Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Økonomiudvalget møde den 19. juni 2017

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
19. juni 2017 kl. 14:00
Tilstede:
Johannes Lundsfryd Jensen
Anni B. Tyrrestrup
Steen Dahlstrøm
Niels Bebe
Regitze Tilma
Agnete Damkjær
Mikkel Dragmose-Hansen
Morten Weiss-Pedersen
John Kruse
Fraværende:

ÅBNE SAGER

61. Gennemgang af arealreservationer til ferie- og fritidsformål
Sagsnr.: 2017-012266
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Anmodning om godkendelse af uudnyttede arealreservationer til ferie- og fritidsformål samt igangsætning af indkaldelse af ideer og forslag til nye sommerhusområder.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget godkender opgørelsen af den vedlagte arealgennemgang, som indberettes
 • At udvalget godkender, at der indkaldes til ideer og forslag for nye arealreservationer for sommerhusområder

Sagsbeskrivelse:

Landets kystkommuner skal inden 15. juli 2017 foretage en supplerende gennemgang af kommunens arealreservationer til ferie- og fritidsformål. Kommunerne er blevet bedt om at gennemgå de udlagte arealer indenfor kystnærhedszonen, som ikke er fuldt udnyttet dags dato. Det drejer sig om 1) Feriecentre, 2) Campingplads, 3) Oplevelsesanlæg, 4) Lystbådehavn og 5) Andet(f.eks. feriekoloni).

Planafdelingen har gennemgået de kommuneplanlagte arealreservationer og vurderet følgende arealrammer til at være helt eller delvist uudnyttet: R.02.40, R.04.30, R.05.50, R.06.31 og R.06.32. Jævnfør vedhæftede notat anbefales det, at reservationen kan ophæves for et enkelt område. 

Det er statens mål, at gennemgangen på landsbasis skal fjerne de rammer, som ikke er aktuelle og som er uudnyttede.
Der forventes i forbindelse med den almindelige gennemgang af sommerhusområder, at der tilbageføres en ramme på 5000 sommerhuse. Kommunerne vil efterfølgende frem til 15. oktober 2017 kunne ansøge om en ramme på op til 6000 sommerhuse. Kommuner, som ikke har uudnyttede arealudlæg, må forventes kun at kunne få del i den resterende del på 1000 sommerhusgrunde. Middelfart Kommune har ikke uudnyttede sommerhusområder.

Kriterierne for nye sommmerhusgrunde er, at de skal placeres i sammenhæng med eksisterende bysamfund, feriecentre og/eller sommerhusområder. Områderne skal være placeret udenfor strandbeskyttelseslinjen, udenfor naturområder og udenfor områder med særlige landskabsinteresser og naturbeskyttelsesinteresser. Der skal samtidig redegøres for, hvordan de nye områder kan understøtte vækst og udvikling lokalt.

Planafdelingen har pt. ingen forslag til nye sommerhusområder. Det vurderes vanskeligt at finde egnede lokaliteter/arealer, som vil kunne opfylde de opstillede kriterier, men indstiller, at der indkaldes til ideer og forslag til nye områder. Eventuelle forslag vil blive forelagt udvalget inden 15. oktober 2017 for endelig stillingtagen.

Der er desuden mulighed for at overføre sommerhusområder i kystnærhedszonen til byzone, såfremt de ligger i umiddelbar tilknytning til eksisterende sammenhængende byzone. Planafdelingen vurderer ikke, at det er aktuelt for Middelfart Kommune.

Samtidig med oprydning af arealreservationer og eventuel udpegning af nye sommerhusområder forventes der senere at blive ansøgning af op til 15 forsøgsprojekter til fremme af kyst- og naturturisme. Tidshorisont ukendt.

Kommunerne har som noget nyt mulighed for udpegning af udviklingsområder indenfor kystnærhedsområdet. Dette skal gøres inden 15. oktober 2017. Udviklingsområder er områder, som medtages i et landsplandirektiv og giver områderne mulighed for en byudvikling svarende til områder udenfor kystnærhedszonen, herunder åbne mulighed for udnyttelse af de nye udvidede regler for landzone, som ellers ikke er gældende indenfor kystnærhedszonen. Det vurderes svært at kunne opfylde ansøgningskravene i forhold til den igangværende kommuneplanproces, da de skal være omfattet af en endelig vedtaget kommuneplanstrategi og baseret på en konkret og systematisk vurdering af kystlandskabet for det konkrete arealer. Udpegningen af udviklingsområder bør afvente en kommende ansøgningsrunde/kommuneplanproces. 

Det vurderes muligt at understøtte eventuelle udviklingsønsker via landzonetilladelse eller lokalplanlægning indenfor den gældende lovgivning.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen. Da kommunen ikke er forpligtet. Der indstilles dog til at foretage indkaldelse af ideer og forslag i forhold til den nye pulje af sommerhusområder.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 19. juni 2017

Beslutning:

Godkendt
Mikkel Dragmose Hansen og Anni Tyrrestrup deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 19. juni 2017 kl. 14:00

Økonomiudvalget 19. juni 2017 kl. 14:00

Godkendt
Mikkel Dragmose Hansen og Anni Tyrrestrup deltog ikke i sagens behandling

Bilag:

62. 2. budgetopfølgning pr. 30. april 2017
Sagsnr.: 2017-010556
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet 2. budgetopfølgning pr. 30. april 2017.

Forvaltningen foreslår:

 • At budgetopfølgningen godkendes som forelagt
 • At der gives nedenstående bevillinger til kommunes drift:  

Bevillinger, der tilgår kassen:  

Beløb i mio. kr.

Tillægsbevilling

-0,500

Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling på Dagtilbuddets fællessted som følge af, at læringskonsulenter fra 2017 aflønnes fra politikområdet: Kultur, Fritid og Læring.

-0,620

Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling på Dagtilbuddets fællessted som følge af, at aflønningen af leder for sundhedstjenesten fra 2017 aflønnes fra Familie og Forebyggelse.

-1,171

Det indstilles, at budgettet til særlige dagtilbud og klubber flyttes fra politikområdet ”Kultur, Fritid og Læring” til ”Dagtilbud”. Baggrunden er, at budgettet er blevet fejlplaceret under læringsområdet i forbindelse med indførelsen af ny organisationsstruktur.

-0,311

Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling på Kommunale pasningstilbud som følge af, at pedelfunktionen organisatorisk er flyttet til Skoleområdet.

-2,602

Bevillinger i alt, BKF

-3,500

Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. på driften til Vej og Trafik med henblik på at finansiere anlægsinvesteringer i asfaltarbejde.

-3,500

Bevillinger i alt, TEU

-0,519

Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling på Klima og Energiområdet med henblik på at finansiere ansættelse af en energiplanlægger på politikområdet Administration under ØU.

-0,519

Bevillinger i alt, MEU

 

 

-6,621

Bevillinger alle udvalg

Bevillinger der fragår kassen: 

Beløb i mio. kr.

Tillægsbevilling

0,519

Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling med henblik på at finansiere ansættelse af en energiplanlægger på politikområdet Administration under ØU. Der er lavet en tilsvarende negativ tillægsbevilling på politikområdet Klima og Energi.

0,519

Bevillinger i alt, ØKU

0,311

Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling til pedelservice på Skoleudvalgets område på 0,311 mio. kr. til restfinansiering af de pedelopgaver, der varetages for dagtilbudsområdet.

0,311

Bevillinger i alt, SU

0,500

Det indstilles, at under teamet Kultur, Fritid og Læring gives en tillægsbevilling til ansættelse af en læringskonsulent. Bevillingen finansieres fra dagtilbudsafdelingens område.

0,620

Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling til Sundhedstjenesten som følge af, at aflønningen af leder for sundhedstjenesten fra 2017 aflønnes herfra og ikke fra dagtilbudsområdet.

1,171

Det indstilles, at budgettet til særlige dagtilbud og klubber flyttes fra politikområdet ”Kultur, Fritid og Læring” til ”Dagtilbud”. Baggrunden er at budgettet er blevet fejlplaceret under læringsområdet i forbindelse med indførelsen af ny organisationsstruktur.

2,291

Bevillinger i alt, BKF

 

 

3,121

Bevillinger alle udvalg

 • At der gives et tillæg til anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til Pulje til Klima- og energiprojekter – pulje 2017-2020. Anlægsbevillingen og rådighedsbeløb udgør herefter 0,5 mio. kr.
 • At der gives en negativ anlægsbevilling og negativt rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. på anlægsprojektet Natur- og Energiprojekter – pulje 2017-2020. Anlægsbevilling og rådighedsbeløb udgør herefter 0,554 mio. kr.
 • At der gives anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. til udskiftning af asfaltslidlag på kørerbanerne. Rådighedsbeløbet frigives. Anlægsbevillingen finansieres ved nedskrivning af driftsbudgettet til vedligeholdelse på Vej og Trafiks område.

Sagsbeskrivelse:

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet årets 2. budgetopfølgning pr. 30. april 2017.

Det samlede resultat af budgetopfølgningen er et merforbrug på skattefinansieret drift på 1,0 mio. kr.

Serviceområdet tegner sig for et merforbrug på 8,0 mio. kr., mens der på det budgetgaranterede område forventes et mindreforbrug på 7,0 mio. kr.

Mindreforbruget på det budgetgaranterede kan henføres til udlændingeområdet, hvor Udlændingestyrelsen nu skønner, at kommunerne skal modtage væsentlig færre flygtninge i 2017. Det må forventes, at budgetgarantien efterreguleres i overensstemmelse hermed, dvs. at mindreforbruget skal efterafregnes med staten.

Vendes blikket mod serviceområdet, viser opfølgningen et merforbrug på Social- og Sundhedsudvalgets, Teknisk Udvalgs og Børn, Kultur og Fritidsudvalgets områder, mens der modsat forventes mindreforbrug på Økonomiudvalgets, Skoleudvalgets og Miljø- og Energiudvalgets områder.

På skattefinansieret anlæg forventes et merforbrug på 24,4 mio. kr. i 2017. Merforbruget skyldes først og fremmest, at bevillingerne til etableringen af det nye rådhus/bycenter er givet på tidligere regnskabsår, mens en større del af projektet færdiggøres og finansieres i 2017 af overførte anlægsmidler.  

Det betyder, at de samlede forventede skattefinansierede udgifter ligger 25,4 mio. kr. over budget.

Kommunens indtægter fra skatter, generelle tilskud og nettorenteindtægter er i al væsentlighed i overensstemmelse med budgettet (mindreforbrug på 0,1 mio. kr.).

Resultatet på det skattefinansierede område (nettofinansieringen fratrukket resultatet af skattefinansieret drift og anlæg) forventes således at være et merforbrug 25,3 mio. kr.

Økonomi:

Se sagsbeskrivelsen.

Høring:

Ingen høring af ældrerådet og handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 19. juni 2017
Byrådet den 26. juni 2017

Beslutning:

Indstilles til godkendelse
Anni Tyrrestrup deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 19. juni 2017 kl. 14:00
Byrådet 26. juni 2017 kl. 17:00

Økonomiudvalget 19. juni 2017 kl. 14:00

Indstilles til godkendelse
Anni Tyrrestrup deltog ikke i sagens behandling

Bilag:

63. IT-Sikkerhed - årlig revision af de uddybende sikkerhedsregler
Sagsnr.: 2017-011228
Sagsbehandler: Terkel Knudsen

Præsentation:

De uddybende sikkerhedsregler og den samlede oversigt over kompetence- og opgavefordelingen skal årligt vurderes. Punktet har været drøftet i IT-styregruppen og sendes nu til politisk behandling.

Forvaltningen foreslår:

 • At de uddybende sikkerhedsregler for behandling af personoplysninger fortsætter uforandret
 • At oversigten over "Kompetence- og opgavefordelingen" fortsætter uforandret

Sagsbeskrivelse:

De uddybende sikkerhedsregler for behandling af peronoplysninger, samt oversigten over kompetence- og opgavefordelingen i Middelfart Kommune skal gennemgås mindst én gang årligt. Det sker med henblik på at sikre, at reglerne er fyldestgørende og afspejler de faktuelle forhold i kommunen. De er senest blevet godkendt af Byrådet den 20. juni 2016. IT-styregruppen har på sit møde d. 18. maj drøftet den årlige revision af de uddybende regler. På det foreliggende grundlag vurderes der ikke at være behov for ændringer, hvorfor det anbefales at nuværende regler fortsætter uforandret.
Hvad angår selve IT-sikkerhedspolitikken forventes den at blive genstand for en revision i efteråret 2017. Den forventes, at blive løftet fra standard DS 484 til ISO 27002-2013. Med dette løft vil kommunens IT-sikkerhedspolitik være forberedt på de krav, som følger af, at EUs datasikkerhedsforordning skal implementeres i de danske kommuner.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 19. juni 2017
Byrådet den 26. juni 2017

Beslutning:

Indstilles til godkendelse
Anni Tyrrestrup deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 19. juni 2017 kl. 14:00
Byrådet 26. juni 2017 kl. 17:00

Økonomiudvalget 19. juni 2017 kl. 14:00

Indstilles til godkendelse
Anni Tyrrestrup deltog ikke i sagens behandling

Bilag:

64. Udpegning af sagkyndigt medlem til Bevillingsnævnet
Sagsnr.: 2017-011900
Sagsbehandler: Julie Rousing

Præsentation:

Byrådet skal udpege nyt sagkyndigt medlem til Bevillingsnævnet.

Forvaltningen foreslår:

 • At Byrådet udpeger følgende som nyt sagkyndigt medlem af Bevillingsnævnet:
  - Mads Sandager Hansen, Hans Broges Gade nr. 10, 3. sal, 8000 Aarhus, Specialkonsulent i Middelfart Kommunes Økonomiafdeling.

Sagsbeskrivelse:

Folketinget har den 20. april 2017 vedtaget lovændringer til Restaurationsloven (L 113). 

Med lovændringerne udvides Bevillingsnævnets sammensætning med krav om,  at nævnet pr. 1/7 2017 skal bestå af et sagkyndigt medlem foruden de medlemmer, som allerede er udpeget til nævnet.

Med det sagkyndige medlem skal det sikres, at Bevillingsnævnet har kvalifikationer og relevant viden om virksomhedsøkonomi, hvilket kan have afgørende betydning ved vurdering af ansøgninger om alkoholbevillinger.

Det sagkyndige medlem har stemmeret og deltager på samme vilkår, som de øvrige medlemmer. Medlemmet aflønnes ikke.

Erhvervsstyrrelsen er orienteret om forvaltningens indstilling af Mads Sandager Hansen.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 19. juni 2017
Byrådet den 26. juni 2017

Beslutning:

Indstilles til godkendelse
Anni Tyrrestrup deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 19. juni 2017 kl. 14:00
Byrådet 26. juni 2017 kl. 17:00

Økonomiudvalget 19. juni 2017 kl. 14:00

Indstilles til godkendelse
Anni Tyrrestrup deltog ikke i sagens behandling

Bilag:

2017-011900-1201706071104.pdf
65. Nye gebyrer fra Trekantbrand pr. 1.1.2017
Sagsnr.: 2017-010534
Sagsbehandler: Thomas Foged

Præsentation:

Trekantbrand har fremsendt nye gebyrer for tilslutning og overvågning af brandtekniske installationer samt ved udrykning til blinde alarmer. Beregningsgrundlaget for gebyrerne er ændret, og har medført væsentlige prisstigninger.

Forvaltningen foreslår:

 • At gebyrændringerne godkendes
 • At der findes findes finansiering til gebyrændringerne ifm 3. budgetopfølgning

Sagsbeskrivelse:

Efter en ændring af beredskabsloven har Trekantbrand ændret deres gebyrer, således at de svarer til redningsberedskabets faktiske omkostninger. Ændringerne er godkendt i Trekantbrand, og er nu sendt til endelig godkendelse i byrådene i ejerkredsen.

Nedenfor ses de gamle takster i kr. fremskrevet til 2017-prisniveau sammenholdt med de nye takster gældende fra d. 1.1.2017.

 TilslutningOvervågningBlinde alarmer
AnlægPrivat KommunaltPrivat KommunaltPrivat Kommunalt
Før 006.4516.4515.3045.304
Nu2.7722.7728.6458.6457.5747.574
Anm: Før-priserne er kun angivet for Midddelfart Kommune. Tilslutning og overvågning har hidtil haft forskellige priser i ejerkommunerne.

Middelfart har 25 kommunale anlæg og 56 private anlæg. Alene overvågning af de kommunale anlæg, vil give Middelfart Kommune en ekstraudgift på ca. 60.000 kr. årligt.

I 2016 var der 55 blinde alarmer i Middelfart Kommune - hvilket vil give en ekstraudgift på ca. 125.000 kr. årligt.

Samlet vil der være en ekstraudgift på forventligt ca. 200-250.000 kr. årligt for Middelfart Kommune.

Økonomi:

Beskrevet i sagsfremstillingen.

Høring:

Ingen høring.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 19. juni 2017
Byrådet den 26. juni 2017

Beslutning:

Indstilles til godkendelse

Behandlingsplan

Byrådet 29. maj 2017 kl. 17:00
Økonomiudvalget 19. juni 2017 kl. 14:00
Byrådet 26. juni 2017 kl. 17:00

Økonomiudvalget 19. juni 2017 kl. 14:00

Indstilles til godkendelse

66. Årsregnskab 2016 for Trekantbrand
Sagsnr.: 2017-010534
Sagsbehandler: Thomas Foged

Præsentation:

Regnskab 2016 for Trekantområdets Brandvæsen fremsendes til godkendelse i byrådene i de seks ejerkommuner jævnfør selskabets vedtægter.

Forvaltningen foreslår:

 • Atårsregnskab 2016 for Trekantområdets Brandvæsen godkendes

Sagsbeskrivelse:

Regnskabet for Trekantområdets Brandvæsen er opdelt i beredskabsopgaven og i sideaktiviteterne.

Regnskabet udviser følgende resultat:

I 1.000 kr.

Regnskab 2016

Resultat af beredskabsopgaven

-3.548

Resultat af sideaktiviteter

372

Samletresultatfor2016

-3.177

- = underskud

Regnskabsresultatet henføres til egenkapitalen som dermed bliver -0,577 mio. kr. pr. ultimo 2016.

Samlet har de seks ejerkommuner i 2016 betalt driftsbidrag til selskabet på 88,4 mio. kr.

Årets resultat er især påvirket af, at der dels har været en række engangsomkostninger i selskabets etablerings- og konsolideringsfase og dels hændelsen på Fredericia havn i februar 2016.
Hændelsen på Fredericia havn i 2016, hvor en tank med flydende gødning kollapsede og medførte en storbrand i palmeolie, varede i flere døgn og involverede mange beredskabsaktører og samarbejdspartnere. Der er fremsendt et erstatningskrav til Dan Gødning og Nagro på 2,7 mio. kr. for selskabets udgifter i forbindelse med indsatsen. Dette krav er ikke indregnet i regnskabet for 2016. avde det været tilfældet, ville egenkapitalen fortsat have været positiv.

Den resterende del af underskuddet kan hovedsageligt henføres til engangsomkostninger i etablerings- og konsolideringsfasen blandt andet flytning og sammenlægning af tre vagtcentraler på én lokalitet og nye skilte på bygninger og køretøjer.

For at indhente driftsunderskuddet fra 2016 i 2017 er der ifølge Beredskabsdirektøren iværksat en række tiltag:

 • Generel budgetreduktion i afdelingerne.
 • Omkostningsreduktion på kontrakter med Falck ved hjemtagning af visse opgaver.
 • Ændring på leasingkontrakter vedrørende køretøjer.

For selskabets sideaktiviteter er der samlet set balance i økonomien, dog med udsving på enkelte sideaktiviteter som selskabet vil følge op på.

Årsregnskabet, revisionsberetningen samt Beredskabskommissionens indstilling til godkendelse i byrådene er vedlagte som bilag.

Økonomi:

Beskrevet under sagsbeskrivelsen.

Høring:

Ingen høring.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 19. juni 2017
Byrådet den 26. juni 2017

Beslutning:

Indstilles til godkendelse

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 19. juni 2017 kl. 14:00
Byrådet 26. juni 2017 kl. 17:00

Økonomiudvalget 19. juni 2017 kl. 14:00

Indstilles til godkendelse

Bilag:

67. Politiske mål for byrådsperioden 2014-2017
Sagsnr.: 2017-011414
Sagsbehandler: Martin Albertsen

Præsentation:

De politiske udvalg skal drøfte anbefalinger til det kommende Byråd for det videre politiske arbejde.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalgene drøfter hvilke anbefalinger, de vil komme med til det kommende Byråd og de kommende udvalg

Sagsbeskrivelse:

Byrådet udgav i foråret 2013 en folder, der beskrev politiske resultater og initiativer i byrådsperioden 2009-2013. Siden kom en statusopfølgning med bemærkninger samt en gennemgang af de udfordringer, Byrådet så for byrådsperioden 2014-2017.

Statusopfølgningen blev overgivet til det nye Byråd, der trådte til i 2014., og har dannet grundlag for de drøftelser og tanker, der ligger til grund for udgivelse af folderen "Politiske mål. Byrådsperioden 2014-2017."
 
Folderen angiver de mål, hvert udvalg har opstillet for denne byrådsperiode.

De politiske mål og pejlemærker har til formål at sikre, at Middelfart Kommune udvikler sig i den rigtige retning til glæde for både borgere, virksomheder og alle de, der kommer til kommunen i turismeøjemed.

De har været til drøftelse i samtlige politiske udvalg og Spildevandsselskabet i 2014 og igen i 2016 og 2017. På byrådsseminariet  i 2017 var der tilligemed en afsluttende evaluering af egne politiske mål, hvor der også var opbakning til den fremlagte status

Endvidere var der opbakning til, at de
politiske udvalg i augsust 2017 drøfter hvilke pejlemærker for det videre arbejde, de vil anbefale det kommende Byråd.

Udvalgene bedes derfor drøfte, hvad de i særlig grad vil anbefale det kommende Byråd/de kommende udvalg at arbejde videre med.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen.

Behandlingsplan:
Social- og Sundhedsudvalget den 14. juni 2017
Økonomiudvalget den 19. juni 2017
Børn- Kultur og Fritidsudvalget den 8. august 2017
Skoleudvalget den 8. august 2017
Miljø- og Energiudvalget den 9. august 2017
Teknisk Udvalg den 15. august 2017
Beskæftielses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16. august 2017
Økonomiudvalget den 28. august
Middelfart Spildevand
Byrådet den 4. september 2017

Social- og Sundhedsudvalget den 14. juni 2017
Forvaltningens forslag til anbefalinger til det næste Social- og Sundhedsudvalg blev drøftet. Overskrifterne til de enkelte punkter sendes videre.
Ove Andersen deltog kun delvist i sagens behandling.

Beslutning:

Økonomiudvalget enige om, at der i overleveringen til nyt Byråd anbefales særligt politisk fokus på:

• Erhvervsudvikling og erhvervslokalisering
• Bosætning, boligudbud og tiltrækning af arbejdskraft
• udvikling af turismeerhvervet
• interessevaretagelse i forhold til infrastruktur
• forsat solid økonomisk styring og effektivitet
• ny teknologi og offensiv udnyttelse af robot-, automatisering og digitalisering
• kommunens regionale samarbejder i forhold til især Trekantområdet

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 14. juni 2017 kl. 16:00
Økonomiudvalget 19. juni 2017 kl. 14:00
Miljø- og Energiudvalget 9. august 2017 kl. 13:00
Børn- Kultur og Fritidsudvalget 15. august 2017 kl. 13:15
Teknisk Udvalg 15. august 2017 kl. 14:00
Skoleudvalget 15. august 2017 kl. 15:45
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 16. august 2017 kl. 08:00
Økonomiudvalget 28. august 2017 kl. 14:00
Byrådet . kl.

Social- og Sundhedsudvalget 14. juni 2017 kl. 16:00

Forvaltningens forslag til anbefalinger til det næste social- og sundhedsudvalg blev drøftet. Overskrifterne til de enkelte punkter sendes videre.

Ove Andersen deltog kun delvist i sagens behandling.

Økonomiudvalget 19. juni 2017 kl. 14:00

Økonomiudvalget enige om, at der i overleveringen til nyt Byråd anbefales særligt politisk fokus på:

• Erhvervsudvikling og erhvervslokalisering
• Bosætning, boligudbud og tiltrækning af arbejdskraft
• udvikling af turismeerhvervet
• interessevaretagelse i forhold til infrastruktur
• forsat solid økonomisk styring og effektivitet
• ny teknologi og offensiv udnyttelse af robot-, automatisering og digitalisering
• kommunens regionale samarbejder i forhold til især Trekantområdet


Bilag:

68. Forslag til lokalplan 163 og tilhørende kommuneplantillæg for Middelfart Marina
Sagsnr.: 2015-001970
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Udarbejdet forslag til lokalplan 163 og tilhørende kommuneplantillæg – Middelfart Marina. Udvalget skal træffe beslutning om planforslag(ene) skal sendes i offentlig høring

Forvaltningen foreslår:

 • At planforslag for Middelfart Marina sendes i offentlig høring i otte uger

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Byråd godkendte på byrådsmødet den 8. maj 2017 Middelfart Marinaplan, som fastlægger udviklingen for Marinaen. Der er på den baggrund udarbejdet ny lokalplan for området, som muliggør intentionerne i marinaplanen, herunder ny adgangsvej og erhvervsbyggeri.

Der er med lokalplanen udlagt arealer til vinteropbevaring, som er svarende til i dag. Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af marinaplanen, at halvdelen af arealet til erhvervsbyggeri og arealet ind mod golfbanen kunne anvendes til vinteropbevaring. Indtil afklaring om standardstativ-ordningen, vil byggemuligheder for et nyt erhvervsbyggeri tidligst kunne udnyttes efter Byrådsmødet i marts 2018.

Der fastholdes uændret antal autocamperpladser, men pladserne samles og flyttes. Autocamperpladserne vil fremover kunne benyttes helårligt mod i dag kun i sommerperioden.

Der er givet mindre byggemuligheder for det eksisterende byggeri i forreste række mod vandet (havnekontor, restauranter, foreningshuse). Der var tidligere i processen forespørgsel om etablering af tagterrasse for restaurant. Dette er ikke medtaget, da det vurderes at ændre udtrykket på bebyggelsen i (for) væsentlig grad. Der er ved nybyggeri krav om sokkelkote 2,5 i forhold til fremtidig klimatilpasning/havvandsstigninger.

Det ansøgte er screenet i henhold til lov om miljøvurdering. Afgørelse herom annonceres samtidig med planforslaget.

Lokalplanforslag udsendes inden mødet til udvalget.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg vil blive sendt i offentlig høring i otte uger.

Ældre- og Handicaprådet vil begge blive hørt i forbindelse med den offentlige høring.

Middelfart Kommune har i forbindelse med vedtagelsen af marinaplanen afholdt borgermøde i januar 2017 om intentionerne for området. Orientering om planforslagene vil, udover lodsejere og naboer, også blive sendt til de nuværende brugere af Middelfart Marina.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg den 16. juni 2017
Økonomiudvalget den 19. juni 2017
Byrådet den 26. juni 2017

Teknisk Udvalg den 16. juni 2017
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling. Byggefelt A justeres, og i afsnit 7 slettes afsnit omhandlende Kystinspektoratets anbefaling.
Fraværende: Ove Andersen

Beslutning:

Anbefales godkendt

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 16. juni 2017 kl. 09:00
Økonomiudvalget 19. juni 2017 kl. 14:00
Byrådet 26. juni 2017 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 16. juni 2017 kl. 09:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling. Byggefelt A justeres, og i afsnit 7 slettes afsnit omhandlende Kystinspektoratets anbefaling.

Fraværende: Ove Andersen

Økonomiudvalget 19. juni 2017 kl. 14:00

Anbefales godkendt

Bilag:

2016-017887-93Marinaplan
69. Forslag til lokalplan 176 for tæt-lav byggeri ved Margaardvej, Nørre Aaby
Sagsnr.: 2016-027088
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan for et mindre boligområde i Nørre Aaby. Der skal træffes beslutning, om at planforslaget skal sendes i 8 ugers offentlig høring.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget indstiller til Byrådet, at lokalplanforslag 176 godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget godkendte den 30. januar 2017, at arbejdet med udarbejdelse af lokalplanlægningen for et mindre boligområde ved Margaardvej kunne igangsættes.

Der er nu udarbejdet et forslag til lokalplan. Forslaget åbner mulighed for, at matr. nr. 16e Nr. Aaby by, Nr. Aaby, der ligger bagved Margaardvej 58 og 60 og med vejadgang til Margaardvej, kan bebygges med ca. 18 tæt-lav boliger. Bebyggelsen må opføres i én etage med udnyttet tagetage. Derudover må der opføres et fælleshus med overnatningsfaciliteter samt værksteder m.m.. Udover matr. nr. 16e omfatter lokalplanen også Margaardvej 60 (matr. nr. 16d)

Lokalplanen sikrer, at der indenfor en afstand på minimum 10 meter omkring søen, der ligger inden for området, ikke må foretages tilstandsændringer. 

Det er en forudsætning for planens realisering, at bygherre kan indgå aftale om sikring af oversigtsforhold ved udkørsel til Margaardvej. Bygherre/ansøger har oplyst, at der er indgået aftale.

Planforslaget er screenet i henhold til lov om miljøvurdering og konklusionen er, at der ikke skal laves en egentlig miljøvurdering. Afgørelse herom annonceres samtidig med planforslaget.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Såfremt Byrådet godkender forslaget, skal det sendes i 8 ugers lovpligtig høring. Forslaget vil samtidig blive sendt i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg den 6. juni 2017
Økonomiudvalget den 19. uni 2017
Byrådet den 26. juni 2017

Teknisk Udvalg den 6. juni 2017
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Beslutning:

Anbefales godkendt

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 6. juni 2017 kl. 14:00
Økonomiudvalget 19. juni 2017 kl. 14:00
Byrådet 26. juni 2017 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 6. juni 2017 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget 19. juni 2017 kl. 14:00

Anbefales godkendt

Bilag:

70. Projekt "Vandværket", Rugårdsvej 60 & 62, Harndrup
Sagsnr.: 2017-009900
Sagsbehandler: Kristian Kipp

Præsentation:

Trafikgruppen i Fjelsted/Harndrup ønsker at etablere et rekreativt grønt byrum på de to ubenyttede grunde og tilstødende kommunale arealer omkring vandløbet. 

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget tager stilling til den principielle planmæssige disponering og ide i oplægget fra transportgruppen
 • At udvalget tager stilling til om Middelfart Kommune skal indgå aftale med transportgruppen/lokaludvalget omkring brugsret af grunden Rugårdsvej 62, og i givet fald på hvilke vilkår, herunder drifts- sikkerheds- og forsikringsspørgsmål
 • At udvalget tager stilling til om man vil anbefale byrådet, som foreslået af transportgruppen at købe vandværksgrunden, Rugårdsvej 60
 • At udvalget tager stilling til om man vil sende forespørgslen vedr. hjælp til finansiering videre til behandling i Økonomiudvalget

Sagsbeskrivelse:
Transportgruppen under lokaludvalget i Fjelsted/Harndrup har store visioner for arealet overfor Humlemagasinet i Harndrup. På hhv. den gamle vandværksgrund nabogrunden vil man anlægge en grøn oase - et samlingspunkt for fællesskab, leg, familieliv og fitness. Faciliteterne skal være offentlige, og både appellere til lokale samt til besøgende og turister i området.

Transportgruppen er klar til at arbejde videre med fondsansøgninger til finansiering af deres projektidé. Dog skal den formelle brugsret og disponering afklares med kommunen, og de ønsker vished for en kommunal håndsrækning til "mellemfinansiering" af kommunen på 120.000,- kr.

Transportgruppen skriver i oplægget, at man vil udfører legeredskaber, fitnessredskaber, krabbebro, shelters og madpakkehus af materialer med god holdbarhed, og fokus på sikkerhed. Lokaludvalget vil med det afsæt nedsætte en arbejdsgruppe, der to gange årligt påtager sig at efterse bygninger, anlæg og redskaber på grunden.

Til den øvrige driftsopgave ift. affald og pleje af de grønne arealer foreslås "lokalhjælpere" som dog, iht. transportgruppen, er en ordning, der ophører med udgangen af 2017.

Hvis projektet finder den nødvendige politiske opbakning vil anlæggene, der tiltænkes anlagt omkring og på vandløbet, kræve dispensation efter naturbeskyttelsesloven, og skulle behandles i Natur- og Miljøafdelingen.

Selve vandløbet må ikke ændres ift. vandføring eller naturtilstand iht. vandløbsloven. Der må ligeledes ikke foretages ændringer, der vil påvirke/hindre kommunens vedligeholdelse af vandløbet.

Der må ikke etableres broer eller lignende over vandløbet uden forudgående godkendelse fra kommunen, herunder også ”naturlige” anlæg som væltede træer.

Der må ikke foretages ændringer i terræn, anlæg eller beplantning indenfor en afstand af 2 meter fra vandløbet uden forudgående vurdering og eventuelt tilladelse fra kommunen.

Arealet er desuden områdeklassificeret efter jordforureningsloven, hvilket kan udløse analysekrav, og potientielt give nogle benspænd - både økonomisk og funktionelt.

Økonomi:

Se vedlagte budgetbilag fremsendt af transportgruppen.

Høring:

Det er ikke relevant på nuværende projektstadie.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg den 6. juni 2017
Økonomiudvalget den 19. juni 2017

Teknisk Udvalg den 6. juni 2017
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling. Driftsvilkårerne bør svare til driftsvilkårene ved tilsvarende projekter i kommunen. Udvalget besluttede at videreføre punktet til Økonomiudvalget.

Beslutning:

Godkendt

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 6. juni 2017 kl. 14:00
Økonomiudvalget 19. juni 2017 kl. 14:00

Teknisk Udvalg 6. juni 2017 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling. Driftsvilkårerne bør svare til driftsvilkårene ved tilsvarende projekter i kommunen. Udvalget besluttede at videreføre punktet til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget 19. juni 2017 kl. 14:00

Godkendt

Bilag:

71. Antennelejemål i Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2017-009123
Sagsbehandler: Jørgen Knudsen

Præsentation:

Forvaltningen har haft møde med to teleudbydere om antennelejemål i Middelfart Kommune. De ønsker at regulere lejeprisen til standardpriser efter fælles retningslinjer på Fyn.
Det betyder en væsentlig reduktion af lejen, men måske en bedre mulighed for at der fremover bliver en bedre teledækning i kommunen.

Forvaltningen foreslår:

 • At lejen reguleres til standardtakster på Fyn med virkning fra 1.1. 2018
 • At teleselskaberne fastholdes på en dialog om bedre dækning i Middelfart Kommune

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har haft møde med to teleselskaber, som samlet har 4 antennelejemål på kommunal jord. Lejeprisen varierer meget for de enkelte lejemål og giver samlet ca. 120.000 kr. i lejebetaling pr. år.
Byregion Fyn har lavet "Fælleskommunale retningslinjer for masteopstilling i Byregion Fyn" hvor lejeprisen fastsættes til et væsentligt mindre beløb baseret på vurderingsprisen af jorden + et gebyr for administration af lejeaftale. Lignende retningslinjer er lavet flere steder i Danmark og derfor genforhandler teleselskaberne alle lejeaftaler - også private aftaler.
Forvaltningen kan anbefale, at der indgås nye lejeaftaler i lighed med andre kommuner og det derved sikres en høj prioritering af Middelfart Kommune med hensyn til fremtidig dækning af telefon og datadækning i hele kommunen.

Økonomi:

Den nuværende lejebetaling vil blive reduceret fra ca. 120.000 kr. til ca. 10.000 kr. årligt ved nye lejeaftaler.
Hvis beslutning om nye aftaler vedtages, bør økonomien indgå i de tekniske tilretninger på budget 2018.

Høring:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg den 6. juni 2017
Økonomiudvalget den 19. juni 2017

Teknisk Udvalg den 6. juni 2017
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling, og at kommunen finder den fremtidige finansiering, startende fra 2018. Udvalget besluttede at videreføre punktet til Økonomiudvalget

Beslutning:

Godkendt
Indgår i budgetlægningen for 2018

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 6. juni 2017 kl. 14:00
Økonomiudvalget 19. juni 2017 kl. 14:00

Teknisk Udvalg 6. juni 2017 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling, og at kommunen finder den fremtidige finansiering, startende fra 2018. Udvalget besluttede at videreføre punktet til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget 19. juni 2017 kl. 14:00

Godkendt
Indgår i budgetlægningen for 2018

72. Parkeringsbekendtgørelse for Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2017-011285
Sagsbehandler: Peter Krogsgaard Jensen

Præsentation:

Som en konsekvens af ændringerne i Lov om offentlige veje, skal der godkendes en ny parkeringsbekendtgørelse.

Forvaltningen foreslår:

 • At vedlagte forslag til ny parkeringsbekendtgørelse bliver vedtaget i henhold til bestemmelserne i Lov om offentlige veje

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en ny parkeringsbekendtgørelse. Forslaget er vedlagt som bilag til dagsordenteksten.

Forslaget har været sendt frem til Fyns Politi, for at opnå deres bemærkninger i henhold til Færdselsloven.

Politiets bemærkninger er indarbejdet i det fremlagte forslag.

Når Byrådet har vedtaget den nye parkeringsbekendtgørelse, skal den offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Den skal også offentliggøres på Vejdirektoratets hjemmeside sammen med parkeringsbekendtgørelser fra landets øvrige kommuner.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Der foretages ikke høring i handicapråd, da dette ikke er et lovkrav.
Der foretages ikke høring i ælderåd, da dette ikke er et lovkrav.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg den 6. juni 2017
Økonomiudvalg den 19. juni 2017
Byråd den 26. juni 2017

Teknisk Udvalg den 6. juni 2017
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling, dog således, at parkeringsmulighed ved Fynsvej (sidevej), Middelfart udgår. Parkeringsmulighed ved Marinaen i Middelfart opdateres. Forvaltningen arbejder videre med skiltning.

Beslutning:

Anbefales godkendt

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 6. juni 2017 kl. 14:00
Økonomiudvalget 19. juni 2017 kl. 14:00
Byrådet 26. juni 2017 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 6. juni 2017 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling, dog således, at parkeringsmulighed ved Fynsvej (sidevej), Middelfart udgår. Parkeringsmulighed ved Marinaen i Middelfart opdateres. Forvaltningen arbejder videre med skiltning.


Økonomiudvalget 19. juni 2017 kl. 14:00

Anbefales godkendt

Bilag:

73. Vedtagelse af masterplan for Staurby Skov
Sagsnr.: 2017-010757
Sagsbehandler: Niels Ole Præstbro

Præsentation:

Byrådet besluttede i 2016 at nedsætte et §17 stk. 4 udvalg med 9 repræsentanter for bruger- og interesseorganisationer samt tre byrådsmedlemmer. Opgaven var at udvikle en sammenhængende masterplan for brugen og udviklingen af Staurby Skov sammen med borgerne. Udvalget har nu fremsendt sit forslag til masterplan til Byrådet.

Forvaltningen foreslår:

 • At masterplanen for Staurby Skov godkendes

Sagsbeskrivelse:

Masterplanens vision er, at skoven skal være for alle - også naturen.

Naturens mangfoldighed er afsættet for skovens benyttelse. Brugergrupperne skal tage hensyn til hinanden og til naturen.

Indenfor denne vision opstilles i masterplanen de rammer, prioriteringer og forslag til konkrete ruter, faciliteter, naturforbedringer, som kan gøre skoven til et endnu bedre sted at være såvel for kommunens borgere som besøgende.

Dette hjælpes på vej af et hovedgreb, som kan læses i masterplanens afsnit: Vision og Strategi.

I Staurby Skov kan man finde særlige naturkvaliteter rundt om i hele skoven. Hovedparten af den mest værdifulde natur er koncentreret i den nordlige del omkring den urørte skov og bør forblive sådan. Samtidig er arealerne syd for Staurbyskovvej og langs Vandværksvejen særligt velegnede til oplevelser og friluftsliv. Det giver en naturlig balance i skoven, hvor der kan tages hensyn til de forskellige interesser. De mest støjende aktiviteter bør ligge mod syd nærmest motorvejen. Således gradueres aktivitetsniveauet fra højt og over i det mere rolige for til sidst at være rene naturværdier og stille naturoplevelser Vandværksvejen er i dag skovens hovednerve og vigtigste færdselsåre. Det er her omkring, at kernen i hovedgrebet ligger. Langs denne vej foreslås det, at de rekreative aktiviteter hovedsageligt placeres, hvor de er let tilgængelige i hver sin lysning. Set fra oven danner det næsten et egeblad, indrammet og omfavnet af skoven.  De lysegrønne åbninger viser de udpegede fokusområder, hvor der for hver enkelt er lavet et forslag til anvendelsen.

I forhold til det forslag, som er blevet offentliggjort og debatteret på borgermøde d. 5. april på Kulturøen, er der følgende ændringer i masterplanen:
- Ideen om klatreskoven/bropilleklatring under den ny Lillebæltsbro er ikke en del af planen. Ungdomsrådet har været positive overfor ideen, og Byrådet kan tage den op igen senere.
- En sikker sti langs med Staurby Skovvej fra Gl. Strandvej til Jyllandsvej er nu indskrevet i planen. Dette kan være enten en asfalteret eller en grusbelagt sti, men Staurby Skov Udvalget anbefaler en grussti, der kombinerer gående, cyklende, ryttere og gangbesværede.
- Forslaget om teltplads er ikke en del af planen. Shelters er stadig en del af planen, da skoleklasser, familier og andre kan få stor glæde af disse.

Derudover er der i masterplanen et forslag til fremadrettet borgerinddragelse. Staurby Skov Udvalget bliver nu nedlagt jævnfør kommissoriet. Staurby Skov Udvalget foreslår, at borgerne fortsat skal involveres i skovens udvikling, herunder igennem afholdelse af brugermøder. 

I masterplanen er følgende emner nævnt uden anbefaling, og beslutning skal træffes senere: skovbegravelsesplads, jagt, pyntegrønthøst, og boligen Staurbyskovvej 13.

Staurby Skov Udvalget har fra begyndelsen haft et åbent forhold til offentligheden. En lang række medier har undervejs givet positivt medspil, således at borgerne har kunnet følge med i arbejdet og spille ind med mange ideer og kommentarer. Der har været afholdt to meget velbesøgte borgermøder i de nærmest liggende bysamfund Strib og Middelfart og løbende været møder med naboer, råd og foreninger. Det er et samlet udvalg som indstiller, at denne masterplan for Staurby Skov vedtages.

Økonomi:

Anlægsbudget til at etablere basis tiltag og anlæg, som kan forbedre de rekreative muligheder i Staurby Skov bør indarbejdes i budget 2018. Se planens afsnit: Økonomi, fundraising og rækkefølge tabel 1) og 2).

I det eksisterende budget er afsat midler til drift af basis beskrevet i tabel 1) og 2).

Hvis Byrådet beslutter, at igangsætte projekterne beskrevet i tabel 3) og 4), skal der findes midler til driften af disse fremadrettet.

Høring:

Planerne for Staurby Skov har været fremlagt for offentligheden i april og maj 2017 og debatteret på borgermøde 5. april på Kulturøen. Der har i denne periode også været møder med naboer, Grønt Råd, Handicaprådet, Ældrerådet og Ungdomsrådet.

Byrådet skal beslutte om denne masterplan skal i yderligere høring.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget den 31. maj 2017
Økonomiudvalget den 19. juni 2017
Byrådet den 26 juni 2017

Miljø- og Energiudvalget den 31. maj 2017
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Beslutning:

Anbefales godkendt

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 31. maj 2017 kl. 13:00
Økonomiudvalget 19. juni 2017 kl. 14:00
Byrådet 26. juni 2017 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 31. maj 2017 kl. 13:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget 19. juni 2017 kl. 14:00

Anbefales godkendt

Bilag:

74. Lillebæltsstien, Skrillinge - Gamborg. Beslutning om gennemførelse
Sagsnr.: 2017-008728
Sagsbehandler: Peter Hyldegaard

Præsentation:

Der har været afholdt åstedsforretning den 6. og 7. marts 2017 på Lillebæltstien på strækningen mellem Skrillinge og Gamborg. Der kan træffes endelig beslutning om ekspropriation af rådighedsindskrænkningerne til Lillebæltsstiens etablering.

Forvaltningen foreslår:

 • At protokollatet fra åstedsforretningen tages til efterretning
 • At erstatningstilbuddene til de lodsejere, der har indgået frivillige aftaler bekræftes. Det drejer sig om ejerne af matr. nr. 13ø, 12c, 12i, 12a, Skrillinge By, Kauslunde og 2b, 12b, 5e, 9b, 6b, 8a, 2a, 1c Svenstrup By, Kauslunde samt 1k, 17b, 18d, 18a, 1z, 14d, 5bk, 3a Gamborg By, Gamborg
 • At der træffes beslutning om ekspropriation af den rådighedsindskrænkning, der sker ved tinglysning af en deklaration om offentlighedens ret til færdsel på et 2 m bredt stiforløb over følgende ejendomme:
  matr. nr. 13g og 13d Skrillinge By Kauslunde, matr. nr 5d Svenstup By, Kauslunde og matr. nr. 5o Svenstrup By, Kauslunde

Sagsbeskrivelse:

Åstedforretningen er afholdt med de berørte lodsejere mellem Skrilling og Gamborg, der har ejendom hvor Lillebæltsstien forventes etableret. Der er 15 lodsejere på strækningen. Der er indgået frivilligt forlig om forløbet af Lillebæltsstien og om erstatningen for denne med 12 af de 15 lodsejere. De 12 lodsejere ejer 6060 m ud af den samlede strækning på 6500 m.

De 3 lodsejere, der ikke er indgået et frivillingt forlig med, har fremsendt bemærkninger til projektet. Bemærkningerne er vedlagt dagsordenspunktet.

Økonomi:

Erstatningstilbuddene til lodsejerne beløber sig samlet til 288.862,00- kr.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingplan:
Miljø- og Energiudvalget den 31. maj 2017
Økonomiudvalget den 19. juni 2017
Byrådet den 26. juni 2017

Miljø- og Energiudvalget den 31. maj 2017
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Beslutning:

Anbefales godkendt

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 31. maj 2017 kl. 13:00
Økonomiudvalget 19. juni 2017 kl. 14:00
Byrådet 26. juni 2017 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 31. maj 2017 kl. 13:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget 19. juni 2017 kl. 14:00

Anbefales godkendt

Bilag:

75. Ny indsamlingsordning for pap og godkendelse af nyt husholdsningsregulativ til offentlig høring
Sagsnr.: 2017-007138
Sagsbehandler: Monica Nielsen

Præsentation:

Det foreslås at igangsætte husstandsindsamling af blandet papir og pap i den nuværende papirspand.

Ved en ændring af indsamlingsordningerne for henholdsvis papir og pap skal kommunens regulativ for husholdningsaffald tilrettes og sendes i offentlig høring. Der er samtidig lavet mindre ændring vedr. kolonihaver. 

Forvaltningen foreslår:

 • At papir og pap husstandsindsamles som blandet papir/pap, i den eksisterende papirspand fra den 1. oktober 2017
 • At Regulativ for husholdningsaffald sendes i offentlig høring inden endelig godkendelse i Byrådet

Sagsbeskrivelse:

I Ressourceplan 2018 for affaldsområdet er det fastlagt, at der i 2022 skal genanvendes 50 % af husholdningernes affald. Genanvendelsen forventes øget ved at sætte fokus på husstands-indsamling af emballageaffaldet papir, pap, glas/flasker og plast- og metal, samt det organiske affald (madaffald).

Indsamlingen af blandet papir og pap vil ikke være i vejen for senere beslutninger om, hvilke affaldstyper, der skal husstandsindsamles, og hvor mange beholdere husstanden skal bruge til det. Der vil blive fremlagt en sag om ny husstandsindsamling primo 2018.

Pap og papir udgør i dag tilsammen ca. 16 % af målet for genanvendelse af 50 % af husholdningsaffaldet. Der er flere og flere husstande, der ikke sætter papirspanden frem til tømning hver gang. Faldet i papirmængden er en landsdækkende tendens. Ved at indføre en samlet indsamling af pap og papir forventer forvaltningen at kunne øge indsamlingen af pap fra husstandene med ca. 32 %.

Indsamling af blandet papir og pap begrænser ikke mulighederne for indretning af den fremtidige husstandsindsamling. Indsamling ved husstanden anses normalt som mest effektiv, med god kildesortering. Derfor vil den nuværende papirspand skulle indgå i den fremtidige vurdering af antal beholdere ved husstanden og hvilke affaldstyper, der husstandsindsamles, uanset om der blandes pap i papiret eller ej.

I forhold til cirkulær økonomi betyder sammenblanding af papir og pap, at træfibrene i affaldet fortsat kan genanvendes ca. 7 gange i nye produkter, f.eks. til enten nyt papir (efter forudgående sortering) eller ny pap/karton emballage. I den sammenhæng er blandet papir og pap derfor en lige så god affaldsfraktion som rent papir (aviser og reklamer) eller rent bølgepap. I øjeblikket bliver blandet pap og papir fra boligforeninger afsat til genanvendelse til ny kartonemballage, der kan genanvendes op til ca. 7 gange. Det er muligt at få den blandede fraktion udsorteret i papir og pap, hvis det er hensigtsmæssigt, se afsnit om økonomi.

Når der ændres i affaldsordningerne, skal affaldsregulativet tilrettes. Der er rettet følgende i regulativet:
§10 Ordning for papir er pap tilføjet
§11 Ordning for pap er ændret sådan, at pap ikke længere kan afleveres som en del af sækkeordningen men indsamles sammen med papir.

§9.9 Er der lavet en præcisering omkring kolonihaver, som beskriver at kolonihaver kan tilmelde sig dagrenovationsordningen som sommerhuse eller vælge at tage affaldsposen med hjem til deres beholder hjemme. Dette er egentlig også sådan, det foregår, men det har ikke været tydeligt forklaret i regulativet, idet kolonihaver stod beskrevet som alm. husholdning.

Økonomi:

Det forventes som udgangspunkt ikke, at ville ændre nævneværdigt på økonomien for ordningen at pap kommes i papirbeholderen.

Der vil på sigt yderligere være en besparelse på ca. 0,5 mio. kr., som stammer fra pappets andel af udgifterne i den eksisterende husstandsindsamling i plastsække. Besparelsen kan først realiseres, når det fremtidige affaldssystem besluttes, og indsamling i plastsække udgår.

Høring:

Der vil i forbindelse med den offentlige høring af regulativet også ske en høring af ældre- og Handicaprådet.


Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget den 31. maj 2017
Økonomiudvalget den 19. juni 2017
Byrådet den 26. juni 2017

Miljø- og Energiudvalget den 31. maj 2017
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Beslutning:

Anbefales godkendt

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 31. maj 2017 kl. 13:00
Økonomiudvalget 19. juni 2017 kl. 14:00
Byrådet 26. juni 2017 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 31. maj 2017 kl. 13:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget 19. juni 2017 kl. 14:00

Anbefales godkendt

Bilag:

LUKKEDE SAGER

76. Køb af ejendom
77. Erhvervelse af areal