Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Økonomiudvalget møde den 28. august 2017

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
28. august 2017 kl. 14:00
Tilstede:
Niels Bebe
Morten Weiss-Pedersen
Johannes Lundsfryd Jensen
Mikkel Dragmose-Hansen
Regitze Tilma
John Kruse
Agnete Damkjær
Anni B. Tyrrestrup
Fraværende:
Steen Dahlstrøm

ÅBNE SAGER

85. Kommuneplan 2017 - orientering om indkomne bemærkninger og indsigelser i høringsperioden
Sagsnr.: 2017-015723
Sagsbehandler: Vibeke Nørby

Præsentation:

Forslag til Kommuneplan 2017 har været i høring i perioden fra d. 11. april til d. 6. juni 2017. Økonomiudvalget orienteres her om de indkomne høringssvar og forvaltningens umiddelbare vurdering, samt om tidsplanen for behandling i Byrådet af høringssvarene og den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2017.

Forvaltningen foreslår:

 • At Økonomiudvalget tager de indkomne høringssvar til orientering,
 • At forvaltningen arbejder videre ud fra de indstillinger, der er til hvert høringssvar,
 • At den endelige behandling af høringssvar sker i forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2017, og
 • At forvaltningen forinden fortsætter dialogen med Erhvervsstyrelsen om indsigelsen.

Sagsbeskrivelse:

I den offentlige høring af Forslag til Kommuneplan 2017 er der indkommet 26 bemærkninger fra borgere, udvalg, organisationer og myndigheder samt en indsigelse fra Erhversstyrelsen.

Der er lavet en oversigt over høringssvarene med forvaltningens vurdering og indstilling (høringssvarene samt oversigten vedlægges som bilag). Økonomiudvalget bedes drøfte, om der inden den endelige behandling af høringssvar og vedtagelse af Kommuneplan 2017 skal gøres yderligere i forhold til de indkomne bemærkninger og indsigelsen.

Den forventede tidsplan for den endelige behandling af høringssvar samt vedtagelse af Kommuneplan 2017 er behandling i Økonomiudvalget d. 30. oktober og i Byrådet d. 6. november 2017.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Kommuneplanforslaget har været i offentlig høring i perioden d. 11. april til d. 6. juni 2017.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 28. august 2017

Beslutning:

Godkendt

Steen Dahlstrøm deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 28. august 2017 kl. 14:00

Bilag:

86. 3. budgetopfølgning / halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Sagsnr.: 2017-015428
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet 3. budgetopfølgning / halvårsregnskabet pr. 30. juni 2017.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget tager denne orientering til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

På økonomiudvalgsmødet den 28. august vil der blive givet en foreløbig orientering om resultatet af 3. budgetopfølgning, som er udarbejdet pr. 30. juni 2017.

Den endelige budgetopfølgning vil blive fremsendt til behandling i fagudvalgene og videreført til Økonomiudvalget og Byrådet i september.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 28. august 2017

Beslutning:

Taget til efterretning

Steen Dahlstrøm deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 28. august 2017 kl. 14:00

87. Revideret dispositionsforslag for udvidelse af Hotel Sixtus
Sagsnr.: 2016-021680
Sagsbehandler: Jørgen Knudsen

Præsentation:

Hotel Sixtus har på baggrund af den seneste dialog med forvaltningen fremsendt et revideret projekt vedrørende hotellets ønske om udvidelse af hovedbygningen. Økonomiudvalget besluttede på mødet d. 26. juni, at tage sagen op på ny efter at forvaltningen havde drøftet udformningen videre med ansøger.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget drøfter, hvorvidt det nye projekt kan danne baggrund for udarbejdelse af såvel forslag til kommuneplantillæg som til lokalplan for hotelområdet.
 • Sagsbeskrivelse:

  Økonomiudvalget godkendte på mødet den 26. september 2016, at igangsætte kommune- og lokalplanlægningen for udvidelse af hotel Sixtus, der ligger Teglgårdsvej 73, Middelfart.

  Økonomiudvalget drøftede den 26. juni 2017 sagen igen, og besluttede, at forvaltningen skulle tage en nærmere dialog med ansøger for at sikre en bedre arkitektonisk løsning for tilbygningen til hovedbygningen.

  Sagen drejer sig om Hotel Sixtus ønsker at udvide hotellets kapacitet med bl.a. flere hotelværelser samt med en udvidelse af hovedbygningen med ekstra mødefaciliteter. Udvidelsen af hovedbygningen var i den indledende fase ikke nærmere defineret, men var blot skitseret som en potentiel fremtidig udvidelse ud mod vandet i forlængelse af den eksisterende ”kælderetage”.

  Hotellet har efterfølgende arbejdet med en anden løsning for udvidelse af mødefaciliteterne. I modsætning til de indledende drøftelser,  ønsker de nu at placere tilbygningen med supplerende mødelokaler på vestsiden af hovedbygningen, og ovenpå den eksisterende tagterrasse/mødelokale. Derudover ønsker de, at indrette eksisterende garage til kontorformål.

  I det seneste reviderede dispositionsforslag er tilbygningen forsøgt opbrudt i tre mindre pavillionenheder, der alt andet lige vil gøre tilbygningen mindre dominerende og i mindre grad blokerer for den visuelle kontakt til hovedbygningen. Hver af de tre pavillioner har hver sit eget tag, og de tre enheder forbindes med lette glaspartier, der er forskudt indad fra pavillionernes facadelinje i øvrigt. Derudover er def fremskudte glasparti mod gården fjernet, og hovedbygningens facadelinje på gårdsiden respekteres. Det senest reviderede ansøgningsmateriale og de seneste illustrationer er vedlagt som bilag.

  Det bemærkes, at der fortsat ønskes udført byggeri der er nærmere skel end de i BR krævede 2,5 meter, hvilket stadig må betegnes som uhensigtsmæssigt i skel mod en boligejendom.

  I forbindelse med en evt. kommende lokalplanlægning er der fortsat en række ting, der skal afklares bl.a. skal der arbejdes med ind- og udkørsel til området, da den skitserede løsning er i konflikt med eksisterende trafikchikaner på Teglgårdsvej. Vejafdelingen foreslår nedlæggelse af trafikchikaner for istedet at lave en hævet flade på stedet (ca. 20 meter) Hotel Sixtus pålægges betaling for dette.

  Økonomi:

  ingen

  Høring:

  Da planlægningen indebærer, at kommuneplanrammen for området skal ændres fra boligområde til erhvervsområde for hotel- og kursusvirksomhed, har der været indkaldt ideer og forslag iht. planlovens § 23c.

  Der indkom i alt 7 høringssvar fra dels Handicaprådet og dels beboerne i området. Beboerne er samlet set bekymret for følgende: øget trafik, parkeringsproblemer, øget støj, øget bebyggelsesprocent og deraf øget aktivitet, forringelse af eksisterende miljø.

  Handicaprådet ønsker, at tilbygningen/udvidelsen er fuld tilgængelig samt at alle værelserne er bygget handicapvenlige. Den indvendige indretning af en bebyggelse indgår hverken i kommune- eller lokalplanlægningen. I lokalplanlægningen vil der blive stillet krav til eksempelvis placering af handicapparkeringspladser o.lign.

  Ændringen fra boligområde til erhvervsområde giver ikke i sig selv ændrede forhold i området, men forøgelsen af bebyggelsesprocenten vil alt andet lige give øget aktivitets niveau i området og dermed øget belastning. Med hensyn til støj skal de gældende støjgrænser for boligområde overholdes ved enhver enkeltbolig og dennes udendørs opholdsareal uanset området med hotel Sixtus ændres fra boligområde til erhvervsområde. I forbindelse med en evt. kommende lokalplanlægning vil der blive stillet krav til parkering (kan dog kun stilles ifm. nybyggeri og løser dermed ikke eventuelle eksisterende parkeringsproblemer). Derudover bør der stilles krav til, at ny bebyggelse skal tilpasses området arkitektonisk og skalamæssigt. Ved fastlæggelse af byggefelter vil der blive set på naboomgivelserne, men det er ikke ensbetydende med at evt. nybyggeri ikke ændrer folks nuværende udsigtsmuligheder.

  En række af indsigerne har desuden bemærket, at de ikke mener at det udsendte informationsmateriale indeholdt alle oplysninger om projektet. Hertil skal bemærkes, at indkaldelsen af ideer og forslag alene vedrører ændringen af kommuneplanlægningen, dvs. ændringen fra boligområde til erhvervsområde samt de overordnede bebyggelsesregulerende bestemmelser. Detaljerne omkring byggeriets placering m.m. fastlægges først i forbindelse med en evt. lokalplan. Inden lokalplanen kan vedtages sendes forslaget i offentlig høring.

  Efter fremstillingen af sagen for Økonomiudvalget d. 26. juni, har forvaltningen modtaget yderligere 3 indsigelser. En fælles indsigelse fra 22 beboere på Sixtusvænget & Teglgårdsvej, en indsigelse fra 3 husstande fra Fasanvej og endelig en indsigelse fra Sejlklubben Sundet. De tre nye indsigelser går imod den foreslåede forhøjelse af bebyggelsesprocenten, øgede trafikale problemer og ødelæggelse af kulturmiljøet omkring hotellet.

  Samtlige, nu i alt 10 indkomne bemærkninger, er vedhæftet som bilag.

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalget den 28. august 2017

  Beslutning:

  Godkendt

  Steen Dahlstrøm deltog ikke i sagens behandling

  Behandlingsplan

  Økonomiudvalget 28. august 2017 kl. 14:00

  Bilag:

  88. Flytning af bevillinger mellem udvalg (2. nul-sag 2017)
  Sagsnr.: 2017-010386
  Sagsbehandler: Trine Sørensen

  Præsentation:

  Der er løbende behov for at flytte budgetbeløb mellem politikområder og/eller udvalg. Disse korrektioner er her samlet i en fælles sag. Korrektionerne har forbindelse til tidligere beslutninger i Byrådet.

  Forvaltningen foreslår:

 • At der foretages flytninger mellem politikområderne, jævnfør skemaet under punktet Økonomi, og jævnfør punkterne i sagsbeskrivelsen herunder.
 • Sagsbeskrivelse:

  Flytningerne omhandler følgende:
  I 2016 besluttede Byrådet, som et effektiviseringsforslag, at oprette et kørselskontor hvor al kørsel koordineres. Desuden tager kørselskontoret sig af kommunens vognpark, med hensyn til opgaverne omkring indkøb, drift og vedligehold.

  Økonomi:

   Udvalg/politikområde2017201820192020
   ØU-735 -794 -852 -852
  1015Administration-735 -794 -852 -852
  1020Erhverv og Turisme0 0 0 0
  1030Fælles funktioner0 0 0 0
   BAU0 0 0 0
  1510Beskæftigelsesindsats0 0 0 0
   SU-330 -530 -1.004 -1.004
  2010Undervisning og Læring-330 -530 -1.004 -1.004
   BUF-109 -175 -332 -332
  2510Kultur og Fritid-22 -35 -66 -66
  2515Børn-, Unge- og sundhedsudgifter-87 -140 -266 -266
  2520Sundhedsudgifter (BUF)-101 -163 -307 -307
   SSU-965 -1.578 -2.745 -2.745
  3035Ældre-719 -1.140 -1.891 -1.891
  3030Sundhedsudgifter-111 -177 -324 -324
  3020Handicap- og Psykiatri-135 -261 -530 -530
  3060Forsørgelse0 0 0 0
   Teknisk udvalg2.240 3.240 5.240 5.240
  4010Vej og Trafik2.240 3.240 5.240 5.240
  4015Rekreative områder0 0 0 0
  4020Bygningsvedligehold0 0 0 0
  4025Jordforsyning0 0 0 0
   Beredskabskommissionen0 0 0 0
  4510Redningsberedskab0 0 0 0
   Miljø- og Energiudvalget0 0 0 0
  5010Natur og Miljø0 0 0 0
  5015Klima og energi0 0 0 0
   I alt0 0 0 0

  Ovenstående rettelser på de enkelte politikområder er en konsekvens af beslutningen om oprettelse af et kørselskontor.
  Rettelserne har ingen realøkonomisk virkning og påvirker derfor ikke kommunekassen.

  Høring:

  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalget den 28. august 2017

  Beslutning:

  Godkendt

  Steen Dahlstrøm deltog ikke i sagens behandling

  Behandlingsplan

  Økonomiudvalget 28. august 2017 kl. 14:00

  89. Igangsætning af kommune- og lokalplanlægningen for omdannelse af Ejby rådhus til boligområde
  Sagsnr.: 2017-012709
  Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

  Præsentation:

  Boligforeningen Lillebælt har fremsendt projekt vedrørende omdannelse af rådhuset i Ejby til almene boliger. Realisering af projektet forudsætter, at der udarbejdes ny kommune- og lokalplanlægning for området.

  Forvaltningen foreslår:

  • At Økonomiudvalget godkender igangsætningen af kommune- og lokalplanlægningen for omdannelse af Ejby Rådhus til tæt-lav boligområde under forudsætning af, at kommuneplanens grundstørrelser og parkeringskrav overholdes.

  Sagsbeskrivelse:

  Boligforeningen Lillebælt har fået udarbejdet et skitseprojekt for omdannelse af rådhuset i Ejby til en ny boligbebyggelse bestående af tæt-lav byggeri i en etage med i alt 44 boliger. Bebyggelsen er delt i to. Seniorboliger i øst og familieboliger i syd-vest. Bebyggelsen opdeles af en tværgående sti mellem Stjernevænget og Anlægsvej. Stien er en fordelingsvej til både gående og cyklende. Biltrafikken skal køre ind fra Anlægsvej til de udlagte fælles parkeringsarealer.
  Hovedparten af det eksisterende rådhus ønskes nedrevet og kun den seneste tilbygning fra 2000, ønskes bevaret som fælleshus for den kommende bebyggelse. Skitseprojektet er vedhæftet som bilag.

  Ejendommen er omfattet af lokalplan 24, der udlægger området til offentlige formål i form af rådhus, bibliotek og lign. offentlige formål. Omdannelse af området til boligformål er således ikke i overensstemmelse med den gældende plan og forudsætter dermed, at der udarbejdes en ny lokalplan for området. Lokalplan 24 omfatter udover rådhuset også biblioteket samt dagplejehus m.m.. Det anbefales, at lokalplan 24 fastholdes for disse bygninger. Området er desuden beliggende inden for kommuneplanrammeområde O.07.05, der ligeledes udlægger området til offentlige formål. Det er derfor også nødvendigt, at udarbejde et tillæg til kommuneplanen, hvori området udlægges til boligområde.

  Det anbefales, at lokalplanen udarbejdes inden for de gældende generelle kommuneplanrammer for boligområder med hensyn til grundstørrelser, parkering, opholdsarealer m.m.. Det indebærer, at antallet af boliger skal reduceres fra 44 til 42 og at der skal udlægges flere parkeringspladser end skitseret i deres oplæg - dvs 1½ plads pr. bolig. En mindre del af parkeringspladserne (f.eks. 10) kan evt etableres så de uden for spidsbelastninsgperioderne kan anvendes til ophold eller de kan udlægges, men ikke anlægges fra start men når behovet opstår.

  Boligforeningen og deres rådgiver har oplyst, at de er indforstået med, at der skal etableres flere parkeringspladser. De ønsker dog at holde fast i 44 boliger i stedet for 42. Boligforeningen Lillebælt har tidligere overvejet antallet af boliger, og man har i denne forbindelse kigget på de samlede faste omkostninger til eks. grundkøb, nedrivning mv. De mener, at projektet bliver svært at realisere indenfor rammebeløbet, såfremt man reducerer i boligantal fra 44  til 42 boliger og dermed i det samlede byggekvadratmeter.

  Praksis er, at vi ved tæt-lav byggerier holder fast i, at der skal være 400 m² pr. bolig, hvilket der ikke mindst bør holdes fast i her, hvor vi er i et mindre bysamfund. Der ses ikke at være forhold, der kan begrunde en fravigelse fra praksis. Det kan desuden oplyses, at Byrådet på deres møde den 4. april 2016 vedtog en plan for tilskud til alment byggeri og her er projektet med Ejby Rådhus sat på til 2019, men alene med 40 boliger.

  Økonomi:

  Boligforeningen skal bidrage økonomisk til planudarbejdelsen.

  Høring:

  Når forslag til lokalplan er udarbejdet og politisk behandlet, sendes forslaget i 8 ugers offentlig høring.

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalget den 28. august 2017

  Beslutning:

  Godkendt

  Steen Dahlstrøm deltog ikke i sagens behandling

  Behandlingsplan

  Økonomiudvalget 28. august 2017 kl. 14:00

  Bilag:

  90. Politiske mål for byrådsperioden 2014-2017
  Sagsnr.: 2017-011414
  Sagsbehandler: Martin Albertsen

  Præsentation:

  Byrådet skal drøfte anbefalinger til det kommende Byråd for det videre politiske arbejde.

  Forvaltningen foreslår:

  • At Byrådet godkender udvalgenes anbefalinger til det kommende Byråd.

  Sagsbeskrivelse:

  Byrådet udgav i foråret 2013 en folder, der beskrev politiske resultater og initiativer i byrådsperioden 2009-2013. Siden kom en statusopfølgning med bemærkninger samt en gennemgang af de udfordringer, Byrådet så for byrådsperioden 2014-2017.

  Statusopfølgningen blev overgivet til det nye Byråd, der trådte til i 2014., og har dannet grundlag for de drøftelser og tanker, der ligger til grund for udgivelse af folderen "Politiske mål. Byrådsperioden 2014-2017."
   
  Folderen angiver de mål, hvert udvalg har opstillet for denne byrådsperiode.

  De politiske mål og pejlemærker har til formål at sikre, at Middelfart Kommune udvikler sig i den rigtige retning til glæde for både borgere, virksomheder og alle de, der kommer til kommunen i turismeøjemed.

  De har været til drøftelse i samtlige politiske udvalg og Spildevandsselskabet i 2014 og igen i 2016 og 2017. På byrådsseminariet  i 2017 var der tilligemed en afsluttende evaluering af egne politiske mål, hvor der også var opbakning til den fremlagte status

  Endvidere var der opbakning til, at de
  politiske udvalg i august 2017 drøfter, hvilke pejlemærker for det videre arbejde, de vil anbefale det kommende Byråd.

  Udvalgene har drøftet anbefalingerne, som er indarbejdet i den vedlagte folder og fremsendes til Byrådets endelige godkendelse.

  Økonomi:

  Ingen

  Høring:

  Ingen

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalget den 28. august 2017
  Byrådet den 4. september 2017

  Beslutning:

  Indstilles til godkendelse

  Steen Dahlstrøm deltog ikke i sagens behandling

  Behandlingsplan

  Økonomiudvalget 28. august 2017 kl. 14:00
  Byrådet 4. september 2017 kl. 17:00

  Bilag:

  91. Budget 2018 for TrekantBrand
  Sagsnr.: 2017-010534
  Sagsbehandler: Thomas Foged

  Præsentation:

  Trekantområdets Brandvæsen udarbejder hvert år inden den 1. juli budget for det kommende år, jf. vedtægterne. Beredskabskommissionen henholdsvis bestyrelsen sender på vegne af Trekantområdets Brandvæsen senest den 1. juli budgettet og de flerårige budgetoverslag for beredskabsopgaverne til godkendelse hos Byrådet i ejerkommunerne.

  Forvaltningen foreslår:

  • At budgettet for 2018 i TrekantBrand godkendes.

  Sagsbeskrivelse:

  Ifølge vedtægterne punkt 15.1 udarbejder Trekantområdets Brandvæsen hver år inden den 1. juli budget for det kommende år. Budgettet skal være opdelt i forhold til henholdsvis beredskabsopgaver og sideaktiviteter. Budgettet skal tillige indeholde flerårige budgetoverslag for de beredskabsopgaver, som varetages af Trekantområdets Brandvæsen.

  Beredskabskommissionen henholdsvis bestyrelsen sender på vegne af Trekantområdets Brandvæsen senest den 1. juli budgettet og de flerårige budgetoverslag for beredskabsopgaverne til godkendelse hos Byrådet i kommunerne, jf. vedtægterne punkt 15.3.

  Økonomi:

  Budget 2018 for beredskabsopgaver og for sideaktiviteter. Driftsbidrag og a conto betalingerne fremskrives med KL's pris- og lønfremskrivningsprocent.

  Budget 2018 (i 1.000 kr.)BeredskabsopgaverSideaktiviteter I alt
   88.995-39288.603

  For perioden den 1. januar 2016 til den 31. december 2018 er driftsbidraget til løsning af beredskabsopgaverne fastsat med udgangspunkt i kommunernes budget 2014 for beredskabsområdet korrigeret for diverse reguleringer. Byrådene i ejerkommunerne besluttede på møder i november og december 2016 at suspendere det oprindelige effektiviseringskrav (reduceret bloktilskud og moderniseringsaftale) og lade det erstatte af et andet effektiviseringskrav frem til udgangen af 2018, hvor det forventes, at en ny plan for risikobaseret dimensionering træder i kraft.

  Bestyrelsen har indstillet budgetrammen for 2018 til Beredskabskommissionens godkendelse med videresendelse til Byrådets godkendelse, idet budgetoverslagsårene for 2019 og frem afventer det videre arbejde med den nye plan for risikobaseret dimensionering. Beredskabskommissionen godkendte budget 2018 på beredskabskommissionsmøde den 19. maj 2017. Referatet fra mødet er vedlagt.

  Høring:

  Ingen.

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalget den 28. august 2017
  Byrådet den 4. september 2017

  Beslutning:

  Indstilles til godkendelse

  Steen Dahlstrøm deltog ikke i sagens behandling

  Behandlingsplan

  Økonomiudvalget 28. august 2017 kl. 14:00
  Byrådet 4. september 2017 kl. 17:00

  Bilag:

  92. Ekstra investeringer i 2017
  Sagsnr.: 2017-015775
  Sagsbehandler: Thomas Foged

  Præsentation:

  Set i lyset af et godt regnskab 2016 og deraf følgende stærk likvidtet, forelås det at fremrykke en række investeringer til 2017.

  Forvaltningen foreslår:

  • At bevillinger for samlet 2,167 mio. kr. vedr. drift i 2017 (jf. bilag) godkendes
  • At bevillinger for samlet 19,960 mio. kr. vedr. anlæg i 2017 (jf. bilag) godkendes, samt at der gives tilsvarende rådighedsbeløb og at disse frigives
  • At bevillingerne for samlet 22,127 mio. kr. kassefinaniseres

  Sagsbeskrivelse:

  Byrådet drøftede i forbindelse med regnskab 2016 om der var økonomisk grundlag for at fremrykke nogle investeringer til 2017 set i lyset af et godt regnskabsresultat samt en solid likviditet.

  Beslutningen blev at vente og se, hvordan udsigterne for budget 2018 tegnede sig.

  Direktionen har nu fremlagt et budgetforslag for 2018 med overskud til politiske prioriteringer. På den baggrund er det vurderingen, at det er økonomisk forsvarligt at iværksatte planen om fremrykning af investeringer til 2017.

  Direktionen har derfor lavet et forslag til politisk behandling (se bilag).

  Forslagene vedr. primært anlægsinvesteringer (19,960 mio. kr.) og også enkelte driftsudvidelser (2,167 mio. kr.)

  Økonomi:

  Beskrevet i bilag.

  Høring:

  Ingen høring.

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalget den 28. august 2017
  Byrådet den 4. september 2017

  Beslutning:

  Indstilles til godkendelse inkl. borgmesterens forslag til 3,533 mio.  Steen Dahlstrøm deltog ikke i sagens behandling

  Behandlingsplan

  Økonomiudvalget 28. august 2017 kl. 14:00
  Byrådet 4. september 2017 kl. 17:00

  Bilag:

  93. Revurdering af rammerne for lokaludvalg - gældende fra 2018-2021
  Sagsnr.: 2014-000266
  Sagsbehandler: Sabine Christensen

  Præsentation:

  Lokaludvalgenes rammer står til revurdering i slutningen af hver byrådsperiode. En arbejdsgruppe bestående af fem lokaludvalgsformænd og to medarbejdere har udarbejdet forslag til nye rammer og til en ny vedtægtsskabelon.

  Forvaltningen foreslår:

  • At Byrådet godkender de foreslåede rammer for 2018-2021.
  • At Byrådet godkender den nye vedtægtsskabelon.

  Sagsbeskrivelse:

  En arbejdsgruppe bestående af fem lokaludvalgsformænd og to medarbejdere har udarbejdet forslag til nye rammer for lokaludvalg og til en ny vedtægtsskabelon. Begge dokumenter er baseret på rammerne og  vedtægtsskabelonen for nuværende periode.

  De væsentlige ændringer i rammerne for 2018-2021 er:
  • En tilføjelse i indledningen, hvor lokaludvalgenes opgaver er præciseret, nemlig at skabe bedre sammenhængskraft i lokalsamfundet og at inspirere borgerne til at deltage aktivt i udviklingen af et velfungerende lokalsamfund
  • En tilføjelse på s. 1 om, at lokaludvalgene ved nedsættelse selv kommer med forslag til den geografiske afgrænsning af deres lokaludvalg
  • En ændring på s. 2 om, at afgivning af stemme på opstillingsmøder kun skal være hemmelig og skriftlig, hvis en af de fremmødte begærer det
  • En tilføjelse på s. 2 om, at Staben formidler henvendelser fra lokaludvalgene videre til relevante forvaltninger, som afklarer den videre proces med det pågældende lokaludvalg 
  • En sletning på s. 3, der i den tidligere version beskrev Middelfart Kommunes ret til at stille vilkår i forbindelse med tildeling af det årlige driftstilskud
  • En tilføjelse på s. 3 om, at Middelfart Kommune bestræber sig på at opfordre borgerne til også at orientere lokaludvalget om henvendelser af lokal karakter
  • En ændring på s. 3 fra "ét årligt dialogmøde" til "min. ét årligt dialogmøde"
  • En tilføjelse på s. 3 om, at dialogmøder omhandler både lokalsamfundenes som kommunens planer og ønsker om samarbejde
  • En ændring på s. 3/4 vedr. hjemmesiderne: at Middelfart Kommune på sin hjemmeside fremover kun lægger lokaludvalgenes medlemsliste, kontaktoplysninger, vedtægter og link til lokaludvalgenes egen hjememside, og at Middelfart Kommune og lokaludvalg i fællesskab sikrer en velfungerende løsning for lokaludvalgenes egne hjemmesider.

  Vedtægtsskabelonens ændringer er i det væsentlige en tilpasning til de nye rammer. Derudover indeholder den nye version få tilføjelser, som arbejdsgruppen foreslår til lokaludvalgenes inspiration:
  - Tilføjelser i § 1, som er forslag til beskrivelse af lokaludvalgenes formål
  - Tilføjelse i § 4 om, at indkaldelse til lokaludvalgets generalforsamling ikke kun behøver ske gennem den lokale presse og Middelfart Kommunes hjemmeside, men også kan ske gennem lokaludvalgenes egen hjemmeside og husstandsomdelte invitationer.

  Økonomi:

  Ingen.

  Høring:

  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalget den 28. august 2017
  Byrådet den 4. september 2017

  Beslutning:

  Indstilles til godkendelse

  Steen Dahlstrøm deltog ikke i sagens behandling

  Behandlingsplan

  Økonomiudvalget 28. august 2017 kl. 14:00
  Byrådet 4. september 2017 kl. 17:00

  Bilag:

  94. Lokalplan 169 for dagligvarebutik på Assensvej
  Sagsnr.: 2014-007276
  Sagsbehandler: Jacob Kloch

  Præsentation:

  Endelig vedtagelse af lokalplan 169 – dagligvarebutik på Assensvej i Middelfart. Udvalget skal træffe beslutning om planforslaget skal vedtages endelig.

  Forvaltningen foreslår:

  • At lokalplan 169 godkendes endelig.

  Sagsbeskrivelse:

  Dagligvarebutikken på Assensvej 141 i Middelfart har anmodet om udvidelse af butikken. Ejendommen er i dag omfattet af byplanvedtægt nr. 4, som specifik for Assensvej 141 giver mulighed for dagligvarebutik til områdets daglige forsyning. I forbindelse med udvidelse af butikken ønskes mulighed for at inddrage noget af naboarealerne, enten som parkeringsareal eller i forbindelse med udvidelsen af butikken. Naboejendommene er bekendt med der arbejdes med lokalplanforslag som inddrager deres ejendomme i en ny lokalplan. Der er udarbejdet et lokalplanforslag, som giver mulighed for etablering af en butik på 1000 m2, jævnfør detailhandelsreglernes bestemmelser for enkeltstående dagligvarebutikker. Placeringen af bygningen vil blive centreret omkring den nuværende butik, som tænkes nedrevet. Vejadgang til butikken vil være uændret til Assensvej.

  Der har i foråret 2017 været sendt forslag til lokalplan i høring. Der er i høringsfasen indkommet en del bemærkninger fra naboer, som ikke ønsker en større butik end i dag. Forvaltningen indstiller dog, at der fastholdes mulighed for udvidelse af den eksisterende butik. Størrelsen af butikken er svarende til detailhandelslovgivningens bestemmelser for en butik til områdets daglige forsyning. Der er i lokalplanen givet mulighed for butik op til 1000 m2 - lovgivningen på området blev ændret 15. juni 2017, hvor grænsen for butikker til områdets daglige forsyning blev fastlagt til 1200 m2.

  Indsigelserne til lokalplanen går udover butikkens størrelse på den trafik, som en større butik vil generere samt eventuel støjforhold. Der er ikke i planen ændret ved adgangsforholdene og lokalplanen stiller krav om, at der skal etableres de nødvendige parkeringspladser på egen grund. Butikken vil skulle overholde sædvanlig støjkrav til naboskel. Støjberegning viser, at det kan opfyldes, dog skal der mod Poppelvænget 17 etableres støjskærm. Ansøger ejer selv Poppelvænget 17.

  Økonomi:

  Ingen.

  Høring:

  Lokalplanen har været i offentlig høring, hvor der indkom 6 høringssvar.

  Behandlingsplan:
  Teknisk Udvalg den 15. august 2017
  Økonomiudvalget den 28. august 2017
  Byrådet den 4. september 2017

  Teknisk Udvalg den 15. august 2017
  Udvalget indstiller forvaltningens indstilling. Udvalget fastholder 1000 m2 til butik.

  Allan Buch deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning:

  Anbefales godkendt

  Steen Dahlstrøm deltog ikke i sagens behandling

  Behandlingsplan

  Teknisk Udvalg 15. august 2017 kl. 14:00
  Økonomiudvalget 28. august 2017 kl. 14:00
  Byrådet 4. september 2017 kl. 17:00

  Teknisk Udvalg 15. august 2017 kl. 14:00

  Udvalget indstiller forvaltningens indstilling. Udvalget fastholder 1000 m2 til butik.

  Allan Buch deltog ikke i beslutningen.

  Bilag:

  95. Parkeringsbekendtgørelse for Middelfart Kommune
  Sagsnr.: 2017-011285
  Sagsbehandler: Peter Krogsgaard Jensen

  Præsentation:

  Som en konsekvens af ændringerne i Lov om offentlige veje, skal der godkendes en ny parkeringsbekendtgørelse.

  Forvaltningen foreslår:

  • At vedlagte forslag til ny parkeringsbekendtgørelse bliver vedtaget i henhold til bestemmelserne i Lov om offentlige veje.

  Sagsbeskrivelse:

  På baggrund af beslutning på byrådsmøde den 26. juni 2017 om udsættelse til næste byrådsmøde, fremlægger forvaltningen et revideret forslag til ny parkeringsbekendtgørelse. De ændringer, der blev besluttet på Teknisk Udvalgs møde den 6. juni 2017 er indarbejdet. Derudover er autocampere taget ud af forslaget.

  Et notat om autocampere, som den 7. juli 2017 er sendt til alle byrådsmedlemmer og direktionen, er vedhæftet dagsordenen.

  Det oprindelige forslag har været sendt frem til Fyns Politi, for at opnå deres bemærkninger i henhold til Færdselsloven.

  Politiets bemærkninger er indarbejdet i det fremlagte forslag.

  Når Byrådet har vedtaget den nye parkeringsbekendtgørelse, skal den offentliggøres på kommunens hjemmeside.

  Den skal også offentliggøres på Vejdirektoratet hjemmeside sammen med parkeringsbekendtgørelser fra landets øvrige kommuner. Det er først når den er offentliggjort her, at Park Nord kan administrere efter den.

  Økonomi:

  Ingen.

  Høring:

  Der foretages ikke høring i handicapråd, da dette ikke er et lovkrav.

  Der foretages ikke høring i ældreråd, da dette ikke er et lovkrav.

  Behandlingsplan:
  Teknisk Udvalg den 15. august 2017.
  Økonomiudvalget den 28. august 2017.
  Byrådet den 4. september 2017.

  Allan Buch deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning:

  Anbefales godkendt

  Steen Dahlstrøm deltog ikke i sagens behandling

  Behandlingsplan

  Teknisk Udvalg 15. august 2017 kl. 14:00
  Økonomiudvalget 28. august 2017 kl. 14:00
  Byrådet 4. september 2017 kl. 17:00

  Teknisk Udvalg 15. august 2017 kl. 14:00

  Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

  Allan Buch deltog ikke i beslutningen.

  Bilag:

  96. Endelig vedtagelse af nyt husholdningsregulativ 2017
  Sagsnr.: 2017-007138
  Sagsbehandler: Monica Nielsen

  Præsentation:

  Det blev den 26. juni 2017 vedtaget af Byrådet at igangsætte husstandsindsamling af blandet papir og pap i den nuværende papirspand pr. 1. oktober 2017.

  Ved en ændring af indsamlingsordningerne for henholdsvis papir og pap skal kommunens regulativ for husholdningsaffald tilrettes og sendes i offentlig høring i 4 uger.
  Denne høring er nu overstået og regulativet skal endelig vedtages.

  Forvaltningen foreslår:

  • At Middelfart Kommunes husholdningsregulativ 2017 godkendes endeligt til ikrafttrædelse 1. oktober 2017.

  Sagsbeskrivelse:

  Når der ændres i affaldsordningerne, skal affaldsregulativet tilrettes og sendes i offentlig høring.
  Der har i forbindelse med den offentlige høring også været sendt en særskilt høring til Ældrerådet og Handicaprådet.

  Regulativet med følgende ændringer blev vedtaget til offentlig høring:
  §10 Ordning for papir er pap tilføjet
  §11 Ordning for pap er ændret sådan, at pap ikke længere kan afleveres som en del af sækkeordningen men indsamles sammen med papir.

  §9.9 Er der lavet en præcisering omkring kolonihaver, som beskriver at kolonihaver kan tilmelde sig dagrenovationsordningen som sommerhuse eller vælge at tage affaldsposen med hjem til deres beholder hjemme. Dette er egentlig også sådan, det foregår, men det har ikke været tydeligt forklaret i regulativet, idet kolonihaver stod beskrevet som alm. husholdning.

  Der i er i høringsperioden indkommet et høringssvar fra en privat borger i kommunen.
  Høringssvaret kommenterer ikke på den fremlagte ændring omkring pap i papirbeholderen, men er derimod forslag til yderligere udvidelse af indsamlingsordningerne med en plastindsamling samt et forslag om ændring af sommertømningen for dagrenovationsordningen.

  Det indkomne høringssvar samt forvaltningens forslag til svar er vedlagt som bilag.

  Det indkomne høringsvar giver ikke anledning til ændringer i det tidligere fremlagte forslag til husholdningsregulativ og forvaltningen foreslår at regulativet godkendes med den tekst, som har været i høring.

  Økonomi:

  Ændringerne i husholdsningsregulativet 2017 har ikke økonomiske konsekvenser for Middelfart Kommune.

  Høring:

  Sagen har været sendt i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet samt i offentlig høring.

  Behandlingsplan:
  Miljø- og Energiudvalget den 9. august 2017
  Økonomiudvalget den 28. august 2017
  Byrådet den 4. september 2017

  Miljø- og Energiudvalget den 9. august 2017
  Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

  Paw Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning:

  Anbefales godkendt

  Steen Dahlstrøm deltog ikke i sagens behandling

  Behandlingsplan

  Miljø- og Energiudvalget 9. august 2017 kl. 13:00
  Økonomiudvalget 28. august 2017 kl. 14:00
  Byrådet 4. september 2017 kl. 17:00
  Byrådet 4. september 2017 kl. 17:00

  Miljø- og Energiudvalget 9. august 2017 kl. 13:00

  Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.


  Afbud: Paw Nielsen

  Bilag:

  97. Endelig vedtagelse af lokalplan 171 for Rudbæksbanke
  Sagsnr.: 2017-000035
  Sagsbehandler: Jacob Kloch

  Præsentation:

  Endelig vedtagelse af lokalplan 171 – boligområde ved Rudbæksbanke/Strandvejen i Strib. Udvalget skal træffe beslutning om planforslagene skal vedtages endelig.

  Forvaltningen foreslår:

  • At lokalplan 171 godkendes endelig med følgende tilretning:
  • At det indføjes, at Kystdirektoratet skal inddrages ved større terrænreguleringer jvf. naturbeskyttelseslovens bestemmelser.
  • At indsigelser vedrørende byggelinjen ikke imødekommes.

  Sagsbeskrivelse:

  Lokalplan 171 for et eksisterende boligområde i Strib. Området er beliggende Rudbæksbanke 29A-35A samt Strandvejen 169-173. Lokalplanforslaget er udarbejdet som følge af lokalplanlægning af de omkringliggende boliger nord og syd for området. Der blev lavet lokalplan 136 for Rudbæksbanke i 2011 (syd for) og lokalplan 149 for Strandvejen i 2014. I forbindelse med vedtagelsen af lokalplan 149 blev det tilkendegivet, at der skulle laves lokalplan for området mellem de to områder. Det gælder for både lokalplan 136 og 149, at der er indarbejdet en respektafstand i forhold til kystlinjen. Denne respektafstand er videreført i lokalplanforslag 171 for dette område.

  Lokalplanforslaget viderefører en byggelinje mod vandet, som også er indført nord og syd for området i de pågældende lokalplaner. Dette område har dog allerede bebyggelse nærmere vand end de øvrige områder. Der er indføjet bestemmelser, hvor ny bebyggelse skal forholde sig til klimatilpasning, herunder forventede havvandsstigninger for Lillebælt. Der påtænkes ikke yderligere boliger i området.

  Lokalplanen har været i offentlig høring i foråret 2017, hvor der indkom tre indsigelser/bemærkninger. Der er fremsendt ønske om, at byggelinjen ændres, så den ikke skærer igennem de eksisterende huse. Der indstilles til, at indsigelsen ikke imødekommes. Linjen er lagt i forhold til den oprindelige strandbeskyttelseslinje(ophævet). Den nuværende linje sikrer, at tilbygninger ikke vil skulle foretages landværts byggelinjen. Der nævnes situation ved evt. brand og genopførelse af ny bolig. I det tilfælde, bør det bero på en konkret vurdering om dispensation fra byggelinjen, men der bør ikke ske en generel flytning af byggelinjen.  

  Økonomi:

  Ingen.

  Høring:

  Lokalplan 171 har været i offentlig høring. Der indkom i høringen tre høringssvar i offentlighedsfasen.

  Behandlingsplan:
  Teknisk Udvalg den 15. august 2017.
  Økonomiudvalget den 28. august 2017.
  Byrådet den 4. september 2017.

  Teknisk Udvalg den 15. august 2017
  Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

  Allan Buch deltog ikke i beslutningen.

  Beslutning:

  Anbefales godkendt

  Steen Dahlstrøm deltog ikke i sagens behandling

  Behandlingsplan

  Teknisk Udvalg 15. august 2017 kl. 14:00
  Økonomiudvalget 28. august 2017 kl. 14:00
  Byrådet 4. september 2017 kl. 17:00

  Teknisk Udvalg 15. august 2017 kl. 14:00

  Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

  Allan Buch deltog ikke i beslutningen.

  Bilag:

  98. Kommunegaranti til Middelfart Spildevand (regnskabsår 2017)
  Sagsnr.: 2017-014893
  Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

  Præsentation:

  Middelfart Kommune har modtaget en anmodning fra Middelfart Spildevand A/S om garanti for lånoptagelse hos Kommunekredit på i alt 20,0 mio. kr.

  Låneoptagelsen skal finansiere selskabets planlagte anlægsinvesteringer i ledningsnet i nye byggemodnede områder.

  Forvaltningen foreslår:

  • At der stilles garanti for at Middelfart Spildevand A/S kan optage et kommunegaranteret lån på op til 20,0 mio. kr. med en løbetid på op til 40 års hos Kommunekredit.
  • At låneformen (fast eller variabel rente) fastsættes i overensstemmelse med selskabets finansielle strategi, som er godkendt af bestyrelsen og indgår som bilag til denne sagsfremstilling.
  • At lånet i anlægsfasen kan optages som en byggekredit, der senere afløses af endelig finansiering.
  • At der i henhold til statsstøttereglerne fastsættes en årlig garantiprovisionsprocent på 0,55% med baggrund i en samlet konkret og individuel vurdering af, at Middelfart Spildevand har en stærk kreditkvalitet.
  • At garantien i overensstemmelse med statsstøttereglerne stilles under forudsætning af, at provisionssatsen fremadrettet kan tilpasses i op- eller nedadgående retning, såfremt virksomhedens kreditmæssige forhold måtte ændre sig væsentligt.

  Sagsbeskrivelse:

  Middelfart Spildevand A/S står i 2017 overfor større anlægsinvesteringer, der ikke kan finansieres indenfor den normale indtægtsramme.

  Dette skyldes hovedsagelig investeringer i forbindelse med nye byggemodninger i Middelfart Kommune, som giver et afledt likviditetsbehov på 20,0 mio. kr.

  Lånet forventes optaget som en byggekredit i 2017, hvorefter endelig finansiering hjemtages i 2018 når regnskabsåret er afsluttet. Lånet optages i overensstemmelse med Middelfart Spildevands finansielle politik.

  Middelfart Spildevands tildelte økonomiske ramme dækker den normale drift, samt de planlagte investeringer. Når der som i 2017 er stor aktivitet i forbindelse med byggemodninger, vil dette skulle finansieres i forbindelse med låneoptag. Hovedparten af låneoptaget er en del af det vedtagne budget for Middelfart Spildevand for 2017 (12,8 mio. kr.), mens den resterende sum er godkendt som korrektioner til budgettet efterfølgende, på grund af tilkomne byggemodningsprojekter.

  Byggemodningsprojekterne er en forudsætning for udviklingen af Middelfart Kommune, og i den forbindelse er det naturligvis vigtigt, at der etableres en moderne og tidssvarende håndtering af regn- og spildevand.

  Økonomi:

  Indledningsvis skal det bemærkes, at Middelfart Kommune kan stille kommunegaranti for Vand- og Spildevandsselskabers låneoptagelse uden at dette belaster kommunens låneramme, jf. §2 i "Bekendtgørelse om kommuners låntagning og meddelelse af garantier mv.".

  Det skal videre bemærkes, at kommunalfuldmagten giver mulighed for at Byrådet kan tiltræde at stille garanti for virksomheders drift på forsyningsområdet.

  I henhold til EU's statsstøtteregler er Middelfart Kommune imidlertid forpligtet til at opkræve garantiprovision på markedsvilkår ved garantistillelser på forsyningsområdet. Det indebærer mere konkret, at låneydelsen hos Kommunekredit tillagt den af kommunen opkrævne garantiprovision, skal modsvare de finansieringsvilkår, garantimodtager kan opnå på det almindelige kapitalmarked.  

  Økonomiafdelingen har i forbindelse med denne garantisag foretaget en konkret og individuel kreditgennemgang af Middelfart Spildevand med henblik på at fastsætte garantiprovisionen.

  Det lægges til grund:

  • At selskabet agerer indenfor en regulatorisk ramme, som er præget af høj forudsigelighed og gennemsigtighed, som af aftestet i praksis over en længere periode.
  • At selskabet gennemgående har en god evne til at få dækket omkostninger og absorbere forandringer. Der er tale om en indtægtsdækket virksomhed, som over de senere år har præsteret en egenkapitalforretning tæt på 0 i overensstemmelse med målsætningen for indtægtsdækkede virksomheder. Virksomhedens evne til at opnå indtægtsdækning understøttes yderligere af det forhold, at virksomheden agerer indenfor et område med forsyningspligt. Det bemærkes herudover, at virksomheden er ikke beliggende i et område, hvor den demografiske udvikling tilsiger et fremtidigt vigende kundegrundlag. På negativsiden må det dog lægges til grund, at den nye økonomiske rammeregulering, hvor de danske vand og spildevandsselskaber får udmeldt et samlet årligt effektiviseringskrav på 2-4% på både anlægs- og driftsomkostninger, i et vist omfang lægger bindinger på muligheden for at opnå indtægtsdækning. Det kan skabe et fremtidigt likviditetspres og begrænse muligheden for at finansiere fremtidige anlægsinvesteringer. Det indgår på positivsiden, at størstedelen af selskabets lånefinansiering er med fast rente, dvs. spildevandsselskabets eksponering mod fremtidige rentestigninger er begrænset.
  • At Middelfart Selskab har en simpel og overskuelig selskabsform med fokus på et afgrænset geografisk område og med begrænsede risici i forhold til involvering af andre selskaber.
  • At Middelfart Spildevand har en høj finansiel styrke, herunder er 88% af aktivmassen egenkapitalfinansieret.

  Det lægges yderligere til grund for kreditvurderingen, at ejerskabsformen (selskabet er 100% kommunalt ejet) bidrager til at reducere konkursrisikoen og der med kreditrisikoen.

  Samlet set vurderes selskabet at indplacere sig i kategorien "stærk kreditkvalitet", hvilket indebærer, at garantiprovisionen ud fra markedsmæssige principper kan fastsættes til 0,55%.

  Høring:

  Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

  Behandlingsplan:
  Miljø og Energiudvalget, den 9. august 2017
  Økonomiudvalget, den. 28. august 2017
  Byrådet, den 4. september

  Miljø og Energiudvalget, den 9. august 2017
  Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.
  Kaj Piilgaard Nielsen og Paw Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning:

  Anbefales godkendt

  Steen Dahlstrøm deltog ikke i sagens behandling

  Behandlingsplan

  Miljø- og Energiudvalget 9. august 2017 kl. 13:00
  Økonomiudvalget 28. august 2017 kl. 14:00
  Byrådet 4. september 2017 kl. 17:00

  Miljø- og Energiudvalget 9. august 2017 kl. 13:00

  Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.


  Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i behandling af punktet.

  Afbud: Paw Nielsen

  Bilag:

  99. Naturparkplan for Naturpark Lillebælt 2018-2022
  Sagsnr.: 2016-025934
  Sagsbehandler: Niels Ole Præstbro

  Præsentation:

  Byrådet vedtog på møde d. 3. april 2017 at sende naturparkplanen for Naturpark Lillebælt i offentlig høring. Naturparkplanen har været i offentlig høring i 8 uger fra den 11. april til den 6. juli 2017. Høringssvar og Naturpark Lillebælts kommentarer og indstilling til ændring af forslag til naturparkplanen er samlet i en hvidbog. Naturparkplanen er tilrettet efter denne hvidbogs indstillinger, og er nu klar til godkendelse.

  Forvaltningen foreslår:

  • At hvidbogens indstillinger og den endelige version af naturparkplan for Naturpark Lillebælt 2018-2022 godkendes.

  Sagsbeskrivelse:

  Naturparkplanen skal sammen med en ansøgning sendes til Friluftsrådet senest den 1. oktober, og hvis ansøgningen godkendes, vil Naturpark Lillebælt blive Danmarks p.t. største danske naturpark.
  Der sker en tilsvarende forelæggelse for de politiske udvalg/byråd i Fredericia og Kolding kommuner.

  Det helt overordnede formål for Naturpark Lillebælt er, at der skal være en god balance mellem beskyttelse og benyttelse – den unikke natur, kulturarven og kystlandskabet skal gå hånd i hånd med mere vækst, flere turister og tilflyttere og oplevelsesmuligheder for kommunernes borgere.

  Formålet med samarbejdet er at skabe et nyt fællesskab om frivilligt at beskytte og benytte det unikke kystlandskab, at skabe nye oplevelsestilbud herunder læringsoplevelser, samt at tiltrække besøgende og dermed øge omsætningen for erhvervsturisme og fremme bosætning. Det er også målet at få flere projektmidler til mere natur, kultur og bæredygtigt friluftsliv og derved gøre området til at bedre sted at bo og være turist.

  Naturparkplanen indeholder langsigtede målsætninger og en aktuel status for friluftsliv, formidling, erhverv, turisme, natur og kulturarv. Planen beskriver også de konkrete projekter, der skal arbejdes med som naturparkens kortsigtede mål i perioden 2018 - 2022.

  Naturpark Lillebælt har modtaget 49 henvendelser med høringssvar. En del af henvendelserne drejer sig om at få jord ud af eller ind i naturparken. Lodsejere, som har ønsket, at deres jord udgår af naturparken, bliver imødekommet, da naturparker er baseret på et frivilligheds-princip og på frivillig deltagelse i konkrete projekter. Der er også kommet mere jord med i naturparken omkring Føns og Gamborg efter henvendelse fra lodsejere i området.
  I alt har 12 lodsejere bedt om at komme ud, mens 5 lodsejere har bedt om at få mere jord med i naturparken i Middelfart Kommune. Afgrænsningen af naturparken og alle kort er tilrettet og kan ses i den tilrettede version af naturparkplanen. Afgrænsningen skal ligeledes godkendes i Kommuneplan 2017- 2029 for Trekantområdet.

  Det er ganske få steder, der ellers er rettet i naturparkplanen. I Middelfart har Føns og omegns Lokaludvalg givet en række input, som kan rummes i eksisterende projekter i naturparkplanen. Militærbroen ved Vejlby Fed udgår af planen pga. mangel på fundraisingsmidler. Der er også tilføjet mere om driften af de offentlige skove i naturparkplanen efter henvendelse fra Dansk Botanisk Forening Fynskredsen. Grønt Råd i Assens Kommune ønsker fremadrettet dialog om at udvide Naturpark Lillebælt mod syd. Ønsket om dialog kan imødekommes efter godkendelsen af naturparken i sin nuværende form.

  www.naturparklillebaelt.dk kan der læses mere om konceptet, naturparkrådets sammensætning mm.

  Økonomi:

  Selve sekretariatsfunktionen, naturvejledningen og de i planen nævnte fælles projekter skal finansieres. Der søges løbende om medfinansiering/tilskud til naturparkens aktiviteter. Indstillingen fra styregruppen fra de tre kommuner er, at der i den mærkede naturpark fra 2018 er behov for et budget på i alt 500.000 kr. årligt pr. kommune til at søge tilskud, drive projekter, formidling, facilitering og proces. I Middelfart har Byrådet i 2015 bevilliget ca. 240.000 kr, hvorfor behovet er ca. 260.000 kr, som skal håndteres i forbindelse med budget 2018. Tilsvarende drøftes budgettet i Fredericia og i Kolding.

  Høring:

  Planen har været i offentlig høring i 8 uger. Der har været afholdt 5 temamøder fordelt rundt i naturparken, hvor emnerne i naturparkplanen er drøftet nærmere med borgerne.

  Behandlingsplan:
  Miljø- og Energiudvalget den 9. august 2017
  Økonomiudvalget den 28. august 2017
  Byrådet den 4. september 2017

  Miljø- og Energiudvalget den 9. august 2017
  Udvalget indstiller forvaltningens indstilling. 

  Paw Nielsen deltog ikke i sagens behandling

  Beslutning:

  Anbefales

  Steen Dahlstrøm deltog ikke i sagens behandling

  Behandlingsplan

  Miljø- og Energiudvalget 9. august 2017 kl. 13:00
  Økonomiudvalget 28. august 2017 kl. 14:00
  Byrådet 4. september 2017 kl. 17:00

  Miljø- og Energiudvalget 9. august 2017 kl. 13:00

  Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.


  Afbud: Paw Nielsen

  Bilag:

  LUKKEDE SAGER

  100. Salg af ejendom
  101. Ejendomshandel
  102. Salg af areal