Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Skoleudvalget møde den 10. januar 2017

Møde:
Skoleudvalget
Mødetid:
10. januar 2017 kl. 15:45
Tilstede:
Nicoline Damkjær
Paw Nielsen
Jonathan Roed Kirkedal
Regitze Tilma
Anton C. Petersen
Johannes Lundsfryd Jensen
Mikkel Dragmose-Hansen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

161. Indsatser for at fremme fremmødetal i Junior- og ungdomsklubber
Sagsnr.: 2016-027260
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Junior- og Ungdomsklubberne har gennem de sidste par år været ramt af lavt fremmødetal.

Ungdomsskolen har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet en indsatsplan for at imødekomme denne udfordring.

Dette er en orientering til udvalget herom.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Klubberne er organiseret i fem klubcentre med placering i Strib, Middelfart, Nr. Aaby, Ejby, Brenderup og Gelsted, som alle rummer både junior- og ungdomsklub. Juniorklubben er med tilmelding og brugerbetaling. Ungdomsklubben er gratis og åben for alle.

Åbningstiderne er tilpasset de enkelte distrikter. Alle klubberne er åbne for alle børn og unge i hele kommunen, og særligt i skoleferierne er der flere aktiviteter på tværs af klubberne.
Fra efterårsferien kan nævnes, at Stribklubben havde åben hele ferien for alle kommunens børn, således de der måtte have et behov for pasning eller de børn der gerne ville i klub kunne komme dette. Samtidig afholdt klubberne fællesaktiviteter som rollespilsovernatning, Halloween tur til Lalandia og Djurs sommerland mm. I fællesaktiviteterne deltog 147 børn. Alle aktiviteter blev gennemført med stor succes og glade børn, der fik mødt hinanden på kryds og tværs og havde spædendende og udfordrende dage.

Fremmødetallene i klubberne vil altid svinge hen over året og fra år til år, men nogle enkelte af vores klubber har gennem de sidste par år haft lavt fremmødetal. Det er uhensigtsmæssigt i forhold til, hvad klubben kan tilbyde, plus det er en forholdsmæssig stor ressource at bruge.

For at opnå et højere fremmødetal vil der:
 • Være fokus på opkvalificering af personalets tilknytningsforhold til arbejdspladsen. Dette kan eksempelvis gøres ved at afsøge mulighederne for en større ansættelsesgrad for den enkelte medarbejder, ved kompetenceudvikling, inddragelse, uddelegering af ansvar mv.
 • Pr. 1. februar 2017 ansættes en ny fælles klubkoordinator i stedet for den tidligere klubkoordinator. I stillingsbeskrivelsen er der særlig opmærksomhed på at styrke koordineringen og samarbejdet mellem de forskellige klubber. Et af arbejdsområderne for klubkoordinatoren bliver, at der i foråret sættes fokus på klubområdet igennem styrket kommunikation med foldere, medier og hjemmesider.
 • Fra august 17 oprettes periodevise projektklubber, med særlig fokus på E-sport, bands, musik mm. Klubberne vil også kunne benytte Ungdomshuset Walker til at lave musik, lyd- og billedoptagelse/redigering samt i et nyindrettet lokale dyrke entreprenørskab og innovation.
 • Fremadrettet blive arbejdet på, at klubberne arbejder på tværs og sammen for at inspirere og kvalificere hinnianden. Vi vil bringe børnene sammen på tværs, således de får det bedste pædagogiske tilbud.
 • Udviklingen vil blive kvalificeret igennem MED-udvalg, bestyrelsen og medarbejdere i løbet af foråret.

Ønskede effekter:

 • Øget medlemstal
 • Øget kommunikation til- og dialog med børn, forældre og skolerne
 • En synlig medspiller i lokalsamfund
 • En stærkere samarbejdspartner for folkeskolerne ( bl.a. omkring understøttende undervisning)
 • Skabe det bedst mulige pædagogiske tilbud
 • Kvalificere tilbuddet ved at inddrage MED, bestyrelse og medarbejdere

Evaluering:

 • Løbende følge udviklingen i medlemstallene
 • Juni 2017 evaluering af effekten af den nye koordinator, tværgående aktiviteter og kommunikation
 • Juni 2018 en samlet evaluering af indsatsen


Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 10. januar 2017.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Paw Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet

Behandlingsplan

Skoleudvalget 10. januar 2017 kl. 15:45

Skoleudvalget 10. januar 2017 kl. 15:45

Godkendt som indstillet

Paw Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet

162. Ressourcetildeling til 0. klasser i skoleåret 2017/2018
Sagsnr.: 2016-019573
Sagsbehandler: Randi Nellemann

Præsentation:

Forvaltningen har udarbejdet forslag til klassedannelse for de kommende 0.klasser i skoleåret 2017/2018.

Forvaltningen foreslår:

 • At forslag til klassedannelse for kommende 0. klasser i skoleåret 2017/2018 godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Styrelsesvedtægten for skoleområdet i Middelfart Kommune angiver, hvordan ressourcerne til 0.klasser skal fordeles på elevantal, klasser og skoler. Der er maksimalt 28 elever pr. klasse. 2 af disse pladser er reserveret til elever med ubetinget ret til optagelse på distriktsskolen, hvilket betyder, at plads nummer 27 og 28 kun gives til distriktets elever. Der gives ikke en plads til en elev fra et andet skoledistrikt, hvis der er 26 eller flere elever i en klasse.

Skoleafdelingen har udsendt indskrivningsmateriale til alle elever født i 2011, samt til de elever der er født i 2010, som fik skoleudsættelse ved sidste års skoleindskrivning. Herudover er der udsendt indskrivningsmateriale til elever fra andre kommuner ved henvendelse fra deres forældre. Ialt er der udsendt indskrivningsmateriale til 382 elever.

Ved klassedannelsen fordeler de 382 elever sig på følgende måder til skoleåret 2017/2018:

258 elever er indskrevet i egen distriktsskole
37 elever har ønsket anden distriktsskole
7 elever skal i specialtilbud 
2 elever fra anden kommune har søgt om optagelse på en distriktsskole i Middelfart Kommune
2 elever fra Middelfart Kommune har valgt skole i anden Kommune
9 elever har fået bevilliget skoleudsættelse 
65 elever er indskrevet på privatskoler
1 elev hjemmeundervises
I Middelfart Kommunes Folkeskoler er der indskrevet 297 elever i 0. klasse for skoleåret 2017/2018 

Eleverne fordeler sig på følgende måde:

Anna Trolles Skole 1 klasse 14 elever
Båring Skole 1 klasse 14 elever
Ejby Skole 1 klasse 25 elever
Fjelsted Harndrup Skole 1 klasse 19 elever
Gelsted Skole 1 klasse 20 elever
Hyllehøjskolen 1 klasse 26 elever
Lillebæltskolen 2 klasser 41 elever
Nørre Aaby Skole 2 klasser 36 elever
Strib Skole 2 klasser 56 elever 
Vestre Skole 1 klasse 26 elever
Østre Skole 1 klasser 20 elever


Der dannes i alt 14 klasser. Den gennemsnitlige klassekvotient er 21,2 elever. Laveste klassekvotient er 14 elever og højeste klassekvotient er 28 elever.

Der har været ønske om anden skole end distrikt fra i alt 37 elever samt 1 fra anden kommune. Følgende får som følge af forslaget ikke deres ønske opfyldt:

Vestre Skole:
3 elever fra Stib Skoles distrikt og 2 elever fra Østre Skoles distrikt.

Strib Skole:
1 elev fra Østre Skoles distrikt samt 1 fra anden kommune.

Hyllehøjskolen:
1 elev fra Strib Skoles distrikt.
 

Økonomi:

Der er ingen skoler der får flere 0. klasser end der er givet budgettildeling til for finansåret 2017. 

Klassedannelsen har derfor ingen ressourcetildelingsmæssige konsekvenser. 

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 10. januar 2017.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Paw Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet

Behandlingsplan

Skoleudvalget 10. januar 2017 kl. 15:45

Skoleudvalget 10. januar 2017 kl. 15:45

Godkendt som indstillet

Paw Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet

Bilag:

163. Orientering om udtrædelse af Fællesbestyrelse Båring Børneunivers
Sagsnr.: 2016-027311
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

En orientering til skoleudvalget om udtrædelse af Fællesbestyrelsen ved Båring Børneunivers.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Fællesbestyrelsesmedlem Trine Greve orienterer Skoleudvalget om sin beslutning om udtrædelse af Fællesbestyrelsen ved Båring Børneunivers.

Der findes en afløser til posten efterfølgende.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 10. januar 2017.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Paw Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet

Behandlingsplan

Skoleudvalget 10. januar 2017 kl. 15:45

Skoleudvalget 10. januar 2017 kl. 15:45

Godkendt som indstillet

Paw Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet

164. Evaluering af de politiske mål for Byrådsperioden 2014-2017
Sagsnr.: 2017-000048
Sagsbehandler: Martin Albertsen

Præsentation:

Udvalgene bedes drøfte den afsluttende evaluering af de politiske mål for 2014-2017.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalgene drøfter status for egne mål for byrådsperioden 2014-2017

Sagsbeskrivelse:

Byrådet udgav i foråret 2013 en folder, der beskrev politiske resultater og initiativer i byrådsperioden 2009-2013. Siden kom en statusopfølgning med bemærkninger samt en gennemgang af de udfordringer, byrådet så for byrådsperioden 2014-2017.

Statusopfølgningen blev overgivet til det nye byråd, der trådte til i 2014., og har dannet grundlag for de drøftelser og tanker, der ligger til grund for udgivelse af folderen "Politiske mål. Byrådsperioden 2014-2017."
 
Folderen angiver de mål hvert udvalg har opstillet for denne byrådsperiode.

De politiske mål og pejlemærker har til formål at sikre, at Middelfart Kommune udvikler sig i den rigtige retning til glæde for både borgere, virksomheder og alle de, der kommer til kommunen i turismeøjemed.

Økonomiudvalget, Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget, Skoleudvalget, Børn- kultur- og fritidsudvalget, Teknisk Udvalg, Miljø- og energiudvalget samt Social- og sundhedsudvalget gav en afrapportering af deres drøftelser om politiske mål- og udfordringer på byrådsseminariet i 2014. Efterfølgende gav Spildevandsselskabet også en redegørelse på deres generalforsamling i maj 2014. De politiske mål kom derefter til at danne baggrund for visionsprocessen, er mundede ud i Byrådets vision: "Broerne begynder her". På byrådsseminariet i 2016 var der også en drøftelse af opfølgningen på de politiske mål.

Som opfølgning på den samlede proces bedes de politiske udvalg samt spildevandsselskabet foretage en afsluttende evaluering af egne politiske mål.

Da den lokale beredskbskommission er nedlagt, er kompetencen vedr. beredskabsmæssige forhold flyttet til Økonomiudvalget, som bedes forholde sig til denne del af evalueringen.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen

Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 10. januar 2017
Skoleudvalget den 10. januar 2017
Teknisk Udvalg den 10. januar 2017
Social- og Sundhedsudvalget den 11. januar 2017
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11. januar 2017
Økonomiudvalget den 30. januar 2017
Miljø- og Energiudvalget den 8. februar 2017
Byrådet den 6. marts 2017

Beslutning:

Udvalget har drøftet status på de politiske mål. De politiske mål der har været sat, har der været arbejdet med, og målene må konkluderes at været nået.

Paw Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 10. januar 2017 kl. 13:15
Teknisk Udvalg 10. januar 2017 kl. 14:00
Skoleudvalget 10. januar 2017 kl. 15:45
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. januar 2017 kl. 08:00
Social- og Sundhedsudvalget 11. januar 2017 kl. 15:00
Økonomiudvalget 30. januar 2017 kl. 14:00
Miljø- og Energiudvalget 8. februar 2017 kl. 13:00
Byrådet 6. marts 2017 kl. 17:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 10. januar 2017 kl. 13:15

Udvalget har drøftet status på de politiske mål. De politiske mål der har været sat, har der været arbejdet med, og målene må konkluderes at været nået.

Teknisk Udvalg 10. januar 2017 kl. 14:00

Udvalget har drøftet status på de politiske mål. De politiske mål der har været sat, har der været arbejdet med, og målene må konkluderes at være nået.

Skoleudvalget 10. januar 2017 kl. 15:45

Udvalget har drøftet status på de politiske mål. De politiske mål der har været sat, har der været arbejdet med, og målene må konkluderes at været nået.

Paw Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. januar 2017 kl. 08:00

Der udarbejdes rapport, som fremlægges på mødet i februar

Social- og Sundhedsudvalget 11. januar 2017 kl. 15:00

Udvalget har drøftet status på de politiske mål.

Der har været arbejdet med de politiske mål, som generelt må konkluderes at være nået.

Bilag:

LUKKEDE SAGER