
Cafetilbuddet er et tilbud til ældre borgere i Middelfart, hvor de kan komme og købe en portion varm mad og spise den i selskab med andre.
Cafetilbuddene er i dag på Gelsted plejehjem, Skovgade, Rudbækshøj, Egebo, Fænøsund og Kongshøj. Da der er 0-1 gæster dagligt på Egebo, Gelsted og Rudbækshøj, ophører disse tilbud pr. 1. juni 2018.
Cafetilbuddet på Skovgade, Fænøsund og Kongshøj fortsætter. 

Med afsæt i den viden der er på nuværende tidspunkt i fht. model 1 og model 2, samt de ressourcer der er til rådighed, skønnes det, at der fortsat vil kunne serveres varm mad til middag for cafegæsterne på Skovgade, Fænøsund og Kongshøj fremadrettet. Det vil betyde, at borgere der benytter dette tilbud ikke vil blive berørt af omlægningen.
I fald det i løbet af processen viser sig, at det ikke er muligt fortsat at servere varm mad til middag, vil borgerne i stedet kunne købe smørrebrød mv. i cafeerne. I så fald sikres information til berørte borgere.

Dagcentrene på Fænøsund og Brenderup
Borgerne på dagcentrene Fænøsund og Brenderup får i dag varm mad til middag. Fra 1. juni 2018 overgår dagcentrene til selv at stå for alle opgaver omkring forplejningen. Det vil sige, at der skal bages brød, købes ind og beboerne får smør-selv brød og lune retter til middag. Dermed understøttes den rehabiliterende tilgang, idet borgerne bliver fastholdt i hverdagslives gøremål.

En særlig opmærksomhed er på beboerne i ældreboligerne på Åbakkevej, der i dag går over i dagcentret og får serveret den varme mad ugens 5 hverdage i de uger, dagcenteret er åbent.

Fremover vil beboerne på Åbakkevej kunne

 • få varm mad til middag via mad fra Elbokøkkenet, som enten kan spises i deres egen bolig eller i deres eget fællesrum

eller

 • få ”smør selv” mad i dagcentret 

Frivillige, foreninger og centerråd
Frivillige, foreninger og centerråd gør hver uge en stor forskel for beboere og andre ældre borgere gennem aktiviteter, arrangementer og tiltag på plejehjemmene. Frivillige, foreninger og centerråd har i dag mulighed for at bestille forplejning og opvask i forbindelse med disse aktiviteter.
Da der fremover ikke vil være køkkenmedarbejdere i de lokale køkkener, vil det ikke være muligt for frivillige, foreninger og centerråd at bestille forplejning og opvask i køkkenet.
Fremover vil frivillige, foreninger og centerråd fortsat kunne benytte plejehjemmenes servicearealer, mens forplejning og opvask vil foregå på en ny måde. Forplejning kan bestilles hos eksterne leverandører, mens de selv skal klare opvasken via de opvaskemaskiner, der bliver opsat til formålet.

Der er i uge 42 hængt et informationsbrev om til frivillige og foreninger indeholdende flg. tekst

Kære foreninger og råd på kommunens plejehjem

I forbindelse med budget 2018 har Social- og Sundhedsudvalget besluttet, at beboerne på vores plejehjem skal have varm mad om aftenen, og maden skal laves tættere på beboerne.
Ovenstående starter op til september 2018.
Som forening og råd vil I stadig kunne benytte fælleslokalerne, men det vil betyde ændringer i køkkenernes mulighed for at servicere med forplejning, opvask mv.
Med fokus på det gode samarbejde og den gode dialog vil frivilligkoordinator Iben Løvstad og læringskoordinator Marina Askou Lem invitere alle foreninger og råd, der benytter plejehjemmenes fælleslokaler til dialog- og orienteringsmøder i starten af 2018.
Disse møder vil foregå lokalt på de enkelte plejehjem, og til møderne vil vi drøfte og arbejde med, hvordan vi sammen får skabt en god fælles fremtid ud fra de nye vilkår.

Hvis I har spørgsmål eller lignende, er I velkomne til at kontakte:
Frivilligkoordinator Iben Løvstad, iben.lovstad@middelfart.dk – 23 74 13 19 eller
Læringskoordinator Marina Askou Lem, marina.askoulem@middelfart.dk – 30 33 98 11

Det betyder, vi primo 2018 inviterer til dialog omkring både muligheder og udfordringer i fremtiden, og sammen finder løsninger, der tager afsæt i rammerne og vilkårene for det enkelte plejehjem. 

Frivillighedskoordinator er påbegyndt dialogen med centerrådene omkring de muligheder og udfordringer, de ser omkring omlægningen, i fht. deres aktiviteter. Der vil blive en række praktiske forhold, som vi sammen skal have taget stilling til og fundet løsninger på.

Økonomi:

Med vedtagelsen af budget 2018-2021 er der prioriteret midler til varm mad til aften og maden lavet tættere på beboerne 

2018

2019

2020

2021

500.000

1.050.000

1.050.000

1.050.000

Høring:

Der har været høring i forbindelse med budget 2018-2021.

Behandling:
Social- og Sundhedsudvalget den 8. november 2017

Beslutning:

Godkendt. Udvalget får en tilbagemeldingen på implementeringen i det nye år.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 8. november 2017 kl. 16:00

138. Godkendelse af lovbestemte kvalitetsstandarder og visitationskriterier
Sagsnr.: 2017-018240
Sagsbehandler: Kitt Lysén Pedersen

Præsentation:

Godkendelse af kvalitetsstandarder gældende i 2018 for Serviceloven § 79a Forebyggende hjemmebesøg, § 83 Praktisk og personlig hjælp, § 83a Hverdagsrehabilitering, § 86 genoptræning og vedligeholdende træning  og §§ 109,139 krisecentre, samt kvalitetsstandard inden for Sundhedslovens § 101 Rusmiddelbehandling, samt godkendelse af visitationskriterier til ældre-, trygheds- og plejeboliger samt indkøb.

Forvaltningen foreslår:

 • At kvalitetsstandarder og visitationskriterier for 2018 godkendes

Sagsbeskrivelse:

Formålet med kvalitetsstandarder er at beskrive den hjælp, man som borger kan forvente at modtage fra kommunen, indenfor det område, som kvalitetsstandarden omfatter. Kvalitetsstandarder skal medvirke til at sikre, at den kommunale indsats er fastsat ud fra det politisk besluttede serviceniveau. Samtidig foretages der i hver borgersag en konkret og individuel vurdering.
Kvalitetsstandarden for krisecenter er ny, skyldes lovkrav og har ikke tidligere været politisk behandlet.

Til områder, hvor der ikke er lovkrav om kvalitetsstandarder og visitationskriterier, anvendes lovgivningen på området samt Strategien for Fremtidens Velfærd som rettesnor i visitationen.

Strategien for Fremtidens Velfærd følger fire spor:
• Vi støtter borgerne i at få alle deres ressourcer i spil
• Vi inddrager borgerne i de kommunale opgaver
• Vi behandler borgerne forskelligt - efter deres individuelle behov 
• Vi har fokus på forebyggelse

Disse fire konkrete spor vil indgå i dialogen med borgeren, når borgeren visiteres.
I alle vores indsatser tager vi dermed udgangspunkt i borgernes eget ansvar for at skabe et godt og meningsfuldt liv.

Ændringer i kvalitetsstandarderne for § 83 og § 83a

Kvalitetsstandarden for hjemmehjælp § 83 og hverdagsrehabilitering § 83a er revideret som følge af en principafgørelse fra Ankestyrelsen. Ankestyrelsen slår fast at

Kommunen skal alene tilbyde borgeren fodpleje efter bestemmelsen om personlig hjælp og pleje i servicelovens § 83, hvis der er tale om hjælp til almindelig fodpleje og ikke egentlig behandling. Almindelig fodpleje kan blandt andet omfatte klipning af negle og at få fødderne indsmurt i creme”

Kvalitetsstandarderne er således i overensstemmelse med Serviceloven.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183217

 

Økonomi:

Ingen

Høring:

Alle kvalitetsstandarder og visitationskriterier har været i høring hos hhv. Ældreråd og Handicapråd.
Handicaprådets og Ældrerådets høringsvar er vedlagt som bilag.


Behandlingsplan:
Social- og sundhedsudvalget den 8. november 2017
Økonomiudvalget den 27. november 2017
Byrådet den 4. december 2017

Beslutning:

Godkendt. De faktuelle forhold ajourføres.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 8. november 2017 kl. 16:00
Økonomiudvalget 27. november 2017 kl. 14:00
Byrådet 4. december 2017 kl. 17:00

Bilag:

LUKKEDE SAGER

139. Orientering