Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Økonomiudvalget møde den 27. november 2017

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
27. november 2017 kl. 14:00
Tilstede:
Agnete Damkjær
Niels Bebe
Morten Weiss-Pedersen
Steen Dahlstrøm
Johannes Lundsfryd Jensen
Regitze Tilma
Anni B. Tyrrestrup
Mikkel Dragmose-Hansen
John Kruse
Fraværende:

Åbne sager

Lukkede sager

165. Udstykning og salg af areal
166. Udstykning og salg
167. Forsikringsudbud 2018 - Godkendelse
168. Køb af jord
169. Køb af ejendom

ÅBNE SAGER

145. Lokalplanlægning for boliger på Røjlemosevej i Strib
Sagsnr.: 2017-016978
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Igangsætning af lokalplanlægning og tilhørende kommuneplanlægning af boliger ved Røjlemosevej i Strib.

Forvaltningen foreslår:

 • At der igangsættes lokalplanlægning af området til boligformål med udgangspunkt i skitseforslag
 • At der sikres minimum 700 m2 til hver parcelhusbolig og 400 m2 til øvrige boligtyper

Sagsbeskrivelse:

Planafdelingen har modtaget anmodning om lokalplanlægning af Røjlemosevej 50 til blandet boligformål. Ejendommen er på 12.701 m2 og er i dag bebygget med en enkelt bolig. Der ansøges om, at opdele grunden i 5 parcelhusgrunde og 20 boliger i to plan. Boligerne tænkes som etageboliger med vandrette etageadskillelse.

Ejendommen er i dag omfattet af byplanvedtægt nr. 8. Ifølge den kan området anvendes til åben/lav og tæt/lav boligbyggeri. Der skal udarbejdes kommuneplantillæg, hvis der etableres byggeri i to etager med vandret etageadskillelse i modsætning til traditionelle rækkehuse. Det vurderes at kunne indpasses i området, såfremt mindstegrundstørrelsen pr. bollig svarende til tæt/lav-boligbyggeri fastholdes på 400 m2.

Sagen er genoptaget fra mødet den 30. oktober 2017. Der har efterfølgende blandt andet været dialog med bygherre om bebyggelse og placering af denne. Området vil mod Røjlemosevej være parcelhuse, mens der bagved vil blive placeret to-etagers byggeri med vandrette skel (1 bolig i stueplan med egen haveareal, og 1 førstesalsbolig, som ikke har direkte adgang til egen haveareal). Det valgte byggeri tager udgangspunkt i indpasning i området, hvorfor der ikke opføres byggeri i mere end to etager. Boligtyperne er valgt ud fra at imødekomme behov for den ændrede befolkningssammensætning og ønsker til boliger. Der vil med denne løsning kun være 1-plans boliger modsat en mere traditionel rækkehusbeboelse (bolig bestående af stue og 1. sal).

Økonomi:

Ansøger skal bidrage til udarbejdelsen af det fornødne plangrundlag.

Høring:

Ingen. Når der er udarbejdet forslag til lokalplan vil det blive sendt i offentlig høring, herunder høring af Handicapråd og Ældreråd.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 30. oktober 2017
Økonomiudvalget den 27. november 2017

Økonomiudvalget den 30. oktober 2017
Udsat
John Kruse og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling

Beslutning:

Godkendt

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 30. oktober 2017 kl. 11:00
Økonomiudvalget 27. november 2017 kl. 14:00

Økonomiudvalget 30. oktober 2017 kl. 11:00

Udsat
John Kruse og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling

Økonomiudvalget 27. november 2017 kl. 14:00

Godkendt

Bilag:

146. Anmodning om igangsætning af lokalplan for boliger
Sagsnr.: 2017-018593
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Anmodning om igangsætning af lokalplan for 8 boliger på hjørnet af Rørkærsvej og Strandvejen i Strib. Der er modtaget ansøgning om lokalplanlægning af Rørkærsvej 30 og 32 samt Strandvejen 238 til et 8 rækkehuse i et plan (to rækker á fire boliger). Projektet betyder, at en eksisterende bolig nedrives, samt tidligere tankstation. Grunden er på ca. 3200 m2, der indstilles til, at der ved lokalplanlægning gives mullighed for en bolig pr. 400 m2 grundareal. Vejadgang til det nye område vil blive fra Rørkærsvej.

Forvaltningen foreslår:

 • At der kan igangsættes lokalplanlægning af det skitserede boligprojekt
 • At der minimum er 400 m2 grundareal pr. bolig

Sagsbeskrivelse:

Der er fremsendt forslag til 8 boliger på hjørnet af Rørkærsvej og Strandvejen, omfattenden ejendommene Strandvejen 238 og Rørkærsvej 30 og 32.

Økonomi:

Ingen. Ansøger anmodes om at bidrage til lokalplanlægningen.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtiget.

Ældrerådet og Handicaprådet vil blive hørt i forbindelse med den offentlige høring af lokalplanforslag.

Der indstilles til almindelig høringsfrist på fire uger og som udgangspunkt afholdes der ikke borgermøde i forbindelse med høringen.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 27. november

Beslutning:

Godkendt

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 27. november 2017 kl. 14:00

Økonomiudvalget 27. november 2017 kl. 14:00

Godkendt

Bilag:

2017-018593-1Oversigtskort
2017-018593-4Illustrationstegning
147. Lokalplanlægning af Kirkevej 31 til boligformål
Sagsnr.: 2017-020814
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Igangsætning af lokalplanlægning for en bolig på Kirkevej i Brenderup.

Forvaltningen foreslår:

 • At ejendommen lokalplanlægges til boligformål (1 bolig)
 • At lokalplanen vurderes at være af mindre betydning og derfor tager udgangspunkt i planlovens mulighed for afkortet høring

Sagsbeskrivelse:

Kirkevej 31 i Brenderup er en fritliggende bygning, som tilhører Anna Trolles Skole og har tidligere været anvendt som tandlægeklinik i forbindelse med Anna Trolles Skole. Denne funktion er ophørt og bygningen anvendes i dag ikke til anden skoleaktivitet. Middelfart Kommune har fået henvendelse om muligheden for salg af bygningen til boligformål.

Ejendommen er omfattet af lokalplan B87, som udlægger området til offentlig formål. Der er ikke mulighed for at dispensere fra den nuværende lokalplan til boligformål. Der vil dog kunne udarbejdes et tillæg til den gældende lokalplan, som udlægger den konkrete ejendom til en bolig.

Ejendommen vil kunne fungere uafhængigt af skolen og vurderes derfor mulig at frastykke. Ejendommen vil dog kun kunne få et grundstykke på ca. 550 m2, dette er dog ikke uvant langs Kirkevej.

Økonomi:

Udgift til lokalplanlægning afholdes af grundsælger.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtiget.

Der vil i forbindelse med forslag lokalplanlægning være offentlig høring, herunder høring af Ældreråd og Handcipråd.

Der indstilles til afkortet høring på 14 dage, jævnfør de nye muligheder i planloven. Der afholdes ikke borgermøde i forbindelse med offentlighedsfasen.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 27. november 2017

Beslutning:

Godkendt

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 27. november 2017 kl. 14:00

Økonomiudvalget 27. november 2017 kl. 14:00

Godkendt

148. Lokalplan 163 for Middelfart Marina - supplerende høring
Sagsnr.: 2015-001970
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Anmodning om igangsætning af igangsætning af supplerende høring i forbindelse med lokalplan 163 for Middelfart Marina

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget tager stilling til, om der skal gives mulighed for det ønskede byggeri og derfor igangsættes supplerende høring af lokalplanforslag

Sagsbeskrivelse:

Der er i forbindelse med detailplanlægningen af marinaen, herunder møder i de nedsatte arbejdsgruper, fremkommet ønske om, at give mulighed for yderligere/anderledes byggeri på molen. Der ønskes udover det planlagte formidlingshus m.m. på molen at skabe mulighed for 5 mindre bygninger på den første del af molen til formidling, ophold og brug i relation til stranden. Hver bygning vil være op til 40 m2 og være i et plan.

Det er planafdelingens vurdering, at den ønskede bebyggelse ikke vil kunne rummes indenfor det udsendte lokalplanforslag 163 for marinaen. Det vil derfor kun kunne imødekommes, hvis der foretages supplerende høring af lokalplanforslaget med den ønskede ændring. Planafdelingen vil til Økonomiudvalgets møde have udarbejdet visualisering af det pågældende byggeri, visualiseringen vil indgå i en eventuel supplende høring af lokalplanforslaget.

Det forespurgte bør vurderes i forhold til at skabe mere liv på marinaen og i forhold til fastholde det åbne kig til Fænøsund.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Forslag til lokalplan 163 har været i offentlig høring fra den 6. juli til den 31. august 2017. Der er indkommet 10 bemærkninger, hvoraf den ene er bemærkning fra boligerne ved Vester Hougvej, som er bekymret for udsynet over Fænøsund i forbindelse med lokalplanens mulighed for opførelse af formidlingshus på 800 m2 på molen. Ved udarbejdelse af visualisering til nybyggeri vil et af visualiseringspunkterne blive fra Vester Hougvej.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 27. november 2017

Beslutning:

Godkendt

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 27. november 2017 kl. 14:00

Økonomiudvalget 27. november 2017 kl. 14:00

Godkendt

Bilag:

149. Lokalplan ved Middelfart Station
Sagsnr.: 2017-020242
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Forvaltningen har modtaget forslag til byggeri på areal ved Middelfart Station. Ejer ønsker igangsat lokalplanlægning for boliger på arealet.

Forvaltningen foreslår:

 • At økonomiudvalget igangsætter lokalplanlægning for boliger på arealet ved Middelfart station
 • At skitseforslag bearbejdes i henhold til forvaltningens bemærkninger i forhold til en kommende lokalplan

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har modtaget skitseforslag til en boligbebyggelse på del af matr. nr. 90 b, Middelfart Markjorder ved Middelfart Station. Skitseforslag er vedlagt i bilag.
Forslaget viser henholdsvis 7 og 8 boligblokke svarende til 28 eller 32 boliger. Bebyggelsen er i 3 etager med 4 boligenheder i hver blok.
Den eksisterende lokalplan for området - lokalplan 23.09 for Erhvervsområde ved Middelfart station giver mulighed for erhvervsbebyggelse samt at der "kan indrettes ældreboliger, ungdomsboliger eller lignende, såfremt bestemmelserne om støjgrænser for boliger kan overholdes."
For at gennemføre det beskrevne eller dele af det beskrevne projekt skal der gennemføres en lokalplanlægning for området.

Forvaltningen har følgende bemærkninger som anbefales indarbejdet i ny lokalplan:
 • Der gives mulighed for en bebyggelsesprocent på 65 % (svarende til lokalplan 152 i Teglværksgade)
 • Bebyggelsesforslag 1 med anbefales dog kan eksisterende parkering mod vest evt. indbygges i bebyggelsen.
 • Hvis boligblok mod vest fjernes kan der evt. arbejdes med en ekstra etage på boligblokke mod øst.
 • Støjmæssige forhold og indbliksgener mod parcelhuse i Elmegade skal nærmere beskrives.
 • Parkeringsbehov skal gennemgås - hvis der inddrages parkeringspladser ved Midtpunkt skal dette areal medtages i lokalplan. 

Økonomi:

Ejer vil blive pålagt at bidrage økonomisk til lokalplanlægningen.

Høring:

Der vil ske høring af lokalplan i forbindelse med offentliggørelse

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 27. november 2017

Beslutning:

Godkendt

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 27. november 2017 kl. 14:00

Økonomiudvalget 27. november 2017 kl. 14:00

Godkendt

Bilag:

150. Budgetopfølgningsplan for finansåret 2018
Sagsnr.: 2017-020793
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Det fremgår som overordnet mål for Middelfart Kommunes økonomiske politik, at der skal være en bæredygtig økonomi, der kan skabe rum til politisk handlefrihed og rum til at levere den bedst mulige service til borgerne - både på kort og lang sigt.

For at understøtte den målsætning, skal der hvert år udarbejdes et passende antal budgetopfølgninger for hele komunen, som sikrer en solid økonomisk styring. Økonomiudvalget træffer beslutning om antallet af budgetopfølgninger.

Forvaltningen foreslår:

 • At der i 2018 udarbejdes i alt fire budgetopfølgninger for kommunen pr. henholdsvis 28. februar, 30. april, 30. juni samt 30. september.
 • At halvårsregnskabet ikke længere indgår som en del af 3. budgetopfølgning, idet Økonomi- og Indenrigsministeriet ikke længere stiller krav om udarbejdelse af halvårsregnskab.

Sagsbeskrivelse:

Det foreslås at der i 2018 udarbejdes i alt fire budgetopfølgninger for hele kommunen til behandling og godkendelse i henholdsvis Økonomiudvalget og Byrådet.

De fire budgetopfølgninger foreslås udarbejdet pr. henholdsvis 28. februar, 30. april, 30. juni samt 30. september 2018.

I forbindelse med hver budgetopfølgning gives en foreløbig orientering på først kommende Økonomiudvalgsmøde efter forvaltningernes deadline for aflevering af budgetopfølgningen. Herefter orienteres hver enkelt udvalgsområde om budgetopfølgningsresultatet, hvorefter den sammenskrevne budgetopfølgning sendes til endelig godkendelse på det efterfølgende Økonomiudvalgs- og Byrådsmøde.

Økonomi- og Indenrigsministeriets krav om udarbejdelse af kommunale halvårsregnskaber er bortfaldet fra og med 2018 og det indstilles på den baggrund, at der fra og med 2018 ikke længere udarbejdes halvårsregnskab.

Økonomi:

Se sagsfremstillingen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 27. november 2017

Beslutning:

Godkendt

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 27. november 2017 kl. 14:00

Økonomiudvalget 27. november 2017 kl. 14:00

Godkendt

Bilag:

151. Flytning af bevillinger mellem politikområder (3. nul-sag 2017)
Sagsnr.: 2017-019644
Sagsbehandler: Trine Sørensen

Præsentation:

Der er løbende behov for at flytte budgetbeløb mellem politikområder og/eller udvalg. Disse korrektioner er her samlet i en fælles sag. Korrektionerne har forbindelse til tidligere beslutninger i Byrådet.

Forvaltningen foreslår:

 • At der foretages flytninger mellem politikområderne, jævnfør skemaet under punktet Økonomi, og jævnfør punkterne i sagsbeskrivelsen herunder.
 • Sagsbeskrivelse:

  Flytningerne omhandler følgende:
  Rengøring af fællesarealer på Ældrecenter Fænøsund er overgået til rengøringsenheden - budget flyttes til rengøringsenheden.
  Rengøring af fællesarealer på Ældrecenter Kongshøj er overgået til rengøringsenheden - budget flyttes til rengøringsenheden.
  Der flyttes budget mellem Sundhed (sygeplejen) og Senior og Velfærd (hjælpemidler) vedrørende kompressionsbehandling i 2017, idet opgaven organisatorisk er flyttet.
  Der flyttes budget mellem Hjælpemiddelteamet (administration) og Hjælpemiddel og Kommunikation Lillebælt vedrørende specialrådgivning høre, syn, tale og IKT. Tidligere effektivisering er placeret på forkert politikområde.
  Der flyttes budget mellem Sundhed, Voksen Borger og Senior og Velfærd vedrørende ressourceforløb. Der er flere ressourceforløb indenfor Handicap pg Psykiatri og færre på Sundhedsområdet.
  Der flyttes budget mellem Sundhed og Administrationsområdet vedrørende flytning af en medarbejder - fejlretning.
  En administrativ medarbejder flyttes fra Handicap og Psykiatri til administrationsområdet - fejlretning.


  Økonomi:

   Udvalg/politikområde2017201820192020
   ØU1.665.000 0 0 0
  1015Administration777.000 0 0 0
  1020Erhverv og Turisme0 0 0 0
  1030Fælles funktioner888.000 0 0 0
   BAU0 0 0 0
  1510Beskæftigelsesindsats0 0 0 0
   SU0 0 0 0
  2010Undervisning0 0 0 0
  2020Læring0 0 0 0
   BUF0 0 0 0
  2510Kultur og Fritid0 0 0 0
  2515Børn-, Unge- og sundhedsudgifter0 0 0 0
  2520Sundhedsudgifter (BUF)0 0 0 0
   SSU-1.665.000 0 0 0
  3035Ældre-1.658.000 0 0 0
  3030Sundhedsudgifter-342.000 0 0 0
  3020Handicap- og Psykiatri335.000 0 0 0
  3060Forsørgelse0 0 0 0
   Teknisk udvalg0 0 0 0
  4010Vej og Trafik0 0 0 0
  4015Rekreative områder0 0 0 0
  4020Bygningsvedligehold0 0 0 0
  4025Jordforsyning0 0 0 0
   Beredskabskommissionen0 0 0 0
  4510Redningsberedskab0 0 0 0
   Miljø- og Energiudvalget0 0 0 0
  5010Natur og Miljø0 0 0 0
  5015Klima og energi0 0 0 0
   I alt0 0 0 0

  Ovenstående rettelser på de enkelte politikområder er en konsekvens af tidligere beslutninger.
  Rettelserne har ingen realøkonomisk virkning og påvirker derfor ikke kommunekassen.

  Høring:

  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalget den 27. november 2017

  Beslutning:

  Godkendt

  Behandlingsplan

  Økonomiudvalget 27. november 2017 kl. 14:00

  Økonomiudvalget 27. november 2017 kl. 14:00

  Godkendt

  152. 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2017
  Sagsnr.: 2017-018846
  Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

  Præsentation:

  Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet årets 4. og sidste budgetopfølgning pr. 30. september 2017.

  Forvaltningen foreslår:

  • At 4. budgetopfølgning godkendes som forelagt.
  • At der gives nedenstående bevillinger til drift og anlæg:

  Bevillinger til drift:
  Bevillinger der tilgår kassen:

  Beløb i mio. kr.

  Tillægsbevilling

  -0,471

  Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling (indtægtsbevilling) til 2. rate af statens kompensationen for fastfrysningen af grundskyld fra 2016 til 2017.

  -2,000

  Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling (indtægtsbevilling) vedrørende merafkast på kommunens værdipapirer.

  -2,471

  Bevillinger i alt, ØKU

  -0,200

  I henhold til lov- og cirkulæreprogrammet, søges negativ tillægsbevilling på i alt -0,2 mio. kr. fordelt med - 0,1 mio. kroner på området for de forsikrede ledige og - 0,1 mio. kroner på integrationsområdet

  Den negative tillægsbevilling på området for forsikrede ledige vedrører ændringer i G-dage, som betyder en mindre udgift, at afskedige og hjemsende medlemmer af en arbejdsløshedskasse.

  Den negative tillægsbevilling til udlændingeområdet kan henføres til nye regler, som har til formål at sikre en effektivisering af danskuddannelsen og indførelse af et depositum for udenlandske arbejdstagere, studerende m.v. 

  -0,200

  Bevillinger i alt, BAU

  -0,300

  Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling forebyggelsesområdet under BKF-udvalget. Bevillingen finansierer tillægsbevillingen på Skoleudvalgets område vedrørende eftermiddagstilbud i Dråben/Heldagsklasserne på Vestre Skole.

  -0,058

  Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,058 mio. kr. til stadions og idrætsanlæg under BKF-udvalgets område. Bevillingen dækker anlægsbevillingen vedrørende anlægstilskud til kunstgræsbanen i Båring.

  -0,358

  Bevillinger i alt, BKF

   

   

  -3,029

  Indtægtsbevillinger, alle udvalg

  Bevillinger, der fragår kassen: 

  Beløb i mio. kr.

  Tillægsbevilling

  0,151

   

  Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling til finansiering som konsekvens af højesteretsdom, idet kommunen skal tage stilling til, om der er grundlag for at genoptage sager, hvor udbetalingen af sygedagpenge efter tidligere praksis er stoppet med tilbagevirkende kraft.
  (Job- og Vækstcentrets administrationskonto) 

  0,930

   

  Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling til finansiering af merudgiften i forbindelse med udsættelse af ny dimensioneringsplan for Beredskabet.

  1,081

  Bevillinger i alt, ØKU

  0,300

  Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling på 0,300 mio. kr. til opretholdelse af eftermiddagstilbud i Heldagsklasserne på Vestre Skole (Dråben). Bevillingen finansieres fra forebyggelsesområdet under Børn, Familie og Sundhed.

  0,300

  Bevillinger i alt, SU

   

   

  1,381

  Udgiftsbevillinger alle udvalg

   

   

  -1,648

  Nettobevillinger drift, alle udvalg  Anlægsbevillinger:

  Det indstilles:
  • At der gives en anlægsbevilling og et frigivet rådighedsbeløb på -0,222 mio. kr. vedrørende salget af Middelfartvej 299. Herunder udgør salgsindtægterne 0,650 mio. kr., mens udgifterne i forbindelse med salget udgør 0,428 mio. kr. Nettobeløbet tilgår kassen.
  • At der gives en anlægsbevilling og et frigivet rådighedsbeløb på -15,888 mio. kr. vedrørende salget af Teglgårdsparken 103. Herunder udgør salgsindtægterne 16,000 mio. kr., mens udgifterne i forbindelse med salget udgør 0,112 mio. kr. Rådighedsbeløbet finansieres fra det afsatte beløb på investeringsoversigten. (Det resterende rådighedsbeløb udgør herefter -2,072 mio. kr.) 
  • At der gives en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 1,600 mio. kr. til udbedring af vandskaden på Vestre Skole. Rådighedsbeløbet frigives og finansieres ved at nedskrive rådighedsbeløbet på Ejby Skole. Rådighedsbeløbet tilbageføres til Ejby Skole i forbindelse med budgetlægningen for 2019 fra den udisponerede anlægspulje.
  • At der gives en anlægsbevilling og et frigivet rådighedsbeløb på netto 0,000 mio. kr. til Bjergbanken. Anlægsbevillingen fordeler sig på en indtægtsbevilling på 0,950 mio. kr. fra forsikringserstatning og et tilsvarende rådighedsbeløb på 0,950 mio. kr., fordelt med 0,800 mio. kr. til genanskaffelse af løsøre og 0,150 mio. kr. til genhusning.
  • At der gives en anlægsbevilling og et frigivet rådighedsbeløb på 0,058 mio. kr. til finansiering af yderligere anlægstilskud til kunstgræsbanen i Båring. (Der udbetales brutto 0,070 mio. kr. til foreningen, idet kommunen har adgang til at afløfte kommunal momsandelsprocent af anlægstilskud Kultur og Fritidsområdet). Bevillingen finansieres fra driften på Kultur og Fritidsområdet.
  • At der gives en indtægtsbevilling og et frigivet rådighedsbeløb på -0,450 mio. kr. vedrørende salg af 730 m2 af tidligere del af busplads og vejareal ved Taxaplads i Middelfart. Rådighedsbeløbet finansieres fra det afsatte beløb på investeringsoversigten.
  • At der gives en anlægsbevilling og et frigivet rådighedsbeløb på 13,000 mio. kr. til køb af matrikel nr. 11m, Svendstrup By, Kauslunde beliggende i lokalplanområde 137 ved Toften i Middelfart. Rådighedsbeløbet finansieres med 4,000 mio. kr. fra puljen til køb og salg af jord jf. investeringsoversigten. Restbeløbet på 9,000 mio. kr. finansieres af kassen. 
  • At der gives en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb som frigives på 0,262 mio. kr. til anlægsprojektet Udbygning af cykel og vandrestier (stiplanen). Rådighedsbeløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på anlægsprojektet - Udbygning af cykelstier, ubrugte midler fra en 2014 pulje.
  Låneoptagelse / finansiering

  Det indstilles:
  • At der bevilliges låneoptagelse/overtagelse i forbindelse med kommunes overtagelse af  Teglgårdshuset på 21,645 mio. kr. Den endelige opgørelse (og dermed låneoptagelse) kan afvige marginalt fra den foreløbige opgørelse. Det bemærkes, at låneovertagelsen sker i form af låneovertagelse, hvilket indebærer, er en 0-transaktion mellem to offentlige myndigheder er der ifølge lånebekendtgørelsen låneadgang til formålet.

  Sagsbeskrivelse:

  Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet årets 4. og sidste budgetopfølgning pr. 30. september 2017.

  Det samlede resultat af budgetopfølgningen er et merforbrug på skattefinansieret drift på 3,1 mio. kr.

  Serviceområdet tegner sig for et merforbrug på 11,3 mio. kr., mens der på det budgetgaranterede område forventes et mindreforbrug på 8,2 mio. kr. Merforbruget på service er stort set uforandret i forhold til sidste budgetopfølgning.

  Mindreforbruget på det budgetgaranterede område vedrører fortrinsvis de forsikrede ledige. Det må forventes, at budgetgarantien efterreguleres på baggrund af de realiserede udgifter, dvs. at mindreforbruget skal efterafregnes med staten.

  Vendes blikket mod serviceområdet, viser opfølgningen betydelige merforbrug på tre områder: Børn, Kultur og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Teknisk Udvalgs område. Også på Økonomiudvalgets område tegner det til et vist merforbrug.

  Modsat forventes et stort mindreforbrug på Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område og et mindreforbrug på Skoleudvalgets område.

  På skattefinansieret anlæg forventes et merforbrug på 7,9 mio. kr. i 2017 målt op mod det korrigerede budget uden opsparede midler. Merforbruget skyldes først og fremmest, at bevillingerne til etableringen af det nye rådhus/bycenter er givet på tidligere regnskabsår, mens en større del af projektet færdiggøres og finansieres i 2017 af overførte anlægsmidler.

  Afvigelserne på drift og anlæg betyder samlet set at de samlede skattefinansierede udgifter ligger 11,0 mio. kr. over budget.

  Gennemgangen af finansbudgettet viser,  at kommunens indtægter fra skatter, generelle tilskud og nettorenteindtægter ligger 2,5 mio. kr. over det budgetlagte niveau. Heraf vedrører 2,0 mio. kr. merindtægter fra renter, mens 0,5 mio. kr. vedrører ejendomsskatter.

  Resultatet på det skattefinansierede område (nettofinansieringen fratrukket resultatet af skattefinansieret drift og anlæg) forventes således at være et merforbrug 8,5 mio. kr.

  Økonomi:

  Se sagsbeskrivelsen.

  Høring:

  Ingen høring af handicaprådet og ældrerådet, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalget den 27. november
  Byrådet den 4. december

  Beslutning:

  Indstilles til godkendelse

  Behandlingsplan

  Økonomiudvalget 27. november 2017 kl. 14:00
  Byrådet 4. december 2017 kl. 17:00

  Økonomiudvalget 27. november 2017 kl. 14:00

  Indstilles til godkendelse

  Bilag:

  153. Kommunegaranti for låneoptagelse i TVIS
  Sagsnr.: 2017-020512
  Sagsbehandler: Thomas Foged

  Præsentation:

  TVIS anmoder om kommunens tiltrædelse til, at TVIS kan optage et lån på 6 mio. kr. (Middelfarts andel 0,5 mio. kr.) for finansiering af anlæggelse af en tilslutningsledning til virksomheden AGA´s kommende procesanlæg i Taulov, som så kan levere grøn overskudsvarme til en fordelagtig varmepris.

  Middelfart Kommune kan i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser, tiltræde låneoptagelsen (stille garantien) og skal i den forbindelse stille krav om betaling af en løbende garantiprovision.

  Forvaltningen foreslår:

  • At låneoptagelsen tiltrædes som ansøgt mod betaling af en årlig garantiprovision svarende til 0,6% af den til enhver tid værende restgæld

  Sagsbeskrivelse:

  Anlægsinvesteringen for varmeleverance er til fordel for alle TVIS´ ejerkommuner. Ifølge TVIS´ vedtægter for kapitalfremskaffelse skal de fire ejerkommuner tiltræde låneoptagelsen/garantere for optagelse af lån i samme forhold, som de hæfter for selskabet dvs. hæftelsen for de 6 mio. kr. fordeles således på kommunerne:

  Fredericia 1,9
  mio. kr.
  Kolding 1,7 mio. kr.
  Middelfart 0,5 mio. kr.
  Vejle 1,9 mio. kr.

  D
  et skal her pointeres, at en bevilling er til tilslutning af varmeproduktion og ikke til nye forbrugere og forsyningsområder.

  Varmeplan TVIS 2015 indeholder et mål om tilvejebringelse af 1000 TJ ny grøn varmeproduktion inden 2030. Der pågår, i samarbejde med distributionsselskaberne tilsluttet TVIS, en snarlig indgåelse af aftaler om overskudsvarme leveret til distributionsnettet i Middelfart og i Fredericia. På baggrund af indbyrdes undersøgelser siden maj, har AGA nu meddelt TVIS, at de har til hensigt at arbejde for en aftale med TVIS om levering af overskudsvarme – med endelig beslutning i november – december i indeværende år. Den leverede overskudsvarme forventes at dække op til 3% af det samlede varmebehov tilsluttet TVIS systemet. Processen for at nå det mål er bl.a., at TVIS skal have ejerkommunernes bevilling til at kunne optage lån forud for endelig beslutning.

  Kommunegaranti er en forudsætning for optagelse af lånet i Kommunekredit. Kommunerne er ved alle fremtidige garantistillelser for varmeforsyningsselskaber forpligtet til at opkræve en provision, der er prissat på markedsvilkår for sådanne garantier, jævnfør KL´s udmelding den 31. august 2017. En vederlagsfri garanti vil indebære, at kommunen yder et tilskud til forsyningsselskabet, og en sådan garanti vil betyde en forrykning af den byrdefordeling mellem kommunens borgere, som ”hvile i sig selv princippet” forudsætter. Det er KL´s vurdering, at når der ikke kan fastsættes en fast branchetakst for garantier på varmeforsyningsområdet, så kræver det, at der foretages en individuel vurdering af selskaberne ved hver enkelt garantistillelse, og at denne vurdering indgår i den kommunale sagsfremstilling i forbindelse med at kommunalbestyrelsen godkender, at der stilles garanti for lånet, således at det efterfølgende kan dokumenteres.

  Ved anvendelse af en beregningsmodel for opkrævning af garantiprovision, hvor der er foretaget en kreditvurdering af TVIS, foreslås det, på baggrund af denne model, at TVIS betaler en årlig garantiprovision på 0,6% af den til enhver tid værende restgæld.

  Økonomi:

  Beskrevet i sagsfremstillingen.

  Høring:

  Ingen høring.

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalget d. 27. november 2017
  Byrådet den 4. december 2017

  Beslutning:

  Indstilles til godkendelse

  Behandlingsplan

  Økonomiudvalget 27. november 2017 kl. 14:00
  Byrådet 4. december 2017 kl. 17:00

  Økonomiudvalget 27. november 2017 kl. 14:00

  Indstilles til godkendelse

  Bilag:

  154. Godkendelse af vandafledningsbidrag 2018 for Middelfart Spildevand A/S
  Sagsnr.: 2017-019771
  Sagsbehandler: Lone Kjestrup Smith

  Præsentation:

  Middelfart Spildevand A/S har fastsat taksten for vandafledningsbidrag for 2018. Taksten skal godkendes af Middelfart Kommune. Ved behandling af taksten skal Byrådet udelukkende tage stilling til, hvorvidt taksten overholder den økonomiske ramme, som Forsyningssekretariatet har udmeldt. Den fastsatte økonomiske ramme udgør de samlede årlige indtægter, som Middelfart Spildevand må opkræve i 2018 og 2019. Byrådet skal ikke tage stilling til vandafledningsbidragets størrelse.

  Forvaltningen foreslår:

  • At vandafledningsbidraget som Middelfart Spildevand A/S har fastsat godkendes. Bidraget for 2018 er på: 
  47,30 kr. pr. m3 ekskl. moms for forbrug til og med 500 m3
  37,84 kr. pr. m3 ekskl. moms for forbrug på 501-20.000 m3 
  18,92 kr. pr. m3 ekskl. moms for forbrug over 20.000 m3

  Sagsbeskrivelse:

  Bestyrelsen i Middelfart Spildevand A/S har fastsat taksten for vandafledningsbidrag for 2018 til:

  47,30 kr. pr. m3 ekskl. moms for forbrug til og med 500 m3
  37,84 kr. pr. m3 ekskl. moms for forbrug på 501-20.000 m3 
  18,92 kr. pr. m3 ekskl. moms for forbrug over 20.000 m3

  I forhold til taksten for vandafledningsbidraget for 2017 er det:
   
      • en stigning på 2,78 kr. pr. m3 ekskl. moms for forbrug til og med 500 m3
      • en stigning på 0,44 kr. pr. m3 ekskl. moms for forbrug på 501-20.000 m3
      • et fald på 4,23 kr. pr. m3 ekskl. moms for forbrug over 20.000 m3
   
  Vandafledningsbidraget følger den trappebetalingsmodel, der blev indført ved lov pr. 1. januar 2014, og som er blevet indfaset gradvist i perioden fra 2014-2018. Trappemodellen er fuldt indfaset i 2018. Modellen indebærer, at der er en rabat til ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, hvis man tilmelder sig ordningen. Disse ejendomme får 20 % rabat for den del af forbruget, der ligger fra 501 m3 til 20.000 m3, og 60 % i rabat for den del af forbruget, der ligger over 20.000 m3. Kun ca. 1% af kunderne har tilmeldt sig ordningen.

  Forsyningssekretariatet fastsætter en økonomisk ramme for de vand- og spildevandsselskaber, der er omfattet af vandsektorloven. Middelfart Spildevand er omfattet af vandsektorloven, og skal derfor overholde den økonomiske ramme, som Forsyningssekretariatet fastsætter for selskabet. Forsyningssekretariatet har fastsat en to-årig økonomisk ramme for 2018 og 2019 for Middelfart Spildevand. Der er udmeldt en specifik ramme for hvert år, men selskabet kan selv disponere over rammerne i reguleringsperioden. Den økonomiske ramme udgør de samlede årlige indtægter, som Middelfart Spildevand må opkræve i 2018 og 2019.Takststigningen på 2,78 kr. excl moms pr. m3 fra 2018 for den almindelige forbruger skal netop ses i lyset af, at Middelfart Spildevand i de kommende år står overfor væsentlige investeringer, og derfor har behov for fuldt ud, at udnytte den økonomiske ramme, der er fastlagt af Forsyningssekretariatet.

  I henhold til Betalingsloven skal kommunalbestyrelsen, i den kommune hvor spildevandsforsyningsselskabet er beliggende, godkende taksten en gang årligt. Kommunalbestyrelsen skal udelukkende tage stilling til, hvorvidt taksten overholder den økonomiske ramme, Forsyningssekratariatet har udmeldt - ikke bidragets størrelse. Forvaltningen vurderer, at Middelfart Spildevand A/S med vandafledningsbidraget for 2018 vil overholde den to-årige økonomiske ramme for 2018 og 2019 som Forsyningssekretariatet har fastsat.

  Forudsætningerne for vandafledningsbidraget er beskrevet nærmere i Budgetnotat 2018 for Middelfart Spildevand. Budgettet er vedlagt som bilag.

  Økonomi:

  Ingen.
   

  Høring:

  Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalget den 27. november 2017
  Byrådet den 4. december 2017

  Beslutning:

  Indstilles til godkendelse

  Behandlingsplan

  Økonomiudvalget 27. november 2017 kl. 14:00

  Økonomiudvalget 27. november 2017 kl. 14:00

  Indstilles til godkendelse

  Bilag:

  155. Praksis for indsamling af borgerdrevne forslag
  Sagsnr.: 2017-011772
  Sagsbehandler: Maja Maria Føns

  Præsentation:

  Byrådet har på byrådsmøde den 26. juni 2017 godkendt en 2-årig forsøgsordning med borgerdrevne forslag.

  Forvaltningen foreslår:

  • At forvaltningens forslag om en praksis for indsamling af borgerdrevne forslag godkendes

  Sagsbeskrivelse:

  Byrådet har behandlet forslag om, at borgerne får initiativret i forhold til at rejse forslag overfor Byrådet.

  På denne baggrund vedtog Byrådet at indføre en 2-årig forsøgsordning med borgerdrevne forslag, og at ordningen skal træde i kraft med virkning fra 1. januar 2018.

  Byrådet besluttede samtidig, at forvaltningen fremsætter forslag om en praksis for indsamling af underskrifter, der vægter brugervenlighed højt.

  I den anledning har forvaltningen udarbejdet forslag til praksis for indsamling af borgerdrevne forslag:

  Via Middelfart Kommunes hjemmeside, vil borgerne kunne tilgå en formular, hvorfra de oplyses om kravene for indsendelse af forslag.
  Et forslag vil være synligt på kommunens hjemmeside, indtil det opnår et tilstrækkeligt antal støttetilkendegivelser - dog maksimalt synligt i 12 måneder.

  Det kræver, hvad et gennemsnitligt mandat ”koster” i Middelfart Byråd i form af underskrifter/støttetilkendegivelser fra borgere bosiddende i Middelfart Kommune, at få et forslag drøftet i Middelfart Byråd. I den kommende valgperiode (2018-2021) kræver det 850 støttetilkendegivelser at få forslag behandlet i Byrådet.

  Hvis et forslag opnår et tilstrækkeligt antal støttetilkendegivelser, vil alle borgere, som har givet udtryk for støtte til forslaget, blive bedt om at bekræfte deres støtte.
  Forslaget skal have relevans i forhold til den type opgaver, kommunen løser, ligesom forslag ikke kan drøftes, hvis der allerede er truffet beslutning.

  Forvaltningens forslag er nærmere beskrevet i vedhæftede bilag.

  Forvaltningens forslag er baseret på en omkostningsneutral løsning, der til gengæld har den ulempe, at underskrifter/støttetilkendegivelser ikke kan valideres 100 %. Til gengæld indføres en kontrolforanstaltning for at højne sikkerheden i forhold til validering af underskrifter/støttetilkendegivelser.

  Ved en løsning med brug af NemID kan der ske en 100 %-validering af underskrifter/støttetilkendegivelser. En sådan løsning koster ca. kr. 100.000.

  Forslag om praksis for indsamling af borgerdrevne forslag fremlægges til behandling.

  Økonomi:

  Ved brug af forvaltningens løsningsmodel vil der ikke være nogen udgifter. Køb af en løsning med brug af NemID koster ca. kr. 100.000.

  Høring:

  Inden høring, da kommunen ikke er forpligtet.

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalget den 27. november 2017
  Byrådet den 4. december 2017

  Beslutning:

  Indstilles til godkendelse

  Behandlingsplan

  Økonomiudvalget 27. november 2017 kl. 14:00
  Byrådet 4. december 2017 kl. 17:00

  Økonomiudvalget 27. november 2017 kl. 14:00

  Indstilles til godkendelse

  Bilag:

  156. Ændring af administrationsgrundlag vedr. telefoni, IT og avisabonnementer
  Sagsnr.: 2017-017374
  Sagsbehandler: Vivi Jensen

  Præsentation:

  Der foreslås en ændring af administrationsgrundlaget vedr. telefoni, IT og avisabonnementer til byrådsmedlemmer.

  Forvaltningen foreslår:

  • At forslag om ændring af administrationsgrundlaget vedr. telefoni, IT og avisabonnementer til byrådsmedlemmer godkendes og
  • At ændringen træder i kraft med virkning fra 1. januar 2018

  Sagsbeskrivelse:

  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til ændringer vedr. telefoni, IT og avisabonnementer til byrådsmedlemmer. Der er dels tale om en sproglig opdatering, så teksten afspejler hvad der reelt udleveres til byrådsmedlemmerne, dels en opdatering som følge af, at IT ibrugtager en ny løsning, hvor byrådsmedlemmerne får adgang til kommunens systemer via smartphone (altså hvor token er en del af smartphonens software).

  Med den foreslåede ændring vil alle byrådsmedlemmer have en mobiltelefon til rådighed, og der er derfor ikke længere grundlag for at kunne få udbetalt et tilskud til telefon.

  I forbindelse med udlevering af mobiltelefonen skal der underskrives en tro- og loveerklæring gående på enten, at byrådsmedlemmet alene anvender mobiltelefonen til sit hverv eller at byrådsmedlemmet også anvender mobiltelefonen privat, hvorfor byrådsmedlemmet vil blive beskattet af værdien af fri telefon. Det er ikke forbundet med ekstra omkostninger for Middelfart Kommune at stille fri mobil til rådighed for byrådsmedlemmerne.

  De særlige regler, der gør sig gældende for udlandstelefoni er beskrevet i tro- og loveerklæringen. Udkast til tro- og loveerklæring er vedhæftet som bilag.

  Den nuværende formulering i administrationsgrundlaget vedr. telefoni, IT og avisabonnementer for byrådsmedlemmer er således:

  Vedrørende tilskud til arbejdsplads og telefon
  Borgmesteren har fri telefon, mobiltelefon, en hjemmeopkobling af PC og nødvendige avisabonnementer.

  Øvrige byrådsmedlemmer får etableret en hjemmeopkobling af PC, og der ydes tilskud til telefonudgifter således:

  • Alle udgifter til hjemmeopkoblingen dækkes.
  • Tilskud til telefon udgør kr. 129,- pr. måned. Beløbet svarer til de skønnede abonnementsudgifter til fastnet telefon.
  • Øvrige udgifter til telefoni dækkes ikke.

  Forvaltningen foreslår, at det ændres til:

  Vedrørende tilskud til arbejdsplads, IT og telefon
  Til Byrådets medlemmer udleveres der en smartphone, en softwaretoken, en bærbar PC med mobilopkobling, standardprinter inkl. printerpatroner, computerskærm, mus og tastatur, samt der stilles en internetforbindelse til rådighed på hjemmeadressen (hjemmearbejdspladsen). 

  Såfremt byrådsmedlemmet ikke ønsker mobiltelefon udleveret, kan byrådsmedlemmet vælge i stedet, at få stillet en token til rådighed og få udbetalt et telefontilskud på kr. 129,00 pr. måned. 

  Alt det udleverede IT-udstyr er kommunens ejendom. Ved byrådsperiodens ophør kan det udleverede materiale købes af byrådsmedlemmet til en restværdi skønnet af Middelfart Kommunes IT-afdeling.

  Såfremt telefonen anvendes til privat brug, vil der ske indberetning til SKAT af værdien af fri telefon.

  Abonnementer

  Til Byrådets medlemmer betales der for et abonnement på ”Danske Kommuner”. Borgmesteren har derudover mulighed for at tegne avisabonnement på nødvendige aviser.

  Forslaget fremlægges til behandling.

  Økonomi:

  Ingen.

  Høring:

  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalget den 27. november 2017.
  Byrådet den 4. december 2017.

  Beslutning:

  Indstilles til godkendelse

  Behandlingsplan

  Økonomiudvalget 27. november 2017 kl. 14:00
  Byrådet 4. december 2017 kl. 17:00

  Økonomiudvalget 27. november 2017 kl. 14:00

  Indstilles til godkendelse

  Bilag:

  157. Forslag til lokalplan 181 for tæt-lav boligområde ved Anlægsvej i Ejby samt kommuneplantillæg nr. 1 til kommuneplan 2017
  Sagsnr.: 2017-012709
  Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

  Præsentation:

  Der er udarbejdet et forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for det tidligere rådhus i Ejby. Der skal træffes beslutning om planforslagene skal sendes i offentlig høring.

  Forvaltningen foreslår:

  • At forslag til lokalplan 181 samt kommuneplantillæg nr. 1 godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring

  Sagsbeskrivelse:

  Økonomiudvalget godkendte den 28. august 2017, at igangsætte arbejdet med udarbejdelse af en lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg, der skal mulliggøre, at det tidligere rådhus i Ejby kan omdannes til boligområde. 

  Boligforeningen Lillebælt har fået udarbejdet et skitseprojekt for omdannelse af rådhuset til en ny boligbebyggelse bestående af tæt-lav byggeri i én etage med godt 40 boliger. Bebyggelsen er delt i to; Seniorboliger i øst og familieboliger i syd-vest. Bebyggelsen opdeles af en tværgående sti mellem Stjernevænget og Anlægsvej. Biltrafikken skal køre ind fra Anlægsvej til fælles parkeringsarealer. Hovedparten af det eksisterende rådhus ønskes nedrevet og kun den seneste tilbygning fra 2000, ønskes bevaret som fælleshus for den kommende bebyggelse.

  Planforslagene er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Konklusionen er, at de miljømæssige konsekvenser, som følge af lokalplanens gennemførelse, er af en sådan karakter, at udarbejdelse af en egentlig miljøvurdering ikke er nødvendig.

  Planforslagene samt screeningen er vedhæftet som bilag.

  Økonomi:

  Ingen.

  Høring:

  Forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger. Handicaprådet og Ældrerådet høres i forbindelse med den offentlige høring.

  Behandlingsplan
  Teknisk Udvalg den 14. november 2017
  Økonomiudvalget den 27. november 2017
  Byrådet den 4. december 2017

  Beslutning:
  Teknisk Udvalg den 14. november 2017
  Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

  Beslutning:

  Anbefales godkendt

  Behandlingsplan

  Teknisk Udvalg 14. november 2017 kl. 14:00
  Økonomiudvalget 27. november 2017 kl. 14:00
  Byrådet 4. december 2017 kl. 17:00

  Teknisk Udvalg 14. november 2017 kl. 14:00

  Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

  Økonomiudvalget 27. november 2017 kl. 14:00

  Anbefales godkendt

  Bilag:

  158. Ekspropriation til 4. etape af Toften
  Sagsnr.: 2017-018336
  Sagsbehandler: Kenneth Hermansen

  Præsentation:

  I forbindelse med videreudvikling af boligområderne ved Assensvej syd i lokalplanområde 137, er der behov for etablering af den sidste del af stamvejen Toften.

  Forvaltningen foreslår:

  • At det besluttes, at Trafik- og Vejafdelingen indleder ekspropriation i henhold til §§ 43 til 49 i Lovbekendtgørelse nr. 1018 af 3. november 2011 om offentlig vej med alle tilføjelser.

  Sagsbeskrivelse:

  I forbindelse med videreudvikling af boligområderne i området ved Assensvej syd i lokalplanområde 137, er der behov for forlængelse af stamvejen Toften.
  Forlængelsen er på ca 730 m, og skaber mulighed for at videreudvikle den sydlige del af området ned mod jernbanen.
  Vejen udlægges i 18 meters bredde, og der er behov for at erhverve i alt ca. 13.045 m2 fra to lodsejere.
  De berørte lodsejere er indstillet på ekspropriation.
  Vejen vil kunne eksproprieres i henhold til Vejloven.

  Anlægsarbejdet forventes opstartet i foråret 2018.

  Økonomi:

  Det vurderes, at økonomien kan holdes inden for det aftalte.

  Høring:

  Ingen da kommunen ikke er forpligtet.

  Behandlingsplan:
  Teknisk Udvalg den 14. november 2017
  Økonomiudvalget den 27. november 2017
  Byrådet den 4. december 2017

  Teknisk Udvalg den 14. november 2017
  Udvalget indstiller forvaltningens indstilling

  Beslutning:

  Anbefales godkendt

  Behandlingsplan

  Teknisk Udvalg 14. november 2017 kl. 14:00
  Økonomiudvalget 27. november 2017 kl. 14:00
  Økonomiudvalget 27. november 2017 kl. 14:00
  Byrådet 4. december 2017 kl. 17:00

  Teknisk Udvalg 14. november 2017 kl. 14:00

  Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

  Økonomiudvalget 27. november 2017 kl. 14:00

  Anbefales godkendt

  Bilag:

  2017-018336-5vejudskillelse.pdf
  159. Godkendelse af udtrædelsesaftale imellem Assens Kommune og Motas I/S samt vedtægtsændring som følge af Assens Kommunes udtræden af selskabet
  Sagsnr.: 2017-019244
  Sagsbehandler: Maria Friis Jensen

  Præsentation:

  Som følge af at Assens Kommune efter 31. december 2013, ikke længere er interessent i Modtagestation Syddanmark I/S fremsendes udtrædelsesaftale samt reviderede vedtægter til godkendelse.

  Forvaltningen foreslår:

  • At selskabets fremsendte udtrædelsesaftale for Assens Kommune godkendes.
  • At forslaget til vedtægtsændring for Motas I/S godkendes.

  Sagsbeskrivelse:

  Assens Kommune er udtrådt af Motas fra den 31. december 2013.
  Forud for kommunens udtræden havde Assens Kommune forespurgt om muligheden for kun at lade Motas I/S afhente farligt affald fra halvdelen af kommunens genbrugspladser.

  Den daværende bestyrelse oplyste Assens Kommune om, at bestyrelsen forventede, at Assens Kommune, som vedtaget af kommunen ved dens indtræden i Motas samt i lighed med øvrige interessentkommuner, fremover lod Motas sørge for afhentning af farligt affald fra alle Assens Kommunes genbrugspladser.

  Som svar på dette meddelte Assens Kommune, at kommunen ønskede at udtræde af Motas pr. 31. december 2013.

  På baggrund af Assens Kommunes beslutning fik Motas I/S udarbejdet et forslag til en udtrædelsesaftale og en vedtægtsændring.

  Den 11. juni 2014 har et enigt repræsentantskab for Motas I/S godkendt vedtægtsændring som følge af Assens Kommunes udtræden samt en udtrædelsesaftale mellem Assens Kommune og Motas I/S.

  Sagen blev forelagt Statsforvaltningen som i brev af 9. december 2016, meddelte at de ikke har bemærkninger til Assens udtræden eller ændringerne i vedtægterne som følge af dette.

  Motas I/S har fremsendt udtrædelsesaftale og ændringer af vedtægt til godkendelse som følge af, at Assens Kommune fra den 31. december 2013 ikke længere er interessent i Motas I/S.

  Status: 

  Motas I/S ejes fra 1. januar 2014 af 13 interessentkommuner, da følgende 2 interessentkommuner har valgt at træde ud af selskabet:

  - Odense Kommune er trådt ud pr. 31.12.2012

  - Assens Kommune er trådt ud pr. 31.12.2013

  Økonomi:

  Udtrædelsesaftalen består i, at Assens Kommune får udbetalt 350.000 kr., heraf tages 266.000 kr. fra egenkapitalen og 84.000 fra hensættelser, som skal tilbageføres til kunderne.

  Høring:

  Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtiget.

  Behandlingsplan:
  Miljø- og Energiudvalget den 8. november 2017
  Økonomiudvalget  den 27. november 2017
  Byrådet den 4. december 2017

  Miljø- og Energiudvalget - 8. november 2017:
  Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

  Beslutning:

  Anbefales godkendt

  Behandlingsplan

  Miljø- og Energiudvalget 8. november 2017 kl. 13:00
  Økonomiudvalget 27. november 2017 kl. 14:00
  Byrådet 4. december 2017 kl. 17:00

  Miljø- og Energiudvalget 8. november 2017 kl. 13:00

  Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

  Økonomiudvalget 27. november 2017 kl. 14:00

  Anbefales godkendt

  Bilag:

  160. Godkendelse af takster for 2018 for Modtagestation Syddanmark I/S (Motas)
  Sagsnr.: 2017-019173
  Sagsbehandler: Maria Friis Jensen

  Præsentation:

  Modtagestationen for farligt affald, Modtagestation Syddanmark I/S (Motas), har fremsendt budget og takster for 2018. Modtagestationens takster skal godkendes af interessentkommunernes byråd hvert år. Budget for 2018 vedlægges til orientering.

  Forvaltningen foreslår:

  • At Motas takster for 2018 godkendes

  Sagsbeskrivelse:

  Af vedtægterne for Modtagestation Syddanmark I/S (Motas) fremgår det, at de af repræsentantskabet indstillede gebyrer skal fremsendes til kommunernes godkendelse. Repræsentantskabet for Motas har på et møde den 9. juni 2017 vedtaget at fremsende taksterne for 2018 til behandling i interessentkommunerne. Oversigt over takster for 2018 er vedlagt som bilag. 

  Udgifter for Motas skal dækkes af selskabets takster efter "hvile i sig selv"-princippet. Motas administrerer 4 driftsordninger (driftsordning, lille/landbrugsordning, klinisk risikoordning og tømningsordningen). Taksterne fremgår af den vedlagte takstoversigt.

  Taksterne/priserne i forhold til kunderne for 2018 er uændrede siden 2016, idet der ikke forventes at ske større ændringer i antal afhentninger, antal tømninger, affaldsmængder m.v. inden for nogen af de 4 driftsordninger. 

  Totalt budgetteres der med et underskud på driften på 444.000 kr efter afskrivninger. Efter renter budgetteres der med et underskud på 394.000 kr. Selskabets likvide midler reduceres med dette beløb. Det regnskabsmæssige underskud reduceres med 155.000 kr., når der tilbageføres dette beløb fra hensættelser.  

  Økonomi:

  Motas´ udgifter til drift, administration og anlægsaktiviteter dækkes af selskabets takster efter "hvile i sig selv"-princippet.
  Takster til dækning af Modtagestationens omkostninger til transportører og behandlere opkræves direkte ved selskabets kunder efter udførelse af den relevante ydelse. Middelfart Kommune er kunde hos Motas, og betaler for de ydelser, som Motas udfører for kommunen. Derudover påvirkes interessentkommunerne, herunder Middelfart Kommune, ikke økonomisk.

  Høring:

  Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

  Behandlingsplan:
  Miljø- og Energiudvalget den 8. november 2017
  Økonomiudvalget  den 27. november 2017
  Byrådet den 4. december 2017

  Miljø- og Energiudvalget den 8. november
  Udvalget indstiller forvaltningens indstilling

  Beslutning:

  Anbefales godkendt

  Behandlingsplan

  Miljø- og Energiudvalget 8. november 2017 kl. 13:00
  Økonomiudvalget 27. november 2017 kl. 14:00
  Byrådet 4. december 2017 kl. 17:00

  Miljø- og Energiudvalget 8. november 2017 kl. 13:00

  Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

  Økonomiudvalget 27. november 2017 kl. 14:00

  Anbefales godkendt

  Bilag:

  161. Endelig vedtagelse af nyt regulativ for erhvervsaffald 2018
  Sagsnr.: 2017-015709
  Sagsbehandler: Monica Nielsen

  Præsentation:

  Byrådet vedtog den 29. maj 2017, at Ejby området optages i Energnistsamarbejdet sammen med resten af Middelfart Kommune. Dette er gældende fra 1. januar 2018. Tidligere har forbrændingsegnet affald været anvist til Odense Kraftvarmeværk for gl. Ejby Kommune. Dette betyder, at erhvervsaffaldsregulativet skal revideres.

  Byrådet besluttede den 2. oktober 2017 at sende regulativ for erhvervsaffald 2018 i offentlig høring i 4 uger. Denne høring er nu overstået og regulativet skal endelig vedtages.

  Forvaltningen foreslår:

  • At Middelfart Kommunes regulativ for Erhvervsaffald 2018 godkendes endeligt til i krafttrædelse 1. januar 2018

  Sagsbeskrivelse:

  Når der ændres i affaldsordningerne, skal affaldsregulativet tilrettes og sendes i offentlig høring.

  Der er i høringsperioden ikke indkommet nogen høringssvar.

  Det foreslåede regulativ indeholder følgende ændringer i forhold til gældende regulativ:
  § 12 Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald
  Her er tilføjet træ forurenet med arsen og kreosot på listen over affaldstyper som er ikke-genanvendeligt affald.
  Det er tidligere blevet deponeret, men skal nu brændes på dertil godkendte anlæg.

  § 15 og 19 Ordning for forbrændingsegnet affald og ordning for have-/parkaffald
  Her er tilføjet, at alt forbrændingsegnet affald nu anvises til Energnist i Kolding.
  Her er tilføjet træ, som ikke kan genanvendes, men som ikke er forurenet med arsen eller kreosot. De har tidligere stået under deponi, hvilket ikke længere er lovligt.

  § 16 Ordning for deponeringsegnet affald
  Trykimprægneret træ er fjernet fra ordningen og skrevet ind under ordningerne i § 12 og 15.

  § 17 Ordning for affald fra Olie- og benzinudskillere
  Efter henvendelse fra MOTAS er der rettet i § 17.3 omkring tømning og kontrolfrekvenserne for olie- og benzinudskillere.

  § 20 Ordning for genbrugscontainer
  Rettet formuleringer omkring fordeling af tømningsuger i stedet for tømningsdage.

  Økonomi:

  Ændringerne i erhvervsaffaldsregulativet har ikke økonomiske konsekvenser for Middelfart Kommune

  Høring:

  Regulativet har været sendt i offentlig høring og der er ikke indkommet nogen høringssvar.

  Behandlingsplan:
  Miljø- og Energiudvalget den 8. november 2017
  Økonomiudvalget  den 27. november 2017
  Byrådet den 4. december 2017

  Miljø- og Energiudvalget den 8. november 2017:
  Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

  Beslutning:

  Anbefales godkendt

  Behandlingsplan

  Miljø- og Energiudvalget 8. november 2017 kl. 13:00
  Økonomiudvalget 27. november 2017 kl. 14:00
  Byrådet 4. december 2017 kl. 17:00

  Miljø- og Energiudvalget 8. november 2017 kl. 13:00

  Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

  Økonomiudvalget 27. november 2017 kl. 14:00

  Anbefales godkendt

  Bilag:

  162. Vandråd og vandområdeplaner 2015-2021: Godkendelse af afgrænsning og udpegning af vandløb.
  Sagsnr.: 2016-026738
  Sagsbehandler: Erik Madsen

  Præsentation:

  I henhold til Lov om vandplanlægning, har kommunerne i vandoplandet Lillebælt Fyn oprettet et vandråd af interesseorganisationer og foreninger, som varetager henholdsvis miljøinteresser og afvandingsmæssige interesser i forbindelse med vandplanlægningen.

  Forvaltningen forelægger oplandskommunernes forslag til afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne.

  Forvaltningen foreslår:

  • At Byrådet vedtager forvaltningens forslag til kvalificering og udpegning af vandområder til den gældende vandområdeplan for 2015-2021 i Middelfart Kommune. Forslaget har baggrund i bidrag fra vandrådet for Hovedvandopland Lillebælt/Fyn.

  Sagsbeskrivelse:

  Som et resultat af Aftalen om Fødevare- og Landbrugspakken fra december 2015 skal kommunerne foretage en afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne vurderet på baggrund af opdaterede faglige kriterier. Desuden skal der foretages en kvalificering af udpegningen af kunstige og stærkt modificerede vandområder.

  Kommunerne indenfor de enkelte hovedvandoplande har siden april 2017, i samarbejde og under inddragelse af lokale vandråd, gennemført en proces med henblik på at udarbejde et forslag til afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplanerne. Forslaget fremlægges hermed til beslutning. Kommunernes bidrag skal være Miljø- og Fødevareministeriet i hænde senest 31. december 2017.

  Kommunernes og vandrådenes opgave

  Kommunerne i hovedvandoplandene skulle under inddragelse af lokale vandråd løse følgende opgaver:

  1. Vurdere, om de vandområder, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne med et opland på under 10 km2 lever op til de opdaterede faglige kriterier for afgrænsning af vandområder, som regeringen har fastsat.
  2. Udvælge vandområder, som Miljøstyrelsen efterfølgende kan analysere med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.
  3. I tillæg hertil kunne kommuner og vandråd som en frivillig opgave kommentere på vandløbsindsatser, der er videreført fra første vandplanperiode 2009-2015 til anden planperiode, som det økonomisk eller miljømæssigt ikke vil være hensigtsmæssigt at gennemføre.

  Forslag til afgrænsning, udpegning af vandløb og kommentering på indsatser

      Ad. 1: Indenfor Middelfart Kommunes geografiske opland foreslås 5 vandområder svarende til 3,3 km vandløb udtaget af vandområdeplanerne.

      Ad.  2: 4 vandområder i Middelfart Kommune svarende til 8,6 km vandløb foreslås udvalgt til analyse med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.

      Ad.  3: Vandrådet havde ikke kommentarer til overførte indsatser i Middelfart Kommune. Forvaltningen ønsker dog at gøre staten opmærksom på indsatsen med faunapassage ved Fyllested Mølle. 

  Desuden foreslås efter vandrådets indstilling, at der indsendes supplerende oplysninger vedr. det offentlige vandløb ”Afløb fra Lindholm” til Gremmeløkke Å, som vandrådet indstillede optaget i vandområdeplanen.

  Forvaltningens indstillinger til staten

  Forvaltningens forslag til indstillinger til staten følger med to undtagelser vandrådets anbefalinger (se bilag 1 - 3). 

  Gremmeløkke Å og Møllebækken: Vandrådet indstiller vandområdet karakteriseret som stærkt modificeret. Forvaltningen vurderer, at vandløbet bør opdeles, så den nederste del af vandområdet ikke indstilles karakteriseret som stærkt modificeret (slide nr. 11 i bilag 2).

  Viby Å: Vandrådet indstiller vandområdet opdelt ved kirkegården i Nørre Aaby og opstrøms denne karakteriseret som stærkt modificeret. Forvaltningen vurderer, at vandområdet fra Assensvej og opstrøms bør indstilles som stærkt modificeret. (Slide 12 i bilag 2)

  Konsekvenser for vandløbene

  Afgrænsning: Konsekvensen for de vandløbsstrækninger, som udtages af vandområdeplanerne er, at de ikke længere har et miljømål, at de ikke bliver overvåget og ikke indgår som en del af vandområdeplanens indsatsprogram.

  Udpegning: De vandløbsstrækninger, der karakteriseres som kunstige eller stærkt modificerede vil få at lavere miljømål. Vandløb med et opland under 10 km2, der udpeges som kunstige eller stærkt modificerede udgår af vandområdeplanerne, med mindre de forbinder målsatte vandområder. 

  Økonomi:

  Staten har kompenseret kommunerne økonomisk for at løfte vandrådsopgaven via DUT-princippet efter aftale med KL.

  Høring:

  Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

  Behandlingsplan:
  Miljø- og Energiudvalget den 8. november 2017
  Økonomiudvalget  den 27. november 2017
  Byrådet den 4. december 2017

  Miljø- og Energiudvalget den 8. november 2017
  Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

  Beslutning:

  Anbefales godkendt

  Behandlingsplan

  Miljø- og Energiudvalget 8. november 2017 kl. 13:00
  Økonomiudvalget 27. november 2017 kl. 14:00
  Byrådet 4. december 2017 kl. 17:00

  Miljø- og Energiudvalget 8. november 2017 kl. 13:00

  Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

  Økonomiudvalget 27. november 2017 kl. 14:00

  Anbefales godkendt

  Bilag:

  163. Revidering af sundhedsberedskabsplanen
  Sagsnr.: 2016-024142
  Sagsbehandler: Kitt Lysén Pedersen

  Præsentation:

  Sundhedsberedskabsplanen er et værktøj, som skal sikre, at Middelfart Kommune er i stand til at opretholde kommunens normale sundheds- og omsorgsopgaver i kritiske situationer samt løse ekstraordinære sundhedsrelaterede opgaver. Sundhedsberedskabsplanen har været igennem en revision, hvorfor den påny skal godkendes. 

  Forvaltningen foreslår:

  • At sundhedsberedskabsplanen godkendes

  Sagsbeskrivelse:

  Sundhedsberedskabsplanen er en integreret plan, som skal anvendes ved længerevarende driftsforstyrrelser, katastrofer og lignende krisesituationer.
  Sundhedsberedskabsplanen er primært målrettede sundhedsfaglige medarbejdere, ledere og nøglemedarbejdere i forhold til Social- og Sundhedsforvaltningens drift. Hvor målsætningen især for
  afdelingerne Senior og Velfærd samt Sundhedsafdelingen er at varetage omsorgen for syge og ældre er sundhedsberedskabsplanen sekundært målrettet øvrige forvaltningsområder herunder børn- og ungeområdet

  Jf. lovgivningen skal sundhedsberedskabsplanen løbende revideres. Revisionen af sundhedsberedskabsplanen skal ske mindst én gang i hver valg periode.

  I september 2017 har sundhedsberedskabsplanen været til høring i Assens, Fredericia og Nordfyns kommuner, Region Syddanmark samt TrekantBrand.
  Efterfølgende har planen været sendt til Sundhedsstyrelsen med henblik på at indhente rådgivning i overensstemmelse med §210  i Sundhedsloven.

  Indkomne bemærkninger til Middelfart Kommunes sundhedsberedskabsplan er efterfølgende blevet indarbejdet, hvorfor sundhedsberedskabsplanen nu er klar til endelig godkendelse.

  Økonomi:

  Ingen

  Høring:

  Sundhedsberedskabsplanen har været sendt i høring hos Assens, Fredericia og Nordfyns kommuner, Region Syddanmark samt Trekant Brand. Høringssvar foreligger på sagen og er tildels indarbejdet. Herudover har Middelfart Kommune fået rådgivning af Sundhedsstyrelsen deres anbefalinger er til forbedringer er indarbejdet i sundhedsberedskabsplanen.

  Behandlingsplan
  Social- og Sundhedsudvalget den 8. november 2017
  Økonomiudvalget den 27. november 2017
  Byrådet den 4. december 2017

  Social- og Sundhedsudvalget den 8. november 2017
  Godkendt.

  Beslutning:

  Anbefales godkendt

  Behandlingsplan

  Social- og Sundhedsudvalget 8. november 2017 kl. 16:00
  Økonomiudvalget 27. november 2017 kl. 14:00
  Byrådet 4. december 2017 kl. 17:00

  Social- og Sundhedsudvalget 8. november 2017 kl. 16:00

  Godkendt.

  Økonomiudvalget 27. november 2017 kl. 14:00

  Anbefales godkendt

  Bilag:

  164. Godkendelse af lovbestemte kvalitetsstandarder og visitationskriterier
  Sagsnr.: 2017-018240
  Sagsbehandler: Kitt Lysén Pedersen

  Præsentation:

  Godkendelse af kvalitetsstandarder gældende i 2018 for:
  Serviceloven § 79a Forebyggende hjemmebesøg, § 83 Praktisk og personlig hjælp, § 83a Hverdagsrehabilitering, § 86 genoptræning og vedligeholdende træning  og §§ 109, 139 krisecentre, samt kvalitetsstandard inden for Sundhedslovens § 101 Rusmiddelbehandling, samt godkendelse af visitationskriterier til ældre-, trygheds- og plejeboliger samt indkøb.

  Forvaltningen foreslår:

  • At kvalitetsstandarder og visitationskriterier for 2018 godkendes

  Sagsbeskrivelse:

  Formålet med kvalitetsstandarder er at beskrive den hjælp, man som borger kan forvente at modtage fra kommunen, indenfor det område, som kvalitetsstandarden omfatter. Kvalitetsstandarder skal medvirke til at sikre, at den kommunale indsats er fastsat ud fra det politisk besluttede serviceniveau. Samtidig foretages der i hver borgersag en konkret og individuel vurdering.
  Kvalitetsstandarden for krisecenter er ny, skyldes lovkrav og har ikke tidligere været politisk behandlet.

  Til områder, hvor der ikke er lovkrav om kvalitetsstandarder og visitationskriterier, anvendes lovgivningen på området samt Strategien for Fremtidens Velfærd som rettesnor i visitationen.

  Strategien for Fremtidens Velfærd følger fire spor:
  • Vi støtter borgerne i at få alle deres ressourcer i spil
  • Vi inddrager borgerne i de kommunale opgaver
  • Vi behandler borgerne forskelligt - efter deres individuelle behov 
  • Vi har fokus på forebyggelse

  Disse fire konkrete spor vil indgå i dialogen med borgeren, når borgeren visiteres.
  I alle vores indsatser tager vi dermed udgangspunkt i borgernes eget ansvar for at skabe et godt og meningsfuldt liv.

  Ændringer i kvalitetsstandarderne for § 83 og § 83a

  Kvalitetsstandarden for hjemmehjælp § 83 og hverdagsrehabilitering § 83a er revideret som følge af en principafgørelse fra Ankestyrelsen. Ankestyrelsen slår fast at

  Kommunen skal alene tilbyde borgeren fodpleje efter bestemmelsen om personlig hjælp og pleje i servicelovens § 83, hvis der er tale om hjælp til almindelig fodpleje og ikke egentlig behandling. Almindelig fodpleje kan blandt andet omfatte klipning af negle og at få fødderne indsmurt i creme”

  Kvalitetsstandarderne er således i overensstemmelse med Serviceloven.

  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183217  

  Økonomi:

  Ingen

  Høring:

  Alle kvalitetsstandarder og visitationskriterier har været i høring hos hhv. Ældreråd og Handicapråd.
  Handicaprådets og Ældrerådets høringsvar er vedlagt som bilag.

  Behandlingsplan:
  Social- og Sundhedsudvalget den 8. november 2017
  Økonomiudvalget den 27. november 2017
  Byrådet den 4. december 2017

  Social- og Sundhedsudvalget den 8. november 2017
  Godkendt. De faktuelle forhold ajourføres.

  Beslutning:

  Anbefales godkendt

  Behandlingsplan

  Social- og Sundhedsudvalget 8. november 2017 kl. 16:00
  Økonomiudvalget 27. november 2017 kl. 14:00
  Byrådet 4. december 2017 kl. 17:00

  Social- og Sundhedsudvalget 8. november 2017 kl. 16:00

  Godkendt. De faktuelle forhold ajourføres.

  Økonomiudvalget 27. november 2017 kl. 14:00

  Anbefales godkendt

  Bilag:

  2017-018240-12Høringssvar fra Handicaprådet_ Vedligeholdende træning på hold.docx
  2017-018240-13Høringssvar fra Handicaprådet_ kommunal genoptræning.docx
  2017-018240-14Høringssvar fra Handicaprådet_ hjemmehjælp § 83.docx
  2017-018240-15Høringssvar fra Handicaprådet_ ældreboliger.docx
  2017-018240-16Høringssvar fra Handicaprådet_ krisecentre.docx
  2017-018240-17Høringssvar fra Handicaprådet_ kommunal genoptræning.docx
  2017-018240-18Høringssvar fra Handicaprådet_ plejeboliger.docx
  2017-018240-19Høringssvar fra Handicaprådet_ hverdagsrehabilitering §83a.docx
  2017-018240-20Høringssvar fra Handicaprådet_ tryghedsboliger.docx
  2017-018240-21Høringssvar fra Handicaprådet_ vedligeholdende træning på hold.docx
  2017-018240-22Høringssvar fra Handicaprådet_ visitationskriterier for indkøb.docx
  2017-018240-23Høringssvar fra Handicaprådet_ behandling af stof- og alkoholmisbrug.docx
  2017-018240-24Høringssvar fra Ældrerådet - samlet i et svar.docx
  2017-018240-2Kvalitetsstandard forebyggende hjemmebesøg 2017.docx
  2017-018240-3Kvalitetsstandard - hverdagsrehabilitering.docx
  2017-018240-4Kvalitetsstandarder - visitationskriterier bolig på plejehjem.docx
  2017-018240-5Kvalitetsstandarder - visitationskriterier ældreboliger.docx
  2017-018240-6Kvalitetsstandard - hjemmehjælp SL § 83.docx
  2017-018240-7kvalitetsstandard - visitationskriterier tryghedsboliger.docx
  2017-018240-8Kvalitetsstandard - visitationskriterier indkøb.docx
  2017-018240-9Kvalitetsstandard - stof- og alkoholmisbrug.docx
  2017-018240-10Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre SEL § 109.docx
  2017-018240-11Kvalitetsstandarder - vedligeholdende træning og kommunal genoptræning
  2017-018240-28Kvalitetsstandard - vedligeholdende træning på hold.pdf
  2017-018240-29Kvalitetsstandard - kommunal genoptræning.pdf

  LUKKEDE SAGER

  165. Udstykning og salg af areal
  166. Udstykning og salg
  167. Forsikringsudbud 2018 - Godkendelse
  168. Køb af jord
  169. Køb af ejendom