Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Økonomiudvalget møde den 18. december 2017

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
18. december 2017 kl. 14:00
Tilstede:
Anni B. Tyrrestrup
Agnete Damkjær
Steen Dahlstrøm
Morten Weiss-Pedersen
John Kruse
Johannes Lundsfryd Jensen
Niels Bebe
Regitze Tilma
Mikkel Dragmose-Hansen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

146. De ansattes mulighed for at bestemme deres arbejdstid
Sagsnr.: 2017-002319
Sagsbehandler: Maja Maria Føns

Præsentation:

Hovedudvalget har drøftet forslag fra den konservative byrådsgruppe om at lade ansatte bestemme deres arbejdstid. Økonomiudvalget skal drøfte tilbagemeldingen fra Hovedudvalget.

Forvaltningen foreslår:

  • At der ikke igangsættes pilotprojekter med at lade ansatte bestemme egen arbejdstid ud over de muligheder, der allerede eksisterer i dag.

Sagsbeskrivelse:

På baggrund af forslag fra den konservative byrådsgruppe godkendte Byrådet den 6. februar 2017, at der udarbejdes forslag til drøftelse om rammerne for fleksibel arbejdstid. Endvidere blev det besluttet, at forslaget skulle drøftes i Middelfart Kommunes Hovedudvalg, og at sagen herefter kommer tilbage til Økonomiudvalget.

Som kommunal arbejdsgiver er vi underlagt forskellige generelle aftaler om arbejdstid, der giver de ansatte muligheder for fleksibel arbejdstid:
  • Deltidsansatte har adgang til et højere timetal ved vakante timer til sammenlignelig stilling i afdelingen
  • Flere overenskomster giver mulighed for plustidsaftaler med op til 42 timer i ugen
  • Samtlige arbejdstidsregelsæt sætter fokus på de ansattes behov for en sammenhæng mellem arbejds- og privatliv

Derudover er der i Middelfart Kommune særlig opmærksomhed på værdibaserede ledelse, samt arbejdet med at skabe trivsel og arbejdsglæde. Det betyder, at man som leder er lydhør over for medarbejdernes ønsker om eventuelt at gå op eller ned i tid.  I medarbejder- og ledelsesgrundlaget er der sat ord på, at ledere af medarbejdere dels skal sikre og optimere drift på eget område i dialog med medarbejderne og dels skal agere værdibaseret i ord og handling. Det betyder, at ledelsen er åben og lydhør over for medarbejderes ønsker til arbejdstiden i det omfang, ændringen af arbejdstiden sker med udgangspunkt i løsningen af organisationens kerneopgave til gavn for borgerne. Medarbejdere forventes at skabe resultater og sikrer fremdrift i opgaveløsning med optimal balance mellem ressourcer og kvalitet.

I trivselsmålingen, som Middelfart Kommune gennemfører blandt kommunens ansatte hvert tredje år, indgår spørgsmålet; ”Har du mulighed for at skabe balance mellem arbejdet og privatlivet?” Det er et krav, at målingen bliver fulgt op af dialog og en handleplan. Det betyder, at der konkret bliver fulgt op på, hvordan de ansatte på arbejdspladserne oplever muligheden for balance mellem arbejdet og privatlivet, og at de enkelte arbejdspladser også følger op i det omfang, at det giver udfordringer lokalt.

I Middelfart Kommune er 1.393 ansatte af 2.927 ansatte på deltid (dec. 2016).

Sagen har været behandlet i Hovedudvalget den 13. juni 2017. Såvel medarbejdersiden som ledersiden i Hovedudvalget vurderer, at de regler der er gældende i dag dækker fint, og at det ikke er nødvendigt med yderligere regler eller initiativer.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 18. december 2017

Beslutning:

Godkendt

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 18. december 2017 kl. 14:00

Bilag:

147. Godkendelse af byggeregnskab afd. 115 Østparken
Sagsnr.: 2016-019243
Sagsbehandler: Lone Damgaard

Præsentation:

I samarbejde med landsbyggefonden har Boligselskabet Civica stået for en renovering af afdeling 115 Østparken beliggende på Lillebæltsvænget i Middelfart. Renoveringsarbejdet er afsluttet, hvorfor Civica har fremsendt byggeregnskabet, skema C til godkendelse.

Forvaltningen foreslår:

  • At byggeregnskabet for renovering af Lillebæltsvænget afd. 115 Østparken godkendes
  • At den samlede anskaffelsessum for den støttede del beløber sig til 21.158.826 kr.
  • At Middelfart Kommune fortsat vedstår de afgivne garantier på de støttede og ustøttede lån.

Sagsbeskrivelse:

Tilbage i 2013 ansøgte Civica Landsbyggefonden om at indgå i en helhedsplan for afdeling 115 Østparken for at få hjælp til omfattende renoveringsarbejder af klimaskærm, stabilisering af tagkonstruktion, energioptimering og udskiftning af tagbelægninger og tagrender.
Middelfart Kommune og realkreditinstituttet støttede op om projektet med en kapitaltilførelse på 200.000 kr. hvorfor Landsbyggefonden godkendte boligselskabet ansøgning. Det er Landsbyggefonden, der i samarbejde med Civica har stået for renoveringen af afdelingen.
Den oprindelige renoveringssum beløb sig til godt 40 mio kr. Det viste sig undervejs, at projektet havde færre uforudsete udgifter end forventet, hvorfor den endelige renoveringssum endte på ca. 36 mio. kr. hvoraf de godt 21 mio kr. kan henføres til den støttede del og de 15 mio. kr. kan henføres til den ustøttede del.
Renoveringen har varet godt 1 år og har medført en huslejestigning for beboerne svarende til mellem 71-82 kr. pr. kvm alt efter boligtype.

Økonomi:

Middelfart Kommune har stillet garanti for lånene jf. lov om almene boliger. Garantien påvirker ikke kommunens låneramme.

Høring:

Ingen

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 18. december 2017
Byrådet den 8. januar 2018

Beslutning:

Indstilles til godkendelse

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 18. december 2017 kl. 14:00
Byrådet 8. januar 2018 kl. 17:00

148. Differentierede sagsbehandlingsfrister
Sagsnr.: 2017-019442
Sagsbehandler: Kitt Lysén Pedersen

Præsentation:

Sagsbehandlingsfrister på hjælpemiddelområdet er fastsat af Middelfart Kommunes Byråd og sætter rammen for, hvor lang sagsbehandlingstid, borgerne i Middelfart Kommune kan forvente, når der søges om et hjælpemiddel.
De reelle sagsbehandlingsfrister i Middelfart Kommune er mere differentierede end de godkendte, og for en stor del af hjælpemidlerne, er sagsbehandlingstiden kortere.
Mere differentierede sagsbehandlingsfrister vil skabe en større gennemsigtighed i forhold til, hvad borgeren kan forvente.

Forvaltningen foreslår:

  • At de differentierede sagsbehandlingsfrister bliver godkendt.

Sagsbeskrivelse:

Sagsbehandlingsfristen er fristen for, hvor lang tid der går fra Middelfart Kommune modtager en ansøgning om hjælpemidler til der ligger en afgørelse på sagen.
Sagsbehandlingsfristen fortæller dermed ikke noget om, hvornår borgeren evt. får sit hjælpemiddel.
Sagsbehandling af ansøgninger om hjælpemidler har forskelligt omfang afhængig af, hvilken type af hjælpemiddel, det drejer sig om. Nogle ansøgninger er meget komplekse og kræver indhentning og vurdering fra flere instanser, evt. besøg i hjemmet og ny vurdering af borgeren, mens andre ansøgninger kan behandles hurtigt. 

Sagsbehandlingsfrister i Middelfart Kommune 

 

Godkendte sagsbehandlingsfrister

Kropsbårne hjælpemidler

8 uger

Forbrugsgode og genbrugshjælpemidler (herunder cykler og elkøretøjer)

8 uger

Børnehjælpemidler

8 uger

Boligændringer

4 måneder

Biler

8 måneder

Når borgerne i Middelfart Kommune ansøger om et hjælpemiddel, modtager borgeren et kvitteringsbrev hvori sagsbehandlingsfristerne for det ansøgte hjælpemiddel fremgår. Den oplyste sagsbehandlingsfrist stemmer ikke altid overens med den faktiske. Dels er der kortere sagsbehandlingstid til en række hjælpemidler og dels er der længere sagsbehandlingsfrist på andre. 
Når det viser sig, at sagsbehandlingsfristen ikke kan overholdes, modtager borgeren et nyt brev, hvori vi oplyser, at der vil gå yderligere 4-8 uger før der er truffet en afgørelse.
Både modtagelse af flere breve og sagsbehandlingsfrister, der ikke afspejler den faktuelle sagsbehandlingstid, skaber uklarhed og forvirring hos en række af borgerne. 

Social- og Sundhedsudvalget blev på udvalgsmøde den 11. januar 2017 orienteret om de faktuelle sagsbehandlingsfrister og den handleplan, der blev igangsat for at nedbringe sagsbehandlingsfristen til den godkendte. Handleplanen er gennemført og sagsbehandlingstiden er nedbragt, om end ikke på alle områder. Det skønnes, at sagsbehandlingsfristen er nået et realistisk niveau.  

Den faktiske sagsbehandlingsfrist – og antallet af ansøgninger i 2016 

 

Faktiske sagsbehandlingsfrister

Antal ansøgninger i 2016

Kropsbårne hjælpemidler

Stomi-materiale 3 uger
Katheter – materiale 3 uger
Diabetes materiale 3 uger
Bleer 3 uger

Proteser, parykker, skinner mv. 8 uger

 

500

 

  
500

Genbrugshjælpemidler

Rollator 5 uger
Badebænk 5 uger
Bækkenstol 5 uger
Toiletforhøjer 5 uger

Kørestole, servicehunde mv. 12 uger

 

1802

 

Cykler og elkøretøjer

 

8 måneder

20

Boligændringer

Små boligændringer (under 50.000 kr.) 4 måneder 

Store boligændringer (over 50.000 kr.) 6 måneder

12-13

 

 2-3

 

Børnehjælpemidler

8 uger

 

57

Biler

8 måneder

 

46

På den største del af ansøgningerne er sagsbehandlingsfristen kortere end oplyst, mens den på især omfattende og komplekse ansøgninger er sagsbehandlingsfristen længere end fastsat.
Sagsbehandlingsfristen på omfattende og komplekse ansøgninger vil afhænge af, hvornår sagsbehandlerne har modtaget den fornødne dokumentation som f.eks. speciallægeerklæring. 

Økonomi:

Ingen

Høring:

De differentierede sagsbehandlingsfrister har været i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.
Høringssvar er vedlagt som bilag.

Ældrerådet bakker op omkring differentierede sagsbehandlingsfrister

Handicaprådet har flg. kommentar til differentierede sagsbehandlingsfrister:
• Brug af tro og loveerklæring som pointeret i Serviceloven
• Nemmere tilgang til sagsbehandling af produkter som stomi, katheter og diabetes ma-terialer
• Bringe Straks-butikken mere i brug

I relation til Handicaprådets høringsvar er forvaltningens svar:
Brugen af tro- og loveerklæring bruges i dag i sagsbehandlingen i fht. de hjælpemidler, hvor dette er muligt.

Sagsbehandlingsfrister for produkter som stomi, katheter og diabetesmateriale er blandt de ansøgninger, hvor sagsbehandlingsfristen er nedbragt fra 8 uger til 3 uger

Brug af straks-butikken i fht. toiletforhøjer, badestole, badebænke mv. så er det netop de hjælpemidler, der i dag hurtigt behandles og udleveres i dag. Antallet af besøgende i Straks-butikken er dobbelt så stor i Middelfart Kommune som i nabokommunen.

Behandling:
Social- og Sundhedsudvalget den 8. november 2017
Økonomiudvalget den 18. december 2017
Byrådet den 8. januar 2018

Social- og Sundhedsudvalget den 8. november 2017
Godkendt.

Beslutning:

Anbefales godkendt

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 8. november 2017 kl. 16:00
Økonomiudvalget 18. december 2017 kl. 14:00
Byrådet 8. januar 2018 kl. 17:00

Social- og Sundhedsudvalget 8. november 2017 kl. 16:00

Godkendt.

Bilag:

149. Godkendelse af Middelfart Kommunes demenshandleplan
Sagsnr.: 2017-020986
Sagsbehandler: Kitt Lysén Pedersen

Præsentation:

Middelfart Kommune har en ambition om at være en demensvenlig kommune, og det anbefales i den nationale demenshandlingsplan for 2025, at demensvenlige kommuner udarbejder en lokal demenshandlingsplan, der beskriver kommunens fokus og indsats på demensområdet. 

Social- og Sundhedsudvalget igangsatte arbejdet med en lokal demenshandlingsplan på udvalgets møde den 16. maj 2017.

Forvaltningen foreslår:

  • At demenshandlingsplanen bliver godkendt

Sagsbeskrivelse:

Demenshandlingsplanen er udarbejdet i tæt samarbejde med Ældrerådet, og der har været en bred borger- og medarbejderinddragelse.

Der har bl.a. været afholdt to workshop med deltagelse af borgere med demens, deres pårørende, frivillige samt medarbejdere og ledere i Middelfart Kommune.  

Demenshandlingsplanen bygger på de fire spor fra Strategi for fremtidens velfærd. De fire spor er oversat til fire ”brikker” der tilsammen danner rammen for demenshandlingsplanen.

Hver brik indeholder to indsatser, som bidrager til og understøtter den samlede vision om at være en demensvenlig kommune.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Demenshandlingsplanen har været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Behandling:
Social- og Sundhedsudvalget den 13. december 2017
Økonomiudvalget den 18. december 2017
Byrådet den 8. januar 2018

Social- og Sundhedsudvalget den 13. december 2017
Godkendt. Forvaltningen finder et relevant tidspunkt, at Social- og sundhedsudvalget evaluerer handlingsplanen.

Beslutning:

Anbefales godkendt

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 13. december 2017 kl. 16:00
Økonomiudvalget 18. december 2017 kl. 14:00
Byrådet 8. januar 2018 kl. 17:00

Social- og Sundhedsudvalget 13. december 2017 kl. 16:00

Godkendt. Forvaltningen finder et relevant tidspunkt, at Social- og sundhedsudvalget evaluerer handlingsplanen.

Bilag:

LUKKEDE SAGER