Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Skoleudvalget møde den 15. august 2017

Møde:
Skoleudvalget
Mødetid:
15. august 2017 kl. 15:45
Tilstede:
Mikkel Dragmose-Hansen
Johannes Lundsfryd Jensen
Bo Juul Nielsen
Nicoline Damkjær
Anton C. Petersen
Jonathan Roed Kirkedal
Paw Nielsen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

190. Politiske mål for byrådsperioden 2014-2017
Sagsnr.: 2017-011414
Sagsbehandler: Martin Albertsen

Præsentation:

De politiske udvalg skal drøfte anbefalinger til det kommende Byråd for det videre politiske arbejde.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalgene drøfter hvilke anbefalinger, de vil komme med til det kommende Byråd og de kommende udvalg

Sagsbeskrivelse:

Byrådet udgav i foråret 2013 en folder, der beskrev politiske resultater og initiativer i byrådsperioden 2009-2013. Siden kom en statusopfølgning med bemærkninger samt en gennemgang af de udfordringer, Byrådet så for byrådsperioden 2014-2017.

Statusopfølgningen blev overgivet til det nye Byråd, der trådte til i 2014., og har dannet grundlag for de drøftelser og tanker, der ligger til grund for udgivelse af folderen "Politiske mål. Byrådsperioden 2014-2017."
 
Folderen angiver de mål, hvert udvalg har opstillet for denne byrådsperiode.

De politiske mål og pejlemærker har til formål at sikre, at Middelfart Kommune udvikler sig i den rigtige retning til glæde for både borgere, virksomheder og alle de, der kommer til kommunen i turismeøjemed.

De har været til drøftelse i samtlige politiske udvalg og Spildevandsselskabet i 2014 og igen i 2016 og 2017. På byrådsseminariet  i 2017 var der tilligemed en afsluttende evaluering af egne politiske mål, hvor der også var opbakning til den fremlagte status

Endvidere var der opbakning til, at de
politiske udvalg i august 2017 drøfter, hvilke pejlemærker for det videre arbejde, de vil anbefale det kommende Byråd.

Udvalgene bedes derfor drøfte, hvad de i særlig grad vil anbefale det kommende Byråd/de kommende udvalg at arbejde videre med.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen.

Behandlingsplan:
Social- og Sundhedsudvalget den 14. juni 2017
Økonomiudvalget den 19. juni 2017
Miljø- og Energiudvalget den 9. august 2017
Teknisk Udvalg den 15. august 2017
Børn- Kultur og Fritidsudvalget den 15. august 2017
Skoleudvalget den 15. august 2017
Beskæftielses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16. august 2017
Økonomiudvalget den 28. august
Middelfart Spildevand
Byrådet den 4. september 2017

Social- og Sundhedsudvalget den 14. juni 2017
Forvaltningens forslag til anbefalinger til det næste Social- og Sundhedsudvalg blev drøftet. Overskrifterne til de enkelte punkter sendes videre.
Ove Andersen deltog kun delvist i sagens behandling.

Økonomiudvalget den 19. juni 2017
Økonomiudvalget enige om, at der i overleveringen til nyt Byråd anbefales særligt politisk fokus på:

• Erhvervsudvikling og erhvervslokalisering
• Bosætning, boligudbud og tiltrækning af arbejdskraft
• Udvikling af turismeerhvervet
• Interessevaretagelse i forhold til infrastruktur
• Forsat solid økonomisk styring og effektivitet
• Ny teknologi og offensiv udnyttelse af robot-, automatisering og digitalisering
• Kommunens regionale samarbejder i forhold til især Trekantområdet

Beslutning:

Forvaltningens forslag til anbefalinger blev drøftet og godkendt med følgende tilføjelser
 - fortsat fokus på kompetenceudvikling, sundhed og bevægelse, Grøn vækst og forældreinddragelse.


Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 14. juni 2017 kl. 16:00
Økonomiudvalget 19. juni 2017 kl. 14:00
Miljø- og Energiudvalget 9. august 2017 kl. 13:00
Børn- Kultur og Fritidsudvalget 15. august 2017 kl. 13:15
Teknisk Udvalg 15. august 2017 kl. 14:00
Skoleudvalget 15. august 2017 kl. 15:45
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 16. august 2017 kl. 08:00
Økonomiudvalget 28. august 2017 kl. 14:00
Byrådet 4. september 2017 kl. 17:00

Social- og Sundhedsudvalget 14. juni 2017 kl. 16:00

Forvaltningens forslag til anbefalinger til det næste social- og sundhedsudvalg blev drøftet. Overskrifterne til de enkelte punkter sendes videre.

Ove Andersen deltog kun delvist i sagens behandling.

Økonomiudvalget 19. juni 2017 kl. 14:00

Økonomiudvalget enige om, at der i overleveringen til nyt Byråd anbefales særligt politisk fokus på:

• Erhvervsudvikling og erhvervslokalisering
• Bosætning, boligudbud og tiltrækning af arbejdskraft
• udvikling af turismeerhvervet
• interessevaretagelse i forhold til infrastruktur
• forsat solid økonomisk styring og effektivitet
• ny teknologi og offensiv udnyttelse af robot-, automatisering og digitalisering
• kommunens regionale samarbejder i forhold til især Trekantområdet


Miljø- og Energiudvalget 9. august 2017 kl. 13:00

Miljø- og Energiudvalget var enige om, at de i overleveringen til nyt Byråd anbefaler særligt politisk fokus på:
 • Miljøsagsbehandling
 • Klimalaborarium
 • Affald- og genbrugsdrift
 • Natur og friluftsliv
 • Vand 
 • Rekreative stier


Afbud: Paw Nielsen

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 15. august 2017 kl. 13:15

Forvaltningens forslag til anbefalinger blev drøftet og godkendt

Bilag:

191. Pædagogiske Læringscentre Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2016-021808
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

En orientering til udvalget om folkeskolernes arbejde med Pædagogiske Læringscentre i Middelfart Kommune.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Efter ændring af Bekendtgørelsen om Folkeskoleloven og skolebibliotekerne blev til pædagogiske læringscentre har skolerne hver især arbejdet med PLC. Der har dog været et ønske om at få beskrevet fælles mål, definition samt en rammesætning for skolernes pædagogiske læringscentre.

I foråret 2017 blev der derfor nedsat en styregruppe repræsenteret af vejledere, skolebibliotekarer, viceskoleledere, skoleledere og forvaltning. Styregruppens formål var at:
 • Definere fælles mål for PLC i Middelfart Kommune.
 • Beskrive en definition af PLC i Middelfart Kommune – herunder hvad det skal kunne og hvilke opgaver det skal løse.
 • Definere rammerne for hver enkelt skoles egen PLC.

På sidste skoleledermøde inden sommerferien vedtog skolederne 3 fælles mål for udvikling af pædagogiske læringscentre på Middelfart Kommunes folkeskoler:

 • Der etableres et team omkring det pædagogiske læringscentre på hver skole, hvis roller og funktion er tydelige og kendte for alle medarbejdere.
 • Med udgangspunkt i skolens udviklingsfokus understøtter det pædagogiske læringscenter planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen på baggrund af Fælles Mål.
 • Forvaltningen understøtter udviklingen af det pædagogiske læringscenter gennem fastsættelse af pejlemærker, styring af rammesætning, facilitering af netværksmøder, opdateret videndeling samt udvikling gennem eksempelvis fondsmidler el. lign.
For at understøtte den enkelte skoles arbejde med at omsætte målene til praksis, har styregruppen vedtaget en definition af det pædagogiske læringscenter, som er gældende frem 2020, hvorefter den revideres:
 • Det pædagogiske læringscenter er en fleksibel organisering af skolens ressourcepersoner og vejledere. I tæt samarbejde understøtter de læringsrelaterede aktiviteter eksempelvis undervisningsforløb, vejledning, kurser og events. 
 • Den enkelte skole definerer sammensætningen af PLC. PLC teamet sammensættes på tværs af fag og kompetencer og understøtter samarbejdet mellem skolens øvrige ressourcepersoner.
 • Grundlaget for vejledningen er Fælles Mål og tager afsæt i de aktuelle udviklingsområder og tilpasses medarbejderne ønsker og behov.  
 • Skolens ledelse går forrest i et kontinuerligt samarbejde med læringscentret og sikrer PLC teamets mulighed for fx videndeling, kompetenceudvikling og opgaveløsning på tværs af fagområder.
 • PLC teamets medlemmer indgår i netværk/partner PLC med naboskolen samt relevante kommunale netværk med henblik på sparring og videndeling på tværs af skolerne.
PLC-Partnerskaber:For at imødekomme, at de enkelte skoler måske ikke har mulighed for samme antal vejlederfunktioner kan indgå i et PLC samt for at sikre medarbejdernes mulighed for sparring om faglige opgaver såvel som vejlederrollen, skal skolerne indgå i PLC-partnerskaber med en anden skole. Partnerskaberne muliggør:

 • Lån/tilkøb af vejlederfunktioner skoler imellem
 • Faglig sparring for medarbejdere på tværs af skoler
 • Sparring ift. vejlederfunktion på tværs af skoler
 • Vejledning på tværs af skoler
Form og indhold af partnerskabet aftales skolerne imellem.

Tidsplan:
Efterår 2017

 • Skolens ledelse udpeger medarbejdere som skal indgå i PLC
 • Skolens ledelse udfylder, i samarbejde med skolens personale, skabelon for organisering af PLC
 • Skolens ledelse udarbejder, i samarbejde med relevante medarbejdere, funktionsbeskrivelse for PLC-medarbejdere og PLC-teamet som helhed
 • PLC-partnerskaber indgåes.

Forår 2018: 

 • Skolens ledelse indarbejder ved planlægning af næstkommende skoleår 18/19 mulighed for fælles forberedelsestid mellem skolens PLC-medarbejdere
 • Det skemalægges at PLC’ere deltager i 4 årlige fælleskommunale PLC-netværksmøder – hvori der inkluderes faglig sparring
 • Muliggør at PLC har fælles forberedelsespladser
 • PLC faneblad på skolens hjemmeside med præsentation af medarbejdere samt beskri-velse af skolens PLC og dets opgaver – se eksempelvis skoler i Kolding.

August 2018:

 • Pædagogiske læringscentrer er i gang.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligte


Behandlingsplan
:
Skoleudvalget den 15. august 2017.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 15. august 2017 kl. 15:45

192. Dagsorden for dialogmøde 28. august
Sagsnr.: 2017-000107
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Der er udarbejdet dagsorden for dialogmøde 28. augsut 2017.

Forvaltningen foreslår:

 • At Skoleudvalget godkender dagsorden for dialogmødet 28. august 2017.

Sagsbeskrivelse:

28. august 2017 er skolebestyrelsesformænd inviteret til dialogmøde med skoleudvalget.

På skolebestyrelsernes foranledning, har 3 skolebestyrelsesformænd mødtes med Chef for Dagtilbud og Skole Grete Berggren, med henblik på at drøfte eventuelle punkter til dagsorden for dialogmødet.

Med udgangspunkt i dette er der udarbejdet følgende dagsorden for mødet:

Dagsorden:
 1. Gennemgang af direktionens forslag til budget 18 i balance herunder udvidelsesønsker
 2. Orientering fra området
  • Status på puljemidler til implementering af skolereformen
  • Kompetencemidler til linjefagsdækning frem mod 2020

 

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligte


Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 15. august 2017.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 15. august 2017 kl. 15:45

Bilag:

193. Resultater af Handleguidens trivselsmåling maj 2017
Sagsnr.: 2017-013967
Sagsbehandler: Nana Rask Guldfeldt

Præsentation:

Resultater af Handleguidens trivselsmåling maj 2017.

Forvaltningen foreslår:

 • At Skoleudvalget tager resultaterne til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Børn og unge tilbringer en stor del af deres dag i dagtilbud eller skole sammen med andre børn. De er optaget af deres relationer til andre børn og unge - og af at være en del af fællesskabet.

Børn og unge har stor betydning for hinandens liv, trivsel og læring. Dagtilbud, skoler og forældre skal sammen skabe læringsmiljøer, der sikre at barnet eller den unge kan klare sig – kan deltage og bidrage – og undgå udstødelse fra de sociale og faglige fællesskaber. Jævnfør et af målene i den nye Folkeskolelov skal børn og unge blive så dygtige, som de kan. I Middelfart Kommune tilføjes, at børn og unge også skal have så gode livsmuligheder som muligt.

Når det handler om at skabe livsmuligheder, er det ikke nok at tage enten et gruppeperspektiv eller et individperspektiv. Begge perspektiver skal være til stede for at skabe betydningsfulde børne- og ungefællesskaber. Middelfart Kommune ønsker at skabe trivsel, læring og udvikling for det enkelte barn og fællesskaber. Det betyder, at arbejdet skal centreres om børnene, de unge og fællesskaberne.

For st sikre børnenes trivsel bedst muligt har Middelfart Kommune udviklet en tværgående Handleguide til brug for personalet, så der så tidligt som muligt tages fat i de udfordringer barnet eller gruppen er i, således at problemerne ikke optrappes. Forældrene inddrages som ligeværdige samarbejdspartnere, således at problemafklaring og fælles tiltag giver mulighed for at ændre på situationen.

Forvaltningen har som en del af Handleguidens procedure foretaget målinger i 2016 og disse fortsætter i 2017. Målingerne er foretaget ud fra 3 kategorier med en række indikatorer indenfor hver kategori:

 • Børn i grøn position: Barnet udvikles og trives.
 • Børn i gul position: Der er områder i forhold til barnets trivsel, som skal undersøges nærmere. Forældrene vil altid blive informeret, og inddraget, når der ses begyndende tegn på, at barnet ikke trives.
 • Børn i rød position: Der er bekymring for barnets trivsel og handling skal iværksættes med det samme. Forældrene vil altid informeret og vil blive indkaldt til et tværfagligt møde for at få afdækket vanskelighederne i sin helhed med udarbejdelse af en fælles handleplan.

Resultaterne fra trivselsmålingerne er fra perioden oktober 2015 frem til maj 2017 for folkeskoler uden specialtilbud og daginstitutioner. Trivselsmålingerne for private daginstitutioner og dagplejen er foretaget fra og med oktober 2016. Der er for skoler med specialtilbuddene indsamlet data ved målingerne i februar og maj 2017 og det er hensigten, at disse målinger fortsætter fremadrettet, således at der også her kan analyseres på udviklingen.
Samlet set vurderes data ud fra målet om, at minimum 85 pct. af børnene er i grøn position, max 10 pct. af børnene er i gul position og max 5 pct. af børnene er i rød position.

Eftersom de enkelte dagtilbud og skoler ikke opfatter indikatorerne helt ens er det ikke ud fra datamaterialet muligt at lave en samlet konklusion, men tallene viser en klar tendens til, at flere børn i både dagtilbud og skole i Middelfart Kommune trives bedre i maj 2017 end det var tilfældet ved første måling i oktober 2015.

På dagtilbudsområdet ses således en positiv stigning for børn i grøn position fra 74 pct. i oktober 2015 til 84 pct. i februar 2017. Dette svare til en samlet stigning på 12,2 pct. Børn i gul position er faldet med 17 pct. i perioden og for børn i rød position ses et fald fra 10 pct. ved første måling til 2 pct. ved sidste måling, svarende til et fald på 80 pct.

I dagplejen er der foretaget målinger fra og med oktober 2016. Ved målingen i maj er den procentvise andel af børn i grøn position på 91,3 pct., 7,2 pct. for børnene i gul position og 1,4 pct. for børnene i rød position. Der er ligeledes foretaget trivselsmåling i de private dagtilbud fra og med oktober 2016. Den seneste måling viser, at 84 pct. af børnene befinder sig i grøn position, 13 pct. i gul position og 3 pct. i rød position. Det er endnu for tidligt at sige noget om udviklingen på de to områder, da det kræver flere målinger

På skoleområdet ses en stigning af børn i grøn position fra 81 pct. til 86 pct. fra første til sidste måling. Både samlet og for institutionerne enkeltvis er der meget små udsving i andelen af børn i rød position. Variationen for de enkelte institutioner sker primært mellem grøn og gul position.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan: 
Skoleudvalget den 15. august 2017.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 15. august 2017 kl. 15:45

Bilag:

194. Ændring i ressourcetildelingen til 0. klasser i skoleåret 2017/2018
Sagsnr.: 2017-013671
Sagsbehandler: Nana Rask Guldfeldt

Præsentation:

Der er sket ændringer i antallet af elever til start i kommende 0. klasse på Strib Skole. Dette medfører en ændring i ressourcetildelingen til 0. klasse i skoleåret 2017/2018.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget godkender at der, som følge af ændringer i antallet af børn i skoledistriktet og på baggrund af gældende lovgivning på området, oprettes en ekstra 0. klasse på Strib Skole for skoleåret 2017/2018.

Sagsbeskrivelse:

Klassedannelsen for kommende 0. klasse i skoleåret 2017/2018 blev besluttet på skoleudvalgsmødet den 10. januar 2017.

Ved klassedannelsen til 0. klasse på Strib Skole, blev der vedtaget et antal på 2 klasser med 28 elever i hver. Alle elever med Strib Skole som distriktsskole. Siden vedtagelsen i januar 2017 er der sket en stigning i antallet af distriktsbørn til kommende 0. klasse. Der er på nuværende tidspunkt indskrevet 29 elever i begge klasser.

Folkeskolelovens bestemmelser om reglerne for klassestørrelse fremgår af § 17: ”Reglerne er, at elevtallet normalt ikke ved skoleårets begyndelse må overstige 28 elever. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal, dog ikke over 30 ved skoleårets begyndelse” (folkeskolelovens § 17, stk. 1).

Med udgangspunkt i kommentarer til paragraffen og behandling af spørgsmålet vedrørende ”i særlige tilfælde”, vurderer forvaltningen ikke, at der i denne sag er belæg for, at dispensere for elev nr. 29 i begge klasser. Vurderingen skal ses i lyset af, at der ikke er tale om en opdeling af eksisterende klasser og at det vil være usandsynligt, at antallet af elever reduceres i løbet af kommende skoleår.

Økonomi:

Skolernes ressourcetildeling består af en grundtildeling, klassetildeling og elevtildeling. Ved dannelse af en ekstra 0. klasse kan der ydes kompensation på klassedannelsesdelen.

Strib Skole modtager derfor 5/12 af en klassetildeling for finansåret 2017, svarende til 139.332 kr.

For finansåret 2018 indgår den ekstra klasse i den nye ressourcetildelingsmodel, som udmeldes i november 2017.

Omkostningerne i forbindelse med oprettelse af en ekstra klasse på Strib Skole, dækkes af centrale midler fra klassedannelsen til skoleåret 2017/2018. Det forventes således ikke ved 3. budgetopfølgning, at have konsekvenser for det samlede resultat på skoleområdet.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 15. august 2017.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 15. august 2017 kl. 15:45

Bilag:

LUKKEDE SAGER