Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Skoleudvalget møde den 9. maj 2017

Møde:
Skoleudvalget
Mødetid:
9. maj 2017 kl. 15:45
Tilstede:
Nicoline Damkjær
Jonathan Roed Kirkedal
Paw Nielsen
Anton C. Petersen
Mikkel Dragmose-Hansen
Johannes Lundsfryd Jensen
Bo Juul Nielsen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

179. 1. budgetopfølgning 2017
Sagsnr.: 2017-007842
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Børn, Unge og Fritidsforvaltningen har udarbejdet 1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2017 på Skoleudvalgets område. Grundet skiftet til nyt økonomisystem behandles 1. budgetopfølgning på fagudvalget en måned senere end normalt.

Forvaltningen foreslår:

  • At Skoleudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Budgetopfølgningen viser et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvoraf den centrale ramme tegner sig for et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., mens der på den decentrale ramme under et forventes budgetoverholdelse. Grundet skift til det nye økonomisystem er budgetopfølgningen på decentralt niveau lavet på et meget overordnet niveau.

Økonomi:

Hovedforklaringerne på afvigelserne på driften i forhold til det korrigerede budget uden over-/underskud er følgende:  

  • At der på skoleområdets fællessted realiseres et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at hovedparten af det ministerielle tilskud til to projekter er udbetalt i 2016, mens hovedparten af projektudgifterne afholdes i 2017. 
  • At der på det centrale budget til SFO forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget skyldes først og fremmest en forsat vækst i mængden af økonomiske fripladser.
  • At elevbefordringsudgifterne ligger 1,4 mio. kr. over det budgetlagte niveau. Merudgiften skyldes dels, at der fortsat vil være kørsel til forlagt undervisning på Skrillingeskolen i første halvår. Derudover vurderes det ikke realistisk, at kørselskontoret kan realisere den budgetforudsatte udgiftsreduktion på elevtransport i 2017.  
  • At størstedelen af ovenstående merudgifter forventes at kunne inddækkes ved mindreudgifter til specialundervisning på kommunale og regionale specialskoler. Således forventes en stam visitationspraksis at kunne medvirke til, at der vil kunne realiseres mindreudgifter til specialundervisning på 1,9 mio. kr. i 2017.  
  • At der herudover forventes mindreudgifter på 0,5 mio. kr. til statsbidragspligtige uddannelser.

Det korrigerede budget til anlæg udgør 26,4 mio. kr. ekskl. overførte over-/underskud fra tidligere år. Ved 1. budgetopfølgning forventes et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. uden overførte anlægsmidler. Hele afvigelsen vedrører periodeforskydninger indenfor den samlede anlægsperiode, dvs. den samlede projektøkonomi forventes overholdt.

Høring:

Ingen.
 
Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 9. maj 2017
Ingen videre behandling da budgetopfølgningen indgår som en del af kommunens samlede budgetopfølgning til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Paw Nielsen deltog ikke i behandling af punktet.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 9. maj 2017 kl. 15:45

Skoleudvalget 9. maj 2017 kl. 15:45

Godkendt som indstillet

Paw Nielsen deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag:

180. Evaluering af udvidet åbningstid for SFO'en i Gelsted Børneunivers
Sagsnr.: 2016-005597
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Skoleudvalget besluttede i maj 2016 en forsøgsvis udvidet åbningstid ved harmoniserer dagtilbud og SFO i Gelsted Børneunivers. 

Dette er herved en evaluering af forsøgsperioden.

Forvaltningen foreslår:

  • At Skoleudvalget godkender forsøgsperiodens afslutning.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen modtog i foråret 2016 en henvendelse fra Fællesbestyrelsen i Gelsted Børneunivers. De havde efter opstart af Tidlig SFO 1. marts fået flere henvendelser fra forældre vedr. det uhensigtsmæssige i, at den udvidet åbningstid kun gælder for daginstitutioner og ikke SFO'er. De anmodedet derfor om udvidelse af det ugentlige timetal hos deres SFO således, at åbningstiden for daginstitution og SFO harmoniseres.

Anmodningen blev godkendt som forsøgsordning og denne skulle evalueres efter 1 år.

Efter Skoleudvalgets godkendelse, besluttede Fællesbestyrelsen alligevel ikke at køre med udvidet åbningstid i SFO'en, da det viste sig at være for omkostningsfuldt for institutionen.

Derfor fandt Fællesbestyrelsen en anden løsning. Løsningen blev, at SFO-barnet passes i børnehaven efter SFO'en lukketid.

En sådan aftale indgås fra gang til gang mellem de enkelte forældre og daginstitutions- og SFO-leder Lisbeth Ringblom. 

Pasningens varrighed i børnehaven er typisk 15 min., og der har været indgået ca. 6 disse aftaler i løbet af forsøgsperioden.

Da Fællesbestyrelsen selv har løst deres udfordring, er der således ingen grund til en fortsat godkendelse af udvidet åbningstid.

Økonomi:

Ingen.

Evt. udgifter til ordningen findes indenfor Gelsted Børneunivers egen økonomiske ramme.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 9. maj 2017

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Paw Nielsen deltog ikke i behandling af punktet.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 9. maj 2017 kl. 15:45

Skoleudvalget 9. maj 2017 kl. 15:45

Godkendt som indstillet

Paw Nielsen deltog ikke i behandling af punktet.

181. Orientering om udtrædelse af Skolebestyrelse på Nørre Aaby Skole
Sagsnr.: 2017-009550
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

En orientering til skoleudvalget om udtrædelse af Skolebestyrelse på Nørre Aaby Skole.

Forvaltningen foreslår:

  • At Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Skolebestyrelsesmedlem Mads Møller-Sørensen udtræder af skolebestyrelsen Nørre Aaby Skole.

Suppleant Betina Cramer indtræder i Mads Møller-Sørensens sted.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 9. maj 2017

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Paw Nielsen deltog ikke i behandling af punktet.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 9. maj 2017 kl. 15:45

Skoleudvalget 9. maj 2017 kl. 15:45

Godkendt som indstillet

Paw Nielsen deltog ikke i behandling af punktet.

182. Orientering om udtrædelse af Skolebestyrelse på Ejby Skole
Sagsnr.: 2017-009557
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

En orientering til skoleudvalget om udtrædelse af Skolebestyrelse på Ejby Skole.

Forvaltningen foreslår:

  • At Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Louise Olsbæk udtræder af skolebestyrelsen på Ejby Skole.

Charlotte Hansen indtræder på den ledige plads.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 9. maj 2017

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Paw Nielsen deltog ikke i behandling af punktet.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 9. maj 2017 kl. 15:45

Skoleudvalget 9. maj 2017 kl. 15:45

Godkendt som indstillet

Paw Nielsen deltog ikke i behandling af punktet.

LUKKEDE SAGER