Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Skoleudvalget møde den 5. december 2017

Møde:
Skoleudvalget
Mødetid:
5. december 2017 kl. 15:00
Tilstede:
Paw Nielsen
Bo Juul Nielsen
Jonathan Roed Kirkedal
Jens Backer Mogensen
Anton C. Petersen
Mikkel Dragmose-Hansen
Nicoline Damkjær
Fraværende:

ÅBNE SAGER

205. Slutevaluering af progressionsmål for Skoleudvalgets indsatsområder 2014-17
Sagsnr.: 2017-020952
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

For at understøtte fokus og udvikling på Skoleudvalgets indsatsomåder, udarbejdede forvaltningen i 2016 progressionsmål for den restenrende del af Byrådsperioden. Der har undervejs været foretaget status og opfølgning. Dette er slutevaluering på indsatsområder og progressionsmål.

Forvaltningen foreslår:

 • At skolernes arbejde med skoleudvalgets indsatsområder godkendes.
 • At slutevaluering af progressionsmålene tages til efteretning. 

Sagsbeskrivelse:

For at understøtte og imødekomme Middelfart Kommunes overordnede politiske visioner og mål, har skoleudvalget peget på tre indsatser de kommende år:
 • Den åbne skole
 • Entreprenørskab og innovation
 • Den internationale dimension

De politiske indsatser samler et ønske om et afsæt, der formulerer retning og rammer, og samtidig giver den enkelte skole mulighed for at virke og udvikle i overensstemmelse med skolens kultur, tradition og lokale forhold.

Skolerne har arbejdet intensivt og er nået lang vej, men for at understøtte fastholdelse, fokus og udvikling udarbejdedes der progressionsmål for den restende del af Byrådsperioden. Disse blev efter en høringsperiode godkendt på Byrådsmøde 3. oktober 2016. 

Progressionsmålene præciserede retning og rammer for indsatserne og samtidig støtte ledelsen af en lokalt forankret udvikling.

I perioden februar, marts og april blev der foretaget opfølgning og status på hver af indsatserne, og allerede der var det tydeligt, at skolernes arbejde gjorde, at progressionsmålene udvalget havde fastsat til fulde ville blive nået.

Der har været mange spændende forløb og samarbejder rundt omkring på kommunens skoler, lige fra samarbejde mellem Nørre Aaby Skole og Middelfart Sparekasse i matematikundervisningen, til gårdbesøg med foredrag og fællesspisning ml. Fj-Harndrup og Anna Trolles Skole, lokal landbrug samt forældre og elever, virksomheders adoption af skoleklasser, til internationale undervisningsforløb på tværs af Europa og meget meget mere.

Alle skoler har således haft fokus på åben skole, entreprenelle og innovatiove tiltag samt internationalisering i undervisningen. Samarbejderne har været både gennem tiltag drevet af skolernes eget initiativ samt tværkommunale initiativer understøttet af Lærings, Kultur og Fritid.

I arbejdet med skoleudvalgets indsatsområder, har skoledagens længde spillet en stor rolle for skolerne. Den længere og mere varieret skoledag har dannet rammerne og givet mulighed for både variation i skoledagen og samtidig at differentiere undervisningen således at alle elever tilgodeses og opnår faglige udvikling og trivsel.

Skolernes arbejde med den åbne skole, innovation og entreprenørskab og internationale dimension  har ikke kun bidraget til elevernes kompetencer til at skabe, udvikle og handle, men også organisere, kommunikere og samarbejde på tværs af landegrænser.

De positive effekter understøttes ligeledes af resultaterne i de nationale målinger, hvor eleverne læring og trivsel i perioden har været øget.

Middelfart Kommunes fokus på elevernes fællesskaber, læring og trivsel har således været med til at sikre en mere hensigtsmæssig skoledag med motivation og fleksibilitet for den enkelte.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 5. december 2017

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 5. december 2017 kl. 15:00

206. Godkendelse af masterplan for FabLab
Sagsnr.: 2017-021078
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Forvaltningen har udarbejdet en masterplan for udviklingen af FabLab på Vestre Skole.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget godkender masterplan for udviklingen af FabLab på Vestre Skole.

Sagsbeskrivelse:

Som følge af forligsaftalen for budget 18 blev der afsæt 1,5 mio. kr. årligt til etablering af drift og rammer som understøtter skolernes arbejde med innovative og entreprenante kompetencer for vores børn i folkeskolen.

Rammesætningen bliver et fabrication laboratory på Vestre Skole. Her skal opbygges et innovationsmiljø med fokus på digitale teknologier og it-didaktisk design.  

Et sådan innovationsmiljø arbejder sig ind i tankerne omkring Middelfart Kommunes 'Digital læring i skolen 2017-2021', hvori der ligger et ønske om at præge den it-pædagogiske og didaktiske udvikling fra til 2021. Heri skal nye teknologier og platforme, være en endnu større del af undervisningen og dermed sætte fokus på 21st centyre skills og digital dannelse.

For at sikre at kvalitetsmæssigt stærk indhold i fablab samt brugen heraf, skal der stort fokus på udarbejdelsen heraf. Derfor har forvaltningen udarbejdet en proces for masterplan. Undervejs i både udvikling af masterplan, proces og udvikling indgår følgende i arbejde:
 • Skolerne herunder PLC
 • Pædagogisk it-styregruppe
 • Skoleudvalget
 • Forvaltningen
 • ForvaltningsMED
 • FabLab@school

Masterplanens 1. del (1. november - 20. december): indeholder følgende:

 • Formålsbeskrivelse
 • Visionsdel for den didaktik, der skal være fremherskende (21st century skills)
 • En beskrivelse af KlimaLab
 • En implementeringsplan
 • En forespørgsel og beskrivelse af hvordan vi evt. kan blive en del af FabLab Fællesskabet (Vejle, Silkeborg og Aarhus), en vurdering af det faglige udbytte for Middelfarts elever og de økonomiske konsekvenser heraf
 • En oversigt over hvad der skal indkøbes
 • En kompetenceudviklingsplan for lærerne
 • En plan for mulige første tiltag
 • En tidsplan

Masterplanen 2. del påbegyndes 1. januar 2018 og forventes afsluttet til april 2018:

 • Igangsættelse af beskrevne aktiviteter jf. del 1
 • Udvikling af fablab

Masterplanen er endelig færdig 1. maj 2018 og arbejdes ind i byggeplanen for Vestre Skole.

Sideløbende udvikles et lille makerspace på Nørre Aaby Bibliotek, hvor vi afprøver forskellige pædagogiske tiltag mellem skolen og Biblioteket. Dette vil være kørende fra april 2018.


Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 5. december 2017

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 5. december 2017 kl. 15:00

207. Evaluering af sampasning i uge 42 2017 - Mere kvalitet i ferietilbud
Sagsnr.: 2017-019852
Sagsbehandler: Aase Nissen

Præsentation:

Uge 42 har for 3. gang været rammen for sampasning mellem daginstitutioner og SFO'er i ferieperioder. Der har efterfølgende været afholdt evalueringsmøde mellem daginstitutions- og SFO-lere og dette er en orientering til udvalget herom.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

I efteråret 2015 blev der nedsat lokale arbejdsgrupper, bestående af repræsentanter fra forældrebestyrelser fra både daginstitutioner og skoler samt medarbejdere og ledere fra dagtilbud og SFO. De havde til opgave at udvikle modeller for et kvalificeret feriepasningstilbud for børn i alderen 0-9 år, hvilket resulterede i sampasning i distrikter i uge 42 2016, uge 7 og uge 42 i 2017.

Målet for sampasningen var følgende:
 • At give børnene et godt og alderssvarende pædagogisk ferietilbud på tværs af huse og SFO ’er i distrikter
 • At optimere anvendelsen af personaleressourcerne
 • At give børnene større sammenhæng i overgange fra et pasningstilbud til et andet

Umiddelbart efter afviklingen af sampasningen er ordningen evalueret af daginstitutions- og SFO-lederne.

Evalueringen kortlagde, at der stadig er gode 'ferieoplevelser' for børn, medarbejdere og forældre. Derudover har man også i flere områder  bemærket, at planlægningen af sampasningen i 2. og 3. omgang er blevet nemmere. Det opleves også, at flere børn fra storegruppen tilmelder sig i ferien, fordi sampasning bliver et attraktivt tilbud - at børnene får kendskab til skolen inden Tidlig SFO. Og endelig bemærkedes det også, at sampasningen styrker samarbejdet på tværs af institutioner og SFO'er.

Der opleves dog stadig enkelte udfordringer bl.a. sammensætning af områder med mange specialbørn (midtby) og derfor arbejder ledere og medarbejdere fortsat på at finde de bedste løsninger.

Fællesnævner blandt evalueringer er stadig forholdet mellem antal tilmeldte børn og antallet faktisk fremmødte. At mange tilmeldte bliver væk, gør det svært for institutionerne at tilpasse bemandingen, men her arbejdes også fortsat på løsninger.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 5. december 2017.
Skoleudvalget den 5. december 2017

Beslutning:

Godkendt som indstillet.


Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 5. december 2017 kl. 13:30
Skoleudvalget 5. december 2017 kl. 15:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 5. december 2017 kl. 13:30

Godkendt som indstillet

Christian Martins Kromann deltog ikke i behandlingen af punktet

208. Evaluering af fælles teknisk service 2. halvår 2017
Sagsnr.: 2017-020232
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Som følge af etablering af fælles teknisk service for dagtilbud og skole, skal ordningen evalueres to gange det første år mhp. at foretage evt. hensigtmæssige justeringer.

Medarbejdere i teknisk service samt daginstitutions- og skoledere har derfor igen evalueret ordningen og denne er resultatet heraf.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget tager evalueringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

I juni 2015 blev det af Byrådet besluttet, at der skulle etableres tre teknisk servicecentre som skulle servicere skoler og dagtilbudsområdet. Der blev igangsat pilotprojekter for at erfaringsopsamle samt undersøge, hvad der har været af lignende modeller i andre kommuner. På baggrund af dette udarbejdede styregruppen og forvaltning en model for fælles teknisk service på dagtilbuds- og skoleområdet.

Den nye organisering trådte i kraft 1. januar 2017 og har således været i gang i 10 måneder. Ift. processen omkring den nye organisering, blev det aftalt der skulle indlægges 2 evalueringer det første år.

Første evaluering blev foretaget i maj 2017 og på trods af, at den blev foretaget tidligt i forløbet, og organiseringen stadig var i sin indkøringsfase, har tilbagemeldingerne været forholdsvis positive. Teknisk servicemedarbejdere oplevede, at de havde indflydelse på og kunne prioritere i de opgaver der skulle udføres, at der var god dialog mellem dem og lederne på deres institutioner/skoler samt god dialog mellem de decentrale ledere og teknisk servicechef omkring tid og organisering.

De decentrale ledere havde en generel opfattelse af at kunne prioritere i opgaver der skulle udføres. Både daginstitutions- og skoleledere oplever god dialog med de servicemedarbejdere der var tilknyttet deres institutioner og der opleves også en god kvalitet i opgaveløsningen.

Evalueringen viser derudover, at der kunne være behov nogle justeringer omkring fordeling af tid mellem institutioner og skoler. Og der vil således i nærværende spørgeskema spørges ind til om justeringer har fundet sted og om disse har fungeret efter intentionen.

Både ledere og teknisk servicemedarbejdere har modtaget et kort spørgeskema som omhandlede opgaveløsningen, samarbejde ift. den nye organisering og evt. udgifter til håndværkere. Umiddelbart efter sommerferien blev der foretaget en medarbejdertrivselsundersøgelse, derfor er trivsel ikke en del af undersøgelsen.

Resultater:
Overordnede set viser evalueringen, at organiseringen generelt fungerer rigtig fint. Men, man er udfordret på tid uanset om man er medarbejder eller leder af en daginstitution eller skole.

De positive resultater viser fortsat, at både medarbejdere og ledere oplever godt samarbejde og god dialog. Lederne synes kvaliteten i opgaveløsningen er god og begge sider oplever mulighed for indflydelse på og prioritering af opgaver.

Dog viser evalueringen også negative aspekter: Medarbejderne angiver, at de har ikke tid nok til opgaven og både medarbejdere og ledere siger at vedligeholdelsesniveauet på institutionerne ikke er godt nok. Derudover opleves fordelingen af timer ml. institutioner som ikke værende hensigtsmæssig, og alle oplever en stigning i håndværkerudgifter, som kunne have været dækket af egne pedeller, havde de haft tiden. 

Fremadrettet:
Det er aftalt at teknisk servicechef, sammen med ledende skoleleder på området, i januar vil tage rundt og besøge alle institutioner og skoler. Her vil bygninger, udearealer, særlige forhold samt snak med institutionsleder og teknisk servicemdarbejder være på dagsordenen. Efterfølgende vil styregruppen mødes sidst i januar, hvorved indtryk fra institutionsbesøg og resultater fra evalueringsskema vil blive drøftet og eventuelle tiltag/ændringer besluttet.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 5. december 2017
Skoleudvalget den 5. december 2017

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Der følges op på ordningen igen medio 2018, herunder også en tilbagemelding på implementering af effektiviseringen.


Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 5. december 2017 kl. 13:30
Skoleudvalget 5. december 2017 kl. 15:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 5. december 2017 kl. 13:30

Godkendt som indstillet


Christian Martins Kromann deltog ikke i behandlingen af punktet

LUKKEDE SAGER