Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Skoleudvalget møde den 7. november 2017

Møde:
Skoleudvalget
Mødetid:
7. november 2017 kl. 15:45
Tilstede:
Jonathan Roed Kirkedal
Jens Backer Mogensen
Paw Nielsen
Nicoline Damkjær
Anton C. Petersen
Bo Juul Nielsen
Mikkel Dragmose-Hansen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

203. Orientering om ændret praksis ift. modtagerklasser
Sagsnr.: 2017-019544
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Forvaltningen har ændret praksis ift. modtagerklasser. Dette er en orientering til udvalget herom.

Forvaltningen foreslår:

  • At Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Da der har været et stort fald i antallet af elever i modtageklasserne har farvaltningen besluttet at ændre praksis ift. modtagerklasserne på Østre Skole.

Der vil derfor ske en omprioritering af dele af ressourcerne fra modtageklasserne til en flyverfunktion, således at ressourcerne i højere grad anvendes der, hvor behovet er størst. Og som det ser ud nu, er det ude på distriktsskolerne.

Vi har allerede ligende erfaringen med dette fra vores mindste 2-sprogselever (0.-2. kl.), som gennem de seneste par år er kommet direkte ud på deres distriksskole. Deres læring af dansk sprog og kultur sker gennem legende læring og dette sker lettere og hurtigere for de mindste 2-sprogselever på deres distrikskole, hvor den almene undervisning i indskolingen primært er båret af tilgangen om legende læring. Disse elever har sideløbende med den almene undervisning modtaget sprogstøtte på distriksskolen.

Ud over det store fald i antallet af elever i modtagerklassen viser vores erfaring også, at segregering af 2-sprogselever fremmer deres integration i det danske samfund. Der er behov for, at disse elever kommer ud i deres distriksskole, med en hverdag i ummiddelbar nærhed af deres klassekammerater og med en hurtig tilvending til den danske skoledag.

Ressourcer og viden fra modtagerklasserne bruges således ude på skolerne, hvor 2-sprogseleverne fortsat vil modtage ekstra sprogundervisning og de øvrige medarbejdere får mulighed for videndeling fra vores dygtige medarbejdere fra modtagerklasserne.

Tilbud om modtagerklasse for elever på 3.-6. klassetrin fortsættes stadig på Østre Skole samt for de ældste elever (7.-9. klasse) på Ungdomsskolen. 

På nuværende tidspunkt 7 elever indskrevet i modtagerklassen på Østre Skole, hvoraf de 6 skal være udsluset inden jul.

På Ungdomsskolen går der i dag 4 elever og pr. 1. januar er tallet 3. 

Sideløbende omprioriteringen af ressourcerne, implementeres den vedtagne effektivisering for 2018 på den centrale funktion. 

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 7. november 2017

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Behandlingsplan

Skoleudvalget 7. november 2017 kl. 15:45

204. 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2017
Sagsnr.: 2017-017883
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Børn, Unge og Fritidsforvaltningen udarbejdet 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2017 på Skoleudvalgets område.

Resultatet af opfølgningen fremgår af denne sagsfremstilling.

Forvaltningen foreslår:

At Skoleudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Budgetopfølgningen viser et samlet mindreforbrug på 1,857 mio. kr. Hele mindreforbruget ligger på den centrale ramme, mens skolerne opfølgninger under et viser, at skolerne leverer et nulresultat på den decentrale ramme.

Det bemærkes, at mindreudgifterne på skoleudvalgets område i al væsentlighed opvejer merudgifterne på BKF-udvalgets område, således der på under et opnås tilnærmelsesvis budgetoverholdelse på forvaltningsområdet.

På det centrale budgetområde er det især værd at hæfte sig ved, at udgiftspresset på kørselsområdet fortsat er en væsentlig budgetmæssig udfordring. Herudover udfordres den centrale ramme af stigende udgifter til specialundervisning og periodemæssige udgiftsforskydninger i projektregnskaberne.

Det er endvidere væsentligt at bemærke, at specialundervisningsudgifterne er opjusteret markant i forhold til seneste budgetopfølgning – bl.a. som følge af ekstraordinært mange visitationer til Skrillingeskolen ved indgangen til skoleåret 2017/2018. Udviklingen har baggrund i, at der er sket en utilsigtet lempelse af den centrale visitationspraksis, som indebærer både en mængdestigning og en takstglidning mod de dyrere takstkategorier på Skrillingeskolen. Forvaltningen er meget bevidst om, at Middelfart Kommune segregerer flere elever til specialundervisningstilbud end det socioøkonomiske udgiftsbehovsindeks umiddelbart tilsiger. Forvaltningen arbejder på en handleplan for specialundervisningsområdet, og herunder på en opstramning af den centrale visitationspraksis, så flere elever bliver inkluderede i børnefællesskaberne på de lokale distriktsskoler.

Udfordringerne håndteres indenfor skoleudvalgets samlede ramme i kraft af mindreforbrug på IT-indkøb, ved reducerede udgifter til grænsekrydsere, mindreudgifter til elevtalsregulering af 0. klasser og tidlig SFO, samt i et vist omfang mindreudgifter til afregning af sygepensionerede statstjenestemænd. Udgiftsudviklingen på specialundervisningsområdet bidrager derudover positivt til skoleområdets samlede resultat. Også mindre afregning af statsbidrag til produktionsskoler og efterskoler bidrager positivt på den centrale ramme. I alt forventes et overskud på 1,8 mio. kr. på den centrale budgetramme.

På skolernes decentrale budgetramme forventes under et budgetoverholdelse. Budgetopfølgningsmøderne har bekræftet, at skolerne gennemgående har godt styr på driften og forventer budgetoverholdelse. Enkelte skoler er udfordrede af personalerelaterede merudgifter, som i overvejende grad har engangskarakter. Der har i forbindelse med denne budgetopfølgning været dialog med de berørte skoler og der er iværksat tiltag, som skal sikre samlet budgetoverholdelse indenfor den decentrale ramme.

Økonomi:

Der forventes ved denne budgetopfølgning en række afvigelser på driften i forhold til det korrigerede budget uden over/underskud. Hovedforklaringen på afvigelserne er: 

  • At der på skoleområdets fællessted realiseres et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Underliggende forventes et merforbrug på projekter, udviklingsopgaver og skolelederløn, mens der modsat er mindreforbrug på IT-indkøb, afregning på grænsekrydsere, elevtalsregulering vedrørende nye 0. klasser, samt i et vist omfang mindreudgifter til afregning på sygepensionerede statstjenestemænd.
  • At der på det centrale budget til SFO forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget bæres først og fremmest af det forhold, at elevtalsreguleringen af tidlig SFO har været mindre end forventet.
  • At elevbefordringsudgifterne ligger 1,0 mio. kr. over det budgetlagte niveau. Merforbruget skyldes først og fremmest, at de forventede besparelser ved samlingen af kørselsopgaverne hos kørselskontoret endnu ikke er realiseret. Merforbruget er dog nedjusteret i forhold til seneste budgetopfølgning, idet effekterne af samlingen af Skrillingeskolens undervisningsaktiviteter på en adresse nu begynder at materialisere sig på udgiftssiden.
  • At udgifterne til specialundervisning vil være 0,7 mio. kr. højere end budgetforudsat. Specialundervisningsudgifterne er opjusteret markant i forhold til seneste budgetopfølgning – bl.a. som følge af ekstraordinært mange visitationer til Skrillingeskolen ved indgangen til skoleåret 2017/2018. Udviklingen har baggrund i, at  der er sket en utilsigtet lempelse af den centrale visitationspraksis, som indebærer både en mængdestigning og en takstglidning mod de dyrere takstkategorier på Skrillingeskolen. Det bør i den forbindelse nævnes, at væksten i segregeringsudgifterne reelt er større end 0,7 mio. kr., idet forvaltningen i forbindelse med budgetlægningen for 2017 havde afsat et centralt budget til uventet tilgang til specialundervisningstilbud. Budgettet var tiltænkt at skulle tilbageføres til skolernes decentrale ramme, såfremt det lykkedes at inkludere eleverne i almenområdet. Forvaltningen er meget bevidst om, at Middelfart Kommune segregerer flere elever til specialundervisningstilbud end det socioøkonomiske udgiftsbehovsindeks umiddelbart tilsiger. Forvaltningen arbejder på en handleplan for specialundervisningsområdet og herunder på en opstramning af den centrale visitationspraksis, så flere elever bliver inkluderede i børnefællesskaberne på de lokale distriktsskoler.
  • At der herudover forventes mindreudgifter på 0,6 mio. kr. til statsbidragspligtige uddannelser. Størsteparten af afvigelsen har baggrund i mertilgang til efterskolerne.
  • At der forventes mindreudgifter på produktionsskoler på 0,6 mio. kr. Afvigelsen skyldes både mængdenedgang og ændret elevsammensætning.
  • At der pr. opfølgningsdatoen tegner sig et samlet nulresultat på skolernes decentrale budgetramme. Budgetopfølgningsmøderne har bekræftet, at skolerne gennemgående har godt styr på driften og forventer budgetoverholdelse. Enkelte skoler er udfordrede af personalerelaterede merudgifter, som i overvejende grad har engangskarakter. Der har i forbindelse med denne budgetopfølgning været dialog med de berørte skoler og der er iværksat tiltag, som skal sikre samlet budgetoverholdelse indenfor den decentrale ramme.

Det korrigerede budget til anlæg udgør 31,1 mio. kr. ekskl. overførte over-/underskud fra tidligere år.

Ved 4. budgetopfølgning forventes et samlet mindreforbrug på 5,4 mio. kr. uden overførte anlægsmidler. Hele afvigelsen vedrører periodeforskydninger indenfor den samlede anlægsperiode, dvs. den samlede projektøkonomi forventes overholdt.

 

Høring:

Ingen høring af ældrerådet og handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 7. november 2017
Ingen videre behandling, da Skoleudvalgets budgetopfølgning indgår som en del af kommunens samlede budgetopfølgning, som tilgør Økonomiudvalget ultimo november og Byrådet primo december.  

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Behandlingsplan

Skoleudvalget 7. november 2017 kl. 15:45

Bilag:

LUKKEDE SAGER