Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Social- og Sundhedsudvalget møde den 8. februar 2017

Møde:
Social- og Sundhedsudvalget
Mødetid:
8. februar 2017 kl. 16:00
Tilstede:
Kim Lund
Paw Nielsen
Kaj Johansen
Nicoline Damkjær
Christian Martins Kromann
Ove Andersen
Fraværende:
John Kruse

ÅBNE SAGER

81. Besøg på STU Ejby
Sagsnr.: 2016-000338
Sagsbehandler: Vivi Byrnel

Præsentation:

Udvalgsmødet finder sted på STU, Jernbanevej 21, Ejby og indledes med en præsentation af stedet ved leder Ralf Buch.

Forvaltningen foreslår:

 • Orientering tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Social- og sundhedsforvaltningen har pr. 1. januar 2017 overtaget ansvaret for STU (den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse), der indgår som en afdeling under Voksenservice. Mødet indledes med en præsentation af STU ved leder Ralf Buch.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Fraværende: John Kruse

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 8. februar 2017 kl. 16:00

82. Politiske input til rammeaftalen for 2018
Sagsnr.: 2016-003622
Sagsbehandler: Lasse Roslind

Præsentation:

KKR Syddanmark opfordrer til politiske drøftelser af input til rammeaftalen for 2018, gerne også med et længere tidsperspektiv.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget drøfter politiske input til rammeaftalen for 2018

Sagsbeskrivelse:

Kommunerne og Region Syddanmark bærer ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.
I forbindelse med dette arbejde udarbejdes der hvert år en rammeaftale, som godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Rammeaftalen er kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets redskab til at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale.

Hidtil har de kommunale udvalg ikke været direkte involveret i processen omkring udarbejdelse af rammeaftalen. Flere kommunalpolitiske udvalg har imidlertid givet udtryk for et ønske om, at komme tættere på udformningen af rammeaftalen og få mulighed for at bidrage med forslag til den overordnede langsigtede politisk strategiske retning for rammeaftalerne, dels konkrete temaer til rammeaftalen for 2018.

Derfor er der tilrettelagt en anderledes proces frem mod udarbejdelse af rammeaftalen for 2018:

 • Politiske udvalg i alle kommuner opfordres til lokale drøftelser og sender senest 15. februar 2017 en tilbagemelding til KKR herom.
 • Der afholdes en politisk temadag den 9. marts 2017 (se vedhæftede bilag) for alle kommuners relevante udvalg. På temadagen vil der være politiske oplæg samt drøftelse og prioritering af temaer og indsatser, der skal indgå i rammeaftalen for 2018.
 • På baggrund heraf formuleres i regi af Socialdirektørforum et udkast til ny rammeaftale, som drøftes af kommunaldirektørkredsen og KKR inden den politiske godkendelsesproces.

KKR Syddanmark opfordrer til, at de lokale drøftelser tager udgangspunkt i følgende spørgsmål:

 • Hvad er vigtigt og hvad optager os på den tværkommunale bane indenfor det specialiserede socialområde?
 • Hvad vil vi være kendt for i Syddanmark?
 • Hvad skal vi samarbejde om fremadrettet?
 • Hvilke udviklingstiltag skal rammeaftalen fokusere på?

Rammeaftalen er på nuværende tidspunkt etårig, men der opfordres til også at tænke i længere tidshorisonter, fx 2-4 år.

Forvaltningen kommer med et oplæg til drøftelse på mødet.  

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Handicaprådet drøfter sagen på sit møde i februar 2017.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn-, kultur- og fritidsudvalget den 6. februar 2017
Skoleudvalget  den 7. februar 2017
Social- og sundhedsudvalget den 8. februar 2017

Beslutning Børn-, kultur- og fritidsudvalget den 6. februar 2017:
PÅ baggrund af den politiske drøftelser indstiller Børne-, kultur- og fritidsudvalget, at der i regi af rammeaftalerne fokuseres på forebyggende tiltag, ikke mindst ved overgang fra et specialiseret tilbud til hjemkommune.
En fremtidig rammeaftale kunne med fordel også forholde sig aktivt til børn og unge med selvskade problematikker og spiseforstyrrelser.
Det opfordres, at der satses på øget samarbejde, også under den unge/barnets indlæggelse.

Beslutning Skoleudvalget den 7. februar 2017:
Den politiske drøftelse gav anledning til følgende anbefalinger:
- Rammeaftalen kan med fordel indholde indsatser der forebygger brugens af specialtilbud
- Rammeaftalen kan med fordel sikre et øget samarbejde mellem det specialiserede tilbud og hjemkommunen, også i forbindelse med eventule overgang til alment tilbud eller overgang til ungdomsuddannelse
- Rammeaftalen kunne med fordel forholde sig til visitationskriterier til specialundervisning.

Beslutning:

Drøftet.

Fraværende: John Kruse

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 6. februar 2017 kl. 14:00
Skoleudvalget 7. februar 2017 kl. 15:45
Social- og Sundhedsudvalget 8. februar 2017 kl. 16:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 6. februar 2017 kl. 14:00

PÅ baggrund af den politiske drøftelser indstiller Børne-, kultur- og fritidsudvalget, at der i regi af rammeaftalerne fokuseres på forebyggende tiltag, ikke mindst ved overgang fra et specialiseret tilbud til hjemkommune.

En fremtidig rammeaftale kunne med fordel også forholde sig aktivt til børn og unge med selvskade problematikker og spiseforstyrrelser.

Det opfordres, at der satses på øget samarbejde, også under den unge/barnets indlæggelse.


Skoleudvalget 7. februar 2017 kl. 15:45

Den politiske drøftelse gav anledning til følgende anbefalinger

- Rammeaftalen kan med fordel indholde indsatser der forebygger brugens af specialtilbud
- Rammeaftalen kan med fordel sikre et øget samarbejde mellem det specialiserede tilbud og hjemkommunen, også i forbindelse med eventule overgang til alment tilbud eller overgang til ungdomsuddannelse
- Rammeaftalen kunne med fordel forholde sig til visitationskriterier til specialundervisning.


Bilag:

83. Fordeling af tilskud til Frivilligt Socialt Arbejde, §18 - 1. runde 2017
Sagsnr.: 2016-021698
Sagsbehandler: Vivi Byrnel

Præsentation:

Fordeling af tilskud til Frivilligt Socialt Arbejde (§18) - 1. runde 2017.

Forvaltningen foreslår:

 • At der fordeles midler til Frivilligt Socialt Arbejde

Sagsbeskrivelse:

I følge Lov om Social Service skal Byrådet samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Der skal årligt afsættes et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.

Der er to ansøgningsrunder hvert år i januar og august, og der annonceres i avisen og på kommunens hjemmeside.
Iflg. de godkendte kriterier er ansøgningsrunden i august afhængig af, om der efter 1. ansøgningsrunde stadig er midler til fordeling. Sædvanligvis bør størstedele af §18 midlerne fordeles i ansøgningsrunden i januar.

Der har været stor interesse for at søge midler til frivilligt socialt arbejde, så det er ikke muligt at imødekomme alle ansøgere.
Forslag til fordeling af midlerne forelægges udvalget. I forslaget tages udgangspunkt i kriterierne, som blandt andet vægter, at ansøgere ikke udelukkende baserer deres økonomi på midlerne fra §18. Forslaget  forsøger at imødekomme så mange ansøgere som muligt.

Økonomi:

Der er i budgettet afsat penge til frivilligt socialt arbejde efter §18.
Fordeling fremgår af skema, som foreligger ved mødets start.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt, dog således at der foretages følgende ændringer til forvaltningens indstillinger:
 • Offerrådgivningen bevilges 10.000 kr. med en opfordring til, at organisationen bliver mere aktiv og synlig i alle de fynske kommuner.
 • Ældresagen bevilges 26.000 kr.
 • Der indledes en dialog med fondsbestyrelsen om den fremtidige støtte til Tvillingegården fra 2018.

Alle modtagere af støtte opfordres til at give en tilbagemelding om, hvordan de modtager nye medlemmer.

Fraværende: John Kruse

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 8. februar 2017 kl. 16:00

Bilag:

84. Fordeling af tilskud til aktiviteter for ældre, §79 - 2017
Sagsnr.: 2016-021167
Sagsbehandler: Vivi Byrnel

Præsentation:

Fordeling af midler til aktiviteter for ældre for hele 2017.

Forvaltningen foreslår:

 • At der fordeles til aktiviteter for ældre

Sagsbeskrivelse:

Kommunen kan efter Servicelovens §79 iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Midlerne er især tiltænkt ældre borgere.

Der kan søges om midler efter §79 én gang om året og der annonceres i avisen og på kommunens hjemmeside.

Middelfart Kommune ønsker at fremme aktiviteter, der fremmer sundheden, fremmer de ældres fysiske formåen, forebygger isolation og giver den enkelte ældre borger et værdifuldt livsindhold.

Forslag til fordeling af midlerne fremlægges på mødet. Forslaget omfatter hele det afsatte budget.

Økonomi:

Fordeling fremgår af skema, som foreligger ved mødets start.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt som indstillet, dog med det forbehold, at forvaltningen undersøger om der skulle være fremsendt ansøgninger inden for tidsfristen, som ikke er modtaget.
Hvis det er tilfældet, korrigeres medlemstilskuddet for alle ansøgninger.

Alle modtagere af støtte opfordres til at give en tilbagemelding om, hvordan de modtager nye medlemmer.

Fraværende: John Kruse

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 8. februar 2017 kl. 16:00

Bilag:

LUKKEDE SAGER

85. Mulig etablering af dagtilbud til borgere med multiple handicap i Middelfart
86. Orientering