Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Skoleudvalget møde den 6. juni 2017

Møde:
Skoleudvalget
Mødetid:
6. juni 2017 kl. 15:45
Tilstede:
Johannes Lundsfryd Jensen
Bo Juul Nielsen
Anton C. Petersen
Paw Nielsen
Jonathan Roed Kirkedal
Nicoline Damkjær
Mikkel Dragmose-Hansen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

183. Skolernes ferieplan 2019-2020
Sagsnr.: 2017-011419
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ferieplan for skoleåret 2019-20 og Skoleudvalget skal træffe beslutning om at sende disse i høring.

Forvaltningen foreslår:

 • At Skoleudvalget beslutter at sende ferieplanen i høring i perioden 18. august – 1. september 2017.

Sagsbeskrivelse:

Der skal hvert år vedtages ferieplan for skolerne.

Undervisningsministeriet fastsætter datoen for sommerferiens start i den vejledende ferieplan.

Alle øvrige datofastsættelser er en byrådsbeslutning.

Skoleåret planlægges som udgangspunkt med 200 skoledage, men der kan planlægges med flere eller færre skoledage.

Skoleåret starter 12. august 2019 og slutter 26. juni 2020.

Den detaljeret ferieplan for skoleåret 2019/2020 er vedhæftet sagsfremstilling.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ferieplanen sendes i høring hos:
 • Skolebestyrelserne
 • Skolernes MED-udvalg
Høringsperioden varer fra 18. august til og med 1. september 2017.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 6. juni 2017 
Skoleudvalget den 3. oktober 2017 


Beslutning:
Skoleudvalget den 6. juni 2017: Godkendt som indstillet.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Behandlingsplan

Skoleudvalget 6. juni 2017 kl. 15:45
Skoleudvalget 3. oktober 2017 kl. 15:45

Skoleudvalget 6. juni 2017 kl. 15:45

Godkendt som indstillet

Bilag:

184. Orientering om skolebestyrelsernes arbejde som følge af opgaver omkring budgetforlig 2017
Sagsnr.: 2016-021215
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Orientering til udvalget om skolebestyrelsernes videre arbejde med opgaver fremlagt i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2017.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Som følge af resultatet af forliget omkring Budget 17 for Middelfart Kommune, skulle skolebestyrelserne arbejde videre med prioriteringsforslagene mhp. at skabe yderligere rum for udvikling på skolerne.

I den forbindelse har Skoleudvalget og forvaltningen i løbet af 2016/17 indgået i tæt dialog med skolebestyrelserne, for derved at skabe grobund for forankring og videre udvikling af forslagene på de enkelte skoler.

De tre områder der skulle arbejdes med, var som følger:

• Samarbejde om undervisningsforløb og klassedannelse
• Nye tiltag og bedre udnyttelse af ressourcer lokalt og på tværs af skoler
• Bedre planlægning ift. vikardækning (fx ift. kurser mv.)

Skoleudvalg og forvaltning igangsatte på den baggrund en proces, hvor skolebestyrelser blev indbudt til dialogmøde og efterfølgende arbejdsgrupper med deltagelse af skolebestyrelsesformænd, skoleudvalgsmedlem, skoleledere og skolekonsulent. De 3 arbejdsgrupper skulle igennem deres arbejde kvalificere arbejdet yderligere frem mod næste dialogmøde, hvorefter skolebestyrelserne skulle tilbage i egne skolebestyrelser og arbejde videre med lokale tilsnit.

Nedenstående er en opsamling af ideer som skolebestyrelserne planlægger at arbejde videre med:
 • Aktiv brug af muligheden for at søge dispensation til den 29. elev
 • Konkrete ideer til deling af offentlige lokaler på skolerne. Eksempelvis i forbindelse med skolerenovering. En skole har indsendt en konkret ansøgning om, at få samlet folkebiblioteket og skolebiblioteket på skolen.
 • Videreførelse af det eksisterende samarbejde mellem skolerne og forvaltningen om-kring indkøb af digitale læremidler.
 • Oprettelse af en fast arbejdsplads, til AKT-medarbejdere, psykologer, sundhedspleje-sker osv. på en eller flere skoler.
 • Deling af konkrete arbejdsopgaver blandt det administrative personale.
 • Flere skoler er klar til at deltage i projektet/forløbet om syge/fjernundervisning.
 • Konkrete tiltag og initiativer til samarbejde med eksempelvis plejecentre.
 • Planlægning af fælles fagdage mellem flere skoler, herunder fokus på samarbejdet mellem fødeskole og overbygningsskole, således at overbygningsskolen bliver det na-turlige valg.
 • Samaarbejde mellem skolerne i Middelfart by om valgfag.
 • Deling af vejlederfunktion skolerne imellem
 • Initiativ til at oprette et fælles ”katalog” over specielle undervisningsmaterialer, der kan lånes/lejes skolerne imellem.
 • Promovering af den enkelte skole i forhold til muligheden for, at foreninger kan benytte skolens lokaler efter skoletid. Eksempelvis skolens hal eller gymnastiksal.
 • En analyse af undervisningens organisering, som kan danne udgangspunkt for at se på mulighede for en anderledes organisering.
 • Fokus på inddragelse af ekstra frivillige ressourcer. Der søges i første omgang erfarin-ger fra andre.
 • Et større fokus på at inddrage det kommunale kommunikationsteam ved promovering af skolerne
 • Udpegning af IT ”specialister” eksempelvis indenfor pedelområdet.
 • Aftaler mellem skolerne om job-swap/co-teaching
 • Fælles aftaler om foredragsholdere

Udover de ovenstående punkter, ønsker samtlige bestyrelser at arbejdere videre med og ud-vikle forskellige ideer og forslag, som kræver kommunale tiltag og handlinger. Det handler blandt andet om fælles indkøb, dispensation for elev nr. 29, oprettelse af et fælles kommunalt multihus, ændringer i den kommunale skolestruktur mv.

Økonomi:

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 6. juni 2017

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Behandlingsplan

Skoleudvalget 6. juni 2017 kl. 15:45

Skoleudvalget 6. juni 2017 kl. 15:45

Godkendt som indstillet

Bilag:

185. Orientering om evaluering af fælles teknisk service 1. halvår 2017
Sagsnr.: 2017-006355
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Som følge af etablering af fælles teknisk service for dagtilbud og skoler, skulle ordningen evalueres tidligt i forløbet, mhp. at foretage evt. hensigtmæssige justeringer.

Medarbejdere i teknisk service samt daginstitutions- og skoledere har evalueret ordningen og denne er resultatet heraf.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

I juni 2015 blev det af Byrådet besluttet, at der skulle etableres tre teknisk servicecentre som skulle servicere skoler og dagtilbudsområdet. Der blev igangsat pilotprojekter for at erfaringsopsamle samt undersøge, hvad der har været af lignende modeller i andre kommuner. På baggrund af dette udarbejdede styregruppen og forvaltning en model for fælles teknisk service på dagtilbuds- og skoleområdet.

Den nye organisering trådte i kraft 1. januar 2017 og har således været i gang i 5 måneder. Ift. processen omkring den nye organisering, blev det aftalt der skulle indlægges en evaluering forholdsvis tidligt i forløbet.

Grunden herfor er, at evalueringen skal give nogle pejlemærker og tendenser ift. organisering, opgaveløsning, normering osv. Dette ville give et billede af, om organiseringen er på rette vej og om der er behov eventuelle justeringer.

Både ledere og teknisk servicemedarbejdere modtager dette meget korte spørgeskema og omhandler i denne omgang kun selve opgaveløsningen, samarbejde mv. ift. den nye organisering. Efter sommerferien vil der blive foretaget en medarbejdertrivselsundersøgelse, derfor er trivsel ikke en del af denne undersøgelse.

Undersøgelsens resultater:

På trods af, at evalueringen foretages meget tidligt i forløbet, og organiseringen stadig er i sin indkøringsfase, har tilbagemeldingerne været positive.
Teknisk servicemedarbejdere oplever stadig, at de har indflydelse på og kan prioritere i de opgaver der skal udføres. 87% af medarbejder oplever god dialog mellem dem og lederne på deres institutioner/skoler og 70% oplever også, at der er god dialog mellem de decentrale ledere og teknisk servicechef omkring tid og organisering.

De decentrale ledere har en generel opfattelse af at kunne prioritere i opgaver der skal udføres. Både daginstitutions- og skoleledere oplever god dialog (90-100%) med de servicemedarbejdere der er tilknyttet deres institutioner og der opleves også en god kvalitet i opgaveløsningen. 

Enkelte steder viser evalueringen mindre uafklarheder eller andre steder, som kunne give anledning til yderligere spørgsmå. Disse områder tager teknisk servicechef fat i, for at afdække yderligere.

Evalueringen viser derudover, at der kan være behov nogle justeringer omkring fordeling af mellem institutioner og skoler. Den nye organisering har dog fungeret i så forholdsvis kort tid, at styregruppen har besluttet, at lade den nuværende fordeling kører videre over sommerren og først tage endelig stilling til eventuelle justeringer efter næste evaluering i efteråret 2017.  

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 6. juni 2017
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni 2017.


Beslutning:

Skoleudvalget den 6. juni 2017: Godkendt som indstillet.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 6. juni 2017 kl. 15:45
Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. juni 2017 kl. 15:30
Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. juni 2017 kl. 15:30

Skoleudvalget 6. juni 2017 kl. 15:45

Godkendt som indstillet.

186. Digital læring i skolen 2017-2021
Sagsnr.: 2017-005097
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Forvaltningen har udarbejdet en digital handleplan for skoleområdet til udvalget godkendelse, som er erstatning for tidligere IT-strategi.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget godkender handleplanen: Digital læring i skolen 2017-2021.

Sagsbeskrivelse:

Digital læring i skolen 2017-2021 vil understøtte elevernes læring og dannelse således, at alle elever skal blive så dygtige de kan. Frem mod 2021 bliver kendte og helt nye teknologier og platforme en endnu større del af vores fælles hverdag. Den digitale skole skal være åben overfor denne udvikling til gavn for elevers læring og dannelse i et samfund med stadig flere digitale løsninger.

Handleplanen for Digital læring i skolen er udarbejdet i samarbejde mellem skolerne, Pædagogisk IT-styregruppe og Læring, Kultur og Fritid i Middelfart Kommune. Det er en videreførelse af kommunens IT-strategi fra 2012-15 samt erfaringsopsamling og indramning af tilbagemeldinger på dilemmaer drøftet lokalt på skolerne.

Tidligere fokus i IT-strategi var på:
 • Digitale lærermidler
 • IT-infrastruktur
 • Digital kommunikation

Nuværende fokus er på:

 • Pædagogisk merværdi
 • Digital dannelse
 • Valg af løsninger, der i videst mulig omfang, tilgodeser mangfoldighed, tilgange, kompetencer og ressourcer i kommunen og på de enkelte skoler. 
Handleplanen skal sætte retning for arbejdet med digital læring i Middelfart Kommunes skolevæsen. Målet er, at eleverne dannes digitalt, så de kan fungere og handle som aktive medborgere i et stadig mere digitalt samfund. Det digitale læringsmiljø understøtter inkluderende fællesskaber og skal være bidragende til at elevernes udvikling, trivsel, leg og læring optimeres, og at deres livsmuligheder derved styrkes.

Handleplanen for digital læring i skolen, skal løbende tilpasses sådan, at den følger ny forskning og overordnede strategier i kommunen. Derudover udmøntes handleplanen lokalt på de enkelte skoler, og derved sikres, at skolerne arbejder i samme retning. Digital Læring i Skolen er inddelt i 7 fokusområder. Hvert område har vision og mål for, hvordan visionen indfries. Pædagogisk IT-styregruppe udarbejder sammen med skolerne indsatser for at opnå målene.

De 7 fokusområder er som følger:
 • Infrastruktur og udstyr
 • Læring og dannelse
 • Lærermidler
 • Kommunikation og videndeling
 • Kompetenceudvikling
 • Ledelse
 • Det digitale aftryk

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 6. juni 2017

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Behandlingsplan

Skoleudvalget 6. juni 2017 kl. 15:45

Skoleudvalget 6. juni 2017 kl. 15:45

Godkendt som indstillet

Bilag:

187. 2. budgetopfølgning pr. 30.4.2017 for Skoleudvalget
Sagsnr.: 2017-007842
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Børn, Unge og Fritidsforvaltningen udarbejdet 2. budgetopfølgning pr. 30. april 2017 på Skoleudvalgets område.
Resultatet af budgetopfølgningen fremgår af denne sagsfremstilling.

Forvaltningen foreslår:

At Skoleudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Budgetopfølgningen viser et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr., hvoraf den centrale ramme tegner sig for et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., mens der på den decentrale ramme under et er indmeldt et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Økonomi:

Der forventes ved denne budgetopfølgning en række afvigelser på driften i forhold til det korrigerede budget uden over/underskud. Hovedforklaringen på afvigelserne er:   

 • At der på skoleområdets fællessted realiseres et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Underliggende forventes et merforbrug på projekter, skolelederløn og udviklingsopgaver, som bl.a. inddækkes fra mindreforbrug på IT-indkøb, samt reducerede udgifter til afregning af grænsekrydsere og elevtalsregulering vedrørende 0. klasser.    
 • At der på det centrale budget til SFO forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som følge af reducerede udgifter til mellemkommunale afregninger på SFO i andre kommuner. 
 • At elevbefordringsudgifterne ligger 1,1 mio. kr. over det budgetlagte niveau. Merudgiften skyldes dels, at der fortsat vil være kørsel til forlagt undervisning på Skrillingeskolen i første halvår. Derudover vurderes det ikke realistisk, at kørselskontoret kan realisere den budgetforudsatte udgiftsreduktion på elevtransport i 2017.  
 • At udgifterne til specialundervisning vil være 0,9 mio. kr. mindre end budgetforudsat. Mindreudgifterne skyldes en kombination af reduceret tilgang til Skrillingeskolen og reduceret tilgang til eksterne specialundervisningstilbud.  
 • At der herudover forventes mindreudgifter på 0,2 mio. kr. til statsbidragspligtige uddannelser. Herudover forventes mindreudgifter til Produktionsskoler på 0,3 mio. kr. og merudgifter til ungdommens uddannelsesvejledning på 0,1 mio. kr.

Det korrigerede budget til anlæg udgør 26,4 mio. kr. ekskl. overførte over-/underskud fra tidligere år. Ved 2. budgetopfølgning forventes et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. uden overførte anlægsmidler. Hele afvigelsen vedrører periodeforskydninger indenfor den samlede anlægsperiode, dvs. den samlede projektøkonomi forventes overholdt. 

Resultatforventningen er opgjort ekskl. ekstraordinære udgifter til miljøsanering af bygninger, som fremlægges særskilt på et senere tidspunkt.

Høring:

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.
 
Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 6. juni 2017
Ingen videre behandling, da Skoleudvalgets budgetopfølgning indgår som en del af kommunens samlede budgetopfølgning til Økonomiudvalget og Byrådet.


Beslutning:

Godkendt som indstillet

Behandlingsplan

Skoleudvalget 6. juni 2017 kl. 15:45

Skoleudvalget 6. juni 2017 kl. 15:45

Godkendt som indstillet

Bilag:

188. Evaluering af indsatsplan for at fremme fremmødetallet i Junior- og Ungdomsklubber
Sagsnr.: 2016-027260
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

En orientering til udvalget om evaluering af indsatsplan for at fremme fremmødetallet i Junior- og Ungdomsklubber.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

10. januar 2017 godkendte udvalget indsatsplan for at fremme fremmødetallet i junior- og ungdomsklubberne i Middelfart Kommune, med efterfølgende evaluering i juni måned.

Der blev i den forbindelse formuleret en række fokusområder, som danner basis for et udviklingsarbejde på klubområdet i Middelfart Musik- og Ungdomsskole/10’eren.

Middelfart Musik- og Ungdomsskole/10’eren har nu udarbejdet en udviklingsplan for de kommende års arbejde. Planen er udarbejdet gennem samarbejde mellem ledelse, klubkoordinatorer, MED og Musik- og Ungdomsskolen/10’erens bestyrelse. Det er en dynamisk plan, hvor det videre arbejde inkluderer såvel klubmedarbejdere, medarbejdere fra egen organisation og samarbejdspartnere udefra.

Der er fokus på udviklingen af samarbejdet mellem de seks klubtilbud, da hver enkelt klub bringer noget unikt ind i fællesskabet. Fælles for klubberne er dog deres opgave med at organisere og kvalificere børn og unges fritid. Fritiden, som giver barnet og den unge mulighed for ved egen drift og interesse at lege, søge andres selskab og træffe selvstændige valg – og udvikle sig til et nysgerrigt, socialt og dannet menneske. Dette fælles udgangspunkt er centralt – og skal være en rød tråd i arbejdet, der ligger forude.

Tiltag og centrale indsatsområder er indsat i tidsplan og omfatter følgende:
 • Øget medlemstal bl.a. gennem fokus på skolerne – herunder samarbejde og overgange fra SFO til klub.
 • Øget kommunikation til - og dialog med børn, forældre og skolerne.
 • En synlig medspiller i lokalsamfundene.
 • En stærkere samarbejdspartner for folkeskolerne.
 • Skabe det bedst mulige pædagogiske tilbud.

Et eksempel på et af de centrale initiativer er ønsket om at der rekrutteres/uddannes specialiserede medarbejdere, der kan varetage opgaver for forskellige aktører/partnere. En medarbejder kunne f.eks. stå for rollespilsaktiviteter i flere klubber, camps og samtidig stå for at arrangere og afvikle temaforløb i den understøttende undervisning, trivselsarrangementer eller andre projekter i skolerne/Ungdomsskolen – eksempelvis levendegjort historieundervisning eller guide dansklærere i anvendelsen af rollespil i deres undervisning eller til aktiviteter i specialtilbud for børn og unge i særlige skoletilbud.

Derudover skal der skabes overblik over de mange små og store forhold, der har betydning for arbejdet med udvikling af klubområdet i Middelfart Kommune. Målet at generere en række konkrete og operationelle bud på, hvordan det kan gøre det i praksis. Udviklingsplanen og indsatsområder er således inddelt i emner og temaer, for at skabe en samlet plan med en bred opbakning for den videre udvikling af klubbernes individuelle og fælles virke for og med børn og unge på tværs af kommunen.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 6. juni 2017

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Behandlingsplan

Skoleudvalget 6. juni 2017 kl. 15:45

Skoleudvalget 6. juni 2017 kl. 15:45

Godkendt som indstillet

Bilag:

2016-027260-4Indsatsplan.docx
189. Revidering af Styrelsesvedtægt for Folkeskolerne i Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2017-008828
Sagsbehandler: Nana Rask Guldfeldt

Præsentation:

Som følge af ændringer i den interne takstfinansieringsmodel, oprettelse af den fælles bestyrelse ved 10’eren, Ungdomsskolen og Musikskolen samt andre mindre ændringer, er Styrelsesvedtægt for Folkeskolerne i Middelfart Kommune og bilag revideret.

Forvaltningen foreslår:

At den reviderede Styrelsesvedtægt for Folkeskoler i Middelfart Kommune med bilag sendes i høring hos berørte skolebestyrelser, MED-udvalg og Fælleselevrådet, samt i Forvaltnings-MED i Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen.

Sagsbeskrivelse:

Folkeskolerne i Middelfart Kommune styres med baggrund i en Skolestyrelsesvedtægt vedtaget af Byrådet i Middelfart Kommune, jf. Folkeskolelovens § 41:

Kommunalbestyrelsen fastsætter, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

Vedtægten skal indeholde bestemmelser bl.a. om:

Skolebestyrelsens sammensætning.

Udpegning af eventuelt kommunalbestyrelsesmedlem til skolebestyrelsen, jf. § 42, stk. 4.

Fremgangsmåden ved valg af medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen.

Sammensætning af eventuelle fælles rådgivende organer for kommunens skolevæsen.

Stk. 2. Vedtægten skal endvidere indeholde en beskrivelse af eventuelle beføjelser, der er delegeret til skolebestyrelsen i medfør af § 40, stk. 5.
Stk. 3. I et bilag til vedtægten optages de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet vedrørende skolestrukturen m.v.

Nærværende Skolestyrelsesvedtægt er revideret med ændringer gældende fra 1. december 2017.

Der er foretaget ændringer i følgende afsnit:

§1, stk. 1, c): Harmonisering af bestyrelsernes sammensætning i de 3 børneuniverser

§1, stk. 1, d): Sammensætningen af den fælles bestyrelse for 10éren, Ungdomsskolen og Musikskolen er

§1, stk. 2: Præcisering af, hvad forskudt valg betyder.

§2, stk. 1: Ændring af bestemmelserne for afholdelse af dialogmøder således, at der ikke på forhånd er fastlagt et antal møder, men at de afholdes hvor det er formålstjenesteligt.

Derudover er der foretaget ændringer i bilaget. De væsentligste ændringer i bilag 1:

Tilføjelse af specialtilbud på Strib skole og Ungdomsskolen

Præcisering af beslutningskompetence ved anden skoleplacering end distriktsskolen.

Bestemmelser om klassedannelse til 10. klasse

Tilføjelse af kommunale specialtilbud og beskrivelse heraf

Præcisering af indholdet i modtagelsesklasserne i kommunen

Under SFO er tilføjet, at ”elever efter 3. klasse kan visiteres til SFO af pædagogiske årsager.

Fjernelse af lukkedage for SFO med henvisning til kommunens hjemmeside

Afsnittet om budgettildeling til differentieret undervisning og specialundervisning (bilag 2) er ændret. De overordnede konsekvenser af ændringerne er:

Folkeskolerne i Middelfart Kommune tildeles et budget til differentieret undervisning og specialundervisning. Specialundervisningsbudgettet anvendes af den enkelte skole til køb af pladser i de tilbud, der er omfattet af den interne takstafregning.

Det er distriktsskolelederen, der har visitationskompetencen, når en elev segregeres til et internt afregnet takstfinansieret tilbud. Skolerne betaler den fulde takst til elever, der visiteres til de interne takstfinansierede tilbud.

Skolerne tildeles et fast budget for et finansår ad gangen på baggrund af de faktiske elevindskrivninger pr. 5. september i kalenderåret forud for budgetåret. Dvs. der foretages ikke elevtalsbestemt efterregulering i løbet af budgetåret.

Styrelsesvedtægten og bilagsteksten er i den reviderede udgave tilpasset og afkortet således, at der er overensstemmelse mellem vedtægtens indhold og de ændringer der er sket, bl.a. i forbindelse med ressourcetildeling til skolerne, udvidelse af specialtilbud og oprettelse af den fælles bestyrelse.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Indstillingen sendes i høring i:

 • Skolebestyrelser og MED-udvalg
 • Fælleselevrådet
 • Forvaltnings-MED i Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen

Høringsperioden løber fra den 18. august 2017 til og med den 1. september 2017.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 6. juni 2017 
Skoleudvalget den 3. oktober 2017 
Økonomiudvalget den 30. oktober 2017
Byrådet den 6. november 2017

Beslutning:
Skoleudvalget den 6. juni 2017: Godkendt som indstillet.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 6. juni 2017 kl. 15:45
Skoleudvalget 3. oktober 2017 kl. 15:45

Skoleudvalget 6. juni 2017 kl. 15:45

Godkendt som indstillet.

Bilag:

LUKKEDE SAGER