Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Økonomiudvalget møde den 26. juni 2017

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
26. juni 2017 kl. 19:45
Tilstede:
Mikkel Dragmose-Hansen
Anni B. Tyrrestrup
John Kruse
Regitze Tilma
Niels Bebe
Steen Dahlstrøm
Johannes Lundsfryd Jensen
Morten Weiss-Pedersen
Agnete Damkjær
Fraværende:

ÅBNE SAGER

78. Udvidelse af garantistillelse overfor Skrillinge Russelbæk vandværk
Sagsnr.: 2017-005720
Sagsbehandler: Lars Kjeld Jensen

Præsentation:

Skrillinge-Russelbæk vandværk søger om et tillæg på 0,8 mio. kr. til den allerede stillede kommunegaranti på 1,2 mio. kr.

Forvaltningen foreslår:

  • At Skrillinge-Russelbæk vandværks ansøgning imødekommes
  • At der i henhold til ansøgningen stilles en garanti på 0,8 mio. kr. som tillæg til den allerede stillede garanti, og at denne afvikles over 10 år.
  • At Middelfart Kommune opkræver en årlig garantiprovision på 0,5% af restgælden den 31/12.

Sagsbeskrivelse:

Skrillinge-Russelbæk vandværk arbejder på en tiltrængt renovering af værket. Byrådet bevilligede den 20. juni 2016, en garanti for et lån på 1,2 mio. kr. til finansiering af projektet. Det efterfølgende projekteringsarbejde har vist, at det oprindelige overslag ikke holder. Herudover opstod der i sensommeren 2016 forureningsproblemer med den eksisterende rentvandstank, hvilket har medført, at man ønsker at udskifte tanken fremfor at renovere den som oprindeligt planlagt.

Renoveringen vil fremtidssikre anlægget, da der anvendes den nyeste teknologi inden for området. Samtidig automatiseres anlægget, hvilket reducerer udgifterne til den fremtidige drift. Renoveringen sker i overensstemmelse med vandforsyningsplanen 2010-2022 for Middelfart kommune.

Økonomi:

Det oprindelige overslag var en samlet investering på 1,2 mio. kr. Der er indhentet tilbud på projektet, hvilket er accepteret under forudsætning af at der kan opnås tilsagn om kommunegaranti for lånet. De indkomne tilbud er på samlet 1,99 mio. kr. inklusiv 7% sikkerhedsmargin til uforudsete udgifter. Der ansøges således om, at der stilles garanti for et 10 årigt lån på yderligere 0,8 mio. kr. Det ekstra lån vil medføre ekstra finansieringsomkostninger for ca. 80.000 kr årligt. Omkostningerne kan afholdes inden for den eksisterende takst, og medfører således ikke øgede omkostninger for forbrugerne, der er tilknyttet vandværket.

I henhold til lånebekendtgørelsen kan Middelfart Kommune stille garanti for vandværkers låneoptagelse, uden at det belaster kommunens låneramme. Kommunen er forpligtet til at opkræve et vederlag på markedsvilkår til dækning af kommunens risiko i forbindelse med garantistillelsen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtiget.

Behandlingsplan:
Miljø og energiudvalget den 15. maj 2017
Økonomiudvalget den 26. juni 2017
Byrådet den 14. august 2017

Miljø og energiudvalget den 15. maj 2017
Beslutning: Udvalget indstillede forvaltningens indstilling.

Beslutning:

Anbefales godkendt

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 15. maj 2017 kl. 14:00
Økonomiudvalget 26. juni 2017 kl. 19:45
Byrådet 14. august 2017 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 15. maj 2017 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

79. Lokalplanlægning for Hotel Sixtus - fornyet ansøgning
Sagsnr.: 2016-021680
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Hotel Sixtus har fremsendt et fornyet projekt vedrørende hotellets ønske om udvidelse af hovedbygningen. Projektet er ikke i overensstemmelse med det projekt, der lå til grund for økonomiudvalgets tidligere beslutning om at igangsætte en lokalplanlægning for området.

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget drøfter, hvorvidt det nye projekt kan danne baggrund for udarbejdelse af såvel forslag til kommuneplantillæg som til lokalplan for hotelområdet.

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 26. september 2016, at igangsætte kommune- og lokalplanlægningen for udvidelse af hotel Sixtus, der ligger Teglgårdsvej 73, Middelfart.

Baggrunden var en henvendelse fra hotel Sixtus om mulighederne for at udvide hotellets kapacitet med bl.a. flere hotelværelser samt med en udvidelse af hovedbygningen med ekstra mødefaciliteter. Udvidelsen af hovedbygningen var ikke nærmere defineret, men var blot skitseret som en udvidelse ud mod vandet i forlængelse af den eksisterende ”kælderetage”.

Hotellet har efterfølgende arbejdet med en anden løsning for udvidelse af mødefaciliteterne. De ønsker nu, at placere mødelokalerne vest for hovedbygningen ovenpå eksisterende tagterrasse/mødelokale. Derudover ønsker de, at indrette eksisterende garage til kontorformål. Ansøgningsmaterialet er vedlagt som bilag.

Forvaltningen kan ikke anbefale den nye placering af mødefaciliteterne, da tilbygningens udformning her ikke ses at være hensigtsmæssig i forhold til omrdets karakter og naboforhold, samt kommunens arkitekturpolitik ift. at sikrer kommunens bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer, mod dominerende tilbygninger.

I det konkrete tilfælde vil den markante hovedbygning, der er opført i 1912, tegnet af Arkitekt Thorkel Møller og udpeget med høj bevaringsværdi, blive tilbygget med en markant tilbygning der vil bryde byggeriets markante og intakte symmetriakse, tilsløre oplevelse af bygningen set fra offentlig vej, og dermed bryde grundlæggende principper for en nænsom arkitektonisk behandling af vores arkitektoniske kulturarv.

Det bemærkes samtidigt at der ønskes udført byggeri der er nærmere skel end de i BR krævede 2,5 meter, hvilket ville være både højest usædvanligt og uhensigtsmæssigt i skel mod boligejendom.

Notat fra Middelfart museum er vedlagt som bilag sammen med Forvaltningens visualisering af mødefaciliteterne.

I forbindelse med en evt. kommende lokalplanlægning er der fortsat en række ting der skal afklares bl.a. skal der arbejdes med ind- og udkørsel til området, da den skitserede løsning er i konflikt med eksisterende trafikchikaner på Teglgårdsvej.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Da planlægningen indebærer, at kommuneplanrammen for området skal ændres fra boligområde til erhvervsområde for hotel og kursusvirksomhed har der været indkaldt ideer og forslag iht planlovens § 23c.

Der indkom i alt 7 høringssvar fra dels Handicaprådet og dels beboerne i området. Beboerne er samlet set bekymret for følgende: øget trafik, parkeringsproblemer, øget støj, øget bebyggelsesprocent og deraf øget aktivitet, forringelse af eksisterende miljø.

Handicaprådet ønsker tilbygningen/udvidelsen er fuld tilgængelig samt at alle værelserne er bygget handicapvenlige. Den indvendige indretning af en bebyggelse indgår hverken i kommune- eller lokalplanlægningen. I lokalplanlægningen vil der blive stillet krav til eksempelvis placering af handicapparkeringspladser o.lign.

Ændringen fra boligområde til erhvervsområde giver ikke i sig selv ændrede forhold i området, men forøgelsen af bebyggelsesprocenten vil alt andet lige give øget aktivitets niveau i området og dermed øget belastning. Med hensyn til støj skal de gældende støjgrænser for boligområde overholdes ved enhver enkeltbolig og dennes udendørs opholdsareal uanset området med hotel Sixtus ændres fra boligområde til erhvervsområde. I forbindelse med en evt. kommende lokalplanlægning vil der blive stillet krav til parkering (kan dog kun stilles ifm nybyggeri og løser dermed ikke eventuelle eksisterende parkeringsproblemer). Derudover bør der stilles krav til at ny bebyggelse skal tilpasses området arkitektonisk og skalamæssigt. Ved fastlæggelse af byggefelter vil der blive set på naboomgivelserne, men det er ikke ensbetydende med at evt. nybyggeri ikke ændrer folks nuværende udsigtsmuligheder.

En række af indsigerne har desuden bemærket, at de ikke mener at det udsendte informationsmateriale indeholdt alle oplysninger om projektet. Hertil skal bemærkes, at indkaldelsen af ideer og forslag alene vedrører ændringen af kommuneplanlægningen dvs ændringen fra boligområde til erhvervsområde samt de overordnede bebyggelsesregulerende bestemmelser. Detaljerne omkring byggeriets placering m.m. fastlægges først i forbindelse med en evt. lokalplan. Inden lokalplanen kan vedtages sendes forslaget i offentlig høring.

De indkomne bemærkninger er vedhæftet som bilag.

Beslutning:

Forvaltningen tager en nærmere dialog med ejeren og dennes arkitekt om en bearbejdning af det nye forslag med det sigte at få belyst, om projektet kan forbedres rent arkitektonisk inden evt. beslutning af nyt grundlag for den videre lokalplanlægning bliver taget.

Johannes Lundsfryd Jensen og Agnete Damkjær deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 26. juni 2017 kl. 19:45

Bilag:

LUKKEDE SAGER