Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Skoleudvalget møde den 7. februar 2017

Møde:
Skoleudvalget
Mødetid:
7. februar 2017 kl. 15:45
Tilstede:
Johannes Lundsfryd Jensen
Nicoline Damkjær
Mikkel Dragmose-Hansen
Regitze Tilma
Anton C. Petersen
Paw Nielsen
Jonathan Roed Kirkedal
Fraværende:

ÅBNE SAGER

165. Politiske input til rammeaftalen for 2018
Sagsnr.: 2016-003622
Sagsbehandler: Lasse Roslind

Præsentation:

KKR Syddanmark opfordrer til politiske drøftelser af input til rammeaftalen for 2018, gerne også med et længere tidsperspektiv.

Forvaltningen foreslår:

At udvalget drøfter politiske input til rammeaftalen for 2018.

Sagsbeskrivelse:

Kommunerne og Region Syddanmark bærer ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.
I forbindelse med dette arbejde udarbejdes der hvert år en rammeaftale, som godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Rammeaftalen er kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets redskab til at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale.

Hidtil har de kommunale udvalg ikke været direkte involveret i processen omkring udarbejdelse af rammeaftalen. Flere kommunalpolitiske udvalg har imidlertid givet udtryk for et ønske om, at komme tættere på udformningen af rammeaftalen og få mulighed for at bidrage med forslag til den overordnede langsigtede politisk strategiske retning for rammeaftalerne, dels konkrete temaer til rammeaftalen for 2018.

Derfor er der tilrettelagt en anderledes proces frem mod udarbejdelse af rammeaftalen for 2018:

 • Politiske udvalg i alle kommuner opfordres til lokale drøftelser og sender senest 15. februar 2017 en tilbagemelding til KKR herom.
 • Der afholdes en politisk temadag den 9. marts 2017 (se vedhæftede bilag) for alle kommuners relevante udvalg. På temadagen vil der være politiske oplæg samt drøftelse og prioritering af temaer og indsatser, der skal indgå i rammeaftalen for 2018.
 • På baggrund heraf formuleres i regi af Socialdirektørforum et udkast til ny rammeaftale, som drøftes af kommunaldirektørkredsen og KKR inden den politiske godkendelsesproces.

KKR Syddanmark opfordrer til, at de lokale drøftelser tager udgangspunkt i følgende spørgsmål:

 • Hvad er vigtigt og hvad optager os på den tværkommunale bane indenfor det specialiserede socialområde?
 • Hvad vil vi være kendt for i Syddanmark?
 • Hvad skal vi samarbejde om fremadrettet?
 • Hvilke udviklingstiltag skal rammeaftalen fokusere på?

Rammeaftalen er på nuværende tidspunkt etårig, men der opfordres til også at tænke i længere tidshorisonter, fx 2-4 år.

Forvaltningen kommer med et oplæg til drøftelse på mødet.  

  

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Handicaprådet drøfter sagen på sit møde i februar 2017.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn-, kultur- og fritidsudvalget den 6. februar 2017
Skoleudvalget  den 7. februar 2017
Social- og sundhedsudvalget den 8. februar 2017

Beslutning:

Den politiske drøftelse gav anledning til følgende anbefalinger

- Rammeaftalen kan med fordel indholde indsatser der forebygger brugens af specialtilbud
- Rammeaftalen kan med fordel sikre et øget samarbejde mellem det specialiserede tilbud og hjemkommunen, også i forbindelse med eventule overgang til alment tilbud eller overgang til ungdomsuddannelse
- Rammeaftalen kunne med fordel forholde sig til visitationskriterier til specialundervisning.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 6. februar 2017 kl. 14:00
Skoleudvalget 7. februar 2017 kl. 15:45
Social- og Sundhedsudvalget 8. februar 2017 kl. 16:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 6. februar 2017 kl. 14:00

PÅ baggrund af den politiske drøftelser indstiller Børne-, kultur- og fritidsudvalget, at der i regi af rammeaftalerne fokuseres på forebyggende tiltag, ikke mindst ved overgang fra et specialiseret tilbud til hjemkommune.

En fremtidig rammeaftale kunne med fordel også forholde sig aktivt til børn og unge med selvskade problematikker og spiseforstyrrelser.

Det opfordres, at der satses på øget samarbejde, også under den unge/barnets indlæggelse.


Skoleudvalget 7. februar 2017 kl. 15:45

Den politiske drøftelse gav anledning til følgende anbefalinger

- Rammeaftalen kan med fordel indholde indsatser der forebygger brugens af specialtilbud
- Rammeaftalen kan med fordel sikre et øget samarbejde mellem det specialiserede tilbud og hjemkommunen, også i forbindelse med eventule overgang til alment tilbud eller overgang til ungdomsuddannelse
- Rammeaftalen kunne med fordel forholde sig til visitationskriterier til specialundervisning.


Bilag:

166. Opfølning på progressionsmål for Skoleudvalgets indsatsområder - Åben Skole
Sagsnr.: 2017-002103
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

På Skoleudvalgsmødet 8. september 2016 godkendte udvalget fokus og fastholdelse af progressionsmål for indsatsområderne, dette er første opfølgning og status på skolernes arbejde med målene.

Forvaltningen foreslår:

 • At Skoleudvalget tager opfølgningen på progressionsmålene for Åben Skole til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

For at understøtte og imødekomme Middelfart Kommunes overordnede politiske visioner og mål, har skoleudvalget peget på tre indsatser de kommende år:
 • Den åbne skole 
 • Entreprenørskab og innovation
 • Den internationale dimension

De politiske indsatser samler et ønske om et afsæt, der formulerer retning og rammer, og samtidig giver den enkelte skole mulighed for at virke og udvikle i overensstemmelse med skolens kultur, tradition og lokale forhold.


Da Skoleudvalget besluttede progressionsmålene, præciserede de at målene er gældende for hele skolen og skal forfølges på alle årgange som en del af skolens grundlæggende pædagogik og at udvalget får en afrapportering om status ved hvert skoleårs afslutning og midtvejs i skoleåret.

Første status og afrapportering i forbindelse med progressionsmålene er indsatsen om Åben Skole.

Åben Skole aktiviteter retter sig mod forløb, der bl.a. inddrager erhvervslivet, foreningslivet, kulturinstitutioner og andre uddannelsesinstitutioner.

I Middelfart Kommune har vi valgt en tilgang, hvor vi både igangsætter tværkommunale initiativer, som Læring, Kultur og Fritid er tovholder på, stiller krav til skolerne omkring egne initiativer og samtidig faciliterer møder og tiltag som bringer skolerne og erhvervslivet tættere på hinanden.

Progressionsmålene som blev besluttet for Åben Skole er:
 • At hver skole i løbet af det næste halvandet år, etablerer mindst 3 samarbejder foreningsliv, lokalområdet og/eller ungdomsuddannelser.
 • Mindst et årligt tværkommunalt forløb for skolerne fx ’Robattle’ eller Skoleskab.

Status for skolernes samarbejder og aktiviteter indefor Åben Skole ses i nedenstående tabel:Flere af skolerne havde allerede inden reformen åben skole initiativer i gang, mens andre har taget godt imod de tværkommunale tiltag, og brugt dem som skabelon/løftestang til egne initiativer. Således står vi i dag i Middelfart Kommune med aktive skoler, der alle flittigt bidrager med åben skole tiltag, og en bred vifte af forskellige aktiviteter, der inddrager lokale erhvervsdrivende, kulturinstitutioner, foreninger mm.


Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 7. februar 2017.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Den samlede liste udgives som inspirationskatalog og sendes ud til skolerne. Kataloget indledes med en formålsbeskrivelse for indsatsen. Der præciseres også, at erhverslivet omfatter alle arbejdsmarkedets parter.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 7. februar 2017 kl. 15:45

Skoleudvalget 7. februar 2017 kl. 15:45

Godkendt som indstillet

Den samlede liste udgives som inspirationskatalog og sendes ud til skolerne. Kataloget indledes med en formålsbeskrivelse for indsatsen. Der præciseres også, at erhverslivet omfatter alle arbejdsmarkedets parter.

Bilag:

167. Orientering om sampasning uge 42 - Mere kvalitet i ferietilbuddet
Sagsnr.: 2015-009920
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

I uge 42 2016 har der været forsøg med sampasning i forskellige områder i Middelfart Kommune. Baggrunden herfor er, at der i 2017 skal findes en effektivisering på 400.000,- gennem nye muligheder og kvaliteter i de uger hvor der er færre børn i dagtilbud og SFO.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

I efteråret 2015 blev der nedsat lokale arbejdsgrupper, bestående af repræsentanter fra forældrebestyrelser fra både daginstitutioner og skoler samt medarbejdere og ledere fra dagtilbud og SFO. De havde til opgave at udvikle modeller for et kvalificeret feriepasningstilbud for børn i alderen 0-9 år, hvilket resulterede i sampasning i distrikter i uge 42 2016.

Målet for sampasningen var følgende:
 • At give børnene et godt og alderssvarende pædagogisk ferietilbud på tværs af huse og SFO ’er i distrikter
 • At optimere anvendelsen af personaleressourcerne
 • At give børnene større sammenhæng i overgange fra et pasningstilbud til et andet

Umiddelbart efter afviklingen af uge 42 blev sampasningen evalueret gennem spørgeskemaundersøgelse for forældre og ledere. Resultaterne af evaluering blev efterfølgende gennemgået på et dialogmøde med repræsentanter fra forældrebestyrelser samt ledere dagtilbud og SFO, hvor de forskellige muligheder og løsninger herpå blev drøftet.

En del forældre havde været meget utrygge ift. sampasning, betragtede tiltaget som endnu en lukkeuge og fandt af den grund andre alternativer i uge 42. Det er en utryghed som forvaltning, ledere og medarbejdere er bevidste om og som der arbejdes videre med at få italesat og løst.

Der var positive tilkendegivelser fra forældrene i evalueringen og der var ligeledes udtryk for, at deres børn havde haft en god oplevelse. Samtidig betød det meget for de forældre med flere børn, at de havde mulighed for at aflevere samme sted.

Af ledernes evaluering fremgik det, at løsningen omkring distrikterne ikke var optimal, derfor blev det på mødet besluttet at inddele i andre områder i 2017.

Udover de positive tilkendegivelser fra forældrene, kunne der af evalueringen udledes at der fremover skulle være fokus på:

 • Nye områder, således at sampasning foregår med naturlige/oplagte samarbejdspartnere i nærområder
 • Sampasning mellem både SFO og børnehavebørn. Derved kan de passes med søskende, få nye venner og se den fremtidige skole
 • Pasning på samme matrikel
 • Vuggestue skal med 
 • Inspiration fra legestue i dagplejen med besøg hos hinanden, således at det ikke er fremmede steder for børn og voksne
 • Formøde med både børn og forældre inden sampasning for at imødekomme utryghed hos forældrene 
 • Sampasning på tværs af årgange i små områder, end samme årgange i store områder. Pasningen starter hver dag i børnehuset.
 • Sampasningen er et samarbejde mellem de involverede institutioner i de enkelte distikter, hvilket betyder at tilbuddet er planlagt i et samarbejde institutionerne imellem samt at der er medarbejdere fra samtlige institutioner på arbejde i sampasningsperioderne. Der kan dog ikke være medarbejdere fra alle institutioner hver dag i alle åbningstimer.

Dagtilbuds- og SFO-ledere har fået information ud om, hvad effektiviseringen betyder for hver enkelt institution og, at reduktionen skal findes ved sampasning. Lederne har i de enkelte lokalområder, i tæt dialog med bestyrelse og forældre efterfølgende tilrettelagt den lokale sampasningsordning som ser således ud:

  Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 6. februar 2017.
Skoleudvalget den 7. februar 2017


Beslutning:

Godkendt som indstillet

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 6. februar 2017 kl. 14:00
Skoleudvalget 7. februar 2017 kl. 15:45

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 6. februar 2017 kl. 14:00

Godkendt som indstillet

Skoleudvalget 7. februar 2017 kl. 15:45

Godkendt som indstillet

LUKKEDE SAGER