Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Social- og Sundhedsudvalget møde den 11. oktober 2017

Møde:
Social- og Sundhedsudvalget
Mødetid:
11. oktober 2017 kl. 16:00
Tilstede:
Kaj Johansen
Nicoline Damkjær
John Kruse
Paw Nielsen
Christian Martins Kromann
Kim Lund
Ove Andersen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

123. Udmøntning af budget 2018-21 på Social- og sundhedsudvalgets område
Sagsnr.: 2017-012908
Sagsbehandler: Lasse Roslind

Præsentation:

Budget 2018-21 er vedtaget af byrådet. Budgettet medfører en række aktiviteter og processer på Social- og sundhedsudvalgets område. Forvaltningen har udarbejdet et samlet overblik herom, som forelægges til udvalgets godkendelse.

Forvaltningen foreslår:

at forslag til processer for udmøntning af budget 2018 godkendes

Sagsbeskrivelse:

Budgetforliget for 2018-21 indebærer en række konkrete aktiviteter inden for Social- og sundhedsudvalgets område.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til proces- og tidsplaner for udmøntning af de forskellige dele af budgetforliget, som forelægges til drøftelse og godkendelse.
Forslaget er vedlagt som bilag til sagen.

Det bemærkes, at der desuden forelægges særskilt sag vedr. fast tilstedeværelse i handicap og psykiatri på dette udvalgsmøde.

Økonomi:

Der tilføres med budgetforliget i alt netto 2,150 mio. kr. til udvalgets driftsramme og 1,936 mio. kr. til anlægsrammen.

Høring:

Der vil efterfølgende i forhold til konkret udmøntning af varm mad til aften, rengøring og fast tilstedeværelse i handicap og psykiatri blive foretaget høring af hhv. Ældreråd og Handicapråd.

Behandling:
Social- og Sundhedsudvalget 11. oktober 2017

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 11. oktober 2017 kl. 16:00

Bilag:

124. Etablering af nyt uvisiteret tilbud i Voksenservice
Sagsnr.: 2017-009969
Sagsbehandler: Christiane Pape Lehrmann

Præsentation:

Voksenservice ønsker at etablere et nyt uvisteret tilbud per den 1. januar 2018 for at imødegå et stigning af borgere der søger om socialpædagogisk støtte

Forvaltningen foreslår:

At udvalget godkender etablering af nyt uvisiteret tilbud

Sagsbeskrivelse:

På baggrund af en stigende efterspørgsel efter Servicelovens § 85 socialpædagogisk støtte, ønsker Voksenservice at etablere et nyt uvisiteret tilbud til borgere i Middelfart Kommune per den 1. januar 2018.

Både nationalt og i Middelfart Kommune, ses en stigning i henvendelser fra særligt unge med angstlidelser og yngre voksne, som har ” ondt i livet”. De har ikke oparbejdet de fornødne kompetencer til at deltage på lige fod med andre i civilsamfundet og er i risiko for at få både fysiske og psykiske lidelser som bliver kroniske.

I januar 2018 træder en revision af Serviceloven i kraft, og det er endnu uvist, hvilken effekt denne revision har på udviklingen indenfor tilgang af borgere, der har brug for § 85 støtte. Det kan formodes, at revisionen åbner op for en noget bredere målgruppe.

Der foreslås etableret et uvisiteret tilbud blandt andet målrettet denne gruppe af borgere.
Det uvisiterede tilbud tager udgangspunkt i den rehabiliterende og forebyggende tilgang. Det bærende element for borgerindsatsen fremadrettet er korte indsatser, der altid har et rehabiliterende fokus. Et andet vigtigt fokus er, at de indsatser borgerne indgår i, skal klæde borgerne på til at mestre deres livsudfordringer for at indgå i samfundet på lige fod med andre borgere. Borgere med udviklingspotentiale skal på kort sigt udvikle sig og opleve succeser, som gør dem i stand til at klare sig med ingen eller lidt kommunal støtte.

Ved at færre borgere får lette støtteforløb, hvor teknologi, gruppeforløb og læring er medtænkt, bevares der fremtidigt ressourcer til de mere udsatte borgere, der har et funktionsniveau, som kræver længerevarende støtte.

Tilbuddet tænkes sammen med andre kommunale afdelinger, samt frivillige tilbud i kommunen. Desuden etableres der et tæt samarbejde med det nye rådgivningstilbud, som etableres i samarbejde mellem Voksenservice og Børne og Familieafdelingen. Det brede samarbejde skal være med til at kunne lave forskellige indsatser som borgerne efterspørger og har behov for.

Økonomi:

Økonomien til etablering af et nyt uvisteret tilbud holdes indenfor det eksisterende budget.
Der ansøges satspuljemidler gennem Socialstyrelsen til dækning af initialomkostninger i forbindelse med omlægningen.

Høring:

Sagen har været i høring i Handicaprådet. Handicaprådets hørringssvar er vedlagt som bilag.

Behandling:
Social- og Sundhedsudvalget den 11. oktober 2017

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 11. oktober 2017 kl. 16:00

Bilag:

125. Fast tilstedeværelse i handicap og psykiatri
Sagsnr.: 2017-012908
Sagsbehandler: Lasse Roslind

Præsentation:

På Social- og sundhedsudvalgets møde den 13. september 2017 blev det under eventuelt foreslået, at der laves en evaluering af omlægningen fra § 107 til § 85 med anbefalinger til modeller for støtte i fremtiden.

Forvaltningen foreslår:

At forslag til proces for fast tilstedeværelse i handicap og psykiatri godkendes.

Sagsbeskrivelse:

På Social- og sundhedsudvalgets møde i september foreslog Nicoline Damkjær under punktet "orientering", at der foretages en evaluering af omlægningen fra § 107 til § 85 med anbefalinger til modeller for støtte i fremtiden.

Forvaltningen fremlægger hermed forslag til håndtering af sagen.

I forbindelse med budgetforliget er der afsat 0,5 mio. kr. til fast tilstedeværende medarbejdere i handicap og psykiatri. Det er forvaltningens vurdering, at der bag budgetforliget ligger en forventning om, at dette kan ske allerede fra årsskiftet.

Forvaltningen foreslår i lyset heraf følgende proces:
- Der foretages inden årsskiftet en dialog med borgerne i alle de tidligere § 107 bofællesskaber med henblik på at vurdere deres behov for fast personaletilstedeværelse.
- Der etableres på baggrund heraf så vidt muligt fra 1. januar 2018 ordninger med fast tilstedeværende personale efter Servicelovens § 79 (generelle tilbud med forebyggende sigte) de relevante steder.
- Forslag til ordninger drøftes med Handicaprådet.
- Ordningen/ordningerne evalueres efter et år.

Social- og sundhedsudvalget forelægges derudover i december 2017 et overblik over de økonomiske effekter af den tidligere gennemførte omlægning fra § 107 til 85.
Økonomi:

Der er tilført 0,5 mio. kr. til ordningen med budgetforliget for 2018-21.

Høring:

Der foretages drøftelse med Handicaprådet inden iværksættelse af ordningen.

Behandling:
Social- og Sundhedsudvalget 11. oktober 2017

Beslutning:

Godkendt. Der skal være en dialog med bestyrelsen i Bedre Psykiatri.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 11. oktober 2017 kl. 16:00

126. Forslag til etablering af psykiatri/udsatteråd
Sagsnr.: 2015-007681
Sagsbehandler: Ole Qvortrup Larsen

Præsentation:

Af beslutningsprotokollen for Social- og sundhedsudvalgets møde den 13. september 2017 sag 122 "Orientering fra forvaltningen" fremgår følgende: Endvidere aftales, at forvaltningen forelægger en sag om muligheder for etablering af et psykiatri/udsatteråd i Middelfart Kommune.

Forvaltningen foreslår:

At der indledes dialog med Udsatterådet for at finde en løsning på etablering af psykiatri/udsatteråd med henblik på en afklaring inden 1. januar 2018

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med budgetlægningsprocessen er opstået et forslag om etablering af et psykiatriråd i Middelfart Kommune.
Forslaget er bl.a. motiveret af Bedre Psykiatri, som oplever, at forhold med relevans for borgere med sindslidelse ikke får tilstrækkelig vægt i Handicaprådet.

Forvaltningen har i den forbindelse vurderet på den aktuelle situation vedrørende råd i kommunen.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Bedre Psykiatri har en af de fem pladser på bruger/organisationssiden i Handicaprådet. Der er således formelt sikret repræsentation også af sindslidende borgeres interesser og behov.
Handicaprådet er det formelle høringsorgan i alle sager, der vedrører mennesker med forskellige former for funktionsnedsættelse.

Social- og sundhedsudvalget har besluttet at gøre Udsatterådet permanent. Udsatterådet i Middelfart Kommune arbejder med det formål at skabe bedre vilkår for de mest udsatte og sårbare i samfundet. Dels ved at fremme den forebyggende indsats og dels ved at sikre at hjælpen og støtten til den enkelte borger i højere grad gør en forskel. Udsatterådet har ikke høringsret eller -pligt og ønsker det heller ikke.

Der findes ingen almen definition af ”socialt udsatte”, men ifølge forretningsordner fra andre kommuners udsatteråd dækker begrebet udsatte over hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholmisbrugere, udsatte børn og unge, etniske minoriteter, økonomisk udsatte, traumatiserede og ensomme.

Det er forvaltningens vurdering, at der i Middelfart Kommune allerede er etableret råd, som dækker sindslidende og psykisk sårbare borgeres vilkår og behov. I forlængelse af drøftelserne i forbindelse med budgetlægningen foreslås det, at forvaltningen tager en dialog med Udsatterådet om at sikre disse borgergruppers forhold og interesser i et psykiatri/udsatteråd.

Hvis psykiatri/udsatterådet skal være det råd, der varetager sindslidende og psykisk sårbare borgeres interesser, bør det samtidig vurderes, om Bedre Psykiatri også fremover skal have reserveret en plads i Handicaprådet.

Der skal være en afklaring af den fremtidige rådsstruktur inden 1. januar 2018.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Eventuelle ændringer i rådssammensætning og/eller portefølje vil blive forelagt Handicaprådet til høring.

Behandling:
Social- og Sundhedsudvalget 11. oktober 2017

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 11. oktober 2017 kl. 16:00

127. Skolesundhedsprofiler
Sagsnr.: 2017-015327
Sagsbehandler: Bettina Hoffmann

Præsentation:

Hvert år gennemføres skolesundhedsprofilerne i 0., 4. og 8. klassetrin på både kommunens folkeskoler og i de private/frie skoler i Middelfart Kommune. Skolesundhedsprofilerne giver de medarbejdere, der arbejder med eleverne, et godt indblik i elevernes sundhed og trivsel samt sundheds- og risikoadfærd. Samtidig er skolesundhedsprofilerne et godt redskab i forhold til forældresamarbejdet i indskolingssamtalen, og giver et godt overblik i forhold til at identificere udfordringer og problematikker for barnet.
Der er udarbejdet en samlet rapport, der giver et samlet billede af 0., 4. og 8. klassetrins besvarelser.

Forvaltningen foreslår:

At rapporten tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Organisering:

Skolesundhedsprofilerne er organiseret i chefgruppen i Børne-, Unge- og Fritidsforvaltningen (BUF) i samarbejde med Sundhedschefen. Sundhedsafdelingen og Familie- og forebyggelsesafdelingen (sundhedstjenesten) står for den daglige drift af skolesundhedsprofilerne. Ved ind- og udskolingssamtalerne i 0. og 8. klasse, har sundhedsplejerskerne ansvaret for besvarelsen af profilerne på individniveau (i 0. klasse i samarbejde med forældrene), mens det på 4. klassetrin er skolerne, der har ansvaret for elevernes besvarelser på klasseniveau. Det er skolerne, som er ansvarlige for, at der sker de nødvendige handlinger i forhold til skolesundhedsprofilernes resultater.

Årlig rapport:

Der udarbejdes hvert år en samlet kommunerapport for de 11 folkeskoler og 4 private/frie skoler. For at fokusere opmærksomhed og indsatser, har chefgruppen i BUF sammen med sundhedschefen besluttet at fokusere særligt på mental sundhed og fysisk aktivitet. De to områder er valgt med baggrund i et sammenfald af udviklingstendenser og målsætninger på hhv. børne- og ungeområdet og social og sundhedsområdet. Til at belyse de ovenstående områder er der udvalgt 8 spørgsmål fra spørgeskemaet.  

 Overordnet viser rapporten:

-          En flot besvarelsesprocent, primært i 0. og 8. klasse, hvor sundhedsplejersken anvender redskabet i forbindelse med ind- og udskolingssamtaler.

-          At eleverne på mange områder ligner landsgennemsnit eller er lidt bedre/sundere (landsgennemsnit er i dette tilfælde de 56 kommuner, der anvender skolesundhedsprofiler).

-          At størstedelen af eleverne trives, både i skolen og hjemme

-          At antallet af skilsmisseramte børn stiger i takt med deres alder (flere skilsmisseramte i 8. klasse end i 0. klasse)

-          At der er færre elever, der er startet med at ryge i første halvår af 8. klassetrin, end for 4 år siden

-          At flere elever end tidligere har prøvet eller bruger snus på 8. klassetrin  

 Effektmål – mental sundhed:

Mental sundhed og trivsel er en forudsætning for, at elever kan lære og tilegne sig viden i skolen. Fra undersøgelser ved vi, at der ses en tendens til, at flere elever mistrives end tidligere. 
I skolesundhedsprofilen spørges eleverne til emner som venskaber, ensomhed og mobning. Generelt ligner tallene fra Middelfart landsgennemsnittet.

-          Man kan i skolesundhedsprofilerne se, at der er størst udfordringer med den mentale sundhed på 4. klassetrin, hvor flere elever end sidste år, og flere end på landsplan, føler sig mobbet, både direkte og via sociale medier. Hvor det på 0. og 8. klassetrin er sundhedsplejersken, som følger op på besvarelsen med en individuel samtale, er det skolens ansvar på 4. klassetrin at handle på resultaterne, som fremkommer på klasseniveau.

 -          Andelen af børn, der har mindst én ven, er sammenligneligt med landsplan. Det er ikke alle børn, der har mindst en ven. 5 elever på 4. klassetrin har hverken en ven eller en voksenven. På 8. klassetrin er der 1 elev, der hverken har en ven eller en voksenven.

-          Andelen af elever i 4. klasse, der føler sig ensomme, svarer til landsplan. På 8. klassetrin er der færre elever, der er ensomme, end på landsplan.

-          Mobning: Andelen, der mobbes/drilles, er højst på 4. klassetrin, hvor 21 % af eleverne angiver at blive drillet/mobbet i forskellig grad. I 0. klasse er dette tal 12 % og i 8. klasse 9 %.  Målsætningen er, at færre børn skal føle sig mobbet, end på landsplan. Målsætningen opfyldes.

-          Ensomhed: Ca. 20 % af eleverne angiver at føle sig ensomme. Det svarer til landsplan i 4. klasse, og er mindre end på landsplan. Kønsopdelt ses, at pigerne i højere grad angiver at være ensomme.

 Effektmål – fysisk aktivitet

-          De helbredsmæssige gevinster ved fysisk aktivitet er mange og veldokumenterede. Flere studier viser desuden, at der er positive konsekvenser af fysisk aktivitet for læring og også for en række psykosociale faktorer, fx generel trivsel. Derfor er det positivt, at eleverne i høj grad er tilfredse med udendørs faciliteter. Der ses et forbedringspotentiale i forhold til tilfredshed med indendørs faciliteter.

-     Lidt færre elever transporterer sig selvstændigt til skole end sidste år. Det vurderes, at det primært er elever, der har langt til skole, der bliver kørt.
 

Handlinger:

Skolerne opfordres til at igangsætte handlinger, der giver mening lokalt ift. den viden, der opnås via skolesundhedsprofilerne. Skolerne har i den forbindelse mulighed for at hente hjælp/viden fra f.eks. skolesundhedsplejerskerne eller ved kommunens hygiejnekonsulent. Derudover har skolesundhed.dk oprettet et link på hjemmesiden, hvor skolerne kan hente inspiration til interventioner, f.eks. ved Kræftens Bekæmpelse (i forbindelse med rygeforebyggelse) eller www.robusthed.dk , der giver redskaber til at øge den mentale trivsel.

Sundhedsplejen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at oprette gruppetilbud til elever, hvis forældre bliver skilt. Sundhedsplejen ser i øjeblikket en del af disse elever individuelt, og det vurderes, at et gruppetilbud vil mindske elevernes følelse af at være alene med sorgen, og derigennem skabe et fællesskab.

Økonomi:

Fra 1/1 2018 skal deltagerkommunerne betale for at anvende skolesundhed.dk. I 2018 betales halv pris. Det fulde beløb skal betales årligt fra 1/1 2019. For Middelfart Kommune bliver udgiften i 2018  21.000,-. Beløbet stiger i 2019 til 42.000. Udgiften deles ligeligt mellem Skoleafdelingen, Familie- og Forebyggelsesafdelingen og Sundhedsafdelingen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling:
Skoleudvalget 2. oktober 2017
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget 3. oktober 2017
Social- og Sundhedsudvalget 11. oktober 2017


Beslutning Skoleudvalget den 2. oktober 2017:
Godkendt som indstillet.

Paw Nielsen og Bo Juul Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet


Beslutning Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget 3. oktober 2017:
Godkendt som indstillet.

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 2. oktober 2017 kl. 15:00
Børn- Kultur og Fritidsudvalget 3. oktober 2017 kl. 13:15
Social- og Sundhedsudvalget 11. oktober 2017 kl. 16:00

Skoleudvalget 2. oktober 2017 kl. 15:00

Godkendt som indstillet.

Paw Nielsen og Bo  Juul Nielsen  deltog ikke i behandlingen af punktet


Børn- Kultur og Fritidsudvalget 3. oktober 2017 kl. 13:15

Godkendt som indstillet

Bilag:

128. Straks butik på hjælpemiddelområdet
Sagsnr.: 2017-017994
Sagsbehandler: Kitt Lysén Pedersen

Præsentation:

Middelfart Kommune har oprettet en straks-butik, hvor borgere med funktionsnedsættelse og et varigt behov for et hjælpemiddel, kan møde op og blive vurderet af en terapeut. I fald terapeuten vurderer, at borgeren har behov for et mindre hjælpemiddel, kan borgeren få hjælpemidlet udleveret.
Borgere der har et midlertidigt behov for et hjælpemiddel, kan leje det i straks-butikken.
Der gives en orientering om brugen af straks-butikken.

Forvaltningen foreslår:

  • At orienteringen om straks-butikken tages til orientering

Sagsbeskrivelse:

Straks-butikken er beliggende i Hjælpemiddeldepotet på Mandal Alle i Middelfart og har åbent tirsdag fra kl. 10.00 – 12.00 og torsdag fra kl. 13.00 – 15.00
Straks-butikken holder ferielukket i uge 7, sommerferien 28-31, uge 42 samt mellem jul og nytår.
Der har i perioden 10.01.17 – 06.04.17 været 100 besøg i straks-butikken

Foruden vurdering af borgeres funktionsnedsættelse og udlevering af mindre hjælpemidler, foretages der i straks-butikken mindre reparationer og justeringer af borgens rollatorer og transportkørestole.
I straks-butikken kan der søges om gribetang, rollator, transportkørestol, strømpepåtager, badetaburet, albuestok, toiletstol, små hjælpemidler, forhøjerklodser og udskiftning af puder i kørestole.

Ansøgninger om boligændringer, handicapbiler, børneteknologiske-, kommunikations-, syns- og kropsbårne hjælpemidler kan ikke behandles i straks-butikken.

Borgere, der midlertidigt har behov for et hjælpemiddel, og som ikke opfylder kriterierne for bevilling af hjælpemiddel, kan leje et hjælpemiddel i straks-butikken.
Der opkræves en leje for hjælpemidlet.

Priser for udlejning 

Kr. pr.

Døgn

Weekend

Uge

Måned

Albuestok

50

100

200

500

Rollator

50

100

200

500

Transportkørestol

50

100

200

500

Rampe

50

100

200

500

Badetaburet

50

100

200

500

Toiletforhøjer

50

100

200

500

Toiletstol

50

100

200

500

Plejeseng

100

200

400

1000

Personløfter/stålift

100

200

400

1000

I perioden 10.01.17 – 06.04.17 har der været 17 udlejninger og en samlet indtægt på 4.400 kr.

Lejeindtægten for 2016 var 8.650 kr.


Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Behandling:
Social- og Sundhedsudvalget onsdag den 11. oktober 2017

Beslutning:

Taget til orientering.

Udvalget drøfter sagsbehandlingsfrister på næste møde samt oplæg om lån/leje afikke visiterede hjælpemidler.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 11. oktober 2017 kl. 16:00

129. Indkøb af nyt IT system til forvaltningen
Sagsnr.: 2017-017913
Sagsbehandler: Helle Mikkelsen

Præsentation:

Social og Sundhedsforvaltningen ønsker i efteråret 2017 at købe et nyt Fælles IT system, der kan understøtte den rehabiliterende tilgang i organisationen. Det fælles system skal sikre, at vi lever op til national forpligtigelse i forhold til implementering af "Fælles sprog lll". Derudover skal der i det nye system dokumenteres med nationalt vedtagne "Fælles faglige begreber" på Socialområdet.

Forvaltningen foreslår:

At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Med afsæt i strategien for fremtidens velfærd er det et grundlæggende ønske i Social- og Sundhedsforvaltningen, at alle afdelinger, ledere og medarbejdere samarbejder på kryds og tværs om at borgerne lykkes. De nuværende it-systemer er en barriere for dette. Derfor har forvaltningsledelsen besluttet at købe et nyt fælles IT-system, der kan hjælpe med at sætte borgeren i centrum.

Målet med indkøb af et fælles system for forvaltningen er følgende:
  • Engagerede borgere, der oplever sig informeret, inddraget og medansvarlige.
  • Begejstrede medarbejdere, der har adgang til relevante data - og skaber relevante data - for at løse deres kerneopgave.
  • Engagerede ledere, der vedholdende arbejder for en dokumentationspraksis, der er systematisk, konsekvent, ensartet og korrekt.
  • Tilfredse samarbejdspartnere, der oplever relevant dataudveksling til tiden.

I 2016 gennemførte Social og sundhedsforvaltningen derfor sammen med Nordfyns og Assens kommune en tværkommunal markedsundersøgelse. Målet var at undersøge, om det var muligt at foretage indkøb af samme IT system til Social og sundhedsområder i alle tre kommuner og derved drage fordel af synergi i forhold til indkøb, undervisning og implementering. Der deltog ialt fire af de førende IT leverandører på markedet i denne markedsanalyse. Det viste sig ikke at være muligt at nå til enighed om køb af det samme IT system. Middelfart kommune vurderede, at markedet ikke var modent nok indenfor området til på det tidspunkt at kunne levere et system, der kunne rumme den mangfoldighed og kompleksitet, der er i en Social og sundhedsforvaltning.

Udviklingen på markedet er siden blevet fulgt af en projektgruppe, der også løbende har været i dialog med andre kommuner. Der er i perioden indhentet erfaringer fra andre kommuner om tilfredshed og udfordringer på baggrund af deres indkøb og implementering af forskellige systemer. I 3. kvartal 2017 gennemførte forvaltningen endnu en markedsanalyse og vurderede nu, at markedet rummer IT løsninger, der kan levere en helhedsorienteret løsning til forvaltningen. Det blev vurderet muligt at benytte en SKI aftale frem for at gennemføre et omkostningstungt indkøb via EU udbud

På den baggrund er der nu iværksat indkøb via direkte tildeling på SKI 02.19. Indkøbet gennemføres i oktober 2017 på baggrund af generelle kravsspecifikationer, som alle afdelinger har bidraget til udformning af i forhold til mindstekrav og krav til systemet. Derudover er der afholdt en teknisk afklaringsdag, som Middelfart kommunes IT afdeling, samt repræsentanter fra alle afdelinger i forvaltningen har deltaget i.

Økonomi:

Der ønskes indkøb på Guld PLUS aftale, der giver mulighed for support hele døgnet alle årets dage. Det vurderes absolut nødvendigt, da et længerevarende IT nedbrud kan have alvorlige konsekvenser for borgere.

Forventet etableringsudgift for køb af grundsystem anslået 1.871.988 kr. Derudover forventes der behov for at indgå supplerende indkøb af delaftaler for anslået 700.000 kr.

Drift år 1 1.483.800 kr.
Drift år 2 1.632.180 kr. 
Drift år 3 1.795.398 kr.
Drift år 4 1.974.938 kr.

Serviceprisen forventes dermed samlet over 4 år at beløbe sig til 8.758.305 kr. 
Dette forudsætter at leverandør udnytter mulighed for prisstigning på 10 % i SKI aftalen, hvilket erfaringen viser at de færreste leverandører udnytter fuldt ud.

Der må påregnes omfattende udgifter til undervisning og implementering

Forvaltningen har de seneste to år opsparet midler til indkøb af nyt fælles IT system.

Høring:

Høring ikke relevant.

Behandling:
Social- og Sundhedsudvalget den 11. oktober 2017

Beslutning:

Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 11. oktober 2017 kl. 16:00

130. Værdighedspulje 2018
Sagsnr.: 2016-002324
Sagsbehandler: Mette Heidemann

Præsentation:

Middelfart Kommune tildeles igen i 2018 7.884.000 kr. fra Ældre- og Sundhedsministeriet via puljen til en mere værdig ældrepleje (Værdighedspuljen)
Social- og sundhedsudvalget skal godkende Middelfart Kommunes anvendelse af midlerne inden for de fem temaer; livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring samt en værdig død

Forvaltningen foreslår:

At Social- og Sundhedsudvalget godkender anvendelsen af midlerne

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune har med midlerne fra værdighedspuljen iværksat en række tiltag, som både har betydet et øget normering i hjemmeplejen og på plejehjem, udvikling og kvalificering af indsatser inden for forebyggelse, kost og ernæring samt kompetenceudvikling inden for demens og Eden Alternative. Alle indsatser, der er med til at understøtte en værdig ældrepleje.

Med budgetvedtagelsen for 2028-2021 blev der afsat midler til varm mad til aften dels via budgetaftalen og dels via omprioritering af værdighedspuljen. De tilførte midler skal bruges til at sikre tilstrækkelig med ressourcer til at lave bl.a. den varme mad tæt på – og sammen med beboerne.

Pengene udmøntes til kommunerne på baggrund af konkrete ansøgninger. Det foreslås at der ansøges om midler til følgende indsatser 2018:

• Livskvalitet: afsættes 2,640 mio. kr. til øget personalenormering i hjemmeplejen og på plejecentrene.

• Selvbestemmelse: afsættes 1,344 mio. kr. til indsatsen "Når jeg bliver gammel" samt midler til teknologier der sikre selvbestemmelse og kvalitet.

• Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen: afsat 1,700 mio. kr. til følgende ind-satser: Udvikling af sygeplejen på plejecentrene, kvalitetsudvikling af indsatsen på plejecentrene (Eden Alternative), uddannelse af lokalbefolkningen i demens og indsats i forhold til tværfaglighed og dokumentation.

• Mad og ernæring: afsættes der  2,200 mio. kr. til følgende indsatser "appetit med mere i hjemeplejen" , indsatsen for ældre med dysfagi og så reserveres der midler til øget normering på plejecentrene i forbindelse med varm mad om aftenen.

Udmøntning i alt 7.884.000

Økonomi:

Middelfart Kommunes andel af værdighedsmilliarden er på kr. 7.884.000.

Høring:

Ældrerådet har på deres møde i august drøftet værdighedspuljen for 2018 og på baggrund af deres drøftelse, har Ældrerådet fremsendt vedhæftede notat. Af notatet fremgår, at Ældrerå-det har en række ønsker til værdighedsmidlerne, herunder til projekt varm mad til aften.

På ældrerådsmødet i september drøftes værdighedsmidlerne igen med afsæt i budgetvedtagel-sen, og at de allerede iværksatte initiativer under værdighedspuljen forsætter. Ældrerådet tager fordelingen af værdighedspuljen for 2018 til efterretning.

Behandlingsplan:
Social- og Sundhedsudvalget d. 11. oktober 2017.

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 11. oktober 2017 kl. 16:00

Bilag:

LUKKEDE SAGER

131. Orientering