Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Social- og Sundhedsudvalget møde den 16. maj 2017

Møde:
Social- og Sundhedsudvalget
Mødetid:
16. maj 2017 kl. 16:00
Tilstede:
Kim Lund
Paw Nielsen
Nicoline Damkjær
Kaj Johansen
John Kruse
Ove Andersen
Christian Martins Kromann
Fraværende:

ÅBNE SAGER

95. Beslutning om udarbejdelse af lokal demenshandlingsplan
Sagsnr.: 2017-010172
Sagsbehandler: Mette Engleson

Præsentation:

Middelfart Kommune har en ambition om at være en demensvenlig kommune, og det anbefales i den nationale demenshandlingsplan for 2025, at demensvenlige kommuner udarbejder en lokal demenshandlingsplan, der beskriver kommunens fokus og indsats på demensområdet.

Demenshandlingsplanen for Middefart Kommune vil tydeliggøre fokus og indsatsområder for borgere med demens og deres pårørende – herunder sammenhængen imellem eksisterende og fremtidige prioriteringer som følge af udmøntningen af budgetaftale for 2017 og værdighedspuljen.

Forvaltningen foreslår:

Forvaltningen foreslår, at Social og Sundhedsudvalget igangsætter arbejdet med en lokal demenshandlingsplan med involvering af relevante samarbejdspartnere, demensramte og deres pårørende.

Sagsbeskrivelse:

Sundheds- og Ældreministeriet udsendte i januar 2017 ”National demenshandlingsplan 2025 – Et trygt og værdigt liv med demens”

Udarbejdelsen af den nationale demenshandlingsplan er foregået i en bred og inddragende proces, hvor relevante aktører på området, borgere med demens og deres pårørende, samt eksperter og fagprofessionelle er blevet inddraget.

 Den nationale demenshandlingsplan frem mod 2025 indeholder fem fokusområder:

 

 1. Tidlig opsporing og kvalitet i udredning og behandling
 2. Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering
 3. Støtte og rådgivning til pårørende til mennesker med demens
 4. Demensvenlige samfund og boliger
 5. Øget videns- og kompetenceniveau

 Til de fem fokusområder knytter der sig 27 konkrete initiativer, som skal understøtte regioner, kommuner og frivilliges indsats på demensområdet.

Demensindsatsen i Middelfart Kommune

Middelfart Kommune har en bred vifte af tilbud til borgere med demens og deres pårørende i form af både visiterede tilbud, ikke-visiterede tilbud og i frivilligt regi. Tilbud som løbende udvikles og tilpasses efterspørgsel, ny viden på området og nye teknologier.

Middelfart Kommune har en ambition om at være en demensvenlig kommune. Derfor afsatte Byrådet med budgetvedtagelsen for 2017 midler til at udvikle nye, konkrete initiativer til demensramte og deres pårørende. Initiativer, der tager afsæt i behov og ønsker set fra demensramte og deres pårørendes side.

Social og Sundhedsudvalget har – i samarbejde med Ældrerådet ligeledes prioriteret midler via værdighedspuljen til arbejdet med demensvenlig kommune. Disse midler har primært været målrettet udviklingen af demensvenlig kommune gennem uddannelse af lokalbefolkningen.

 

Udarbejdelse af lokal demensstrategi

I den nationale demenshandlingsplan 2025 er der beskrevet tre nationale mål for demensindsatsen frem mod 2025. De tre nationale mål er:

1. Danmark skal have 98 demensvenlige kommune, hvor det at være en demensvenlig kommune betyder, at kommunen har en lokal demensstrategi som beskriver kommunens indsatser på området

2. Flere mennesker med demens skal udredes, og 80 % skal have en specifik diagnose

3. En forbedret pleje- og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens med 50 % frem mod år 2025

Middelfart Kommune styres efter Byrådets vision og tre overordnede strategier. På den baggrund anbefales det, at der i Middelfart udarbejdes en demenshandlingsplan.

 Den lokale demenshandlingsplan skal beskrive fokus- og indsatsområder der gør, at Middelfart Kommune forsat er et godt sted at bo og leve – også med en demenssygdom. Den lokale demenshandlingsplan skal bygge på

 • Byrådets vision Broerne begynder her, Strategi for fremtidens velfærd og værdighedspolitikken
 • De politisk prioriterede indsatser for demensvenlig kommune – nutidige som fremtidige
 • Masterplan for boliger til borgere med særlige behov
 • Eksisterende tilbud til demensramte og pårørende
 • Udviklingen i antallet af demensramte i Middelfart Kommune
 • Anbefalingerne i den nationale demenshandlingsplan, samt nyeste viden fra bl.a. Videnscenter for demens

 

En lokal demenshandlingsplan vil ligeledes spille ind i ”Udviklingscenter på demensområdet”, som er et samarbejde imellem fynske kommuner, OK-Fonden og en række uddannelsesinstitutioner. Et samarbejde, Middelfart Kommune forventes at indgå i, og som har til formål at understøtte, at fynske borgere med demens får adgang til den nyeste viden og højeste kvalitet i forhold til et trygt og værdigt liv med demens.

Den lokale demenshandlingsplanen skal udarbejdes i samarbejde med relevante samarbejdspartnere, demensramte og deres pårørende. Processen og udfærdigelsen af demensstrategien vil blive foretaget af en ekstern konsulent.

Under dette og de efterfølgende to dagsordenspunkter deltager Middelfart Kommunes tre demenskoordinatorer og frivillighedskoordinator

Økonomi:

Udarbejdelsen af demenshandlingsplanen afholdes inden for afsatte ramme til udviklingen af demensvenlig kommune i 2017

Høring:

Udarbejdelsen af en lokal demenshandlingsplan understøttes af Ældrerådet

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Paw Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 16. maj 2017 kl. 16:00

Bilag:

96. Beslutning om udmøntning af afsatte ressourcer fra budgetaftalen 2017 og værdighedspuljen
Sagsnr.: 2017-010172
Sagsbehandler: Mette Engleson

Præsentation:

Med afsæt i budgetaftalen 2017-2020 og prioritering af værdighedspuljen, skal Social og Sundhedsudvalget træffe beslutning om, hvilke af nedenstående konkrete initiativer der skal udmøntes.Initiativerne understøtter Middelfart Kommunes ambition om at være demensvenlig kommune.

Forvaltningen foreslår:

Forvaltningen foreslår at Social og Sundhedsudvalget træffer beslutning om igangsætning af konkrete initiativer inden for en afsatte ramme til formålet på 0,8 mio. kr.

Sagsbeskrivelse:

Med vedtagelsen af budget 2017-2020 blev forligsparterne enige om at afsætte 0,5 mio. kr. til udvikling af tilbud, der efterspørges af demensramte og deres pårørende. Det er en forudsætning, at midlerne udmøntes i samarbejde med Ældrerådet.

Social og Sundhedsudvalget har derudover prioriteret midler til demensindsatsen og udviklingen af Middelfart til en demensvenlig kommune via værdighedspuljen på 0,3 mio. kr.

En arbejdsgruppe bestående af tre repræsentanter fra Ældrerådet, Middelfart Kommunes demenskoordinatorer, frivillighedskoordinator og senior & velfærdschef har udarbejdet nedenstående forslag til konkrete initiativer, der er efterspurgt at demensramte og deres pårørende. De tre initiativer fremkom på Tvillingegården d. 1. september 2016, hvor der var indbudt til dialog omkring demensvenlig kommune. De indbudte var demensramte og deres pårørende, boligforeninger, bus- og taxafirmaer, frivillige foreninger mv.

En række ønsker blev drøftet og efterfølgende kondenseret ned til tre konkrete ønsker; en anden form for aflastning end eksisterende målrettet især yngre med demens, et sted at mødes med ligestillede og mulighed for transport til div. tilbud.

Såfremt Social- og sundhedsudvalget beslutter at igangsætter indsatserne, indgår de som en integreret del af den demenshandlingsplan, forvaltningen foreslår udarbejdet.

Initiativ 1 – Et udvidet og fleksibelt døgnaflastningstilbud

Der er ikke fundet grundlag for at etablere et bæredygtigt aflastningstilbud til yngre demensramte, som er anderledes end de eksisterende aflastningstilbud.

I flg. demenskoordinatorerne er der en stor efterspørgsel på gæsteboligen på Rudbækshøj, som er et døgntilbud. Det fungerer ved, at pårørende kan booke et antal overnatninger efter behov.

Grundet nuværende efterspørgsel er det ikke altid muligt at booke gæsteboligen i det ønskede tidsrum, så den ene bolig opleves ikke tilstrækkelig til at være et fleksibelt aflastningstilbud.

I 2016 har der været i alt 200 overnatninger i gæsteboligen. Antallet af overnatninger er færre end bookningerne, idet en række bookninger er annulleret af de pårørende grundet forskellige omstændigheder. Hertil kommer, at der er pårørende der ikke har kunnet få aflastningstilbuddet efter behov og ønske.

Der har tidligere været to gæsteboliger på Rudbæskhøj

Initiativ 1 er genetablering af endnu en gæstebolig på Rudbækshøj. Dette initiativ vil give en større fleksibilitet og mulighed for pårørende at blive aflastet.

Det vurderes, at de to gæsteboliger ikke vil være udlejet hele tiden.

Gæsteboligen etableres i tidligere gæstebolig, som er mindre end de øvrige boliger på Rudbækshøj og dermed identisk med den nuværende gæstebolig. 

Åbning af gæsteboligen vil være afhængig af, hvornår boligen bliver ledig.

Med dette initiativ understøttes især de pårørende i at kunne være hjemme sammen med sin demensramte ægtefælle i så lang tid som muligt. Den demensramte få mulighed for kontinuerligt at komme på gæsteophold på samme adresse. Det giver forudsigelighed, genkendelighed og tryghed.

 

 

2017

2018

2019

2020

Husleje til gæstebolig

39.000

78.000

78.000

78.000

Indskud

17.200

0

0

0

Indkøb af møbler til gæsteboligen

22.000

0

0

0

Personale

100.000

100.000

100.000

100.00

Årlig udgift

178.200

178.000

178.000

178.000

 

Initiativ 2 – en daghøjskole

Dette ønske tager afsæt i, at demensramte tidligt i forløbet ikke har et kommunalt tilbud, men har et behov et sted at mødes og være sammen med ligestillede. Et sted hvor der er mulighed for at dyrke interesser, fællesskab, motion og et afbræk i hverdagen. Et sted som forebygger symptomerne og giver livskvalitet.

Dette tilbud vil også kunne opleves af pårørende som et aflastningstilbud.

Initiativ 2 er etablering af en daghøjskole, hvor demensramte tidligt i deres demenssygdom kan mødes. Der lægges op til at mødes to gange om ugen á 5½ times varighed pr. gang.

Der vil være egenbetaling for forplejning og transport. Maden vil som udgangspunkt blive lavet sammen med daghøjsskolegæsterne.

Transporten bør ses i sammenhæng med initiativ 3, idet denne gruppe vil være en af målgrupperne for initiativ 3.

Daghøjskolen etableres i et samarbejde imellem Middelfart Kommune og frivillige. Daghøjskolen vil have sin base i tidligere halinspektørs bolig i Vestfynshallerne, som kan indrettes efter eget ønske. Ved placering i Vestfynshallerne vil der være mulighed for daghøjskolegæsterne at benytte de motionshold, som er i hallen. Når vejret byder det, så kan daghøjskolen benytte Frihytten.

Daghøjskolen er et supplement til torsdagscafeen og Frihytten ved at tilbyde kulturelle og sociale tilbud. Der vil i Daghøjskolen være et stort fokus på motion, idet motion har vist at forbedre demensramtes funktionsevne, kredsløb, bevægelighed og kondition.

 

 

2017

2018

2019

2020

Personaleudgifter

45.000

170.000

170.000

170.000

Drift og husleje

  6.000

24.000

24.000

24.000

Pulje til div. indkøb

10.000

10.000

10.000

10.000

Årlig udgift

61.000

204.000

204.000

204.000


Initiativ 3 – Kørselsmuligheder for demensramte, der ikke selv kan tage offentlige transportmidler, køre selv, blive kørt af pårørende eller blive visiteret til SBH kørsel

Der findes og udvikles en række tilbud til demensramte, som ikke nødvendigvis ligger i tæt tilknytning til deres bopæl. Det betyder, at de demensramte vil have brug for transport for at kunne benytte disse tilbud.
En række demensramte er grundet deres demens ikke længere i stand til at benytte offentlige transportmidler, køre selv eller på anden måde få transport. De er ikke så hæmmede af deres sygdom, at de kan blive visiteret til SBH kørsel.
Denne gruppe af mennesker er derfor begrænset i deres mulighed for deltagelse og med risiko for social isolation og manglende stimuli/indhold i hverdagen til følge. Samtidig vil det belaste eventuelle pårørende yderligere.

Med dette initiativ udvides SBH kørslen til også at rumme demensramte. Via SBH kørslen bevilliges den enkelte borger i alt 104 ture årligt. Udgiften for den enkelte borger er et årligt abonnement på 455 kr. i 2017. Derudover betaler borgeren et beløb pr. tur, minimum 25 kr. og max 100 kr. Prisen afhænger af den enkelte turs længde.

I nedenstående tabel ses beregninger på, hvad den kommunale udgift vil være for at udvide SBH kørslen til også at omfatte demensramte. Udgiften er afhængig af, hvor mange bevillinger der gives. Antallet af bevillinger vil afspejles i visitationskriterier til SBH kørsel for demensramte. 

Antal bevillinger

2017

2018

2019

2020

10 bevillinger

115.780

230.156

230.156

230.156

15 bevillinger

173.670

347.340

347.340

347.340

20 bevillinger

231.560

463.120

463.120

463.120

Økonomi:

Økonomien fremgår af de enkelte initiativer

 

Høring:

En arbejdsgruppe bestående af tre ældrerådsrepræsentanter og fagpersoner har udarbejdet ovenstående bud på initiativer. De tre initiativer bygger på input og ønsker fra demensramte, deres pårørende og faglig viden.

Ældrerådet bakker op omkring alle initiativerne.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Paw Nielsen deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 16. maj 2017 kl. 16:00

97. Orientering om udskiftning af Frihytten
Sagsnr.: 2017-010172
Sagsbehandler: Mette Engleson

Præsentation:

Middelfart Kommune har etableret et uvisiteret tilbud for demensramte borgere to gange om ugen i kolonihavehuset Frihytten. Grundet Frihyttens tilstand og muligheden for en endnu større udnyttelse, er der indhentet tilbud om fjerne nuværende hus og erstatte med et nyt og lidt større kolonihavehus.

Forvaltningen foreslår:

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Kolonihavehuset Frihytten er et velbesøgt lille fristed for demensramte, hvis sygdom endnu ikke er så fremskreden, at de har brug for et visiteret tilbud som f.eks. dagcenter.

To gange om ugen i månederne mart til oktober kommer der ca. 5-7 borgere pr. gang og nyder havearbejdet og samværet med hinanden, frivillige og en medarbejder.

Frihytten kan ikke benyttes i vintermånederne, da der ikke er el, vand og varme i Frihytten.

Frihytten er et ældre kolonihavehus, som nu trænger til en større renovering, samt løbende vedligeholdelse.

Derfor vil det nuværende hus blive fjernet og erstattet med et nyt kolonihavehus. Det er muligt at sætte et hus, som er 4 m2 større, og har et Solar Venti SV7, der giver lidt varme i en nulenergiløsning. Det nye kolonihavehus vil blive 20 m2.

Ved opsætning af et nyt og lidt større kolonihavehus vil det være muligt at udvide den tid, hvor Frihytten kan benyttes, og der vil være mulighed for andre grupper af frivillige at benytte huset.

Frihytten i Middelfart Kommune blev kendt, da daværende Sundheds- og ældreministier Sophie Løhde besøgte Frihytten på sin tur rundt i Danmark for at samle ideer og input til den nationale demenshandlingsplan.

Økonomi:

Udgifterne til nyt kolonihavehus afholdes inden for det af Byrådet afsatte beløb til udvikling af konkrete initiativer for 2017.

Fjernelse af nuværende kolonihavehus, indkøb, opsætning og etablering af nyt kolonihavehus koster 136.000 kr. ex. Moms.

Maling af hus koster 15.000 kr. ex. Moms.

Høring:

Ældrerådet bakker op omkring udskiftning af kolonihavehuset.

Beslutning:

Taget til efterretning, dog således at der etableres et noget større kolonihavehus inden for budgetrammen

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 16. maj 2017 kl. 16:00

98. Orientering om reviderede vedtægter for centerråd
Sagsnr.: 2017-010172
Sagsbehandler: Mette Engleson

Præsentation:

Orientering om revidering af vedtægter for centerrådene for Middelfart Kommunes plejehjem.

Forvaltningen foreslår:

Forvaltningen foreslår, at Social og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Vedtægterne for centerrådene er revideret, således de afspejler centerrådenes nuværende virke.

Justeringerne er lavet af repræsentanter fra centerrådene fra Egebo, Gelsted, Fænøsund og Skovgade.

Alle centerråd har efterfølgende haft mulighed for at komme med bemærkninger til de foreslåede justeringer.

De reviderede vedtægter er vedlagt som bilag. Af bilag fremgår hvilke justeringer, der er foretaget.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

De reviderede vedtægter er godkendt på alle centerrådenes generalforsamlinger i perioden januar til marts 2017.

Beslutning:

Taget til efterretning

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 16. maj 2017 kl. 16:00

Bilag:

99. Orientering om evaluering af budgetmodel for plejehjemmene
Sagsnr.: 2017-010172
Sagsbehandler: Mette Engleson

Præsentation:

Der blev i 2016 indført en ny model for udmøntning af budget til plejehjemmene. Med indføringen af ny budgetmodel, blev tidligere faste budgetter til plejehjemmene afløst af et dynamisk budget, der tager afsæt i beboernes akutelle behov.

Modellen har nu været i brug i ca. 1 år, og der er lavet en evaluering af modellen.

Forvaltningen foreslår:

Forvaltningen foreslår, at evaluering af budgetmodellen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

I Middelfart Kommune har der tidligere været 2 typer af plejehjemspladser: almindelige pladser og demenspladser. De særlige demenspladser havde en højere takst end de almindelige plejecenterpladser.

I forbindelse med analysen af boliger på Social- og Sundhedsforvaltningens område fra 2014 blev det besluttet, at der skal ses nærmere på normering og takster på plejehjemspladserne. Analysen viste bl.a. at 2/3 af beboerne på de almindelige plejehjemspladser havde en demensdiagnose eller en adfærd, der er forenelig med en demenssygdom eller en psykiatrisk lidelse. På den baggrund var den hidtidige takstmodel ikke længere hensigtsmæssig og det blev besluttet at udarbejde en ny budgetmodel.

Der blev udarbejdet en ny budgetmodel for plejehjemmene gældende fra 2016. Den nye budgetmodel havde til formål:

 

 • At skabe gennemsigtighed i de ydelser beboerne på plejehjemmene er tildelt
 • At strategien for Fremtidens Velfærd kan ses i den individuelle vurdering af borgerens behov.
 • At anerkende, at det kræver ressourcer at drive aflastningspladser og døgnrehabilitering via en rehabiliterende tilgang.
 • At understøtte økonomistyringen på plejehjemmene
 • At sammensætte plejehjemmenes budgetter ud fra ensartede og sammenlignelige principper. Dermed skabes klare budgetforudsætning og gennemskuelige budgetter. Dette skal resultere i enighed om årsager til udsving i forbrug og hurtig handling på evt. udsving

Med indførelsen af den nye budgetmodel, blev der ikke ændret ved den samlede ramme til plejehjemmene. Der blev udelukkende ændret ved den måde, hvorpå plejehjemmene fik tildelt budget.

Den nye budgetmodel har haft en række konsekvenser for plejehjemmene – kort opridset neden for.

Konsekvenser ved ny budgetmodel

 • Med den nye budgetmodel er der tilført de nødvendige ressourcer til aflastnings- og døgnrehabiliteringspladserne
 • Der er skabt gennemsigtighed i fht. tildelte indsatser til beboerne
 • Alle boliger er som udgangspunkt demensegnede
 • Der er sket en omfordeling af budgetterne således, at nogle plejehjem har fået et større budget, mens andre har fået et mindre

Modellen er som udgangspunkt ressourcekrævende at styre i, idet der er brug for mere dokumentation af de leverede indsatser til beboerne og dialog med myndighedsafdelingen.

Det har betydet, at der på plejehjemmet er kommet mere fokus på indsatser og tid. Det har gjort, at hverdagen opleves rigid fra både leder-, medarbejder- og beboerperspektiv i fht. løsning af opgaver, som ikke fremgår af visitationen.

Modellen har været evalueret i ledergruppen og konklusionen er, at vi forsætter med budgetmodellen med en enkelt tilpasning, som har haft virkning fra 1. januar 2017.

Tilpasningen handler om, at den mindste plejepakke, som kan tildeles en beboer på plejehjem, budgetmæssigt opjusteres - svarende til 27 %. Baggrunden er, at budgettildelingen til denne pakke er så lille, at det kan være svært at sikre tilstedeværelse af medarbejdere, i fald mange beboere har denne pakke. Opjusteringen afholdes inden for den afsatte budgetramme til plejehjemmene.

Samtidig tages drøftelsen af, hvordan vi kan navigere i budgetmodellen således at vi kan minimere nogle af ovenstående konsekvenser.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Beslutning:

Taget til efterretning

Forvaltningen arbejder med en ny model, der er i overensstemmelse med Fælles Sprog III og som tages i brug i løbet af 2018.  

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 16. maj 2017 kl. 16:00

100. Konkurrenceudsættelse af driften af hjælpemiddeldepot
Sagsnr.: 2016-025509
Sagsbehandler: Mette Heidemann

Præsentation:

I forbindelse med budgetforliget for 2017 blev det besluttet, at driften af hjælpemiddeldepotet skulle analyseres og eventuelt udbydes.
Forvaltningen foreslår processen igangsat.

Forvaltningen foreslår:

at Social- og sundhedsudvalget godkender igangsættelse af en analyse af den fremtidige drift af hjælpemiddeldepotet, og
at Social- og sundhedsudvalget i den forbindelse tager stilling til rammerne for analysen

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med forhandlingerne om budget 2017 blev det besluttet, at driften af kommunens hjælpemiddeldepot skulle analyseres og eventuelt udbydes.

På nuværende tidspunkt er der indgået aftale med Trekantområdets Brandvæsen om drift af Middelfart Kommunes hjælpemiddeldepot. Trekantområdets Brandvæsen har en lang række såkaldte sideaktiviteter (dvs. ikke direkte brand- eller redningsopgaver); men det er alene for Middelfart Kommune, at der drives depot.

Den egentlige drift af et hjælpemiddeldepot er en lager- og logistikopgave, som handler om at sikre levering (og efterfølgende afhentning) af de rette hjælpemidler til rette sted på det rigtige tidspunkt.
Driften af hjælpemiddeldepoter varetages på forskellig vis i forskellige kommuner. De fleste hjælpemiddeldepoter drives kommunalt, enten i egen kommune eller fælleskommunalt. Nogle kommuner har udliceret depotdriften til en privat aktør.

For Middelfart Kommune vurderes der umiddelbart at være følgende løsninger:
1. Fortsat drift i regi af Trekantområdets Brandvæsen
2. Drift af depot i samarbejde med en anden kommune/flere andre kommuner
3. Depotdriften overtages af en privat aktør på markedet
4. Depotdriften hjemtages af kommunen.

Prisen for drift af hjælpemiddeldepot i Middelfart Kommune er aldrig blevet afprøvet. Ved en konkurrenceudsættelse vil et afgørende formål netop være at få en samlet markedsvurdering af pris i forhold til kvalitet.

Et egentligt udbud er tids- og udgiftskrævende. Det foreslås derfor jfr. bilag til sagen, at forvaltningen gennemfører en indledende analyse, som kan danne baggrund for en beslutning om, hvorvidt der skal gennemføres et udbud på området.

I den forbindelse er der ønske om en politisk rammesætning af analysen.


Økonomi:

Den nuværende udgift til drift af hjælpemiddeldepot er 2,451 mio. kr. årligt.
På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på depotdriften i 2017.

Høring:

Høring af sagen vil ske på et senere tidspunkt i processen.

Beslutning:

Der igangsættes en kortlægning af området, som forelægges udvalget med henblik på beslutning om den videre proces.

Det samlede budget for driften af hjælpemiddeldepotet ligger under tærskelværdien for EU-udbud, så der vil i givet fald kunne indgås en direkte aftale i stedet for et udbud.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 16. maj 2017 kl. 16:00

Bilag:

101. Status på Frivilligcentrets arbejde
Sagsnr.: 2017-002434
Sagsbehandler: Lis Huge

Præsentation:

Den årlige status og drøftelse af ny samarbejdsaftale med Frivilligcentret.

Forvaltningen foreslår:

- at status tages til efterretning
- at prioriterede indsatser i samarbejdsaftalen drøftes

Sagsbeskrivelse:

Frivilligcentret flyttede fra Bakkehuset til den tidligere Aulby skole den 1/8 - 2016. Her har Frivilligcentret fået bedre kontorer, adgang til mødelokaler og et tættere samarbejde med Sundhedsafdelingen.
Frivilligcentret udvikler løbende sin støtte til de frivillige sociale foreninger, der er nu 50 medlemsforeninger.
Som noget nyt har Frivilligcenter afviklet møder med alle medlemsforeninger, i grupper, og det har givet gensidig inspiration.
Koordinationsgruppen med repræsentanter fra Frivilligcentret bestyrelse og forvaltningen mødes løbende, og arbejder blandt andet på at styrke samarbejdet på tværs af forskellige typer frivilligt arbejde.
Repræsentanter fra Frivilligcentrets bestyrelse indgår i styregruppen for indsatsen "Når jeg bliver gammel".

Der indgås årligt en samarbejdsaftale med Frivilligcentret, som fastlægger rammerne for det kommunale tilskud og de overordnede linjer for Frivilligcentrets arbejde.

Repræsentanter for Frivilligcentret deltager i punktets behandling, de fremlægger en kort status, og der ønskes en dialog og drøftelse af ønsker til kommende samarbejdaftale.

Økonomi:

Frivilligcentret modtaget et årligt tilskud fra kommunen på 400.000 kr og et tilsvarende beløb fra ministeriet.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Frivilligcentret gíver udtryk for stor tilfredshed med at kommunen  og politikerner er tilgængelige. Det opleves som meget positivt, at det frivilige arbejde påskønnes.

Social- og sundhedsudvalget udtrykker stor tilfredshed med Frivilligcentrets indsatser.

Lokalerne i Aulby fungerer fint, og især handicaporganisationerne er glade for lokalernes tilgængelighed. Frivilligcentret giver dog udtryk for, at hvis man skal udvikle det frivillige arbejde og udnytte mulige synergier, bør der etableres et hus i Middelfart.

Frivilligcentret har følgende ønsker til indsatsområder i aftalen for 2017:
- etablering af et frivillighus i Middelfart
- fortsat deltagelse i "når jeg bliver gammel", demensvenlig kommune og andre samskabelsesprojekter med kommunen
- involvering i arbejdet med pårørendeguider
- fokus på ensomhed og flygtninge
- kurser ift. at rekruttere nye frivillige og bestyrelsesmedlemmer til foreningerne

Social- og sundhedsudvalget vil gerne have indarbejdet i samarbejdsaftalen for 2017, at Frivilligcentret og medlemsforeningerne kan spille en aktiv rolle i forbindelse med demensvenlig kommune.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 16. maj 2017 kl. 16:00

Bilag:

LUKKEDE SAGER

102. Orientering fra forvaltningen