Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Social- og Sundhedsudvalget møde den 11. januar 2017

Møde:
Social- og Sundhedsudvalget
Mødetid:
11. januar 2017 kl. 15:00
Tilstede:
Paw Nielsen
Kaj Johansen
Ove Andersen
John Kruse
Nicoline Damkjær
Kim Lund
Christian Martins Kromann
Fraværende:

ÅBNE SAGER

75. Udbud vedr. levering af personlig hjælp og praktisk bistand til borgere i eget hjem
Sagsnr.: 2014-005493
Sagsbehandler: Charlotte Jensen

Præsentation:

Social- og sundhedsudvalget skal tage stilling til, hvorvidt der skal gennemføres et nyt udbud vedr. levering af personlig hjælp og praktisk bistand til borgere i eget hjem i løbet af 2017, eller om den nuværende kontrakt skal forlænges.

Forvaltningen foreslår:

  • At sagen drøftes

Sagsbeskrivelse:

Social- og sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 13. marts 2013 (sag 21) at gennemføre et udbud af opgaven vedr. levering af personlig pleje og praktisk bistand til borgere i eget hjem. Et flertal i udvalget besluttede, at der skulle gennemføres et udbud, således at der kunne indgås kontrakt med to leverandører ud over den kommunale hjemmepleje.

Det var - og er fortsat - forvaltningens vurdering, at det frie valg for borgerne bedst kunne sikres med et begrænset antal private leverandører. 

Der blev gennemført et udbud i juni 2014, og der blev i september 2014 indgået kontrakter med hhv. Kære Pleje og Svane Service med virkning fra 1. januar 2015. Kontrakterne blev indgået for en to-årig periode med mulighed for forlængelse.

Kontrakten med Svane Service blev efter firmaets ønske ophævet den 15. december 2015.
Kontrakten med Kære Pleje er blevet forlænget med foreløbig et år frem til 31. december 2017.

Der er således på nuværende tidspunkt to leverandører af personlig pleje og praktisk bistand i Middelfart Kommune, nemlig Kære Pleje og den kommunale hjemmepleje.
Kære Pleje har i alt 123 borgere og leverer praktisk bistand til 105 borgere og personlig pleje til 28 borgere. Den kommunale hjemmepleje har 812 borgere og leverer praktisk bistand til 512 borgere og personlig pleje til 418 borgere.

Inden 1. februar 2017 skal der tages stilling til, hvorvidt der skal gennemføres et nyt udbud på området, således at der kan indgås kontrakter fra 1. januar 2018.
Alternativt kan kontrakten med Kære Pleje forlænges i yderligere et år ad gangen. Et-årig forlængelse kan jfr. kontrakten maksimalt finde sted tre gange, dvs. frem til 31. december 2020.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Fem medlemmer i udvalget ønsker, at kontrakten med Kære Pleje forlænges med yderligere et år.
Venstres to medlemmer af udvalget ønsker, at der gennemføres et fornyet udbud, gerne med flere leverandører.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 11. januar 2017 kl. 15:00

76. Kvalitetsstandarder gældende i 2017 for Serviceloven § 86 stk. genoptræning og § 86 stk. 2 vedligeholdende træning
Sagsnr.: 2016-024929
Sagsbehandler: Vivi Byrnel

Præsentation:

Godkendelse af kvalitetsstandarder gældende i 2017 for Serviceloven § 86 stk. genoptræning og § 86 stk. 2 vedligeholdende træning.

Forvaltningen foreslår:

  • At kvalitetsstandarderne for 2017 godkendes

Sagsbeskrivelse:

Formålet med kvalitetsstandarder er at beskrive den hjælp, man som borger kan forvente at modtage fra kommunen, indenfor det område, som kvalitetsstandarden omfatter. Kvalitetsstandarder skal medvirke til at sikre, at den kommunale indsats er fastsat ud fra det politisk besluttede serviceniveau. Samtidig foretages der i hver borgersag en konkret og individuel vurdering.

Til områder, hvor der ikke er lovkrav om kvalitetsstandarder, anvendes lovgivningen på området samt Strategien for Fremtidens Velfærd som rettesnor i visitationen.
 
Strategien for Fremtidens Velfærd følger fire spor:
• Vi støtter borgerne i at få alle deres ressourcer i spil
• Vi inddrager borgerne i de kommunale opgaver
• Vi behandler borgerne forskelligt - efter deres individuelle behov 
• Vi har fokus på forebyggelse

Disse fire konkrete spor vil indgå i dialogen med borgeren, når borgeren visiteres.
I alle vores indsatser tager vi dermed udgangspunkt i borgernes eget ansvar for at skabe et godt og meningsfuldt liv.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Alle kvalitetsstandarderne har været i høring hos henholdsvis Ældreråd og Handicapråd.
Handicaprådets og Ældrerådets høringssvar er vedlagt som bilag.

Behandlingsplan:
Social- og sundhedsudvalget den 11. januar 2017
Økonomiudvalget den 30. januar 2017
Byrådet den 6. februar 2017

Beslutning:

Anbefales godkendt.

Der gives en tilbagemelding til Handicaprådet på baggrund af deres høringssvar.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 11. januar 2017 kl. 15:00

Bilag:

77. Oversigt over indsatser og tilbud for borgere med demens og deres pårørende.
Sagsnr.: 2016-027296
Sagsbehandler: Kitt Lysén Pedersen

Præsentation:

I Social- og Sundhedsforvaltningen er der en øget opmærksomhed på at opspore og forebygge demenssygdomme blandt borgerne i Middelfart Kommune. Ligeledes kvalificerer Senior og Velfærd i disse år en række tilbud med henblik på at forbedre vilkårene for borgere med demens og deres pårørende, når sygdommen begrænser den demensramtes psykiske eller fysiske funktionsniveau.

Forvaltningen foreslår:

  • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Som led i arbejdet med Middelfart som demensvenlig kommune har forvaltningen udarbejdet en oversigt over nuværende tilbud til borgere med demens. Oversigten er vedlagt i bilag.

I forlængelse af den nationale handlingsplan for demens, som forventes vedtaget i foråret 2017, vil der blive arbejdet videre med den konkrete udmøntning af Middelfart som demensvenlig kommune.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Sagen genoptages, når den nationale handlingsplan for demens foreligger.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 11. januar 2017 kl. 15:00

Bilag:

78. Orientering om sagsbehandlingsfrister i Social- og sundhedsforvaltningen 2016
Sagsnr.: 2016-027023
Sagsbehandler: Christiane Pape Lehrmann

Præsentation:

Det er aftalt, at der en gang årligt gives en status på overholdelse af de vedtagne sagsbehandlingsfrister på Social- og Sundhedsforvaltningens område. Hermed forelægges en status for 2016 til orientering.

Forvaltningen foreslår:

  • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Senior og Velfærd:

Sagsbehandlingsfristen overholdes i forhold til kropsbårne hjælpemidler.
Der er venteliste  på genbrugshjælpemidler og biler, hvor sagsbehandlingsfristen overskrides markant. 
Der foreligger en plan for nedbringelse af ventelisten, som på nuværende tidspunkt er på 65 sager. Handleplanen gennemgås på udvalgsmødet.
Der er desuden lavet ny organisering pr. 1. januar 2017, hvor ressourcer samles, arbejdsgange forsimples og  forbrug af ressourcer rettes til på forskellige områder. Det betyder  feks. at alle ergoterapeuter samles på Midtpunkt, og at antallet af åbningsdage i servicebutikken ( som i 2017 ændrer navn til Straksservice)  tilrettes behovet, således at der fremover er åbent to (i stedet for fire) dage om ugen, da antallet af gæster ikke har oversteget 10 pr. uge.

Sundhedsområdet:
På genoptræningsområdet har kommunerne forpligtet sig til at igangsætte træning indenfor max 2 uger på sundhedslovsområdet.
Vores samlede ventetid på sundhedslov og servicelovsområdet i 2. halvår af 2016 er 8,87 dage fra henvisningen er modtaget, til borgeren er startet i træningsforløb.

På de forebyggende tilbud er der ikke fastsat rammer, men serviceniveauet er:
- Tilbud om sundhedssamtale indenfor max 2 uger
- Opstart af individuelle indsatser efter en sundhedssamtale inden for max. 14 dage. (f.eks. tilbud om rygestop, motionsvejledning, diabetes forløb m.v.)

Voksenservice:
På myndighedsområdet i Voksenservice er der aktuelt en længere sagsbehandlingstid. Dette skyldes et større organisatorisk oprydningsarbejde og en større arbejdsopgave i at få sager ajourførte og korrekte. Alle sager skal systematisk igennem Voksenudredningsmetoden, og derfor skal samtlige sager revisiteres. Dette sker i tæt samarbejde med Task Force i Socialstyrelsen og Ankestyrelsen i et 18 måneders udviklingsforløb.
Området er tilført flere ressourcer, samt at myndighedsteamet reorganiseres fra 1. januar 2017, således at afdelingen har et større fokus på den rehabiliterende tankegang, flow og systematisk opfølgning i eksisterende sager. Dette skal på sigt forkorte sagsbehandlingstiden.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Der bliver på et efterfølgende møde givet orientering om status på hjælpemiddelområdet.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 11. januar 2017 kl. 15:00

Bilag:

79. Evaluering af de politiske mål for Byrådsperioden 2014-2017
Sagsnr.: 2017-000048
Sagsbehandler: Martin Albertsen

Præsentation:

Udvalgene bedes drøfte den afsluttende evaluering af de politiske mål for 2014-2017.

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalgene drøfter status for egne mål for byrådsperioden 2014-2017

Sagsbeskrivelse:

Byrådet udgav i foråret 2013 en folder, der beskrev politiske resultater og initiativer i byrådsperioden 2009-2013. Siden kom en statusopfølgning med bemærkninger samt en gennemgang af de udfordringer, byrådet så for byrådsperioden 2014-2017.

Statusopfølgningen blev overgivet til det nye byråd, der trådte til i 2014., og har dannet grundlag for de drøftelser og tanker, der ligger til grund for udgivelse af folderen "Politiske mål. Byrådsperioden 2014-2017."
 
Folderen angiver de mål hvert udvalg har opstillet for denne byrådsperiode.

De politiske mål og pejlemærker har til formål at sikre, at Middelfart Kommune udvikler sig i den rigtige retning til glæde for både borgere, virksomheder og alle de, der kommer til kommunen i turismeøjemed.

Økonomiudvalget, Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget, Skoleudvalget, Børn- kultur- og fritidsudvalget, Teknisk Udvalg, Miljø- og energiudvalget samt Social- og sundhedsudvalget gav en afrapportering af deres drøftelser om politiske mål- og udfordringer på byrådsseminariet i 2014. Efterfølgende gav Spildevandsselskabet også en redegørelse på deres generalforsamling i maj 2014. De politiske mål kom derefter til at danne baggrund for visionsprocessen, er mundede ud i Byrådets vision: "Broerne begynder her". På byrådsseminariet i 2016 var der også en drøftelse af opfølgningen på de politiske mål.

Som opfølgning på den samlede proces bedes de politiske udvalg samt spildevandsselskabet foretage en afsluttende evaluering af egne politiske mål.

Da den lokale beredskabskommission er nedlagt, er kompetencen vedr. beredskabsmæssige forhold flyttet til Økonomiudvalget, som bedes forholde sig til denne del af evalueringen.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen

Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 10. januar 2017
Skoleudvalget den 10. januar 2017
Teknisk Udvalg den 10. januar 2017
Social- og Sundhedsudvalget den 11. januar 2017
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11. januar 2017
Økonomiudvalget den 30. januar 2017
Miljø- og Energiudvalget den 8. februar 2017
Byrådet den 6. marts 2017

Beslutning:

Udvalget har drøftet status på de politiske mål.

Der har været arbejdet med de politiske mål, som generelt må konkluderes at være nået.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 10. januar 2017 kl. 13:15
Teknisk Udvalg 10. januar 2017 kl. 14:00
Skoleudvalget 10. januar 2017 kl. 15:45
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. januar 2017 kl. 08:00
Social- og Sundhedsudvalget 11. januar 2017 kl. 15:00
Økonomiudvalget 30. januar 2017 kl. 14:00
Miljø- og Energiudvalget 8. februar 2017 kl. 13:00
Byrådet 6. marts 2017 kl. 17:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 10. januar 2017 kl. 13:15

Udvalget har drøftet status på de politiske mål. De politiske mål der har været sat, har der været arbejdet med, og målene må konkluderes at været nået.

Teknisk Udvalg 10. januar 2017 kl. 14:00

Udvalget har drøftet status på de politiske mål. De politiske mål der har været sat, har der været arbejdet med, og målene må konkluderes at være nået.

Skoleudvalget 10. januar 2017 kl. 15:45

Udvalget har drøftet status på de politiske mål. De politiske mål der har været sat, har der været arbejdet med, og målene må konkluderes at været nået.

Paw Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. januar 2017 kl. 08:00

Der udarbejdes rapport, som fremlægges på mødet i februar

Bilag:

LUKKEDE SAGER

80. Orientering