Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Økonomiudvalget møde den 25. september 2017

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
25. september 2017 kl. 14:00
Tilstede:
Morten Weiss-Pedersen
Regitze Tilma
Agnete Damkjær
John Kruse
Finn Ole Christiansen
Mikkel Dragmose-Hansen
Johannes Lundsfryd Jensen
Anni B. Tyrrestrup
Niels Bebe
Fraværende:

Åbne sager

Lukkede sager

125. Lejekontrakt på areal
126. Køb af ejendom
127. Køb af jord
128. Salg af arealer til boligforening

ÅBNE SAGER

104. Arealreservation til sommerhusformål
Sagsnr.: 2017-012266
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Der har været indkaldt ideer og forslag til nye sommerhusområder. I høringsfasen er der indkommet et forslag om nyt sommerhusområde, som udvalget skal tage stilling til.

Forvaltningen foreslår:

 • At Middelfart Kommune indmelder det indkomne forslag til Erhvervsstyrelsen som nyt sommerhusområde.
 • At det indmeldes med mulighed for maksimal 10 sommerhuse.
 • At der igangsættes det nødvendige planarbejde(kommuneplanstrategi) forud for eventuel landsplandirektiv.

Sagsbeskrivelse:

Landets kystkommuner skulle inden 15. juli 2017 foretage en supplerende gennemgang af kommunens arealreservationer til ferie- og fritidsformål. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen den 19. juni 2017 blev der igangsat indkaldelse af ideer og forslag til nye sommerhusopmråder. I høringsperioden indkom et forslag til nyt sommerhusområde, hvorfor sagen forelægges Økonomiudvalget for stillingtagen. Planafdelingen har ingen yderligere forslag til udlæg.

Statligs udmelding:
Det er statens mål, at gennemgangen på landsbasis skal fjerne de rammer, som ikke er aktuelle og som er uudnyttede. Der forventes i forbindelse med den almindelige gennemgang af sommerhusområder, at der tilbageføres en ramme på 5000 sommerhuse. Kommunerne vil efterfølgende frem til 15. oktober 2017 kunne ansøge om en ramme på op til 6000 sommerhuse. Kommuner, som ikke har uudnyttede arealudlæg, må forventes kun at kunne få del i den resterende del på 1000 sommerhusgrunde. Middelfart Kommune har ikke uudnyttede sommerhusområder.

Kriterierne for nye sommmerhusgrunde er, at de skal placeres i sammenhæng med eksisterende bysamfund, feriecentre og/eller sommerhusområder. Områderne skal være placeret udenfor strandbeskyttelseslinjen, udenfor naturområder og udenfor områder med særlige landskabsinteresser og naturbeskyttelsesinteresser. Der skal samtidig redegøres for, hvordan de nye områder kan understøtte vækst og udvikling lokalt.

Samtidig med oprydning af arealreservationer og eventuel udpegning af nye sommerhusområder forventes der senere at blive ansøgning af op til 15 forsøgsprojekter til fremme af kyst- og naturturisme. Tidshorisont ukendt.

Forslag:
Det ansøgte areal er beliggende bag ved det eksisterende sommmerhusområde Båring Ege og er på 27193 m2. Området udnyttes i dag som mark/landbrugsjord. Området opfylder kriterierne for såvidt angår udenfor strandbeskyttelseslinjerne og i tilknytning til eksisterende sommerhusområde. Arealet er beliggende indenfor område med særlig landskabsinteresser og opfylder dermed ikke kriterierne. Der vurderes ikke at være øvrige naturinteresser/naturbeskyttelsesinteresser for arealet. Vurderingen på baggrund af den foreløbige besigtigelse af området er, at udnyttelse af området til sommerhusformål ikke vil være i strid med de overordnede landskabsinteresser, da området allerede er præget af kystnær sommerhusområde og det nye område naturligt grænser op til dette.

Grunden er på 27193 m2 - de nærliggende sommerhusgrunde på Båring Ege er på 2500 m2 og derover, ligesom der må forventes at fragå et større areal til fælles grønt areal. Der bør derfor maksimal være mulighed for op til 10 sommerhuse.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen. Det indkomne forslag er indkommet på baggrund af indkaldelse af ideer og forslag til nye sommerhusområder - indkaldelsen skete i perioden 13. juli 2017 til 4. september 2017.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 25. september 2017

Beslutning:

Godkendt

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 25. september 2017 kl. 14:00

Bilag:

105. Ændring i aftale om anvisningsret
Sagsnr.: 2015-010414
Sagsbehandler: Julie Rousing

Præsentation:

Boligkontoret Danmark har på vegne af Boligforeningen Lillebælt fremsendt et ændringsønske til aftalen om anvisningsret indgået mellem Boligforeningen og Middelfart Kommune d. 21. december 2015.

Forvaltningen foreslår:

 • At den foreslåede ændring godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Tilbage i 2015 overdrog Middelfart Kommune ansvisningsretten til Boligforeningen Lillebælt på følgende ældreboliger beliggende på Fredensgade i Gelsted, Kastanievænget i Ejby og Knorreløkken i Harndrup. Aftalen indebærer bl.a. at kommunen frigøres fra forpligtigelsen til at betale tomgangsleje og tab ved fraflytning mod, at boligeforeningen udlejer boligerne til personer over 55 år.
Det viser sig nu, at boligforeningen har svært ved at leje boligerne ud til denne personkreds, hvorfor der ønskes tilføjet i aftalen:

Skulle der ikke på genudlejningstidspunktet være efterspørgsel fra den nævnte aldersgruppe, kan Boligforeningen leje boligerne ud på almindelig vis ved at sende dem i tilbud til egne medlemmer, som står på venteliste

Formålet med tilføjelsen er, så vidt muligt at undgå udgift til Boligforeningen for tomgangsleje, og ændringen er i overensstemmelse med udlejningsbekendtgørelsen § 14 stk 3.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 25. september 2017

Beslutning:

Godkendt

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 25. september 2017 kl. 14:00

106. 3. budgetopfølgning / halvårsregnskab 2017
Sagsnr.: 2017-015428
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet 3. budgetopfølgning / halvårsregnskabet pr. 30. juni 2017.

Forvaltningen foreslår:

 • At 3. budgetopfølgning / halvårsregnskabet godkendes som forelagt.
 • At der gives nedenstående bevillinger:

Bevillinger til driften, der tilgår kassen:

Beløb i mio. kr.

Tillægsbevilling

-0,022

Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling til Sundhed Indefra under Økonomiudvalget med baggrund i, at bygningsbudgettet til Psykiatrimuseet, Teglgårdsparken 17, overgår til Kultur, Fritid og Læring.

-0,480

Det indstilles, at der under politikområdet ”generelle tilskud” gives en negativ tillægsbevilling på 0,480 kr. som følge af modtaget efterregulering af beskæftigelsestilskud 2015 fra staten.

-0,471

Det indstilles, at der under politikområdet ”skatter” gives en indtægtsbevilling (negativ tillægsbevilling) på 0,471 mio. kr. som følge af, at staten udbetaler særtilskud til fastfrysning af grundskyld.

-0,120

Det indstilles, at der gives en indtægtsbevilling (negativ tillægsbevilling) på 0,120 mio. kr. som følge af, at afregningen for skrå skatteloft bliver mindre end forventet.

-6,247

Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling på 6,247 mio. kr. vedrørende det ændrede pris- og lønskøn på kommuneniveau. Økonomiafdelingen fordeler reguleringen til de respektive udvalgsområder.

-7,340

Bevillinger i alt, ØKU

-7,000

Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling til udlændingeområdet under Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område på 7,0 mio. kr. Den negative tillægsbevilling kan dels henføres til det lavere antal flygtninge, som har ankommet til kommunen, dels at det har lykkedes kommune, at få mange flygtninge i beskæftigelse. 

-7,000

Bevillinger i alt, BAU

-1,952

Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling på sundhedsområdet, som følge af en efterregulering af den aktivitetsbestemte medfinansiering (L/C-programmet).

-0,046

Det indstilles, at der under dag- og støttetilbud på Social og Sundhedsudvalgets område gives en negativ tillægsbevilling fordi budgettet til afregning for anvendelse af Teglgårdsparken 17 overflyttes til Psykiatrimuseet, som fremover anvender bygningen.

-1,998

Bevillinger i alt, SSU

-0,300

Det indstilles, at under Bygningsvedligehold gives en negativ tillægsbevilling. Bevillingen finansierer kompensation af merudgifter til varme på Gelsted Skole grundet fejlberegnet energibesparelsespotentiale.

-0,300

Bevillinger i alt TEU

 

 

-16,638

Indtægtsbevillinger alle udvalg

Bevillinger til driften, der fragår kassen:

Beløb i mio. kr.

Tillægsbevilling

0,025

Det indstilles, at der til administration på det tekniske område gives en tillægsbevilling til finansiering af ny bekendtgørelse vedr. registrering af planer og tilladelser efter planloven. Samlet set modtager kommunerne 3,9 millioner kroner fra staten til at dække indsatsen i år 2017. Gælder kun i 2017. 

0,624

Det indstilles, at der under politikområdet ”generelle tilskud” gives en tillægsbevilling på 0,624 mio. kr. til midtvejsregulering af tilskud og udligning.

0,240

Det indstilles, at der under politikområdet ”generelle tilskud” gives en tillægsbevilling på 0,240 mio. kr. til afregning af midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud til staten.

0,120

Det indstilles, at der under politikområdet ”generelle tilskud” gives en tillægsbevilling på 0,120 mio. kr. til afregning af midtvejsregulering af særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i beskæftigelsen.

1,009

Bevillinger i alt, ØKU

0,300

Det indstilles, at under teamet Undervisning gives en tillægsbevilling til merudgifter til varme på Gelsted Skole grundet fejlberegnet energibesparelsespotentiale. Bevillingen finansieres fra det tekniske område.

0,300

Bevillinger i alt, SU

0,068

Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling til bygningsudgifter på Psykiatrimuseet. Tillægsbevillingen finansieres fra det tidligere bygningsbudget til Sundhed Indefra, som afleveres i forbindelse med denne budgetopfølgning.  

0,068

Bevillinger i alt, BKF

0,112

Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling til sundhedsområdet (aktivitetsbestemte medfinansiering) som følge af ny aftale i forhold til Hospice (L/C-programmet).

0,378

Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling til sundhedsområdet (aktivitetsbestemte medfinansiering) som følge af kommunernes medfinansiering af kræftplan IV (L/C-programmet).

0,490

Bevillinger i alt, SSU

0,052

Det indstilles, at der i overensstemmelse Lov og cirkulæreprogrammet gives en tillægsbevilling på 0,052 mio. kr. Baggrunden er lovændringer i relation Vandområdeplaner 2015-2021, Lov om miljømål for internationale naturbeskyttelsesområder samt Lov om vandplanlægning og bekendtgørelse om vandråd.

1,919

Udgiftsbevillinger i alt, MEU

-8,472

Nettobevillinger alle udvalg

Anlægsbevillinger: Det indstilels: 

 • At det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på 2,000 mio. kr. til renovering af Vestfynshallerne frigives på BKF-udvalgets område. 
 • At der gives anlægsbevilling og et frigivet rådighedsbeløb på 2,179 mio. kr. til renovering af fælleskøkkener på de fælles boligarealer på 3 af kommunens plejehjem: Egebo Plejehjem i Ejby – hus 13, 15 og 19, Gelsted Plejehjem – bo-enhederne Hyggebo og Solsikken, Rudbækshøj Plejehjem – hus B, C, F. Samtidig gives en tilsvarende indtægtsbevilling på 2,179 mio. kr., idet projektet finansieres ved bevilget tilskud fra Sundheds-og Ældreministeriet til projekt ”Velbekomme”. Netto udgør anlægsbevilling og rådighedsbeløb således 0,0 mio. kr.
 • At der under politikområdet ”Natur og Miljø” gives en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. til Plan for den vestlige del af aktivitetsområdet ved Naturcenter Hindsgavl. Rådighedsbeløbet frigives. Anlægsbevilling og rådighedsbeløb udgør herefter 0,3 mio. kr. Anlægsbevillingen og rådighedsbeløbet finansieres fra puljen til Natur og Energiprojekter 2017-2020.

Sagsbeskrivelse:

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet årets 3. budgetopfølgning pr. 30. juni 2017.

Budgetopfølgningen ledsages af den obligatoriske regnskabsopgørelse, finansieringsoversigt og bevillingsoversigt. Opfølgningen og de medfølgende oversigter udgør tilsammen halvårsregnskabet for Middelfart Kommune.

Halvårsregnskab:

Ved halvårets afslutning var der realiseret indtægter for 1.193,8 mio. kr., mens driftsudgifterne udgjorde 1.062,1 mio. kr. Fratrækkes de realiserede renteudgifter på 3,2 mio. kr., udgjorde resultatet af ordinær drift et overskud på 127,4 mio. kr.

Anlægsudgifterne beløb sig til 49,2 mio. kr., mens jordforsyningen beløb sig til 0,0 mio. kr. Det skattefinansierede område tegner sig således for et overskud på 78,3 mio. kr. 

Det selvfinansierede område tegnede sig for et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Dermed er det samlede resultat af det skattefinansierede og selvfinansierede område et overskud på 80,0 mio. kr.

Den udgiftsbaserede resultatopgørelse pr. halvåret indeholder i sagens natur en række periodeforskydninger - både på udgiftssiden og indtægtssiden. Derfor er det i mange sammenhænge mere relevant at tage bestik af det forventede årsresultat i budgetopfølgningen.

Budgetopfølgning:

Det samlede resultat af budgetopfølgningen er et mindreforbrug på skattefinansieret drift på 2,4 mio. kr.

Serviceområdet tegner sig for et merforbrug på 12,6 mio. kr., mens der på det budgetgaranterede område forventes et mindreforbrug på 15,0 mio. kr.

Mindreforbruget på det budgetgaranterede fordeler sig nogenlunde ligeligt på forsikrede ledige og på udlændingeområdet. Det må forventes, at budgetgarantien efterreguleres i overensstemmelse hermed, dvs. at mindreforbruget skal efterafregnes med staten.

Vendes blikket mod serviceområdet, viser opfølgningen betydelige merforbrug på tre områder: Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Teknisk Udvalgs område. Også på Økonomiudvalgets område tegner det til et begrænset merforbrug.

Modsat forventes et stort mindreforbrug på Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område, mens der i al væsentlighed forventes budgetoverholdelse på Skoleudvalgets område og Miljø- og Energiudvalgets område.

På skattefinansieret anlæg forventes et merforbrug på 21,0 mio. kr. i 2017. Merforbruget skyldes først og fremmest, at bevillingerne til etableringen af det nye rådhus/bycenter er givet på tidligere regnskabsår, mens en større del af projektet færdiggøres og finansieres i 2017 af overførte anlægsmidler.

Afvigelserne på drift og anlæg betyder samlet set at de samlede skattefinansierede udgifter ligger 18,7 mio. kr. over budget.

Kommunens indtægter fra skatter, generelle tilskud og nettorenteindtægter er i al væsentlighed i overensstemmelse med budgettet (mindreforbrug på 0,1 mio. kr.).

Resultatet på det skattefinansierede område (nettofinansieringen fratrukket resultatet af skattefinansieret drift og anlæg) forventes således at være et merforbrug 18,6 mio. kr.

Det er indarbejdet i resultatforventningen på de respektive udvalgsområder, at der samlet realiseres en negativ pris- og lønregulering på 6,247 mio. kr. Reguleringen tilgår kassen i forbindelse med denne budgetopfølgning.

Økonomi:

Se sagsbeskrivelsen.

Høring:

Ingen høring af ældrerådet og handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 25. september 2017
Byrådet den 2. oktober 2017

Beslutning:

Indstilles til godkendelse

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 25. september 2017 kl. 14:00
Byrådet 2. oktober 2017 kl. 17:00

Bilag:

107. Godkendelse af lån til opførelse af Carporte i afd. 7 i Boligforeningen Lillebælt
Sagsnr.: 2017-016386
Sagsbehandler: Lone Damgaard

Præsentation:

Boligkontoret har på vegne af afdeling 7 i Boligforening Lillebælt ansøgt om godkendelse til at optage lån til opførelse af carporte og renovering af udhuse.

Forvaltningen foreslår:

 • At det godkendes, at Boligforeningen Lillebælt afd. 7 optager et lån på kr. 5.771.300
 • At Middelfart Kommune stiller en kommunal garanti på 100% på realkreditlånet. 

Sagsbeskrivelse:

Byrådet skal godkende en låneoptagelse med garantistillelse jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger (§ 116). Boligforeningen Lillebælt afdeling 7 ønsker at optage et lån på knapt 5,8 mio. kr. til opførelse af nye carporte samt renovering af udhuse i Rønnebærhaven og Kirsebærhaven i Ejby.
Hvis projektet skal gennemføres har kreditforeningen krævet en kommunal garanti på 100%.

Beboerne i afdeling 7 samt organisatonsbetyrelsen i Boligforeningen Lillebælt har godkendt projektet.

Konkret går projektet ud på at i

Rønnebærhaven opføres der 16 nye carporte med udhuse - Materialet er i såkaldt vedligeholdelsesfrit materiale

og i

Krisebærhaven renoveres og males de eksisterende carporte, der opføres carporte og skure ved de boliger, der ligger i midten i Kirsebærgrenen og skurerne foran husene rives ned og bygges i forlængelse ad carportene på bagsiden.

Økonomi:

Middelfart Kommunes låneramme påvirkes ikke.

Høring:

Der er ikke foretaget en høring, da der er tale om en ansøgning om låneoptagelse og garantistillelse.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 25. september 2017
Byrådet den 2. oktober 2017

Beslutning:

Indstilles til godkendelse

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 25. september 2017 kl. 14:00
Byrådet 2. oktober 2017 kl. 17:00

Bilag:

108. Inddrivelse af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav
Sagsnr.: 2017-012590
Sagsbehandler: Hanne Thouber

Præsentation:

Byrådet skal tage stilling til forslag om, at kommunaldirektøren kan bemyndige kommunale pantefogeder til at foretage udlæg for ejendomsskat og andre fortrinsberettigede kommunale krav.

Forvaltningen foreslår:

 • At Byrådet tager til efterretning, at Økonomiafdelingen, der varetager kommunens opkrævningsfunktion, fra 2. februar 2017 varetager den nye inddrivelsesopgave på ejendomsskatteområdet samt for øvrige kommunale fortrinsberettigede krav, og
 • At Byrådet godkender, at kommunaldirektøren kan bemyndige kommunalt ansatte pantefogeder til at foretage udlæg for ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede kommunale krav.

Sagsbeskrivelse:

I henhold til lov nr. 2017-01-31 nr. 114 overtager kommunerne fra den 2. februar 2017 SKATs opgave med at inddrive kommunale ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav, fx. affalds- og rottebekæmpelsesgebyrer, vejvedligeholdelse samt skorstensfejerafgift. Fortrinsberettigede krav hæfter på den faste ejendom uden tinglysning og forud for al anden pantegæld i ejendommen.

Der skal derfor etableres en kommunal pantefogedfunktion for ejendomsskatteområdet, som forankres i kommunens centrale opkrævningsfunktion. Middelfart Kommunes centrale opkrævningsfunktion varetages af økonomiafdelingen.

Baggrunden for lovens vedtagelse skyldes sammenbruddet af SKAT´s IT-løsning "Et Fælles Inddrivelsessystem" (EFI) i efteråret 2015.

Loven medfører, at kommunen overtager inddrivelsesopgaven vedrørende fortrinsberettigede krav. I praksis betyder det, at kommunen fremover skal foretage udlæg for skyldige ejendomsskatter samt øvrige fortrinsberettigede kommunale krav. Desuden vil kommunen fremover skulle sende sager til advokat med henblik på tvangsauktion.

Inddrivelse iværksættes efter endt rykkerprocedure for de skyldige krav.

Der er behov for, at Byrådet godkender, at kommunaldirektøren kan bemyndige kommunalt ansatte pantefogeder til at varetage den nye inddrivelsesopgave. Herefter kan Økonomi løfte den nye inddrivelsesopgave på ejendomsskatteområdet.

En godkendelse vil samtidig sikre, at der er den fornødne fleksibilitet til, at nye medarbejdere hurtigt kan blive bemyndiget, således at driftsopgaven kan fortsætte uden unødigt ophold.

Økonomi:

I henhold til lov- og cirkulæreprogrammet for 2018 tilføres Middelfart Kommune kr. 120.000, der forventes at dække kommunens omkostninger.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 25. september 2017
Byrådet den 2. oktober 2017

Beslutning:

Indstilles til godkendelse

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 25. september 2017 kl. 14:00
Byrådet 2. oktober 2017 kl. 17:00

109. Uddeling af tilskud fra Vækst- og Innovationspuljen 2017
Sagsnr.: 2016-021829
Sagsbehandler: Sabine Christensen

Præsentation:

Den indkomne ansøgning om midler fra Vækst- og Innovationspuljens 2. ansøgningsrunde skal vurderes på baggrund af de kriterier og betingelser, Byrådet vedtog på sit møde den 5.12.2016.

Forvaltningen foreslår:

 • At Byrådet giver afslag på ansøgningen fra Wise Marketing.
 • At de resterende puljemidler flyttes over til Vækst- og Innovationspuljen for 2018.

Sagsbeskrivelse:

Der foreligger en enkelt ansøgning til Vækst- og Innovationspuljens 2. ansøgningsrunde. Ansøgningen er vedhæftet som bilag. Ansøgningen vurderes ud fra de støtteformål og betingelser, som Byrådet vedtog den 5.12.2016.

Puljens formål
At fremme innovative projekter/tiltag, der fremmer erhvervsudvikling, vækst og beskæftigelse.

Konkrete støtteformål
Middelfart Kommune kan fremme nye initiativer og tiltag som
- øger økonomisk vækst og produktivitet
- skaber arbejdspladser
- sikrer et alsidigt og højere uddannelsesniveau
- udvikler virksomhederne i en grøn og bæredygtig retning
- fokuserer på netværk og samarbejde
- understøtter produktionsvirksomheder
- tiltrækker produktionsvirksomheder
- forebygger og reducerer klimakrisen
- fremmer deleøkonomi

Betingelser
- Projektet skal tematisk ligge inden for støtteområderne
- Der kan ikke tildeles mere end 50 % af de samlede projektomkostninger
- Der skal aflægges særskilt regnskab for projektet.

Der indstilles, at Byrådet giver afslag til ansøgningen. Begrundelse:
Det ligger ikke inden for puljens ramme at støtte enkelte privatvirksomheder, da det vil stride mod kommunefuldmagten. Samarbejdet med Middelfart Erhvervscenter gør sig først gældende, når foreliggende forprojekt (forundersøgelse og udarbejdelse af beta-versionen af et eksisterende platform) er afsluttet.
Et tilsigtet samarbejde med Middelfart Kommunes genbrugspladser er efter en juridisk vurdering i strid med kommunefuldmagten: Middelfart Kommune må ikke være konkurrenceforvridende i forhold til andre aktører på genbrugsmarkedet - derfor skal afhændelse ske til markedspris og hermed kan genbrugspladserne ikke lovligt indgå i konceptet "too good to throw": Middelfart Kommune kan derfor ikke gratis videredistribuere genbrugseffekter (bortset fra til organisationer mv. som kommunen på andet grundlag lovligt kan støtte).

Økonomi:

Der er 250.000 kr. i puljen for 2017. 125.000 kr. blev uddelt i 1. ansøgningsrunde. Der er 125.000 kr. tilbage til uddeling i 2. runde.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 25. september 2017

Beslutning:

Godkendt

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 25. september 2017 kl. 14:00

Bilag:

110. Udbedring af råd i afdeling 9 Ved Skoven
Sagsnr.: 2017-016866
Sagsbehandler: Lone Damgaard

Præsentation:

Boligkontoret Danmark har på vegne af Boligforening Lillebælt afdeling 9 ansøgt Middelfart Kommune om optagelse af et lån til udbedring af råd samt om kommunens garantistillelse for lånet.

Forvaltningen foreslår:

 • At det godkendes, at afdeling 9 Ved skoven i Ejby optager et lån på kr. 2.048.150
 • At Middelfart Kommune stiller en kommunal garanti på 100% realkreditlånet.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet skal i henhold til bekendtgørelsen om drift af almene boliger (§116) godkende at en almen boligafdeling må optage et lån. Afdeling 9 i Boligforening Lillebælt ønsker at renovere afdelingen i forhold til bygningsskader herunder udbedring af råd. Arbejderne finansieres af et 30-årigt realkreditlån på kr. 2.048.1550.

Bebeoerne i afdelingen samt organsiationsbestyrelsen for Boligforeningen Lillebælt har godkendt de ønskede renoveringer. Ydelsen på lånet finansieres af henlæggelser samt tilskud/lån fra dispositionsfonden og medfører dermed ikke en huslejestigning.

Økonomi:

Middelfart Kommunes låneramme påvirkes ikke.

Høring:

Der er ikke foretaget en høring, da der er tale om en ansøgning om låneoptagelse og garantistillelse.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 25. september 2017
Byrådet den 2. oktober 2017

Beslutning:

Indstilles til godkendelse

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 25. september 2017 kl. 14:00
Byrådet 2. oktober 2017 kl. 17:00

111. Fritagelse for indbetaling til dispositionsfonden
Sagsnr.: 2016-017423
Sagsbehandler: Lone Damgaard

Præsentation:

I forbindelse med den gennemgribende renovering af afdeling 127 Østre Hougvej Kollegiet i Middelfart har der været udarbejdet en finansieringsplan af Landsbyggefonden. De anmoder nu, om Middelfart Kommunes stillingtagen til, at Landsbyggefonden har fritaget afd. 127 for dispositionsfondsforpligtigelsen.

Forvaltningen foreslår:

 • At der til Landsbyggefonden meddeles, at Middelfart Kommune er enig i, at Civica fritages for dispositionsfondsindbetalinger for den andel af opståede midler, der følger af afviklede prioriteter samt oprindelig finansiering, der ikke indbetales til Landsbyggefondens landsdispositionsfond.

Sagsbeskrivelse:

Landsbyggefonden har meddelt Civica, at de er fritaget for betaling af midler til boligforeningens dispositionsfond, hvilket var en del af Landsbyggefondens finansieringsplan for renoveringen af Østre Hougvej Kollegiet. Det var dog under forudsætning af, at Byrådet er enig i denne indstilling. Finansieringsplanen har Landsbyggefonden bl.a. udarbejdet i samarbejde med Civica.

Ifølge gældende regler betaler beboerne fortsat, over huslejen, ydelser på lån, som er udamortiserede/udløbne lån. Midler, der opstår på denne måde, overføres normalt med 50 % til boligforeningens dispositionsfond og 50 % til Landsbyggefondens landsdispositionsfond. Dog kan det undlades, at indbetale midlerne til boligforeningens dispositionsfond med Landsbyggefondens godkendelse, hvilket skal ske efter indstilling fra Byrådet jf. bekendtgørelsen om drift af almene boliger § 45. På denne måde bliver midlerne i afdelingen og ikke tilført dispositionsfonden, og derved medvirker det til en delvis finansiering af helhedsplanen. 

Dispositionsfonden er en slags økonomisk buffer, der kan træde til, hvis boligforeningen eller en eller flere af dens afdelinger oplever økonomiske problemer, som truer driften. Det kan for eksempel være økonomiske tab, som skyldes problemer med at få udlejet boligerne. Fonden kan ligeledes yde støtte til forbedringer eller moderniseringer i boligafdelingerne.

Økonomi:

Ingen for Middelfart Kommune.

Høring:

Der er ikke foretaget en høring, da Landsbyggefonden har bedt om Byrådets stillingtagen til fritagelse af dispositionsforpligtigelsen.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 25. september 2017
Byrådet den 2. oktober 2017

Beslutning:

Indstilles til godkendelse

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 25. september 2017 kl. 14:00
Byrådet 2. oktober 2017 kl. 17:00

112. Lokalplan 167 erhvervsbyggeri ved Søndergaardsvej og Industrivej i Nørre Aaby
Sagsnr.: 2015-012748
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Endelig vedtagelse af lokalplan 167 og kommuneplantillæg 24 for erhvervsbyggeri ved Søndergaardsvej og Industrivej i Nørre Aaby. Udvalget skal træffe beslutning om planforslagene skal vedtages endelig.

Forvaltningen foreslår:

 • At planforslagene godkendes endelig med reduceret bygningshøjde på 32 meter. Planerne konsekvensrettes med den reducerede højde.
 • At der indføjes bemærkninger fra Vejdirektoratet og Odense Bys Museer i den endelig lokalplan.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog på byrådsmødet den 4. april 2017 at offentliggøre lokalplan for ejendommene Industrivej 9 og Søndergaardsvej (LIP). Lokalplanforslaget giver mulighed for, at der på Industrivej 9, 5580 Nørre Aaby, kan opføres en produktionshal på ca. 1000 m2 og med en bygningshøjde på 40 meter. Samtidig udvides virksomheden med tilkøb af areal nord for Industrivej 9, hvorved der gives mulighed for vejadgang nordpå til Søndergaardsvej .

Bygningshøjden er ikke i overenstemmelse med byggemulighederne for området, hvorfor der er udarbejdet kommuneplantillæg, som giver mulighed til den ønskede bygningshøjde. Ansøger ønsker bygningshøjden i forhold til produktionsmetoden. LIP har i dag en produktionshal på naboejendommen Industrivej 16, som er 28 meter høj. 

Der er i offentlighedsfasen indkommet 7 indsigelser, heraf den ene med mange underskrifter fra borgere i Nørre Aaby. Indsigelserne har været forelagt bygherre, som er indstillet på at reducere bygningshøjden til 32 meter. Planafdelingen har efterfølgende fået udarbejdet revideret visualiseringsmateriale og skyggediagram. Materialet er vedlagt i bilag.   

Overordnet er de fleste indsigelser bekymret omkring højden af byggeriet. Der er i forhold til det offentliggjorte forslag indstillet en reduceret højde. De indkomne bemærkninger vurderes ikke at være til hinder for endelig vedtagelse.

Der har i forbindelse med offentliggørelse af planforslag været annonceret screening af projektet i henhold til Lov om miljøvurdering. Afgørelsen er ikke påklaget.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Lokalplan 167 og kommuneplantillæg har været i offentlig høring. Der indkom i høringen 7 høringssvar i offentlighedsfasen.

Behandlingsplan:

Teknisk Udvalg den 12. september 2017
Økonomiudvalg den 25. september 2017
Byrådet den 2. oktober 2017 

Teknisk Udvalg den 12. september 2017
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Beslutning:

Anbefales godkendt

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 12. september 2017 kl. 14:00
Økonomiudvalget 25. september 2017 kl. 14:00
Byrådet 2. oktober 2017 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 12. september 2017 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

113. Lokalplan 175 og tilhørende kommuneplantillæg for boliger på hjørnet af Elmegade og Jernbanegade
Sagsnr.: 2017-001919
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Endelig vedtagelse af lokalplan 175 og kommuneplantillæg 21 – boliger ved Jernbanegade og Elmegade i Middelfart. Udvalget skal træffe beslutning om planforslagene skal vedtages endelig.

Forvaltningen foreslår:

 • At lokalplan 175 og kommuneplantillæg 21 godkendes endeligt. Museets bemærkninger indsættes i den endelig vedtagne plan.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet godkendte på mødet den 8. maj 2017 at sende planforslag i høring for "Taxagrunden", som muliggjorde 19 boliger og kontor til taxa på baggrund af Boligselskab Lillebælts udkast til boligprojekt. En bygning ved Elmegade opføres i to etager, mens boligerne langs Jernbanegade opføres i fire etager og boligerne mod busholdepladsen opføres i fem etager. Der gives mulighed for, at taxa kan parkere i området i forbindelse med deres kontor.

Byggeriet skal opføres i rødt tegl. Der er i forbindelse med lokalplanudarbejdelsen udarbejdet skyggediagrammer i forhold til det kommende byggeris påvirkning af omgivelser. Lokalplanlægningen vil medføre en omlægning af busholdepladsen, dette er igangsat.

Det ansøgte var ikke i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser, hvorfor der er udarbejdet kommuneplantillæg som giver mulighed for byggeri i op til fem etager og en samlet bebyggelsesprocent på 135 modsat tidligere bestemmelser om 2½ etager og en bebyggelsesprocent på 60.

De to indkomne bemærkninger fra borgere går primært på højden og at byggeriet vil være højere end det højeste byggeri i området. Der har været drøftet med bygherrerådgiver om lysforhold mm. i forbindelse med lokalplanfoslaget. Deres vurdering er, at byggeriet tilgodeser forholdene både i forhold til internt på grunden og i forhold til omkringboende.

Den har i forbindelse med offentliggørelse af planforsalg været annonceret screening af projektet i henhold til lov om miljøvurdering. Afgørelsen er ikke påklaget.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Der er i høringen indkommet tre høringssvar. Odense Bys museer forventer ikke, at der er jordfaste fortidsminder på området. Der er derudover indkommet to indsigelser til lokalplanen fra naboer, som er bekymret over højden af byggeriet. Der ønskes, at byggeriet reduceres i højden, så det ikke er højere end "det hvide hus" på Jernbanegade. Der er i indsigelsen vist, at byggeriet i fire etager mod Jernbanegade og byggeriet i fem etager mod busholdepladsen er højere end "det hvide hus".

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg den 12. september 2017
Økonomiudvalg den 25. september 2017
Byråd den 2. oktober 2017

Teknisk Udvalg - 12. september 2017
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Beslutning:

Anbefales godkendt incl. præcisering af 20 boliger og et taxakontor

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 12. september 2017 kl. 14:00
Økonomiudvalget 25. september 2017 kl. 14:00
Byrådet 2. oktober 2017 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 12. september 2017 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

114. Endelig vedtagelse af lokalplan 178 - centerområde ved Østergade i Nørre Aaby
Sagsnr.: 2017-001623
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Forslag til lokalplan 178 for centerområde i Nørre Aaby (området med rådhus og bibliotek) har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger, og planen ønskes nu endelig godkendt.

Forvaltningen foreslår:

 • At lokalplan 178 indstilles til endelig vedtagelse.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog den 29. maj 2017, at sende forslag til lokalplan 178 i offentlig høring. Planen omfatter området med bl.a. det gamle rådhus ved Østergade i den centrale del af Nørre Aaby. Planen skal åbne mulighed for realisering af et projekt fra boligforeningen Lillebælt, der ønsker at etablere 26 boliger i området. Det oprindelige rådhus ønskes bevaret og omdannet til boliger og bibliotek, mens den øvrige bebyggelse ønskes nedrevet og erstattet af ny boligbebyggelse.

Formålet med lokalplanen er således at fastholde områdets anvendelse til centerformål, hvor der kan opføres/indrettes bebyggelse til boligformål i form af tæt-lav og etageboliger med mulighed for, at en del af bebyggelsen kan indrettes til fælleshus og til offentlige formål i form af bibliotek. Planforslaget skal sikre, at ny bebyggelse opføres inden for de fastlagte byggefelter. Bebyggelse, der placeres med facade i gadelinje må opføres i 2½ etage, mens øvrig bebyggelse må opføres i 1½ etage.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Der er i høringsperioden indkommet 6 høringssvar.
 
Handicaprådet er glade for lokalplanens bestemmelse om handicapparkeringspladser, men ønsker også, at en del af lejlighederne skal indrettes handicapvenlige. Lokalplaner regulerer ikke selve indretningen af boligerne, og dermed ikke, hvorvidt de indrettes handicapvenlige eller ej. Der stilles visse krav ifm. med byggesagsbehandlingen og ellers er det op til boligforeningen, hvilke hensyn de vil indrette lejlighederne efter.

Ældrerådet støtter planforslaget, og tror, at realiseringen vil have en positiv effekt på Nørre Aabys bymidte.

Odense Bys Museer forventer ikke at lokalplanområdet rummer jordfaste fortidsminder, da det eksisterende byggeri formodes, at have fjernet eventuelle fortidsminder.

Middelfart Bibliotek har tilkendegivet, at det nuværende bibliotek er både praktisk og funktionelt. De anbefaler, at hvis man holder fast i at flytte biblioteket, skal der lægges vægt på høj kvalitet i funktionalitet, tilgængelighed og indeklima i de nye rammer, og der skal sikres gode møde-, fordybelses- og læringsfaciliteter samt sikres, at det bliver fleksibelt ift. alle brugerne. Indretningen af biblioteksfaciliteterne er ikke et lokalplan-spørgsmål, men bør indgå i de videre planer for flytningen. I forbindelse med byggesagsbehandlingen vil der blive stillet krav om tilgængelighed.

En borger mener, at biblioteket skal bevares med sin nuværende placering, og at det kan gøres til fælleshus for alle.

Nørre Aaby Lokaludvalg foreslår, at der etableres et nyt aktivitetshus i sammenhæng med det nye bibliotek i den gamle rådhusbygning i stueetagen og på første sal - Kulturhus 5580. Faciliteterne skal være ejet af Middelfart Kommune. Der skal være en kulturhusleder, men borgerne skal være den folkelige drivkraft i indsatsen. Den tidligere foreslåede løsning fra Middelfart Kommune om, at de kan blive en del af boligforeningens fælleshus i Rosenvænget, er ikke en hverken brugbar eller realistisk løsning, ifølge Lokaludvalget. 

Lokalplanforslaget er blevet udarbejdet på baggrund af boligforeningens planer for området, jf. Økonomiudvalgets beslutning den 30. januar 2017 vedrørende igangsætning af lokalplanarbejdet for området. Ønsket om bibeholdelse af biblioteket i eksisterende bygning samt etablering af fælleshus i tilknytning hertil eller i tilknytning til nyt bibliotek i stueetagen i den tidligere rådhusbygning, er imidlertid ikke i overensstemmelse med boligforeningens ønsker for området. I henhold til forslaget til lokalplan kan stueetagen anvendes til erhverv, som kan drives uden gener for naboer, herunder kontor og liberale erhverv samt offentlige og private servicefunktioner. Det vurderes, at aktivitetshus kan rummes inden for denne bestemmelse, men alene i stueplan, så ønsket om inddragelse af 1. salen til aktivitetshus vil forudsætte en ændring af lokalplanens anvendelsesbestemmelse. 

Det skal bemærkes, at boligforeningen har overtaget bygningerne.

Alle indkomne høringssvar er vedhæftet dagsordenen i deres fulde ordlyd.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg den 12. september 2017
Økonomiudvalget den 25. september 2017
Byrådet den 2. oktober 2017

Teknisk Udvalg den 12.  september 2017
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Beslutning:

Anbefales godkendt

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 12. september 2017 kl. 14:00
Økonomiudvalget 25. september 2017 kl. 14:00
Byrådet 2. oktober 2017 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 12. september 2017 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

115. Nedlæggelse af vejareal i forbindelse med lokalplanforslag 178
Sagsnr.: 2017-009048
Sagsbehandler: Peter Krogsgaard Jensen

Præsentation:

Sagen om nedlæggelse af litra 7000as, Nr. Aaby By, Nr. Aaby genoptages til endelig beslutning - Pkt. 37 på byrådsmødet den 29. maj 2017.

Forvaltningen foreslår:

 • At Teknisk Udvalg indstiller til Middelfart Byråd, at de i henhold til § 15 i Lov om offentlige veje bestemmer, at litra 7000as, Nr. Aaby By, Nr. Aaby bliver nedlagt som vej.
 • At Teknisk Udvalg indstiller til Middelfart Byråd, at de bestemmer at nedklassificere en del af litra 7000as, Nr. Aaby By, Nr. Aaby til privat fællesvej og en anden del til offentlig sti. Disse arealer fremgår af bilag 3.
 • At Teknisk Udvalg indstiller til Middelfart Byråd, at de bestemmer, at der i henhold til § 2A i Lov om private fællesveje bliver udlagt en offentlig sti over den private fællesvej, som fremgår af bilag 3.

Sagsbeskrivelse:

Forholdet omkring nedlæggelse af litra 7000as, bortset fra det areal, der bevares, som privat fællesvej og det areal, der bevares som offentlig sti, har været fremlagt offentligt via kommunens hjemmeside i henhold til § 124 stk. 6 og § 124 stk. 7 i Lov om offentlige veje. Her er bestemt, at der skal gives en frist på mindst 8 uger, hvor der kan fremsendes krav om, at vejarealet skal opretholdes og ligeledes fremsendes bemærkninger.

Forslag om nedlæggelse blev offentliggjort på kommunens hjemmside den 20. juni 2017. Kopi af offentliggørelse er vedlagt dagsordenpunktet som bilag 1.

Fristen for fremsendelse af krav eller bemærkninger udløb fredag den 25. august 2017.

Der er ikke fremkommet krav om opretholdelse af vejen, og der er heller ikke fremkommet andre bemærkninger.

Som nævnt ovenfor nedklassificeres dele af litra 7000as dels til  offentlig sti og dels til privat fællesvej. Ifølge § 124 stk. 3 skal dette tage mellem 4 og 6 år. § 125 stk. 1 bestemmer, at der skal udarbejdes en rapport over vejens tilstand inden nedklassificering. Disse to punkter kan i henhold til § 126 fraviges, hvis der er enighed mellem samtlige berørte parter. En sådan aftale forligger. Den er vedlagt dagsordenspunktet som bilag 2. Der er også vedlagt et bilag 3, som viser den offentlige sti og den private fællesvej.

Byrådet vedtog på deres møde den 29. maj 2017 følgende:

 • Den offentlige sti blev godkendt.
 • Den private fællesvej blev principielt godkendt.  
 • Det areal, af litra 7000as, Nr. Aaby By, Nr. Aaby, der bliver til overs når stiforbindelsen mellem Rosenvænget og Danavej er sikret, bliver afhændet til anlæg af parkeringsplads og grønt område for boligbyggeriet i henhold til kortbilag 3 i lokalplanforslag 178.

Økonomi:

Der vil være udgifter i størrelssordenen ca. 20.000 kr. til matrikulære ændringer. Disse foreslår vi indgår i regskabet med salg af grundene.

Høring:

Handicaprådet høres ikke, fordi der ikke er krav om dette.

Ældrerådet høres ikke, fordi der ikke er krav om dette.

Behandlingsplan:
Teknisk udvalg den 12. september 2017
Økonomiudvalget den 25. september 2017
Byrådet den 2. oktober 2017

Teknisk Udvalg den 12. september 2017
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Beslutning:

Anbefales godkendt

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 12. september 2017 kl. 14:00
Økonomiudvalget 25. september 2017 kl. 14:00
Byrådet 2. oktober 2017 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 12. september 2017 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

116. Nyt Vinter- og Renholdelsesregulativ for Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2017-012193
Sagsbehandler: Peter Krogsgaard Jensen

Præsentation:

Der skal vedtages et nyt Vinter- og Renholdelsesregulativ for Middelfart Kommune.

Forvaltningen foreslår:

 • At Teknisk Udvalg indstiller at Middelfart Byråd vedtager det fremlagte forslag til nyt Vinter- og Renholdelsesregulativ

Sagsbeskrivelse:

Der skal vedtages et nyt Vinter- og Renholdelsesregulativ, som en konsekvens af, at der siden vedtagelsen af det nuværende regulativ er kommet en ny Lov om offentlige veje og en ny Lov om private fællesveje. Tidligere var der også en Lov for snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse. Denne lov er ophævet og bestemmelserne er indskrevet i de to nye vejlove. Derudover har Folketinget  vedtaget nogle nye bestemmelser for hvornår grundejere skal udføre snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse, hvis kommunerne pålægger dem det. Disse bestemmelser er med tekst og skitser indføjet i afsnit 3 i det nye forslag til Vinter- og Renholdelsesregulativ.

Forslaget til nyt Vinter- og Renholdelsesregulativ er vedlagt dagsordenpunktet som bilag 1.

Efterfølgene lovvedtagelserne, har Vejdirektoratet udarbejdet en vejledning og et paradigma, for hvordan regulativerne skal udformes. Dette er for at regulativerne på landsplan bliver nogenlunde ens. Især politiet er interesserede i dette.

Det nye regulativ er anderledes struktureret end det gamle. Det er det bl. a. på baggrund af de vedtagelser om grundejerpligter, Folketinget vedtog at kommunerne kunne pålægge. Det er også anderledes opbygget, fordi udviklingen har gjort, at det i dag er mere indlysende at vise tingene på kort i stedet for i tabeller. Det eneste, der skal vises i tabeller er de veje og de stier, hvor der aldrig bliver udført vintervedligeholdelse og renholdelse. I Middefart Kommune er der ikke nogen veje af den slags. Men der er en del stier, hvor der ikke ryddes. F.eks er der i Vejlby Fed offentlige stier, der kun tjener som adgang til stranden. Mange af disse er stort set ikke andet en trampestier i sand.

De kort der er trykt i forslaget til nyt regulativ er oversigtskort, der ikke er særskilt detaljerede. Hvis vi eller borgere har behov for mere detaljerede oplysninger, er der i regulativet indarbejdet en række links, der giver adgang til detaljerede kort i KortInfos borgerkort og sagsbehandlerkort, hvor der kan søges på adresse og zoomes ud og ind. Disse kort vil også kunne nås direkte fra KortInfo.

Forslaget til nyt regulativ har været sendt i høring hos Fyns Politi, hos Ældrerådet og hos Handicaprådet.

Fyns Politi har godkendt det nye forslag til regulativ. Deres godkendelse er vedhæftet dagsordenpunktet som bilag 2.

Høringssvaret fra Ældrerådet er vedhæftet dagsordenpunktet som bilag 3.

Høringssvaret fra Handicaprådet er vedhæftet dagsordenpunktet som bilag 4.

Ældrerådet har følgende bemærkninger til forslaget:

 1. De mener, at ældre og/eller svagelige borgere skal have mulighed for efter ansøgning at få hjælp til snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse.
 2. De mener også, at det er paradoksalt at der ikke udføres snerydning, glatførebekæmpelse eller renholdelse på veje i klasse 3 og 4. (de grønne og de gule veje), samtidig med at der stilles krav til grundejerne om, at de skal udføre de samme arbejder på fortovene.

   Forvaltningens kommentarer til Ældrerådets ønsker:

 1. Der er ikke i det nuværende budget for Trafik- og Vejafdelingen taget højde for ordninger om hjælp til snerydning, glatførebekæmpelse eller renholdelse. Der er mulighed for, at ældre borgere med et handicap kan søge om hjælp i socialforvaltningen. Forvaltningen er af den opfattelse, at så længe der ikke politisk bliver givet økonomi til en generel hjælpeordning, skal der ikke stå noget i Vinter- og Renholdelsesregulativet.
 2. På klasse 3 veje bliver der udført snerydning, glatførebekæmpelse, og renholdelse. Dog sker det kun indenfor normal arbejdstid (kl. 7:00-15:15). Og hvis der f. eks. er meget sne, bliver der ryddet først på klasse 1 og klasse 2 veje. På klasse 4 veje bliver arbejderne kun udført, hvis der er tid til det. Dette vil i praksis nok betyde, at der tit ikke bliver ryddet m.m.. Kommunen kan vælge ikke at pålægge grundejerne, at de skal rydde fortovene. Men det har store økonomiske konsekvenser, hvis kommunen gør dette, fordi det så vil gælde for alle offentlige veje i kommunen. Af sikkerhedshensyn og forsikringsmæssige årsager kan forvaltningen ikke anbefale, at der ikke bliver ryddet på fortovene.
Handicaprådet har følgende bemærkninger til forslaget:

 1. De mener, at det skal være et kommunalt ansvar, at der ikke lægges sne fra vejen ind på private grunde eller spærres for ind- og udkørsler.
 2. Omkring renholdelse mener de, at der skal være mulig for at borgere med funktionsnedsættelse kan få kompensation. Forvaltningen læser det som at de, ligesom Ældrerådet, mener at det skal være muligt at få hjælp til at udføre arbejdet.
 3. De mener, at der skal stå noget i Vinter- og Renoldelsesregulativet omkring hække og andet, der breder sig, og er til hindring for den frie fremkommelighed på fortovene.
   Forvaltningens kommentarer til Handicaprådets ønsker:

 1. Der er de samme kommentarer som til Ældrerådet under vores pkt. 1.
 2. Der er de samme kommentarer som til Ældrerådet under vores pkt. 1.
 3. Forvaltningen er ikke af den opfattelse, at det vil hjælpe at skrive noget ind i Vinter- og Renholdelsesregulativet omkring hække og anden beplantning, der breder sig og spærrer for fortovene. Disse forhold administrerer vi således: Når vi enten ved selvsyn eller ved henvendelse fra en borger bliver gjort opmærksom på problemet, tager entreprenørafdelingen ud og taler med grundejeren. De affleverer også et beskærerbrev, hvor der typisk gives en frist på 14. dage til at grundejeren får udbedret forholdene. Det løser 95 % af situationerne. Hvis det ikke hjælper, varsler vi skriftligt et påbud. Dette løser langt de fleste af de resterende situationer. I de få situationer, hvor det heller ikke hjælper, giver vi et endeligt påbud og udfører herefter arbejdet for grundejerens regning, hvis han/hun ikke selv gør det. Desuden er beskæring af hække og anden beplantning hverken et vinter- eller et renholdelsesarbejde. Det bør derfor ikke stå i Vinter- og Renholdelsesregulativet.

Økonomi:

Intet

Høring:

Se under sagsbeskrivelse.

Behandlingsplan:
Teknisk udvalg den 12. september 2017
Økonomiudvalget den 25. september 2017
Byrådet den 2. oktober 2017

Teknisk Udvalg den 12. september 2017
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Beslutning:

Anbefales godkendt

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 12. september 2017 kl. 14:00
Økonomiudvalget 25. september 2017 kl. 14:00
Byrådet 2. oktober 2017 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 12. september 2017 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

117. Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, Middelfart
Sagsnr.: 2014-013833
Sagsbehandler: Rikke Kirk Andersen

Præsentation:

Middelfart Kommune har udarbejdet et forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for hele Middelfart Kommune. Indsatsplanen skal varetage de statslige og de kommunale interesser for beskyttelse af grundvandet. Planen beskriver de beskyttelsestiltag, som er nødvendige, ud over den generelle beskyttelse af grundvandet, for at sikre, at forsyningen med rent drikkevand også i fremtiden kan baseres på rent grundvand.

Forvaltningen foreslår:

 • At Byrådet godkender forslaget og sender det i 12 ugers høring.

Sagsbeskrivelse:

Ifølge vandforsyningslovens § 13 skal kommunalbestyrelsen, for hvert af de statsligt udpegede indsatsområder, vedtage en indsatsplan. Indsatsplanen skal udarbejdes på baggrund af en nærmere kortlægning af arealanvendelse, forureningstrusler og naturlig beskyttelse af de pågældende vandressourcer.

Med planen erstattes tidligere indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse omkring Middelfart. De dele af planen, der omhandler Middelfartområdet (Strib, Røjle, Svenstrup og Skrillinge), kan ses som en revision af den plan, som Byrådet vedtog i 2011, som igen var en revision af Fyns Amts plan fra 2006. Den plan, der fremlægges, er således en samlet grundvandsbeskyttelsesplan for hele Middelfart Kommune. Præcist hvilke områder planen omfatter fremgår af kapitel 1 i vedlagte forslag.

Indsatsplanen har ikke en direkte retsvirkning for vandværker og borgere samt virksomheder og landbrug/gartnerier. Planen fungerer som et overordnet beslutningsgrundlag (retningslinjer) for Middelfart Kommune og andre myndigheder, samt grundlag for indgåelse af frivillige aftaler med fuld kompensation om planlagte restriktioner og eventuelt senere påbud/forbud.

Indsatsplanen indholder bl.a. følgende:
 • en angivelse af de områder, hvor en indsats skal gennemføres,
 • en angivelse af de foranstaltninger, der skal gennemføres i indsatsområdet,
 • retningslinjer for de tilladelser og andre afgørelser, der kan meddeles, og som har betydning for beskyttelsen af vandressourcen,
 • en angivelse af i hvilket omfang, der skal gennemføres overvågning, og hvem der skal gennemføre overvågningen, og
 • en tidsplan og økonomisk konsekvenser for planens realisering
Forvaltningen har i processen med udarbejdelse af indsatsplanen afholdt møder med vandværker og forelagt de konkrete foranstaltninger i indsatsområder og BNBO. Derudover er det endelige forslag til indsatsplan blevet forelagt Teknisk Arbejdsgruppe og Grundvandsforum for Middelfart Kommune.

Indsatsplanen redegør for behovet for retningslinjer og restriktioner for anvendelsen af nitrat, sprøjtemidler og andre miljøfremmede stoffer.

Indsater - uddrag
Staurbyskov vandværk tilhørende TREFOR Vand er et vigtigt vandværk med et stort forsyningsområde i Middelfart. Efter en årrække med reduceret indvinding forventer TREFOR Vand atter at øge indvindingen fra kildepladsen, hvilket gør vandværket endnu mere essentielt for vandforsyningen i Middelfart. Som følge af øget indvinding forventes nitratindholdet i det primære grundvand igen af stige.
Herudover er der i og ved Staurby Skov fund og tidligere fund af sprøjtemidler i mange boringer, hvilket blandt andet betyder, at TREFOR Vand pumper sprøjtemiddelforurenet vandværk fra en række afværgeboringer nær kildepladsen. Generelt må grundvandet således karakteriseres som sårbart overfor sprøjtemidler i området.
Det er derfor aftalt, at TREFOR Vand, så vidt muligt indgår frivillige aftaler om beskyttelse af grundvandet mod sprøjtemidler og nitrat indenfor et område (orange områder på figur 5.1 i planen). Er det ikke muligt for TREFOR Vand at indgå frivillige aftaler inden for en fastsat tidsfrist, kan Middelfart Kommune påbyde rådighedsindskrænkninger, der sikrer at grundvandet beskyttes mod sprøjtemidler og nitrat. 

Nitrat:
Grundvandsmagasinerne i de øvrige dele af indsatsområderne har lige nu acceptable nitratindhold. Derfor vurderer Middelfart Kommune, at det i øjeblikket ikke er nødvendigt at gennemføre frivillige aftaler eller rådighedsindskrænkende indsatser overfor nitrat. Når indholdet er over 10 mg/l i en vandværksboring iværksættes en skærpet overvågning af nitratudviklingen. Senest når indholdet er over 25 mg/l nitrat og stigende, er aktionsgrænsen nået, og der skal iværksættes handlinger i indvindingsoplandet. Er det ikke muligt for det pågældende vandværk at indgå frivillige aftaler, kan Middelfart Kommune påbyde rådighedsindskrænkninger, f.eks i form af ændret dyrkningspraksis.   

Sprøjtemidler og øvrige miljøfremmede stoffer:
Middelfart Kommune har udlagt BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO) omkring alle vandværksboringer. BNBO er udlagt med henblik på at øge den boringsnære grundvandsbeskyttelse. I første omgang vil Middelfart Kommune foretage en forundersøgelse, der skal afdække, hvilke helt konkrete restriktioner i anvendelse af sprøjtemidler og andre miljøfremmede stoffer, der kan og skal gennemgøres. Dette vil ske i samarbejde med vandværkerne. Det er afgørende, at en rådighedsindskrænkning er nødvendig, og at den samtidig ikke er mere vidtgående end nødvendigt.
Hvis det findes nødvendigt forsøger vandværket at indgå frivillige aftaler med lodsejere. Er det ikke muligt at indgå frivillige aftaler, kan Middelfart Kommune påbyde rådighedsinskrænkninger. Et påbud vil altid bero på en konkret vurdering for hver enkelt ejendom. Lodejeren er i henhold til miljøbeskyttelsesloven berettiget til fuld erstatning, der afholdes af det vandværk, der har fordel af af påbuddet.
Grundvandsmagasinerne udenfor BNBO er med den nuværende viden ikke forurenet med sprøjtemidler i en sådan grad, at der er behov for en særlig beskyttelsesindsats.

Økonomi:

Udgifterne til forundersøgelser samt indgåelse af eventuelt påbud/forbud, overvågning og pesticidkampagner mv. forventes at kunne løses indenfor de allerede afsatte ressourcer. Dette er under forudsætning af, at midlerne til indsatsplanlægning fastholdes som hidtil. Staten har i flere omgange ytret ønske om, i væsentlig grad, at sænke størrelsen af DUT-midlerne til indsatsplanlægning med KL. Forhandlingerne er indtil videre ikke gennemført.

Der kan komme udgifter til indgåelse af frivillige aftaler, hvis forundersøgelse viser det nødvendigt.

Vandværkerne skal betale kompensationen for restriktionerne i BNBO og i indsatsområderne indenfor indvindingsoplandene, fordi de har fordel af indsatsen.
Hvis der i fremtiden bliver målt nitrat i indvindingsboringer på over 25 mg/l i indsatsområderne udenfor indvindingsoplande til vandværkerne, skal Middelfart Kommune betale fuld kompensation for disse rådighedsindskrænkninger. Det skyldes, der ikke er ét vandværk, der har fordel af indsatsen i disse områder, og kommunen bærer derfor byrden. Udgiften hertil er ikke kendt.

Høring:

Planen skal ifølge bekendtgørelsen sendes i høring i mindst 12 uger. Herefter skal koordinationsforum for grundvand orienteres om en eventuel revideret plan, og efterfølgende godkendes endeligt af Byrådet. Den endelige godkendte plan vil derfor forventes at kunne offentliggøres i foråret 2018.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget den 6. september 2017
Økonomiudvalget den 25. september 2017
Byrådet den 2. oktober 2017

Miljø- og Energiudvalget den 6. september 2017
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Beslutning:

Anbefales godkendt

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 6. september 2017 kl. 13:00
Økonomiudvalget 25. september 2017 kl. 14:00
Byrådet 2. oktober 2017 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 6. september 2017 kl. 13:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

118. Nyt erhvervsaffaldsregulativ 2018 i offentlig høring
Sagsnr.: 2017-015709
Sagsbehandler: Monica Nielsen

Præsentation:

Byrådet vedtog den 29. maj 2017 at Ejbyområdet optages i Energnist samarbejdet sammen med resten af Middelfart Kommune, dette er gældende fra 1. januar 2018. Tidligere har forbrændingsegnet affald været anvist til Odense Kraftvarmeværk for Gl. Ejby Kommune. Dette betyder, at erhvervsaffaldsregulativet skal revideres.

Udover tilretningen af anvisningsordningen for forbrændingsegnet affald, er der lavet rettelser i ordningerne for ikke-genanvendeligt farligt affald, deponeringsegnet affald, olie- og benzinudskillere, have/parkaffaldet samt genbrugspladsordningen.

Forvaltningen foreslår:

 • At Byrådet godkender forslaget og sender det i offentlig høring i 4 uger inden endelig vedtagelse.

Sagsbeskrivelse:

Det eksisterende erhvervsaffaldsregulativ er rettet i henhold til gældende lovgivning. Regulativet skal følge et fastsat paradigme fra Miljøstyrelsen og skal udarbejdes i den Nationale Affaldsdatabase for affaldsregulativer - NSTAR.

Ændringerne omfatter:

§ 12 Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald
Her er tilføjet træ forurenet med arsen og kreosot på listen over affaldstyper, som er ikke-genanvendeligt affald.
Det er tidligere blevet deponeret men skal nu brændes på dertil godkendte anlæg.

§ 15 og 19 Ordning for forbrændingsegnet affald og ordning for have-/parkaffald
Her er tilføjet at alt forbrændingsegnet affald nu anvises til Energnist i Kolding.
Her er tilføjet træ, som ikke kan genanvendes, men som ikke er forurenet med arsen eller kreosot. De har tidligere stået under deponi, hvilket ikke længere er lovligt.

§ 16 Ordning for deponeringsegnet affald
Trykimprægneret træ er fjernet fra ordningen og skrevet ind under ordningerne i § 12 og 15.

§ 17 Ordning for affald fra Olie- og benzinudskillere
Efter henvendelse fra MOTAS er der rettet i § 17.3 omkring tømning og kontrolfrekvenserne for olie- og benzinudskillere.

§ 20 Ordning for genbrugscontainer
Rettet formuleringer omkring fordeling af tømningsuger i stedet for tømningsdage.

Økonomi:

Ændringerne i erhvervsaffaldsregulativet har ikke økonomiske konsekvenser for Middelfart Kommune.

Høring:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke særlige konsekvenser.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget den 6. september 2017
Økonomiudvalget den 25. september 2017
Byrådet - 2. oktober 2017

Miljø- og Energiudvalget den 6. september 2017
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Beslutning:

Anbefales godkendt

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 6. september 2017 kl. 13:00
Økonomiudvalget 25. september 2017 kl. 14:00
Byrådet 2. oktober 2017 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 6. september 2017 kl. 13:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

119. Præsentation af Klimakommune Plus
Sagsnr.: 2017-012024
Sagsbehandler: Jeppe Vejen Nielsen

Præsentation:

Middelfart Kommune er allerede en del af Danmarks Naturfredningsforenings(DN) initiativ om at være en ”Klimakommune”. DN har igangsat en kampagne, hvor danske kommuner, der er yderligere engageret i klimatilpasning, har mulighed for at blive Klimakommune Plus. Middelfart Kommune opfylder allerede kravene til at blive Klimakommune Plus, og bør derfor tilslutte sig initiativet.

Forvaltningen foreslår:

 • At Middelfart Kommune tilslutter sig Klimakommune Plus.
 • At Middelfart Kommune søger at opfylde alle seks punkter.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart er som 68 andre kommuner i Danmark en del af Danmarks Naturfredningsforenings (DN) Klimakommune initiativ. Som klimakommune er man med til at skabe legitimitet og synlighed om klimaarbejdet. Arbejdet skaber synergi både med Byrådets signaturindsats, om Middelfart som Klimalaboratorium og kommunens ønske om at være på forkant på klimaområdet. Aftalen mellem DN og Middelfart Kommune blev indgået i 2008 og løb frem til udgangen af 2015. En ny erklæring underskrevet i 2016 forlænger frem til 2018. Erklæringen indebærer at Middelfart Kommune har forpligtet sig til at reducere CO2 udledningen, fra egne aktiviteter, med minimum 2 % om året fra 2008 frem til 2018. 

Som et nyt initiativ, har kommuner, der foretager klimainitiativer, der rækker ud over kommunens egen virksomhed, mulighed for at blive Klimakommune Plus. Disse initiativer skal være rettet mod borgere og virksomheder. For at blive Klimakommune Plus skal to af seks initiativer godkendes af Dansk Naturfredningsforening.

1. Energirenovering: Kommunale indsatser for at fremme energirenovering hos private boligejere, herunder boligselskaber, og hos virksomheder i form af konkret oplysning/facilitering/rådgivning og/eller økonomisk tilskud til energirenoveringer.

2. Klimatilpasning: Klimatilpasningsløsninger i byområder fx grønne områder i byen med regnvands-nedsivningsarealer og bassiner, vejbede, grønne tage og vægge. Klimatilpasning i det åbne land fx etablering af vådområder og skovrejsning.

3. Indkøb: Grønne indkøb sætter fokus på produktion og forbrug og klima- og miljøbelastning. Kommunen skal arbejde aktivt med grønne indkøb inden for de væsentligste områder af kommunens samlede indkøb.

4. Økologi: Økologisk arealdrift af egen og bortforpagtede arealer og indsats over for andre aktører i kommunen. Økologisk bespisning i kommunens egen virksomhed.

5. Ansvarlig kommune: Initiativet sigter på at få danske kommuner til at frasælge alle deres investeringer i fossile selskaber. Nogle danske kommuner har investeret mange millioner kroner i kul-, olie- og gasselskaber.

6. Klimaaftalen Compact of Mayors: Compact of Mayors er verdens største samlede indsats for at måle og reducere udledningen af CO2 og klimatilpasse byerne. Compact of Mayors arbejder for at få omsat klimapolitik til konkrete handlinger samt indsamling af viden og erfaringer i en offentlig platform, der kan være til gavn for andre.

Middelfart Kommune opfylder tre af disse seks kriterier, disse værende:
2. Klimatilpasning
5. Ansvarlig Kommune
 
6. Klimaaftalen Compact of Mayors.

En Klimakommune Plus skal fremlægge beslutningsgrundlag samt forventede resultat til CO2-besparelsen for de enkelte projekter. Kommunen forpligter sig yderligere til at fremlægge dokumentation for kommunens indsats. Danmarks Naturfredningsforening lægger vægt på, at der ikke medvirkes til ’greenwashing’ - at høste gevinsten uden egentlig at gøre noget - og kommunen skal derfor fremlægge dokumentation for kommunens indsats. Dokumentationens form aftales nærmere med Danmarks Naturfredningsforening ved indgåelse af aftale om Klimakommune Plus.

På baggrund af ovenstående anbefaler forvaltningen, at Middelfart Kommune meddeler Danmarks Naturfredningsforening, at den ønsker at blive Klimakommune Plus på initiativerne Klimatilpasning, Ansvarlig Kommune og Klimaaftalen Compact of Mayors.

Økonomi:

Ingen yderligere omkostninger.

Høring:

Ingen.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget den 6. september 2017
Økonomiudvalget den 25. september 2017
Byrådet den 2. oktober 2017

Miljø- og Energiudvalget den 6. september 2017
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Beslutning:

Anbefales godkendt

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 6. september 2017 kl. 13:00
Økonomiudvalget 25. september 2017 kl. 14:00
Byrådet 2. oktober 2017 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 6. september 2017 kl. 13:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

120. Godkendelse af Rammeaftale 2018 for det specialiserede socialområde
Sagsnr.: 2017-002503
Sagsbehandler: Lasse Roslind

Præsentation:

De syddanske kommuner og Region Syddanmark har udarbejdet en Rammeaftale gældende for 2018 for det specialiserede socialområde. Rammeaftalen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen senest 15. oktober og gælder for det efterfølgende år.

Forvaltningen foreslår:

 • At rammeaftale 2018 for det specialiserede socialområde indstilles til godkendelse.

Sagsbeskrivelse:

Kommunerne bærer ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I forbindelse med dette arbejde udarbejdes der hvert år en rammeaftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Rammeaftalen er kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. Rammeaftalen gælder for 2018 og genforhandles årligt. Den lovgivningsmæssige ramme er beskrevet i Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Hidtil har rammeaftalen været et dokument udarbejdet af administrationen, men på baggrund af henvendelser fra politikerne i flere kommuner, med ønske om politisk inddragelse i processen, har der for rammeaftale 2018 været en politisk proces.

Den 9. marts 2017 mødtes de politiske udvalg til en temadag med drøftelse af de indkomne forslag og prioritering af disse. På temadagen udvalgte politikerne tre temaer til rammeaftale 2018:

 • Der skal øget fokus på effekt. Vi skal sikre, at de metoder vi anvender virker.
 • Der skal sættes fokus på, hvordan kommunerne kan understøtte, at borgerne er en aktiv del af samfundet/lokalsamfundet.
 • Der er behov for øget fokus på koordinerede socialpsykiatriske indsatser og sektorovergange.

Indsatser i Rammeaftalen 2018

Øget fokus på effekt. Vi skal sikre, at de metoder vi anvender virker

Der afholdes kurser om metoder i botilbud efter samme skabelon, som blev udviklet i 2016, og der arbejdes på at udvikle et kursus for myndighedspersoner. Der afholdes i 2018 en temadag om effekt, hvor kommunerne og regionen kan dele viden.

Fokus på hjælp i nærmiljøet og specialiseringen bør derfor komme til borgeren fremfor, at borgerne skal komme til de specialiserede tilbud.

Der tages initiativ til et projekt med fokus på, hvordan vi i Syddanmark kan igangsætte projekter med udgangspunkt i forskellige målgrupper.

Fokus på, hvordan kommunerne understøtter, at borgerne er en aktiv del af samfundet

Socialdirektørforum vil i 2018 afholde en konference for kommunerne og regionen omkring inddragelse af civilsamfundet. Konferencen skal være en inspiration til, hvordan man lokalt og tværkommunalt kan arbejde med frivillighed, egenmestring og samskabelse.

Øget fokus på koordinerede socialpsykiatriske indsatser og sektorovergange

Der udarbejdes i 2017 en projektbeskrivelse for, hvorledes behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien bedre kan støtte og koordinere om de borgere, som har mange sektorovergange, og borgere som har en udadreagerende eller selvskadende adfærd. Projektet vil blive igangsat i 2017 og fortsætte gennem hele 2018.

Styring af udgifterne på det specialiserede området

Der vil i 2018 være fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde, minimum fastholdes, i forhold til 2017 i alle kommuner og regionen. Der tages dog højde for pris- og lønfremskrivning, hvilket i praksis betyder, at udgifterne fra 2017 til 2018 maximalt må stige med KL´s pris og lønfremskrivning. Dette skal ske ved at fastholde fokus og øget effektivisering på de tilbud, der eksisterer samt via fokus på udvikling af nye og effektfulde tilbud.

Med henblik på at følge og styre udgifterne på det specialiserede socialområde udarbejdes følgende:

 • En beskrivelse af udviklingen af udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark. Der skal som en del af analysen ses på mulige årsager til udgiftsudviklingen.
 • En beskrivelse af udviklingen af antal sager og antal særligt dyre sager. Beskrivelsen skal blandt andet anvendes som forklaringsvariabel i forhold til udviklingen af udgifterne på det specialiserede socialområde i Syddanmark
 • Udover indsatserne ovenfor er der i Rammeaftalen 2018 aftalt fokus på følgende indsatser:
  Tendenser og behov
  Opfølgning på belægningen på tilbud på det specialiserede socialområde i Syddanmark
  Belægnings- og driftsmøder med Region Syddanmark
  Sikring af effektiv drift
  Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

I Styringsaftalen er der følgende markante justeringer til aftalen 2018:

 • Tilbud drevet med driftsoverenskomst er ikke omfattet af Styringsaftale 2018. I vejledning til Serviceloven (2017) fremhæves, at private tilbud, herunder selvejende institutioner, der har indgået aftale med kommunale og regionale driftsherrer, ikke indgår i rammeaftalen.
 • Beboerbetaling på tilbud efter §§109 og 110. Der er den 4. november 2016 indgået aftale mellem regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om revision af servicelovens voksenbestemmelser. Heraf indgår aftale om forenkling af reglerne for egenbetaling for ophold i botilbud efter §§109 og 110.

KKR Syddanmark godkendte den 14. juni 2017 Rammeaftalen for 2018 og sender den til endelig godkendelse hos kommuner og Region.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Handicaprådet
Sagen har været i høring i Handicaprådet. Handicaprådets hørringssvar er vedlagt som bilag.

Ældreådet
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 7. september 2017.
Social- og Sundhedsudvalget den 13. september 2017.
Økonomiudvalget den 25. september 2017.
Byrådet den 2. oktober 2017.

Beslutning:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 7. september 2017:
Godkendt som indstillet
Jonathan Roed Kirkedal deltog ikke i behandlingen af punktet.

Social- og Sundhedsudvalget den 13. september 2017:
Anbefales godkendt.

Beslutning:

Anbefales godkendt

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 7. september 2017 kl. 14:30
Social- og Sundhedsudvalget 13. september 2017 kl. 16:00
Økonomiudvalget 25. september 2017 kl. 14:00
Byrådet 2. oktober 2017 kl. 17:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 7. september 2017 kl. 14:30

Godkendt som indstillet

Jonathan Roed Kirkedal deltog ikke i behandlingen af punktet.

Social- og Sundhedsudvalget 13. september 2017 kl. 16:00

Anbefales godkendt.

Bilag:

121. Orientering om Småbørnsindsats
Sagsnr.: 2017-016077
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

I forbindelse med vedtagelse af budget 2017, afsatte Byrådet 500.000 kr. årligt i en toårig periode til et øget fokus på kommunens indsats for de 0-2 årige. Formålet med Småbørnsindsatsen 0-2 år er, at alle børn i Middelfart Kommune får en god start og kan mestre livet.

Indsatsen har fokus på, at sundhedsplejerskerne sammen med forældrene skaber de bedste muligheder for børnene. Konkret skal der udvikles værktøjer og systematikker, der på bedste vis sikrer børnenes sundhed og udvikling samt forebygger, at børnene senere i livet kommer i mistrivsel og bliver sat uden for fællesskabet.

”En god start på livet i Middelfart Kommune” er med til at understøtte målet om at Middelfart Kommunen er ”et godt sted at bo og leve”.

Målene for Småbørnsindsatsen 0-2 år er:
 • At støtte og styrke forældre i at mestre de udfordringer, de møder i deres livssituation som familie ved sundhedsfremmende indsatser
 • At tidlig opsporing og forebyggende indsatser for børnene og deres familier reducerer et senere behov for støtte
 • At styrke det tværfaglige samarbejde imellem specialistfunktioner i BUF indenfor 0-2 års området samt dagplejen og vuggestuerne

En vigtig del af indsatsen handler om, at den viden der indsamles gennem den tværgående Handleguide bliver samlet op og ikke mindst at der handles på den.

Målene for indsatsen bidrager til kommunens overordnede vision ”broerne begynder her” med Middelfart Kommunes fokus på fællesskaber, og at mangfoldighed er en styrke. De sundhedsfremmende og forebyggende elementer i målene for Småbørnsindsatsen matcher strategien for fremtidens velfærd, der tager sit udgangspunkt i borgernes eget ansvar for at skabe et godt og meningsfuldt liv. Samtidig understøtter indsatsen også Børn, Kultur & Fritidsudvalgets politiske mål om etablering af nye børne- og ungefællesskaber samt kompetenceudvikling af personalet.

Med dette dagsordenspunkt ønsker Familie og Forebyggelse at orientere BKF-udvalg og Byrådet om status for indsatsen.

Forvaltningen foreslår:

 • At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen om status for småbørnsindsatsen til efterretning.
 • At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget videresender til orientering i Byrådet.

Sagsbeskrivelse:

Småbørnsindsatsen giver ekstra besøg af sundhedsplejerskerne.

Sundhedsplejen er opnormeret med en sundhedsplejerske på 37 timer pr. uge pr. 1. april 2017. Opnormeringen har givet Sundhedstjenesten mulighed for at tilbyde familierne et ekstra besøg ved 4-6 måneders alderen. Det ekstra besøg er blevet tilbudt siden 1. april 2017. Målene med besøget er:
 • At tilbyde kontinuerlige sundhedsfremmende og forbyggende hjemmebesøg i barnets første leveår for, at forbygge at barnet/familien mistrives
 • At sikre barnet en god start på gode madvaner og madkultur

Fra 1. oktober 2017 tilbydes førstegangsfødende et graviditetsbesøg. Målet er:

 • At lære familien at kende og at skabe et tillidsforhold, som kan have stor betydning for, om familien efter fødslen vil søge hjælp og støtte, hvis familie og barn mistrives.
 • At give mulighed for at drøfte barnets sundhed og forældreskab inden barnet er født da eksempelvis søvn, gråd og uro ofte fylder når barnet er født.
 • Screening for fødselsreaktion (evidens for at fødselsreaktioner/depressioner kan forebygges før fødslen).
Småbørnsindsatsen øger samarbejdet fødselsstederne.
Samarbejdet med Fødestederne Sygehus Lillebælt og OUH ang. gravide i Middelfart Kommune og fødselsforberedelse er formaliseret så samarbejdet om graviditet og fødselskomplikationer forbedres. Småbørnsindsatsen tilbyder lokale familiecafeer og bedre opbakning til mødre-grupper.

Fra 1. oktober 2017 afholder Sundhedstjenesten lokale familiecafeer. Der afholdes cafeer fire steder i kommunen: Middelfart, Strib, Brenderup og Ejby. Der deltager 10-12 forældrepar og to sundhedsplejersker pr. cafe. Cafeerne er planlagt til 2 timer fra kl. 16-18 på en hverdag.
 • Første cafe inviteres der til i graviditetsuge 28-32.
 • Anden cafe inviteres der til i graviditetsuge 32-36.
 • Tredje cafe inviteres der til når den nyfødte er 3-7 uger gammel.
Mødregrupper (og evt. fædregrupper) udspringer af Familie Cafeerne med mulighed for, at en sundhedsplejerske deltager første gang. Derudover kan der aftales ekstra besøg med sundhedsplejerskerne. Sundhedsplejerskerne vil derudover ved etablering af mødregrupper være opmærksom på særligt sårbare familier. Familier, der har vanskeligheder ved at deltage i de almindelige mødregrupper tilbydes særlige mødregrupper etableret i samarbejde med Familiehuset.

Målene med den del af indsatsen er:
 • At være medvirkende til at skabe et netværk med andre kommende og nybagte forældre.
 • At skabe netværk og fællesskab i det lokale miljø.
 • At familierne opnår ny viden og muligheden for drøfte og dele positive oplevelser og udfordringer med andre forældre

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 7. september 2017.
Økonomiudvalget den 25. september 2017.
Byrådet den 2. oktober 2017.

Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 7. september 2017:
Godkendt som indstillet.
Jonathan Roed Kirkedal deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning:

Anbefales godkendt

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 7. september 2017 kl. 14:30
Økonomiudvalget 25. september 2017 kl. 14:00
Byrådet 2. oktober 2017 kl. 17:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 7. september 2017 kl. 14:30

Godkendt som indstillet.

Jonathan Roed Kirkedal deltog ikke i behandlingen af punktet.

122. Procedure for klage vedr. mobning på folkeskoler i Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2017-013420
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Forvaltningen har udarbejdet en procedure for klage vedr. mobning på folkeskoler i Middelfart Kommune.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget godkender Procedure for klage vedr. mobning på folkeskoler i Middelfart Kommune.  
 • At udvalget indstiller Procedure for klage samt Antimobbestrategi til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

Sagsbeskrivelse:

I 2016 kom "Aktionsplan for at forebygge og forhindre mobning", udarbejdet af Børns Vilkår, Børnerådet, Red Barnet og undervisningsministeriet, med input fra relevante organisationer. På baggrund af anbefalinger heri blev ændringer i undervisningsmiljøloven og folkeskoleloven vedtaget den 28. marts 2017 med ikrafttrædelse den 1. august 2017.

Loven medfører:
 • Skærpede krav til antimobbestrategi på skolerne
 • Klageadgang til kommunalbestyrelsen
 • En statsligt klageindsats under Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM).

Byrådet vil efter den 1. august 2017 som udgangspunkt skulle tage stilling til enhver sag, hvor en elev eller dennes forældremyndighedsindehavere er utilfreds med skolens handlingsplan til at håndtere en konkret mobbesag. Hvis Byrådet ikke giver klager fuldt medhold, skal sagen sendes videre til den nationale klageinstans.

De almindelige regler om intern delegation i kommunestyret giver Byrådet ret til at kunne overlade vurderingen af klagen til forvaltningen, herunder skolens leder. Byrådet skal derfor forholde sig principielt til, hvor klagesager skal behandles. I sidste ende er det dog Byrådets ansvar, at sager bliver behandlet.

På den baggrund har Forvaltningen tilrettelagt en proces for administrativ og politiske behandling, der sikrer, at Middelfart Kommune er klar til at håndtere denne opgave fra den 1. august 2018:

Alle folkeskoler i Middelfart Kommune har en antimobbestrategi. Dette betyder, at elever, medarbejdere og ledelsen på de enkelte skoler arbejder for at skabe trivsel og forebygge mobning. Skulle en elev alligevel blive udsat for mobning, vil skolens antimobbestrategi også omhandle en handleplan herfor og tiltag iværksættes. Er en elev eller dennes forældremyndighedsindehavere utilfreds med skolens handlingsplan, kan denne eller disse følge klagevejledningens anvisninger.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligte

Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 5. september 2017.
Økonomiudvalget den 25. september 2017.
Byrådet den 2. oktober 2017.

Skoleudvalget den 5. september 2017:
Godkendt som indstillet med den præcisering, at det også af vejledningen skal fremgå, at i fald klager ikke får medhold, så skal klagebehandler indsende klagen til den nationale klageindstans.
Jonathan Roed Kirkedal deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning:

Anbefales godkendt

Behandlingsplan

Skoleudvalget 5. september 2017 kl. 16:15
Økonomiudvalget 25. september 2017 kl. 14:00
Byrådet 2. oktober 2017 kl. 17:00

Skoleudvalget 5. september 2017 kl. 16:15

Godkendt som indstillet med den præcisering, at det også af vejledningen skal fremgå, at i fald klager ikke får medhold, så skal klagebehandler indsende klagen til den nationale klageindstans.

Jonathan Roed Kirkedal deltog ikke i behandlingen af punktetBilag:

123. Tilsagn til opførelse af almene boliger på Østergade i Nørre Aaby
Sagsnr.: 2017-017225
Sagsbehandler: Julie Rousing

Præsentation:

Boligforeningen Lillebælt søger tilsagn til at opføre ialt 30 familieboliger beliggende Østergade 19, 21 og 28 i Nørre Aaby.

Forvaltningen foreslår:

 • At der gives tilsagn til Boligforeningen Lillebælt til at opføre 30 familieboliger på Østergade 19, 21 og 28 i Nørre Aaby.
 • At anskaffelsessum for projektet på kr. 47.707.000 godkendes.
 • At der godkendes en maksimal kommunal garantistillelse på kr. 42.936.000.
 • At foreløbig årlig husleje på kr. 837 excl. forbrug godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Boligforeningen Lillebælt har fremsendt skema A til godkendelse. Der er tale om et projekt, der omdanner det tidligere Nørre Aaby Rådhus og selve bymidten i Nørre Aaby til boligområde med både tæt-lav-bebyggelse og etagebebyggelse.

Boligforeningen ønsker at opføre 30 familieboliger, hvoraf der opføres 14 boliger på Østergade 19 og 8 boliger på Østergade 28. I det tidligere Nørre Aaby Rådhus, Østergade 21 opføres 8 boliger. I stueetagen indrettes bibliotek.  

Økonomiudvalget har den 30. januar 2017 godkendt igangsættelse af ny lokalplan for området. Byrådets tilsagn og godkendelse af skema A er betinget af endelig vedtagelse af Lokalplan 178 "centerområde ved Østergade i Nørre Aaby".  

Anskaffelsessummen for projektet udgør kr. 47.707.000. Anskaffelsessummen er finansieret som følger:
Realkreditlån 88 %:   kr. 41.982.000
Kommunal grundkapital 10 %: kr.: 4.771.000
Beboerindskud 2 %: kr. 954.000.

Ud over det kommmunale grundkapitallån, som opkræves af Landsbyggefonden, påtager kommunen sig en kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantikravet kan ikke opgøres, før byggeriet er opført, og garantien opgøres teknisk set beløbsmæssigt indtil da til lånets størrelse. Når byggeriet er opført, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Garantikravet for dette konkrete tilsagn kendes først, når garantierklæringen fremsendes af långiver (realkreditinstituttet). 

Af skema A fremgår, at den årlige husleje foreløbigt er beregnet til kr. 837 pr.m2. Økonomien for projektet,jf. skema A er som følger:

Grundudgifter: kr.: 7.170.000
Entrepriseudgifter: kr.: 32.261.000
Omkostninger: kr.: 7.456.000
Gebyrer: kr.: 820.000
Anskaffelsessum: kr.: 47.707.000 

Tidsplan:
Projekteringen og igangsættelse af byggeriet forventes påbegyndt primo 2018 med en færdigmeldelse af byggeriet i starten af 2019.
Endelig byggeregnskab - skema C - forventes afsluttet i november 2019.

Økonomi:

Byrådet har afsat kr. 3 mio til grundkapital til nyt alment boligbyggeri i budgetårene 2016 og 2017 og kr. 3, 5 mio for budgetårene 2018, 2019, 2020 og 2021. Byrådet har endvidere besluttet, at indtægt på kr. 7.050.000 fra salg af grund i Skrillinge Øst ligeledes skal anvendes til indskud i nyt alment boligbyggeri. 

Indskud til grundkapitalen på kr. 4.771.000 finansieres af de af Byrådet afsatte midler. Middelfart Kommune ombygger og indretter stueetagen i Østergade 21 til bibliotek. For budgetåret 2018 har Byrådet afsat 2,1 mio kr. til nyt bibliotek i Nørre Aaby.   

Høring:

Ingen høring.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 25. september 2017
Byrådet den 2. oktober 2017

Beslutning:

Indstilles til godkendelse

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 25. september 2017 kl. 14:00
Byrådet 2. oktober 2017 kl. 17:00

124. Tilsagn til opførelse af boliger på Elmegade/Jernbanegade i Middelfart
Sagsnr.: 2017-017078
Sagsbehandler: Julie Rousing

Præsentation:

Boligforeningen Lillebælt søger tilsagn til at opføre 20 boliger på Jernbanegade 31, 5500 Middelfart (Taxagrunden).

Forvaltningen foreslår:

 • At der gives tilsagn til Boligforeningen Lillebælt til at opføre 20 familieboliger på Jernbanegade 31, 5500 Middelfart ("Taxa-grunden)".
 • At anskaffelsessummen på kr. 37.361.000 godkendes.
 • At der godkendes en maksimal kommunal garantistillelse på kr. 33.625.000.
 • At foreløbig årlig husleje på kr. 830 pr.m2 excl. forbrug godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Boligforeningen Lillebælt har fremsendt skema A til godkendelse. Der er tale om et boligprojekt med opførelse af i alt 20 almene familieboliger på "Taxagrunden", matr.nr. 7mu, 7dm og del af nr. 90 b. Byrådet har den 14. august 2017 godkendt salg af matr. 7dm til boligforeningen. Økonomiudvalget har den 30. januar 2017 godkendt igangsættelse af ny lokalplan for området. Byrådets tilsagn og godkendelse af Skema A er betinget af endelig vedtagelse af Lokalplan 175 og tillæg nr. 21 til kommuneplan 2013-2015 "Boliger mv. ved Jernbanegade og Elmegade i Middelfart"

Der kan maksimalt godkendes kr. 37.361.000 i anskaffelsessum. Anskaffelsessummen finansieres som følger:

Realkreditlån 88 %: kr.  32.878.000
Kommunal grundkapital 10 %: kr.3.736.000
Beboerindskud 2%: kr. 747.000

Ud over det kommunale grundkapitallån, som opkræves af Landsbyggefonden, påtager kommunen sig en kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantikravet kan ikke opgøres, før byggeriet er opført, og garantien opgøres teknisk set beløbsmæssigt indtil da til lånets størrelse. Når byggeriet er opført, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Garantikravet for dette konkrete tilsagn kendes først, når garantierklæringen fremsendes af långiver (realkreditinstituttet). 

Af Skema A fremgår, at den årlige husleje foreløbigt er beregnet til kr. 830 excl. forbrug. Økonomien for projektet, jf. Skema A er som følger:
Grundudgifter: kr.: 5.586.000
Entrepriseudgifter: kr.: 25.969.000
Omkostninger: kr.: 5.077.000
Gebyrer: kr.: 729.000
Anskaffelsessum: kr.: 37.361.000

Tidsplan:
Projekteringen og igangsættelse af byggeriet forventes påbegyndt i slutningen af 2017 med en færdigmeldelse af byggeriet i slutningen af 2018.
Endelig byggeregnskab - skema C - forventes afslutttet i september 2019.Økonomi:

Byrådet har afsat kr. 3 mio. til grundkapital til nyt alment boligbyggeri i budgetårene 2016 og 2017 og kr. 3,5 mio. for budgetårene 2018 - 2021. Endvidere har Byrådet besluttet, indtægt på kr. 7.050.000 fra salg af grund ved Skrillinge Øst kan anvendes til indskud i nyt alment boligbyggeri. 

Indskud til grundkapitalen på kr. 3.736.000 finansieres af de af Byrådet afsatte midler.

Høring:

Ingen høring.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 25. september 2017
Byrådet den 2. oktober 2017

Beslutning:

Indstilles til godkendelse

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 25. september 2017 kl. 14:00
Byrådet 2. oktober 2017 kl. 17:00

LUKKEDE SAGER

125. Lejekontrakt på areal
126. Køb af ejendom
127. Køb af jord
128. Salg af arealer til boligforening