Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Skoleudvalget møde den 2. oktober 2017

Møde:
Skoleudvalget
Mødetid:
2. oktober 2017 kl. 15:00
Tilstede:
Paw Nielsen
Nicoline Damkjær
Anton C. Petersen
Bo Juul Nielsen
Jonathan Roed Kirkedal
Jens Backer Mogensen
Mikkel Dragmose-Hansen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

199. Skolesundhedsprofiler
Sagsnr.: 2017-015327
Sagsbehandler: Bettina Hoffmann

Præsentation:

Hvert år gennemføres skolesundhedsprofilerne i 0., 4. og 8. klassetrin på både kommunens folkeskoler og i de private/frie skoler i Middelfart Kommune. Skolesundhedsprofilerne giver de medarbejdere, der arbejder med eleverne, et godt indblik i elevernes sundhed og trivsel samt sundheds- og risikoadfærd. Samtidig er skolesundhedsprofilerne et godt redskab i forhold til forældresamarbejdet i indskolingssamtalen, og giver et godt overblik i forhold til at identificere udfordringer og problematikker for barnet.
Der er udarbejdet en samlet rapport, der giver et samlet billede af 0., 4. og 8. klassetrins besvarelser.

Forvaltningen foreslår:

At rapporten tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Organisering:

Skolesundhedsprofilerne er organiseret i chefgruppen i Børne-, Unge- og Fritidsforvaltningen (BUF) i samarbejde med Sundhedschefen. Sundhedsafdelingen og Familie- og forebyggelsesafdelingen (sundhedstjenesten) står for den daglige drift af skolesundhedsprofilerne. Ved ind- og udskolingssamtalerne i 0. og 8. klasse, har sundhedsplejerskerne ansvaret for besvarelsen af profilerne på individniveau (i 0. klasse i samarbejde med forældrene), mens det på 4. klassetrin er skolerne, der har ansvaret for elevernes besvarelser på klasseniveau. Det er skolerne, som er ansvarlige for, at der sker de nødvendige handlinger i forhold til skolesundhedsprofilernes resultater.

Årlig rapport:

Der udarbejdes hvert år en samlet kommunerapport for de 11 folkeskoler og 4 private/frie skoler. For at fokusere opmærksomhed og indsatser, har chefgruppen i BUF sammen med sundhedschefen besluttet at fokusere særligt på mental sundhed og fysisk aktivitet. De to områder er valgt med baggrund i et sammenfald af udviklingstendenser og målsætninger på hhv. børne- og ungeområdet og social og sundhedsområdet. Til at belyse de ovenstående områder er der udvalgt 8 spørgsmål fra spørgeskemaet.  

 Overordnet viser rapporten:

-          En flot besvarelsesprocent, primært i 0. og 8. klasse, hvor sundhedsplejersken anvender redskabet i forbindelse med ind- og udskolingssamtaler.

-          At eleverne på mange områder ligner landsgennemsnit eller er lidt bedre/sundere (landsgennemsnit er i dette tilfælde de 56 kommuner, der anvender skolesundhedsprofiler).

-          At størstedelen af eleverne trives, både i skolen og hjemme

-          At antallet af skilsmisseramte børn stiger i takt med deres alder (flere skilsmisseramte i 8. klasse end i 0. klasse)

-          At der er færre elever, der er startet med at ryge i første halvår af 8. klassetrin, end for 4 år siden

-          At flere elever end tidligere har prøvet eller bruger snus på 8. klassetrin  

 Effektmål – mental sundhed:

Mental sundhed og trivsel er en forudsætning for, at elever kan lære og tilegne sig viden i skolen. Fra undersøgelser ved vi, at der ses en tendens til, at flere elever mistrives end tidligere. 
I skolesundhedsprofilen spørges eleverne til emner som venskaber, ensomhed og mobning. Generelt ligner tallene fra Middelfart landsgennemsnittet.

-          Man kan i skolesundhedsprofilerne se, at der er størst udfordringer med den mentale sundhed på 4. klassetrin, hvor flere elever end sidste år, og flere end på landsplan, føler sig mobbet, både direkte og via sociale medier. Hvor det på 0. og 8. klassetrin er sundhedsplejersken, som følger op på besvarelsen med en individuel samtale, er det skolens ansvar på 4. klassetrin at handle på resultaterne, som fremkommer på klasseniveau.

 -          Andelen af børn, der har mindst én ven, er sammenligneligt med landsplan. Det er ikke alle børn, der har mindst en ven. 5 elever på 4. klassetrin har hverken en ven eller en voksenven. På 8. klassetrin er der 1 elev, der hverken har en ven eller en voksenven.

-          Andelen af elever i 4. klasse, der føler sig ensomme, svarer til landsplan. På 8. klassetrin er der færre elever, der er ensomme, end på landsplan.

-          Mobning: Andelen, der mobbes/drilles, er højst på 4. klassetrin, hvor 21 % af eleverne angiver at blive drillet/mobbet i forskellig grad. I 0. klasse er dette tal 12 % og i 8. klasse 9 %.  Målsætningen er, at færre børn skal føle sig mobbet, end på landsplan. Målsætningen opfyldes.

-          Ensomhed: Ca. 20 % af eleverne angiver at føle sig ensomme. Det svarer til landsplan i 4. klasse, og er mindre end på landsplan. Kønsopdelt ses, at pigerne i højere grad angiver at være ensomme.

 Effektmål – fysisk aktivitet

-          De helbredsmæssige gevinster ved fysisk aktivitet er mange og veldokumenterede. Flere studier viser desuden, at der er positive konsekvenser af fysisk aktivitet for læring og også for en række psykosociale faktorer, fx generel trivsel. Derfor er det positivt, at eleverne i høj grad er tilfredse med udendørs faciliteter. Der ses et forbedringspotentiale i forhold til tilfredshed med indendørs faciliteter.

-     Lidt færre elever transporterer sig selvstændigt til skole end sidste år. Det vurderes, at det primært er elever, der har langt til skole, der bliver kørt.
 

Handlinger:

Skolerne opfordres til at igangsætte handlinger, der giver mening lokalt ift. den viden, der opnås via skolesundhedsprofilerne. Skolerne har i den forbindelse mulighed for at hente hjælp/viden fra f.eks. skolesundhedsplejerskerne eller ved kommunens hygiejnekonsulent. Derudover har skolesundhed.dk oprettet et link på hjemmesiden, hvor skolerne kan hente inspiration til interventioner, f.eks. ved Kræftens Bekæmpelse (i forbindelse med rygeforebyggelse) eller www.robusthed.dk , der giver redskaber til at øge den mentale trivsel.

Sundhedsplejen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at oprette gruppetilbud til elever, hvis forældre bliver skilt. Sundhedsplejen ser i øjeblikket en del af disse elever individuelt, og det vurderes, at et gruppetilbud vil mindske elevernes følelse af at være alene med sorgen, og derigennem skabe et fællesskab.

Økonomi:

Fra 1/1 2018 skal deltagerkommunerne betale for at anvende skolesundhed.dk. I 2018 betales halv pris. Det fulde beløb skal betales årligt fra 1/1 2019. For Middelfart Kommune bliver udgiften i 2018  21.000,-. Beløbet stiger i 2019 til 42.000. Udgiften deles ligeligt mellem Skoleafdelingen, Familie- og Forebyggelsesafdelingen og Sundhedsafdelingen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling:
Skoleudvalget 3/10 2017
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget 3/10 2017
Social- og Sundhedsudvalget 11/10 2017

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Paw Nielsen og Bo  Juul Nielsen  deltog ikke i behandlingen af punktet

Behandlingsplan

Skoleudvalget 2. oktober 2017 kl. 15:00
Børn- Kultur og Fritidsudvalget 3. oktober 2017 kl. 13:15
Social- og Sundhedsudvalget 11. oktober 2017 kl. 16:00

Skoleudvalget 2. oktober 2017 kl. 15:00

Godkendt som indstillet.

Paw Nielsen og Bo  Juul Nielsen  deltog ikke i behandlingen af punktet


Bilag:

200. Skolernes ferieplan for 2019/2020 - høringssag
Sagsnr.: 2017-015521
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ferieplaner for skoleåret 2019/2020.

Disse har været sendt i høring ved skolebestyrelser og Med-udvalg.

Indkomne høringssvar samt ferieplan er vedhæftet som bilag i sagsfremstilling.

Forvaltningen foreslår:

  • At Skoleudvalget beslutter en af følgende muligheder:
    1. Skoleåret starter den 12. august 2019 og slutter 26. juni 2020. Der er skolestart efter juleferien den 2. januar 2020.
    2. Skoleåret starter den 8. august 2019 og slutter den 26. juni 2020. Der er skolestart efter juleferien den 6. januar 2020.

Sagsbeskrivelse:

Der skal hvert år vedtages ferieplan for skolerne.

Undervisningsministeriet fastsætter datoen for sommerferiens start i den vejledende ferieplan.
Alle øvrige datofastsættelser er en byrådsbeslutning.

Skoleåret planlægges som udgangspunkt med 200 skoledage, men der kan planlægges med flere eller færre skoledage.

Skoleåret starter 12. august 2019 og slutter 26. juni 2020.

Den detaljeret ferieplan for skoleåret 2019/2020 er vedhæftet sagsfremstilling.

Høringssvar:
Ferieplan blev sendt til udtalelse hos skolebestyrelser og MED-udvalg på skolerne. Der er indkommet følgende høringssvar:

Generelt set, er der ingen kommentarer eller bemærkninger til ferieplanen.

Dog ytrer dele af skolerne, at det er uhensigtsmæssigt med skolestart 2. januar 2020 og forslår derfor 2. og 3. januar 2020 som feriedage.

Der fremsættes således at løsningen herpå kunne være, at enten 1. maj og 5. juni blev konverteret til almindelige skoledage eller, at sommerferien forkortes med tilsvarende 2 dage og dermed starter 8. august i stedet for 12. august 2019.
 
Til forslag vedr. 1. maj og 5. juni kan det svares, at det for det pædagogiske og HK personale overenskomstmæssigt er halve dage og, at det derfor forvaltningsmæssigt er blevet besluttet, at 1. maj er en
lukkedag, når året falder således, at der er to hverdage ml. jul og nytår.

Forslag om at forkorte sommerferien med 2 dage i 2019 og ligge dem til juleferien 2019/20 frembringer ingen videre konsekvenser.

Forvaltningen gør dog opmærksom på, at en sådan beslutning har følgende virkning:
  • Skolestart 8. august 2019 betyder, at sommerferien forkortes til i alt 5 1/2 uge
  • Forlængelse af juleferien 2019/20 kan have en negativ indflydelse på de forældre, der ikke har mulighed for at holde juleferie lige så mange dage som deres børn.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ferieplanen har været sendt i høring hos:
  • Skolebestyrelserne
  • Skolernes MED-udvalg
Høringsperioden varede fra 18. august til og med 1. september 2017.


Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 6. juni 2017.
Skoleudvalget den 2. oktober 2017.


Beslutning Skoleudvalgsmøde 6. juni 2017:
Godkendt som indstillet.

Beslutning:

Ferieplanen er godkendt som følgende:

Skoleåret starter den 12. august 2019 og slutter 26. juni 2020. Der er skolestart efter juleferien den 2. januar 2020.


Paw Nielsen og Bo  Juul Nielsen  deltog ikke i behandlingen af punktet

Behandlingsplan

Skoleudvalget 2. oktober 2017 kl. 15:00

Skoleudvalget 2. oktober 2017 kl. 15:00

Ferieplanen er godkendt som følgende:

Skoleåret starter den 12. august 2019 og slutter 26. juni 2020. Der er skolestart efter juleferien den 2. januar 2020.


Paw Nielsen og Bo  Juul Nielsen  deltog ikke i behandlingen af punktet

Bilag:

2017-015521-3Skolernes ferieplan 2019-2020_endelig.pdf
2017-015521-4MED Høringssvar for skolernes ferieplan 2019-2020 Vestre Skole
2017-015521-5Høringssvar for skolernes ferieplan 2019-2020 Musik-og Ungdomsskolen-10eren.pdf
2017-015521-6SKB Lillebæltskolen høringssvar for skolernes ferieplan 2019-2020.pdf
2017-015521-7Høringssvar for skolernes ferieplan 2019-2020 MED Lillebæltskolen.pdf
2017-015521-8Høringssvar for skolernes ferieplan 2019-2020_Gelsted Børneunivers.pdf
2017-015521-9Høringssvar for skolernes ferieplan 2019-2020 fra Fj Ha.pdf
2017-015521-13Høringssvar for skolernes ferieplan 2019-2020 Vestre Skole SKB
2017-015521-14Høringssvar vedr. skolernes ferieplan 2019-2020 fra bestyrelsen ved Nr.Aaby Skole.docx
2017-015521-15Høringssvar vedr. skolernes ferieplan 2019-2020 fra MED-udvalget ved Nr.Aaby Skole.docx
2017-015521-16Høringssvar ferieplan 2019-2020 Hyllehøjskolens skolebestyrelse.docx
2017-015521-17Høringssvar ferieplan 2019-2020 Hyllehøjskolens MEDudvalg.docx
2017-015521-18Ferieplan - SB Østre Skole.pdf
2017-015521-19Ferieplan - MED Østre Skole.pdf
2017-015521-20Høringssvar for skolernes ferieplan 2019-2020 Skrillingeskolens MED-udvalg og Skolebestyrelse.
2017-015521-21Skolernes ferieplan 2019-2020 - høringssvar fra skolebestyrelsen på Strib Skole.pdf
2017-015521-22Skolernes ferieplan 2019-2020 - høringssvar fra MED-udvalget på Strib Skole.pdf
2017-015521-23Høringssvar for skolernes ferieplan 2019-2020, Ejby Skole.docx
2017-015521-24Høringssvar vedr skolernes ferieplan 2019-2020 fra MED-udvalget ved Båring Børneunivers.docx
2017-015521-25Høringssvar vedr. skolernes ferieplan 2019-2020 fra Fællesbestyrelsen ved Båring Børneunivers.docx
201. Orientering om afholdelse af Åben Skole 2017
Sagsnr.: 2017-015497
Sagsbehandler: Nana Rask Guldfeldt

Præsentation:

Alle Folkeskoler i Middelfart Kommune afholder Åben Skole arrangement torsdag den 9. november 2017.

Forvaltningen foreslår:

At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Åben Skole er en landsdækkende åben-hus-dag for alle skoler i Danmark. Initiativet til Åben Skole kommer oprindeligt fra Dansk Friskoleforening.

Formålet er fortsat at åbne dørene til landets skoler, så alle kan få et indtryk af mangfoldigheden i den danske grundskole. Ikke to skoler er ens.

På landsplan afholdes Åben Skole dagen den første torsdag i november, det vil i år sige torsdag den 2. november. Grundet Skolelederforeningens årstræf samme dato er det besluttet, at åben-hus-dagen i Middelfart Kommune i år afholdes torsdag den 9. november.

Det er op til den enkelte skole selv at planlægge indholdet på dagen. Nedenstående er eksempler på allerede nu planlagte aktiviteter på dagen.

Hyllehøjskole:
På Hyllehøjskolen åbnes dørene fra morgenstuden. Der er mulighed for at komme og være med til skolens faste morgensang. Derefter er der mulighed for at få rørt sig sammen med elevern i bevægelsesbåndet, inden undervisningen starter i klasserne. Forælre og andre interesserede er velkommen til at gå med i klasserne. I 10-pausen serveres kaffe og te på torvet foran skolens bibliotek.

Lillebæltskolen:
Lillebæltskolen afholder den årlige skolefinale i Edison 2017, hvor alle har mulighed for at kigge forbi og se de forskellige grupper fremlægge deres arbejde med Edisonprojektet.
På Selve dagen vil forskellige hold fra skolens 6. årgang dyste mod hinanden og i løbet af eftermiddagen kåres det hold, som går videre til Kommunefinalen. Arrangementet finder sted fra kl. 15.00 - 16.00.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Paw Nielsen og Bo  Juul Nielsen  deltog ikke i behandlingen af punktet


Behandlingsplan

Skoleudvalget 2. oktober 2017 kl. 15:00

Skoleudvalget 2. oktober 2017 kl. 15:00

Godkendt som indstillet

Paw Nielsen og Bo  Juul Nielsen  deltog ikke i behandlingen af punktet
Bilag:

202. Vedtagelse af revideret styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2017-015655
Sagsbehandler: Nana Rask Guldfeldt

Præsentation:

Som følge af ændringer i den interne takstfinansieringsmodel, oprettelse af den fælles bestyrelse ved 10éren, Ungdomsskolen og Musikskolen samt andre mindre ændringer, er styrelsesvedtægt for Folkeskolerne i Middelfart Kommune og bilag revideret.

Forvaltningen foreslår:

At den reviderede styrelsesvedtægt for folkeskoler i Middelfart Kommune med bilag vedtages i sin helhed med rettelser, som er foretaget på baggrund af høringssvar:

1. Præcisering af at satellitten i Ejby hører under heldagsklasserne på Østre skole.

Sagsbeskrivelse:

Folkeskolerne i Middelfart Kommune styres med baggrund i en Skolestyrelsesvedtægt vedtaget af Byrådet i Middelfart Kommune, jf. Folkeskolelovens § 41:

Kommunalbestyrelsen fastsætter, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

Vedtægten skal indeholde bestemmelser bl.a. om:

Skolebestyrelsens sammensætning.

Udpegning af eventuelt kommunalbestyrelsesmedlem til skolebestyrelsen, jf. § 42, stk. 4.

Fremgangsmåden ved valg af medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen.

Sammensætning af eventuelle fælles rådgivende organer for kommunens skolevæsen.

Stk. 2. Vedtægten skal endvidere indeholde en beskrivelse af eventuelle beføjelser, der er delegeret til skolebestyrelsen i medfør af § 40, stk. 5.
Stk. 3. I et bilag til vedtægten optages de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet vedrørende skolestrukturen m.v.

Nærværende Skolestyrelsesvedtægt er revideret med ændringer gældende fra 1. december 2017.

Der er foretaget ændringer i følgende afsnit:

§1, stk. 1, c): Harmonisering af bestyrelsernes sammensætning i de 3 børneuniverser

§1, stk. 1, d): Sammensætningen af den fælles bestyrelse for 10éren, Ungdomsskolen og Musikskolen er

§1, stk. 2: Præcisering af, hvad forskudt valg betyder.

§2, stk. 1: Ændring af bestemmelserne for afholdelse af dialogmøder således, at der ikke på forhånd er fastlagt et antal møder, men at de afholdes hvor det er formålstjenesteligt.

Derudover er der foretaget ændringer i bilaget. De væsentligste ændringer i bilag 1:

Tilføjelse af specialtilbud på Strib skole og Ungdomsskolen

Præcisering af beslutningskompetence ved anden skoleplacering end distriktsskolen.

Bestemmelser om klassedannelse til 10. klasse

Tilføjelse af kommunale specialtilbud og beskrivelse heraf

Præcisering af indholdet i modtagelsesklasserne i kommunen

Under SFO er tilføjet, at ”elever efter 3. klasse kan visiteres til SFO af pædagogiske årsager.

Fjernelse af lukkedage for SFO med henvisning til kommunens hjemmeside

Afsnittet om budgettildeling til differentieret undervisning og specialundervisning (bilag 2) er ændret. De overordnede konsekvenser af ændringerne er:

Folkeskolerne i Middelfart Kommune tildeles et budget til differentieret undervisning og specialundervisning. Specialundervisningsbudgettet anvendes af den enkelte skole til køb af pladser i de tilbud, der er omfattet af den interne takstafregning.

Det er distriktsskolelederen, der har visitationskompetencen, når en elev segregeres til et internt afregnet takstfinansieret tilbud. Skolerne betaler den fulde takst til elever, der visiteres til de interne takstfinansierede tilbud.

Skolerne tildeles et fast budget for et finansår ad gangen på baggrund af de faktiske elevindskrivninger pr. 5. september i kalenderåret forud for budgetåret. Dvs. der foretages ikke elevtalsbestemt efterregulering i løbet af budgetåret.

Styrelsesvedtægten og bilagsteksten er i den reviderede udgave tilpasset og afkortet således, at der er overensstemmelse mellem vedtægtens indhold og de ændringer der er sket, bl.a. i forbindelse med ressourcetildeling til skolerne, udvidelse af specialtilbud og oprettelse af den fælles bestyrelse.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Den revideret styrelsesvedtægt har været i høring hos:

Skolebestyrelserne
Skolernes MED-udvalg
Fælleselevrådet

Høringsperioden løb fra den 18. august til den 1. september 2017.
Forvaltningen har modtaget 22 høringssvar.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 3. oktober 2017 
Økonomiudvalget den 30. oktober 2017
Byrådet den 6. november 2017

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Paw Nielsen og Bo  Juul Nielsen  deltog ikke i behandlingen af punktet

Behandlingsplan

Skoleudvalget 2. oktober 2017 kl. 15:00
Økonomiudvalget 30. oktober 2017 kl. 14:00
Byrådet 6. november 2017 kl. 17:00

Skoleudvalget 2. oktober 2017 kl. 15:00

Godkendt som indstillet

Paw Nielsen og Bo  Juul Nielsen  deltog ikke i behandlingen af punktet


Bilag:

2017-008828-4Styrelsesvedtægt for Folkeskoler i Middelfart Kommune (revideret 2017).DOCX
2017-008828-5Bilag til Styrelsesvedtægt for Folkeskoler i Middelfart Kommune (revideret 2017.DOCX
2017-015655-3Høringsskabelon for ændring af styrelsesvedtægt Folkeskolen 2017.docx
2017-015655-4MED Høringssvar for ændring af styrelsesvedtægt Folkeskolen 2017.pdf
2017-015655-5Høringssvar Musik-og Ungdomsskolen& 10eren for ændring af styrelsesvedtægt Folkeskolen 2017.pdf
2017-015655-62017-015395-14 Høringsskabelon for ændring af styrelsesvedtægt Folkeskolen 2017 MED Lillebæltskolen.pdf
2017-015655-6SKB Lillebæltskolen 2017-011954-23 Høringsskabelon for ændring af styrelsesvedtægt Folkeskolen 2017 .pdf
2017-015655-7Høringsskabelon for ændring af styrelsesvedtægt Folkeskolen 2017.pdf
2017-015655-8Høringssvar for ændring af styrelsesvedtægt Folkeskolen 2017 fra fællesbestyrelse og MED-udvalget Gelsted Børneunivers.pdf
2017-015655-9Høringsskabelon for ændring af styrelsesvedtægt Folkeskolen 2017 Fj Ha.pdf
2017-015655-10Høringssvar for ændring af styrelsesvedtægt Folkeskolen 2017, Ejby Skole.docx
2017-015655-11Høringsskabelon for ændring af styrelsesvedtægt Folkeskolen 2017.docx
2017-015655-12Høringsskabelon for ændring af styrelsesvedtægt Folkeskolen 2017 _Anna Trolles Skole_1.sep.docx
2017-015655-13Styrelsesvedtægt - SB Østre Skole.pdf
2017-015655-13Styrelsesvedtægt - MED Østre Skole.pdf
2017-015655-14Høringssvar vedr. styrelsesvedtægt fra MED-udvalget ved Nr.Aaby Skole.docx
2017-015655-14Høringssvar vedr. styrelsesvedtægt -best. Nr.Aaby Skole.docx
2017-015655-15Høringssvar for ændring af styrelsesvedtægt Folkeskolen 2017 SKB.docx
2017-015655-16Høringsskabelon for ændring af styrelsesvedtægt Folkeskolen 2017.docx
2017-015655-162017-08-29 Høringsskabelon for ændring af styrelsesvedtægt Folkeskolen 2017 (002).docx
2017-015655-17Ændring af styrelsesvedtægt Folkeskolen 2017 - høringssvar fra MED-udvalget på Strib Skole.pdf
2017-015655-17Høringssvar for ændring af styrelsesvedtægt Folkeskolen 2017 fra skolebestyrelsen på Strib Skole.pdf
2017-015655-18Høringssvarfor ændring af styrelsesvedtægt Folkeskolen 2017 fra fællesbestyrelsen ved Båring Børneunivers.docx
2017-015655-18Høringssvar vedr. styrelsesvedtægt fra MED-udvalget ved Båring Børneunivers.docx

LUKKEDE SAGER