Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Social- og Sundhedsudvalget møde den 14. juni 2017

Møde:
Social- og Sundhedsudvalget
Mødetid:
14. juni 2017 kl. 16:00
Tilstede:
Ove Andersen
Christian Martins Kromann
Kaj Johansen
Kim Lund
Paw Nielsen
John Kruse
Nicoline Damkjær
Fraværende:

ÅBNE SAGER

103. Fremtidig status for udsatteråd i Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2015-007681
Sagsbehandler: Ole Qvortrup Larsen

Præsentation:

Sagen vedrører forslag om permanentgørelse af udsatteråd i Middelfart Kommune. Etableringen af udsatteråd i kommunen blev vedtaget på Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 7. oktober 2015 for en prøveperiode på ét år. Udvalget blev etableret primo 2016 og afholdt første møde d. 7. april 2016.

Forvaltningen foreslår:

At udsatterådet i Middelfart Kommune etableres som et fast dialogforum uden høringsret. Rådets oprindelige sammensætning har været to brugere, to professionelle samt to personligt udpegede medlemmer (hertil administrativ støtte fra forvaltningen). Det foreslås, at denne sammensætning grundlæggende bibeholdes, dog med udvidelse af brugergruppen fra to til tre medlemmer, da erfaringerne viser, at denne gruppe kan have et vist frafald.

Sagsbeskrivelse:

På baggrund af henvendelse fra Rådet for Socialt Udsatte i 2015 besluttede Social- og Sundhedsudvalget i oktober 2015 at etablere et udsatteråd for en foreløbig et-årig periode.

Lovgivningsmæssigt er udsatterådet etableret efter Servicelovens § 16, stk. 2, hvor bestemmelsen lyder: ”Kommunalbestyrelsen kan nedsætte et eller flere råd, der rådgiver kommunen vedrørende tilrettelæggelse af indsatsen efter denne lov. Kommunalbestyrelsen fastsætter rammerne for og omfanget af rådenes opgaver.” Der er ikke høringspligt forbundet med rådet.

Før etablering af udsatterådet har det været Handicapcaprådet i Middelfart Kommune, der er hørt i sager med betydning for socialt udsatte borgere, Handicaprådets primære fokus er dog på forhold, der især vedrører borgere med handicap eller sindslidelse og ikke på udsatte borgere i bredere forstand. Handicaprådet er derudover repræsenteret med sæde i udsatterådet.

Der er etableret udsatteråd i 27 danske kommuner med det formål at skabe bedre vilkår for de mest udsatte og sårbare i samfundet. Dels ved at fremme den forebyggende indsats og dels ved at sikre at hjælpen og støtten til den enkelte borger i højere grad gør en forskel. De etablerede udsatteråd varierer fra kommune til kommune mht. opdrag, størrelse og sammensætning, men fungerer grundlæggende som et dialogforum og som de udsatte gruppers talerør i forhold til bl.a. kommunale indsatser.

De sociale 2020-mål fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold fokuserer på mål for børn og unges uddannelse, unges kriminalitet, kontinuitet i anbringelser, hjemløse, kvinder i voldelige relationer, stofmisbrugere, prostitution og alkoholbehandling. Disse områder vil derfor være et evt. udsatteråds fokusområder.

Hvem er socialt udsatte?

Der findes ingen almen definition af ”socialt udsatte”, men ifølge forretningsordner fra andre kommuners udsatteråd dækker begrebet udsatte over hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholmisbrugere, udsatte børn og unge, etniske minoriteter, økonomisk udsatte, traumatiserede, ensomme.

Udsatterådets aktiviteter i det forløbne år 

 • Projekt "Tandpleje til udsatte grupper" - etablering af kontakter til tandlæger i kommunen for at skabe opbakning om at donere f.eks. én times arbejdstid om måneden til tandeftersyn, basal tandpleje til udsatte grupper. Evt. i form af et mobilt tilbud (i bus stillet til rådighed af Rusmiddelcentret), der ville kunne kombinere basalt tandeftersyn med café og generel info om rådets arbejde. Samarbejde og vidensdeling med Fredericia Kommune herom
 • Etablering af gadeadvokatordning, hvor socialrådgiverstuderende får mulighed for at involvere sig i arbejdet med udsatte grupper
 • Dialog og vidensdeling med udsatterådet i Kolding Kommune
 • Ekskursion og vidensdeling med Poverty Walk, Århus
 • Dialog og vidensdeling med voksenservicechef Helle Mikkelsen
 • Dialog med Børn- og Ungeforvaltningen v. Jørn Nielsen om unge under 18 år, der befinder sig i risikozonen i forhold til udsatteområdet   
 • Videopræsentation af udsatterådet via kommunens Facebook-sider
 • Baggrundshistorier om udsatte borgere udarbejdet af brugerrepræsentant med journalistbaggrund. Dette initiativ er udsat p.g.a. vedkommendes midlertidige fravær fra rådet 

Sammensætningen af udsatteråd

Udsatterådet i Middelfart Kommune er konstitueret efter det såkaldt 3/3/3-princip, dvs. en tredjedel brugere, en tredjedel professionelle og en tredjedel personligt udpegede medlemmer. Denne sammensætning sikrer, at der er en sammenhæng og en vekselvirkning mellem praksisfelt og rådsarbejde. Erfaringerne fra det første år med udsatterådet viser, at der er behov for at styrke brugerområdet antalsmæssigt, da der kan være et vist frafald fra denne gruppe grundet de personlige omstændigheder.

Udsatterådets medlemmer er for nuværende:

Formand Bent Kidmose, centerleder Rusmiddelcentret
Næstformand Jannis Mitilineos, brugerrepræsentant
Majbritt Yssing, brugerrepræsentant
Jane Krog, Handicaprådet
Flemming Korshøj, centerleder
Susanne Jessen, medarbejder Multihuset
Gitte R. R. Nielsen, Handicaprådet (suppleant)
Ole Qvortrup Larsen (sekretariatsbetjening)

Sagen fremlægges af udsatterådets formand Bent Kidmose, centerleder Rusmiddelcentret og næstformand Jannis Mitilineos, brugerrepræsentant. Økonomi:

Udsatterådet er baseret på frivilligt arbejde, dvs. at de eneste udgifter knyttet til rådet er drift (i form af mødevirksomhed) og sekretariatsbistand. Herudover er der givet et engangstilskud fra Social- og Sundhedsforvaltningen på kr. 1.500 til dækning af udgifter i forbindelse med ekskursion (Poverty Walk, Århus).

Høring:

Sag sendt til høring i Handicaprådet d. 16. maj 2017. Høringsfrist fredag d. 9. juni.
Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag.

Høringssvar:

Behandlingsplan:
Social- og Sundhedsudvalget 14. juni 2017

Beslutning:

Det godkendes, at der permanent nedsættes et udsatteråd i Middelfart Kommune med en udvidelse af antallet af brugerrepræsentanter fra to til tre.
Forretningsordenen for udsatterådet tilrettes, især fsva. §§ 8 og 9 om rådets funktion.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 14. juni 2017 kl. 16:00

Bilag:

104. Præsentation af Teglgårdshuset
Sagsnr.: 2017-011926
Sagsbehandler: Mette Heidemann

Præsentation:

Middelfart Kommune overtog pr. 1. januar 2017 driftsansvaret for Teglgårdshuset.
Centerleder Birgitte Rosenberg, De Socialpsykiatriske Botilbud (som omfatter Teglgårdshuset, Guldregnen og bostøtten) deltager i mødet kl. 16.45 for at præsentere Teglgårdshuset.

Forvaltningen foreslår:

Sagsbeskrivelse:

Økonomi:

Høring:

Beslutning:

Birgitte Rosenberg orienterede om Teglgårdshuset. Orienteringen blev taget til efterretning.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 14. juni 2017 kl. 16:00

105. Udviklingscenter for demensområdet
Sagsnr.: 2017-007932
Sagsbehandler: Kitt Lysén Pedersen

Præsentation:

Udviklingscenter for demensområdet på Fyn er et tværgående fynsk samarbejde som skal understøtte, at fynske borgere med demens får adgang til den nyeste viden og højeste kvalitet i forhold til et trygt og værdigt liv med demens.

Samarbejdsaftalen for Udviklingscenter for demensområdet på Fyn sendes nu til politisk godkendelse.

Forvaltningen foreslår:

 • At Social- og Sundhedsudvalget godkender, at Middelfart Kommune tiltræder samarbejdsaftalen for Udviklingscenter for demensområdet på Fyn

Sagsbeskrivelse:

Odense Kommune, OK-Fonden, Marguerittens Venner, University College Lillebælt (UCL) og Erhvervsakademiet Lillebælt (EAL) har taget initiativ til, at etablere Udviklingscenter for demensområdet på Fyn i samarbejde med de fynske kommuner.

Målet med udviklingscenteret er at udvikle og skabe sammenhæng mellem nye faglige løsninger og ny faglig viden med henblik på at understøtte, at borgerne med demens og deres pårørende får indsatser af højeste kvalitet. Dette sker bla. ved at vidensopsamle, facilitering af leder- og demenskonsulentnetværk og medudvikle på efter- og videreuddannelse til relevante faggrupper. 

Kommunernes ambition med deltagelse i Udviklingscenteret er at tage aktiv del i at identificere, prioritere udfordringer, behov, relevant udvikling og vidensformidling i forhold til demensområdet. Effekten skal bidrage til at udvikle de kommunale servicetilbud. 

Middelfart Kommunes tilslutning til Udviklingscenter for demensområdet på Fyn understøtter ambitionen om at blive en demensvenlig kommune

Økonomi:

Der er en årlig medfinansiering svarende til 2 kr. pr. indbygger. Udgiften afholdes inden for områdets ramme.

Høring:

Ingen

Behandlingsplan:
Social- og sundhedsudvalget den 14. juni 2016

Beslutning:

Godkendt som indstillet. Forvaltningen underskriver aftalen på kommunens vegne.

Det foreslås, at udviklingscentret holder et årligt temamøde med politisk deltagelse.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 14. juni 2017 kl. 16:00

Bilag:

106. Godkendelse af samarbejdsaftale med Frivilligcentret
Sagsnr.: 2017-002434
Sagsbehandler: Lis Huge

Præsentation:

På baggrund af dialogmødet med Frivilligcentret fremlægges samarbejdsaftale til godkendelse.

Forvaltningen foreslår:

- at forslaget til samarbejdsaftale godkendes

Sagsbeskrivelse:

På baggrund af dialogmøde med frivilligcentret den 16. maj fremlægges forslag til samarbejdsaftale for 2017/2018.
Aftalen ligger i forlængelse af tidligere aftaler.

Der er indskrevet aftaler omkring lokalerne i Aulby og to nye indsatsområder, som er
- styrkelse af samarbejdet på tværs af Frivilligscentrets medlemsforeninger 
- øget fokus på udfordringerne omkring den store frivllige indsats for de nytilkomne flygtninge.

Økonomi:

Ingen, den faste bevilling til Frivilligcentret fortsætter uændret.

Høring:

Ingen.

Behandlingsplan:
Social- og sundhedsudvalget den 14. juni 2017

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 14. juni 2017 kl. 16:00

Bilag:

107. Orientering om resultaterne af projekt Familieorienteret alkoholbehandlig og tidlig opsporing
Sagsnr.: 2014-007256
Sagsbehandler: Lis Huge

Præsentation:

Middelfart har sammen med Fredericia og Billund kommuner gennemført et projekt om familieorienteret alkoholbehandling og tidlig opsporing. Projektet er nu afsluttet og resultaterne er indarbejdet i daglig drift.

Forvaltningen foreslår:

- at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Overforbrug af alkohol er et stort sundhedsproblem i Danmark, og specielt i familier med børn ses mange skadelige virkninger hos børnene udover skader på de voksne, som drikker.
Middelfart kommune har derfor sammen med Fredericia og Billund kommuner gennemført et toårigt projekt, hvor Sundhedsstyrelsens model er blevet forankret i de tre kommuner.

Det betyder, at der er gennemført
- uddannelse af medarbejdere i Børn og familieafdelingen og på Rusmiddelcentret i en samarbejdsmodel, som har ført til en fælles tilgang og samarbejde omkring familier med alkoholproblemer
- etablering af et rejsehold, som yder åben rådgivning, som et samarbejde mellem Rusmiddelcentret og Sundhedsplejen,
- undervisning i tidlig opsporing af alkoholproblemer til medarbejdere i Jobcentret, på småbørnsområdet og fremover også i SFO'erne, undervisningen er forankret i sundhedsafdelingen.

Økonomi:

Projektet har finansieret uddannelse og udvikling af tilbuddene, men de fremadrettede tilbud er finansieret via omlægning af allerede bevilligede midler.

Høring:

Ingen høring.

Behandlingsplan:
Børn, Kultur og Fritudsudvalget 12. juni 2016
Social- og Sundhedsudvalget 14. juni 2016

Beslutning:

Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. juni 2017 kl. 15:30
Social- og Sundhedsudvalget 14. juni 2017 kl. 16:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. juni 2017 kl. 15:30

Godkendt som indstillet

Bilag:

108. Politiske mål for byrådsperioden 2014-2017
Sagsnr.: 2017-011414
Sagsbehandler: Martin Albertsen

Præsentation:

De politiske udvalg skal drøfte anbefalinger til det kommende Byråd for det videre politiske arbejde.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalgene drøfter hvilke anbefalinger, de vil komme med til det kommende Byråd og de kommende udvalg

Sagsbeskrivelse:

Byrådet udgav i foråret 2013 en folder, der beskrev politiske resultater og initiativer i byrådsperioden 2009-2013. Siden kom en statusopfølgning med bemærkninger samt en gennemgang af de udfordringer, Byrådet så for byrådsperioden 2014-2017.

Statusopfølgningen blev overgivet til det nye Byråd, der trådte til i 2014., og har dannet grundlag for de drøftelser og tanker, der ligger til grund for udgivelse af folderen "Politiske mål. Byrådsperioden 2014-2017."
 
Folderen angiver de mål, hvert udvalg har opstillet for denne byrådsperiode.

De politiske mål og pejlemærker har til formål at sikre, at Middelfart Kommune udvikler sig i den rigtige retning til glæde for både borgere, virksomheder og alle de, der kommer til kommunen i turismeøjemed.

De har været til drøftelse i samtlige politiske udvalg og Spildevandsselskabet i 2014 og igen i 2016 og 2017. På byrådsseminariet  i 2017 var der tilligemed en afsluttende evaluering af egne politiske mål, hvor der også var opbakning til den fremlagte status

Endvidere var der opbakning til, at de
politiske udvalg i augsust 2017 drøfter hvilke pejlemærker for det videre arbejde, de vil anbefale det kommende Byråd.

Udvalgene bedes derfor drøfte, hvad de i særlig grad vil anbefale det kommende Byråd/de kommende udvalg at arbejde videre med.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen.

Behandlingsplan:
Middelfart Spildevand
Social- og Sundhedsudvalget den 14. juni 2017
Økonomiudvalget den 19. juni 2017
Børn- Kultur og Fritidsudvalget den 8. august 2017
Skoleudvalget den 8. august 2017
Miljø- og Energiudvalget den 9. august 2017
Teknisk Udvalg den 15. august 2017
Beskæftielses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16. august 2017
Økonomiudvalget den 28. august
Byrådets møde den 4. september 2017

Beslutning:

Forvaltningens forslag til anbefalinger til det næste social- og sundhedsudvalg blev drøftet. Overskrifterne til de enkelte punkter sendes videre.

Ove Andersen deltog kun delvist i sagens behandling.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 14. juni 2017 kl. 16:00
Økonomiudvalget 19. juni 2017 kl. 14:00
Miljø- og Energiudvalget 9. august 2017 kl. 13:00
Børn- Kultur og Fritidsudvalget 15. august 2017 kl. 13:15
Teknisk Udvalg 15. august 2017 kl. 14:00
Skoleudvalget 15. august 2017 kl. 15:45
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 16. august 2017 kl. 08:00
Økonomiudvalget 28. august 2017 kl. 14:00
Byrådet . kl.

Bilag:

109. Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 på Social- og Sundhedsudvalgets område
Sagsnr.: 2017-011606
Sagsbehandler: Lasse Roslind

Præsentation:

Socialforvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. april 2017 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Forvaltningen foreslår:

 • At Social- og Sundhedsudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning

Sagsbeskrivelse:

På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes der ved 2. budgetopfølgning pr. 30-04-2017 et merforbrug på 5,108 mio. kr. på driften og et 0 på anlæg.

Merforbruget på driften skyldes et merforbrug på Voksen og Borger på 4,958 mio. kr., et merforbrug på Sundhed på 0,650 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,500 mio. kr. på Senior og Velfærd.

Afvigelserne fremkommer således:

Temaområdet Sundhed forventer ved indeværende budgetopfølgning et merforbrug på 0,650 mio. kr. Merforbruget skyldes primært den vederlagsfri fysioterapi.

Temaområdet Senior og Velfærd forventer samlet set et mindreforbrug på 0,500 mio. kr. Der forventes et merforbrug på Myndighed Ældre som følge af tilgang af yngre borgere i hjemmeplejen med et omfattende plejebehov. Der forventes i lighed med 2016 et mindreforbrug på Social- og Sundhedsuddannelserne og et mindreforbrug på pulje afsat til indkøb af nyt omsorgssystem.

Temaområdet Voksen og Borger viser et forventet merforbrug på ca. 4,958 mio. kr. Hertil kommer eventuel uventet tilgang af sager i løbet af året. Merforbruget vedrører primært delområdet Myndighed Handicap og psykiatri, hvor der forventes et merforbrug på 4,558 mio. kr. Budgetområdet Ældreboliger forventes at bidrage med et merforbrug på 0,8 mio. kr. som delvist opvejes af et forventet mindreforbrug på områdets decentrale tilbud på ca. 0,4 mio. kr. Budgetområdet Forsørgelse forventes at balancere. Afvigelserne er beskrevet yderligere under afsnittet Voksen og Borger.

Afvigelserne er beskrevet mere detaljeret i vedhæftede notat.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Social- og Sundhedsudvalget 14. juni 2017

Beslutning:

Taget til efterretning.

Ove Andersen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 14. juni 2017 kl. 16:00

Bilag:

LUKKEDE SAGER

110. Orientering fra forvaltningen