Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Økonomiudvalget møde den 27. marts 2017

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
27. marts 2017 kl. 14:00
Tilstede:
Agnete Damkjær
Anni B. Tyrrestrup
Niels Bebe
Morten Weiss-Pedersen
Johannes Lundsfryd Jensen
Regitze Tilma
Steen Dahlstrøm
Mikkel Dragmose-Hansen
Fraværende:
John Kruse

ÅBNE SAGER

16. 1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2017
Sagsnr.: 2017-005552
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Økonomiafdelingen og fagforvaltningerne har udarbejdet årets første budgetopfølgning pr. 28. februar 2017.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget tager denne orientering til efterretning

Sagsbeskrivelse:

På økonomiudvalgsmødet vil der blive givet en foreløbig orientering om resultatet af årets første budgetopfølgning udarbejdet pr. 28 februar 2017. Den endelige budgetopfølgning vil blive fremsendt til godkendelse på økonomiudvalgsmødet april.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 27. marts 2017

Beslutning:

Godkendt
John Kruse deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 27. marts 2017 kl. 14:00

Økonomiudvalget 27. marts 2017 kl. 14:00

Godkendt
John Kruse deltog ikke i sagens behandling

17. Regnskab 2016
Sagsnr.: 2017-004261
Sagsbehandler: Thomas Foged

Præsentation:

Middelfart Kommunes regnskab 2016 foreligger nu til behandling.

Forvaltningen foreslår:

 • At Regnskabet for 2016 med tilhørende regnskabsberetning indstilles til godkendelse og overlevering til revisionen.
 • At afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr. indstilles til godkendelse.
 • Sagsbeskrivelse:

  Det ordinære driftsresultat viser et overskud på 129,5 mio. kr., i forhold til et budgetteret overskud på 78,3 mio. kr. En del af differencen skyldes budgetværnet på 14 mio. kr., hvorefter regnskabsresultatet på den ordinære drift er 37,2 mio. kr. bedre end forventet.

  Mindreforbruget er opstået på mange forskellige områder i kommunens regnskab. Det træder dog frem, at der på Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område er et mindreforbrug på 25,0 mio. kr. ift det oprindelige budget.

  Mindreforbruget på servicedriftsområdet er på 7,3 mio. kr. Servicevæksten kan således pgøres til en afvigelse på -0,5%.

  Finansiering
  Skatte og tilskudsområdet viser samlet set mindreindtægter på 12,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette skyldes midtvejsreguleringer af bloktilskuddet.

  På rentesiden er der et mindreforbrug på 15,6 mio. kr. primært som følge af givtig kapitalforvaltning samt engangsindtægter.

  Skattefinansieret drift
  Den skattefinansierede drift viser samlet set et mindreforbrug på 34,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Budgetværnet på 14 mio. kr. er fratrukket beløbet.

  Skattefinansieret anlæg
  De skattefinansierede anlægsudgifter udgør 107,4 mio. kr. Det oprindelige budget forventede udgifter på 68,0 mio.kr.

  Jordforsyning og støttet byggeri
  Regnskabet for jordforsyning og støttet byggeri udgør 6,1 mio. kr. mod et oprindeligt budget på 3,3 mio. kr.

  Selvfinansieret område
  Det selvfinansierede områdes regnskabsresultat viser et mindreforbrug på -2,5 mio. kr.

  Kassebeholdning
  Kassebeholdningen udgør 102,4 mio. kr. pr. 31. december 2016 mod 74,4 mio. kr. pr. 31. december 2015. Den gennemsnitlige daglige likviditet i kommunen har gennem 2016 været på 177,7 mio. kr., hvilket er en stigning på  0,8 mio. kr. siden ultimo 2015.

  Gæld og egenkapital
  Kommunens langfristede gæld udgjorde primo 2015  486,0 mio. kr. I 2016 er der ikke optaget nye lån. Gælden til realkreditinstitutter og lån til ældreboliger er nedbragt med afdrag på lånene på i alt 21,1 mio. kr. Gældsforpligtelsen ultimo 2016 er på 458,7 mio. kr. Egenkapitalen pr. 1. januar 2016 var på 2.183,1 mio. kr., mens egenkapitalen ved regnskabsafslutningen er steget med 51,5 mio. kr., primært som følge af større anlægsinvesteringer. En fuldstændig oversigt over balancen opgjort efter de omkostningsbaserede principper fremgår af årsberetningen.

  Over/underskud
  På de områder som er decentraliserede, er ansvaret og kompetencen for økonomien flyttet til et lavere niveau indenfor organisationen.

  Uforbrugte, decentraliserede midler for 2016 overføres for hvert område til 2017. De samlede overførsler fra 2016 til 2017 vedrørende drift og anlæg er specificeret på særskilt sagsfremstilling.

  Økonomi:

  Beskrivet i sagsbeskrivelsen.

  Høring:

  Ingen høring.

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalget den 27. marts 2017
  Byrådet den 3. april 2017

  Beslutning:

  Indstilles til godkendelse
  John Kruse deltog ikke i sagens behandling

  Behandlingsplan

  Økonomiudvalget 27. marts 2017 kl. 14:00
  Byrådet 3. april 2017 kl. 17:00

  Økonomiudvalget 27. marts 2017 kl. 14:00

  Indstilles til godkendelse
  John Kruse deltog ikke i sagens behandling

  Bilag:

  18. Over/underskud regnskab 2016
  Sagsnr.: 2017-003992
  Sagsbehandler: Vagn Hansen

  Præsentation:

  Forslag til overførsler fra regnskab 2016 til budget 2017 vedrørende:

  • Decentrale enheder (drift) - totalt 47,043 mio. kr.
  • Uforbrugte anlægsmidler - totalt 14,792 mio. kr.
  • Projekter - totalt 5,069 mio. kr.

  Forvaltningen foreslår:

  • At driftsbevillingen i 2017 udvides med samlet 47,043 mio. kr. vedrørende skattefinansieret drift
  • At driftsbevillingen på 47,043 tildeles på bevillingsniveau jf. bilag til sagen

  Rådighedsbeløb (skattefinansieret) i 2017 udvides samlet med 50,726 mio. kr. vedrørende uforbrugte anlægsmidler - fordelt:

  • At Økonomiudvalgets bevilling udvides med 3,235 mio. kr.
  • At Skoleudvalgets bevilling udvides med 10,091 mio. kr.
  • At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling udvides med 4,246 mio. kr.
  • At Social- og Sundhedsudvalgets bevilling nedsættes med 0,965 mio. kr.
  • At Teknisk Udvalgs bevilling udvides med 24,890 mio. kr.
  • At Miljø- og Energiudvalgets bevilling udvides med 7,299 mio. kr.

  Rådighedsbeløb (takstfinansieret) i 2017 nedsættes samlet med 35,934 mio. kr. vedr. uforbrugte anlægsmidler - fordelt:

  • At Teknisk Udvalgs bevilling vedr. indtægter i f.m. jordforsyning øges med -35,934 mio. kr.

  Overførsel af overskud fra drift til anlæg:

  • At der gives tillægsbevilling til anlægsbevilling på 8,0 mio. kr. til IT-investeringer ifm. nyt rådhus
  • At der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 8,0 mio. kr. og at rådighedsbeløbet frigives
  • At tillægsbevillingen finansieres af opsparede midler på IT-områdets driftskonto

  Overførsel af restbeløb fra afsluttede anlægsprojekter til eksisterende anlægsprojekter:

  • Restbeløb fra afsluttet anlægsprojekt "Kommunal støtte  LAG-projekter 2016", i alt 0,681 mio. kr. overføres til eksisterende anlægsprojekt "Kommunal støtte LAG-projekter 2017".
  • Restbeløb fra afsluttet anlægsprojekt ”Forbedring af akustikken på Brenderup Dagcenter” på 0,091 mio. kr. overføres til eksisterende anlægsprojekt ”Renovering af flisebelægning og stier ved Brenderup Dagcenter”
  • Restbeløb fra afsluttet anlægsprojekt ”rekreative stier” på 0,142 overføres til eksisterende projekt  ”udbygning af rekreative stier (stiplan)”
  • Restbeløb fra afsluttede puljer til ”naturprojekter 2014+2015” på samlet 2,063 mio. kr. overføres til eksisterende anlægsprojekt ”naturprojekter pulje 2017-2020”
  • Restbeløb fra afsluttet anlægsprojekt ”pulje til vandløbsprojekter 2015” på 0,102 mio. kr. overføres til eksisterende anlægsprojekt ”vandløbsprojekter pulje 2017-2020
  • Restbeløb fra afsluttet anlægsprojekt ”natur- og energiprojekter” på 1,028 mio. kr. overføres til eksisterende anlægsprojekt ”natur- og energiprojekter pulje 2017-2020”
  • Restbeløb fra afsluttede puljer til ”klima- og energiprojekter 2014+2015” på samlet -0,130 mio. kr. overføres til eksisterende anlægsprojekt ”klima- og energiprojekter pulje 2017-2020”
  • Der søges tillægsbevilling til anlægsbevilling på ovenstående på samlet: 3,977 mio. kr.

  Driftsbevillinger i 2017 udvides samlet med 5,069 mio. kr. vedr. projekter, hvortil vi har fået midler fra ministerier - fordelt:

  • At Økonomiudvalgets bevilling udvides med 1,112 mio.kr.
  • At Skoleudvalgets bevilling udvides med 1,157 mio. kr.
  • At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling udvides med 0,621 mio.kr.
  • At Social- og Sundhedsudvalgets bevilling udvides med 2,179 mio. kr.

  Sagsbeskrivelse:

  Decentraliseringsprincipperne for Middelfart Kommune siger følgende omkring over/underskud:
  "Det decentrale område kan:

  • Overføre en uforbrugt bevilling fra et regnskabsår til det efterfølgende.
  • Bruge af det efterfølgende års bevilling.
  • Der er ingen max. grænser for ovenstående.
  • Ved de årlige budgetopfølgninger og regnskabsafslutningen giver de decentrale områder en melding til Direktøren for området, hvis regnskabsresultatet forventes at resultere i et merforbrug på mere end 3% af årets bevilling."

  Overførslen af over/underskud har hidtil været bevilliget på de decentrale budgetrammer på institutionsniveau. Det har imidlertid givet en del forvirring ifm. budgetopfølgninger og økonomistyringen generelt, da budgetopfølgningerne fokuserer på den korrigerede budgetramme uden over/underskud, for at sikre overholdelse af den samlede budgetramme ift budgetloven. Derfor anbefaler direktionen, at over/underskuddet fremadrettet bevilliges på bevillingsniveauet ”politikområder”, og styres derfra. Den enkelte decentrale enhed vil dog ikke blive stillet anderledes ift decentraliseringsprincipperne.

  Direktionen anbefaler desuden, at opsparede midler på 8 mio. kr. på IT-området overføres til anlægsprojektet for rådhusbyggeriet. De 8 mio. kr. er opsparet netop med henblik på investeringer i ny teknologi på det nye rådhus. Dette forslag er indarbejdet i den samlede bevilling af over/underskud på driftsområdet.

  Der søges genbevillinger af restbeløb fra en række afsluttede anlægsprojekter til nye - men tilsvarende - anlægsprojekter. Genbevillingerne er af administrativ karakter, således at anlægsstyringen forbedres, og beløbene samles i hensigtsmæssige budgetrammer.

  Fordeling af over/underskud på politikområder og de enkelte decentrale enheder fremgår af vedhæftede oversigt.

  Projekter hvortil der er modtaget midler fra ministerier, er ikke indeholdt i selve over-/underskudsoverførslerne, men skal overføres særskilt

  Økonomi:

  Beskrevet i indstillingerne.

  Høring:

  Ingen høring.

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalget den 27. marts 2017
  Byrådet den 3. april 2017

  Beslutning:

  Indstilles til godkendelse
  John Kruse deltog ikke i sagens behandling

  Behandlingsplan

  Økonomiudvalget 27. marts 2017 kl. 14:00
  Byrådet 3. april 2017 kl. 17:00

  Økonomiudvalget 27. marts 2017 kl. 14:00

  Indstilles til godkendelse
  John Kruse deltog ikke i sagens behandling

  Bilag:

  19. Miljøsanering, jordforurening og sikring af byggegrube ifm bycenter
  Sagsnr.: 2016-005117
  Sagsbehandler: Thomas Foged

  Præsentation:

  I forbindelse med byggeriet af det nye bycenter er der påløbet ekstraudgifter ifm miljøsanering, jordforurening og sikring af byggegrube. Derudover ønskes der redimensionering af den indvendige bygningsmasse i det nye rådhus, således at den kommunale administration i Job- og Kompetencehuset på Sjællandsvej også kan rummes i bygningen.

  Forvaltningen foreslår:

  • At der gives tillægsbevilling til anlægsbevilling på 11,2 mio. kr. vedr. forureningssager mv. til det nye rådhus
  • At der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 11,2 mio. kr. og at rådighedsbeløbet frigives
  • At der gives tillægsbevilling til anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til det nye rådhus, således at byggeriet dimensioneres til også at kunne rumme Job- og Kompetencecenteret
  • At der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 1,0 mio. kr. og at rådighedsbeløbet frigives
  • At den samlede bevilling på 12,2 mio. kr. finansieres af kassen

  Sagsbeskrivelse:

  I forbindelse med byggeriet af det nye bycenter er der påløbet ekstraudgifter ifm miljøsanering, jordforurening og sikring af byggegrube.

  Middelfart Kommunes andel af ekstraudgifterne andrager 43% af de samlede ekstraudgifter.

  Miljøsaneringen i forbindelse med nedrivningen af de eksisterende bygninger på bycenterområdet er nu endeligt opgjort. Middelfart Kommunes andel udgør 1,8 mio. kr.

  Middelfart Kommunes andel af ekstraudgifter til oprensning af forurenet/stærkt forurenet jord er opgjort til 8,4 mio. kr.

  I forbindelse med byggeriet har det desuden været nødvendigt at sikre fundamentet / byggegruben ind mod naboejendommen på Østergade 7. Middelfart Kommunes andel af ekstraudgifterne hertil udgør 1,0 mio. kr.

  Samlet set udgør Middelfart Kommunes ekstraudgifter 11,2 mio. kr.

  Derudover ønskes der redimensionering af den indvendige bygningsmasse i det nye rådhus, således at den kommunale administration i Job- og Kompetencehuset på Sjællandsvej også kan rummes i bygningen. Medarbejderne kan godt rummes i bygningen rent fysisk, men det er nødvendigt at redimensionere udluftningskanaler mv. således at der sikres optimale og ensartede arbejdsforhold på alle arbejdspladser. Redimensioneringen medfører en ekstraudgift på 1,0 mio. kr., som dog tjenes hjem over et par år, når lejeudgiften af bygningerne på Sjællandsvej bortfalder.

  I alt søges der tillægsbevillinger på 12,2 mio. kr., som finansieres af kommunens kassebeholdning.

  Økonomi:

  Beskrevet i sagsfremstillingen.

  Høring:

  Ingen høring.

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalget den 27. marts 2017
  Byrådet den 3. april 2017

  Beslutning:

  Indstilles til godkendelse
  John Kruse deltog ikke i sagens behandling

  Behandlingsplan

  Økonomiudvalget 27. marts 2017 kl. 14:00
  Byrådet 3. april 2017 kl. 17:00

  Økonomiudvalget 27. marts 2017 kl. 14:00

  Indstilles til godkendelse
  John Kruse deltog ikke i sagens behandling

  20. Anlægsregnskab vedrørende renovering og nyindretning af avlsbygningerne Grimmerhus
  Sagsnr.: 2017-006113
  Sagsbehandler: Trine Sørensen

  Præsentation:

  Anlægsprojektet vedrørende renovering og nyindretning af avlsbygningerne Grimmerhus er afsluttet ved udgangen af regnskabsåret 2016, og der skal i henhold til kommunens kasse- og regnskabsregulativ aflægges anlægsregnskab for bevillingen.

  Forvaltningen foreslår:

  • At anlægsregnskabet for anlægsprojekt nr. 013081 - Renovering og nyindretning af avlsbygningerne Grimmerhus godkendes som forelagt

  Sagsbeskrivelse:

  Anlægsarbejdet vedrørende renovering og nyindretning af avlsbygningerne Grimmerhus er udført i perioden 2014-2016.

  Der er i alt afsat et rådighedsbeløb til anlægsprojektet på 2,5 mio. kr.

  Anlægsregnskabet udviser et samlet forbrug på 2,766 mio. kr.

  Anlægsprojektet er således blevet 0,266 mio. kr. dyrere end budgetlagt svarende til en afvigelse på 10,6% af det afsatte rådighedsbeløb.

  Anlægsregnskabet indgår i det samlede regnskab 2016 for Middelfart Kommune, som behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Sagens indstilling indgår ligeledes i behandlingen af det samlede regnskab.

  Økonomi:

  Se sagsbeskrivelsen.

  Høring:

  Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalget den 27. marts 2017

  Beslutning:

  Godkendt
  John Kruse deltog ikke i sagens behandling

  Behandlingsplan

  Økonomiudvalget 27. marts 2017 kl. 14:00

  Økonomiudvalget 27. marts 2017 kl. 14:00

  Godkendt
  John Kruse deltog ikke i sagens behandling

  Bilag:

  2017-006113-1Grimmerhus.pdf
  21. Anlægsregnskab vedrørende Bridgewalking
  Sagsnr.: 2017-006104
  Sagsbehandler: Trine Sørensen

  Præsentation:

  Anlægsprojektet vedrørende etablering af Bridgewalking er afsluttet ved udgangen af regnskabsåret 2016, og der skal i henhold til kommunens kasse- og regnskabsregulativ aflægges anlægsregnskab for bevillingen.

  Forvaltningen foreslår:

  • At anlægsregnskabet for anlægsprojekt nr. 662060 og 662061 forprojekt og projekt Bridgewalking godkendes som forelagt

  Sagsbeskrivelse:

  Anlægsarbejdet vedrørende etablering af Bridgewalking er udført i perioden 2013-2016.

  Der er i alt afsat et rådighedsbeløb til anlægsprojektet på 11,340 mio. kr.

  Anlægsregnskabet udviser et samlet forbrug på 11,314 mio. kr.

  Anlægsprojektet er således blevet 0,026 mio. kr. billigere end budgetlagt, svarende til en afvigelse på 0,2% af det afsatte rådighedsbeløb.

  Anlægsregnskabet indgår i det samlede regnskab 2016 for Middelfart Kommune som behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Sagens indstilling indgår ligeledes i behandlingen af det samlede regnskab.

  Økonomi:

  Se sagsbeskrivelsen.

  Høring:

  Ingen høring af Ældreråd og Handicapråd.

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalget den 27. marts 2017

  Beslutning:

  Godkendt
  John Kruse deltog ikke i sagens behandling

  Behandlingsplan

  Økonomiudvalget 27. marts 2017 kl. 14:00

  Økonomiudvalget 27. marts 2017 kl. 14:00

  Godkendt
  John Kruse deltog ikke i sagens behandling

  Bilag:

  22. Endelig vedtagelse af Natura 2000-handleplanerne
  Sagsnr.: 2015-000152
  Sagsbehandler: Elke Schäfer

  Præsentation:

  Vedtagelse af 3 Natura 2000-handleplaner med de forslåede ændringer.

  Forvaltningen foreslår:

  • At handleplanerne for de 3 Natura 2000-områder med de forslåede ændringer endelig vedtages.

  Sagsbeskrivelse:

  Statens Natura 2000-planer blev offentliggjort den 20. april 2016. Kommunerne skal herefter – og inden for et år – udarbejde og vedtage Natura 2000-handleplaner, der beskriver, hvordan den enkelte plan vil blive realiseret. Handleplanerne er bindende for anden offentlig planlægning som f.eks. kommuneplanen samt for administration af anden lovgivning. Handleplanerne har derfor karakter af en overordnet plan. Handleplanerne må ikke foregribe, hvad der skal ske på den enkelte lodsejers ejendom.  Byrådet skal sikre gennemførelse af de dele af handleplanerne, vi er ansvarlige for, inden udgangen af 2021. Tre Natura 2000-områder ligger helt eller delvist i Middelfart Kommune. Det drejer sig om områderne "Lillebælt", "Røjle Klint og Kasmose Skov" samt "Æbelø, havet syd for og Nærå Strand".

  Høring og hvidbog
  Forslag til Natura 2000-handleplanerne har været i offentlig høring i perioden 20. oktober 2016 – 15. december 2016. Middelfart Kommune har modtaget 7 høringssvar til 2 handleplaner. Dertil kommer høringssvar tilgået de kommuner, som vi deler Natura 2000-områder med. Samlet er der indkommet 12 høringssvar, som indgår i en Hvidbog pr. handleplan. Til hvert høringssvar er lavet et kort resumé og et forslag til svar efterfulgt af en indstilling til politisk beslutning om evt. ændringsforslag til handleplanen. Hvidbøgerne for to handleplaner er vedlagt som bilag 1 – 2. Hvidbogen behandles sideløbende i Assens, Kolding, Haderslev og Nordfyns kommuner for de høringssvar, der vedrører fælles Natura 2000-områder. Middelfart Kommune har ikke modtaget høringssvar til Natura 2000 området Æbelø, havet syd for og Nærå Strand fordi det kun er et lille hjørne, og vi ikke har indsatser i vores kommune.

  Hovedtræk i høringssvarene
  Kommunen har modtaget 3 høringssvar fra offentlige myndigheder, 3 fra natur- og friluftsorganisationer og en fra Patriotisk Selskab på vegne af Wedellsbog Gods. Fra øvrige myndigheders side har Naturstyrelsen bemærket, at oplysninger om Naturstyrelsens gennemførte tiltag i 2009 – 2015 skal fremgå af handleplanerne. Styrelsen for Vand-og Naturforvaltning [1] har ikke gjort indsigelse mod handleplansforslagene, og styrelsens bemærkninger har kun givet anledning til små rettelser i handleplanerne.

  Fra interesseorganisationerne er der generelt positive kommentarer til handleplanerne, til den indsats kommunen har gennemført i 2009-15 samt til kommunens interessentinddragelse. Til handleplanen for Lillebælt har Dansk Ornitologisk Forening (DOF) fremhævet en række punkter vedr. fuglenes levesteder samt reservatbestemmelserne. For Middelfart Kommunes vedkommende fremhæver DOF, at der mangler en prioritering af indsatser for de mest truede arter og naturtyper. Derfor foreslås, som i hvidbogen beskrevet, en lille tilføjelse i prioriteringen: 

  "Middelfart Kommune vil i prioriteringen af den forventede indsats (side 17) tilføje følgende tekst skrevet med kursiv:  Der fokuseres overordnet på indsatser, som: Tilgodeser både naturtyper og arter, her især de mest truede arter og naturtyper."

  Samlet set giver høringssvarene kun anledning til mindre ændringer/tilføjelser i handleplanerne (se vedlagte hvidbøger). Da de indstillede ændringer ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere, vil de indstillede ændringer ikke kræve en ny høring.

  Miljøvurdering
  Der er ikke indkommet klager over kommunens afgørelse om, at der ikke skal foretages miljøvurdering af forslagene til Natura 2000-handleplaner.

  Lovgrundlag:
  Handleplanerne er lavet på grundlag af Miljømålsloven (LBK. nr. 126 af 26/01/2017) og Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens Natura 2000-handleplaner (BEK. nr. 944 af 27/06/2016).


  [1] Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning og Miljøstyrelsen er lagt sammen pr. den 1. februar 2017. Den nye styrelse viderefører navnet Miljøstyrelsen.

  Økonomi:

  Kommunen vil få udgifter i forbindelse med realiseringen af dele af Natura 2000-handleplanerne. Regeringen har budgetteret indsatsen for 2. planperiode til 1,8 milliarder kr., hvor 1,5 milliarder kommer fra EU’s landdistriktsprogram, knap 60 millioner kr. er EU LIFE-midler, mens godt en kvart milliard kr. er kommunale midler. Dette svarer til niveauet for 1. planperiode.  Kommunerne får tildelt DUT-midler til den kommunale planlægning. De resterende udgifter skal kommunerne bidrage med ved f.eks. omprioritering af kommunale naturforvaltningsmidler. For Middelfart Kommune kræver det, at der afsættes de nødvendige midler i anlægs- og driftsbudgettet samt at der søges midler hjem til indsatser f.eks. EU’s LIFE-midler.

  Høring:

  Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

  Behandlingsplan:
  Miljø- og Energiudvalget den 8. marts 2017
  Økonomiudvalget den 27. marts 2017
  Byrådet den 3. april 2017

  Miljø- og Energiudvalget den 8. marts 2017
  Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

  Beslutning:

  Anbefales godkendt
  John Kruse deltog ikke i sagens behandling

  Behandlingsplan

  Miljø- og Energiudvalget 8. marts 2017 kl. 13:00
  Økonomiudvalget 27. marts 2017 kl. 14:00
  Byrådet 3. april 2017 kl. 17:00

  Miljø- og Energiudvalget 8. marts 2017 kl. 13:00

  Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

  Økonomiudvalget 27. marts 2017 kl. 14:00

  Anbefales godkendt
  John Kruse deltog ikke i sagens behandling

  Bilag:

  23. Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer ved foretagelse af borgerlige vielser
  Sagsnr.: 2017-005705
  Sagsbehandler: Hanne Thouber

  Præsentation:

  Byrådet skal træffe beslutning om hvorvidt der skal kunne ydes befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer, der foretager borgerlige vielser.

  Forvaltningen foreslår:

  • At Byrådet træffer beslutning med virkning fra 1. april 2017 om at yde befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer, der foretager borgerlige vielser, jf. § 18, stk. 1 og 2, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

  Sagsbeskrivelse:

  Folketinget har for nyligt vedtaget lov nr. 176 af 21. februar 2017 om ændring af lov om kommunernes styrelse mv. Denne lovændring giver bl.a. mulighed for at yde befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer, der foretager borgerlige vielser.

  Med loven gives der hjemmel til, at byrådet kan beslutte at yde befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer, der foretager borgerlige vielser, jf. § 18, stk. 1 og 2, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning.

  Det er overladt til det enkelte byråd selv at bestemme, om byrådet ønsker at udnytte denne hjemmel. Det forudsættes, at beslutningen træffes generelt og er gældende for alle byrådsmedlemmer, som foretager borgerlige vielser. Omkostningerne til befordringsgodtgørelse afholdes af kommunens kasse.

  Hvis det tillades, at vielse foretages på andet sted end normalt, jf. § 18, stk. 3, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, kan det dog kræves, at parterne betaler udgifterne i forbindelse hermed, jf. § 21, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 104 af 24. januar 2017 om indgåelse af ægteskab.

  De nye regler om befordringsgodtgørelse træder i kraft pr. 1. april 2017.

  Økonomi:

  Udgiften afholdes indenfor det eksisterende budget.

  Høring:

  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalget den 27. marts 2017
  Byrådet den 3. april 2017

  Beslutning:

  Indstilles til godkendelse
  John Kruse deltog ikke i sagens behandling

  Behandlingsplan

  Økonomiudvalget 27. marts 2017 kl. 14:00
  Byrådet 3. april 2017 kl. 17:00

  Økonomiudvalget 27. marts 2017 kl. 14:00

  Indstilles til godkendelse
  John Kruse deltog ikke i sagens behandling

  24. Forslag til lokalplan 167 for erhvervsområde ved Søndergaardsvej og Industrivej, Nørre Aaby
  Sagsnr.: 2015-012748
  Sagsbehandler: Jacob Kloch

  Præsentation:

  Der er udarbejdet forslag til lokalplan 167 og tilhørende kommuneplantillæg for udvidelse af LIP i Nørre Aaby. Forslaget giver mulighed for opførelse af en produktionshal i 40 meters højde i tilknytning til eksisterende produktion på Industrivej 9.

  Forvaltningen foreslår:

  • At planforslagene godkendes og sendes i otte ugers offentlig høring

  Sagsbeskrivelse:

  Økonomiudvalget godkendte den 27. november 2015, at der kunne igangsættes lokalplan for ejendommene Industrivej 9 og Søndergaardsvej. Lokalplanforslaget giver mulighed for, at der på Industrivej 9, 5580 Nørre Aaby, kan opføres en produktionshal på ca. 1000 m2 og med en bygningshøjde på 40 meter. Samtidig udvides virksomheden med tilkøb af areal nord for Industrivej 9, hvorved der gives mulighed for vejadgang nordpå til Søndergaardsvej.

  Bygningshøjden er ikke i overenstemmelse med byggemulighederne for området, hvorfor der er udarbejdet kommuneplantillæg som giver mulighed den ønskede bygningshøjde. Ansøger ønsker bygningshøjden i forhold til produktionsmetoden. LIP har i dag en produktionshal på naboejendommen Industrivej 16, som er 28 meter høj.

  Der er forinden udarbejdelse af planforslag foretaget indkaldelse af ideer og forslag. Der indkom to bemærkninger. Den ene bemærkning anbefalede at den maksimale bygningshøjde ikke overstiger eksisterende produktionshal (28 meter). Begge bemærkninger er bekymrede om den ny adgangsvej via Søndergaardsvej mod Margaardvej. Det indstilles, at lokalplanforslaget fastholder den ønskede bygningshøjde og vejadgang. Der er i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget udarbejdet visualisering af kommende byggeri samt skyggediagrammer. Disse vil indgå i lokalplanforslaget.
   
  Udgangspunktet for lokalplanlægningen er, at trafik via Søndergaardsvej og Margaardvej kan foregå uanset den kommende linjeføring for nyt jernbanespor, som placeres mellem Hovedvejen og Søndergaardsvej.

  Lokalplanforslaget er screenet i henhold til lov om miljøvurdering og konklusionen er, at der ikke skal laves en egentlig miljøvurdering. Afgørelse herom annonceres samtidig med lokalplanforslaget.

  Økonomi:

  Ingen.

  Høring:

  Såfremt Byrådet godkender planforslagene skal det sendes i 8 ugers lovpligtig høring. Forslaget vil samtidig blive sendt i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet.

  Behandlingsplan:
  Teknisk Udvalg den 14. marts 2017
  Økonomiudvalget den 27. marts 2017
  Byrådet den 3. april 2017

  Teknisk Udvalg den 14. marts 2017
  Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.
  Allan Buch deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning:

  Anbefales godkendt
  John Kruse deltog ikke i sagens behandling

  Behandlingsplan

  Teknisk Udvalg 14. marts 2017 kl. 14:00
  Økonomiudvalget 27. marts 2017 kl. 14:00
  Byrådet 3. april 2017 kl. 17:00

  Teknisk Udvalg 14. marts 2017 kl. 14:00

  Udvalget indstiller forvaltningens indstilling. Allan Buch deltog ikke i sagens behandling.

  Økonomiudvalget 27. marts 2017 kl. 14:00

  Anbefales godkendt
  John Kruse deltog ikke i sagens behandling

  Bilag:

  25. Godkende forslag til Naturparkplan 2018-2022 for Naturpark Lillebælt inden høring
  Sagsnr.: 2016-025934
  Sagsbehandler: Niels Ole Præstbro

  Præsentation:

  Middelfart Kommune samarbejder med Fredericia og Kolding kommuner om Naturpark Lillebælt.

  Naturpark Lillebælt blev i april 2014 udpeget som pilotpark af Friluftsrådet. Med henblik på at blive certificeret som Naturpark under Friluftsrådets mærkeordning ”Danske Naturparker”, har de tre kommuner og naturparkrådet udarbejdet et forslag til naturparkplan for Naturpark Lillebælt. Planen sendes i offentlig høring i 8 uger inden endelig vedtagelse. Der sker en tilsvarende forelæggelse for de politiske udvalg/byråd i de andre kommuner. Hvis naturparken bliver godkendt, vil den blive Danmarks p.t. største naturpark.

  Forvaltningen foreslår:

  • At forslag til naturparkplanen godkendes og sendes i offentlig høring

  Sagsbeskrivelse:

  Det helt overordnede formål for Naturpark Lillebælt er, at der skal være en god balance mellem beskyttelse og benyttelse – den unikke natur, kulturarven og kystlandskabet skal gå hånd i hånd med mere vækst, flere turister og tilflyttere og oplevelsesmuligheder for kommunernes borgere.

  Formålet med samarbejdet er at skabe et nyt fællesskab om frivilligt at beskytte og benytte det unikke kystlandskab, skabe nye oplevelsestilbud herunder læringsoplevelser samt at tiltrække besøgende og dermed øge omsætningen for erhvervsturisme og fremme bosætning. Det er også målet at få flere projektmidler til mere natur, kultur og bæredygtigt friluftsliv og derved gøre området til at bedre sted at bo og være turist.

  Naturparkens mission er derfor: ”Sammen skaber vi et hav af oplevelser, som giver os lyst til at passe på og forbedre Lillebælt.”

  Målene er, at i 2022 er Naturpark Lillebælt:
  • Kendt for sin enestående marine og kystnære natur symboliseretved marsvinet.
  • Hjemsted for en stolt lokal identitet båret af frivilligt samarbejde om at bevare og udvikle vores natur, lokale erhverv, kultur- og naturoplevelser.
  • Spydspids for formidling af viden og glæde ved naturen og landskabet gennem nytænkende læringsoplevelser og forskning.

  Ved at kommuner, foreninger, borgere, erhverv og fonde går sammen, bliver der nye muligheder for at udvikle og søge tilskud til realisering af en række konkrete projekter. Naturparkplanen følges op af en årlig statusrapport og en handleplan med budget, der angiver, hvilke projekter, der skal arbejdes med i det kommende år.

  Det er vigtigt, at gøre opmærksom på, at det ikke vil medføre nye restriktioner eller begrænsninger for lodsejere, erhverv og beboerne, at området bliver omfattet af mærkningsordningen. Afgrænsningen af naturparken er baseret på frivillighed og lodsejere kan altid henvende sig til de tre kommuner for at komme ind eller ud af Naturpark Lillebælt. I modsætning til nationalparkerne er det ikke Folketinget, som vedtager en lov for en naturpark. Der er tale om en frivillig mærkningsordning ejet af Friluftsrådet.

  Naturparkplanen indeholder langsigtede målsætninger og en aktuel status for friluftsliv, formidling, erhverv, turisme naturen og kulturarven. Planen beskriver også de konkrete projekter, der skal arbejdes med som naturparkens kortsigtede mål i perioden 2018 - 2022.

  Under emnet natur kan fx nævnes et projekt om at samle flere frivillige til naturpleje-projekter i Naturpark-Lillebælts Venner. Disse venner skal hjælpe til det langsigtede mål om mere biodiversitet i naturparken.
  Indenfor emnet kulturarv er et kortsigtet mål fx at skabe et nyt samarbejde på tværs af kommunerne om at synliggøre de historiske spor indenfor den maritime kystkultur, krig, tro, ritualer og magt i oldtiden i Lillebælt.
  Under friluftsliv er et kortsigtet mål fx at forbedre infrastrukturen, fx opsætte toiletter og opholdsfaciliteter udvalgte steder i naturparken samt indretning af en ny flydende port/mødested, som kan flyttes fra havn til havn.
  Under formidlingen er et kortsigtet mål fx at samarbejde med skoler om at uddanne børn til "Unge naturparkguider" og at formidle viden om havet og marsvin via nogle observationsposter langs Lillebælt.
  Under Erhverv vil naturparken fx arbejde for at projekt kaldet "Spis Lillbælt", hvor fokus er på lokale, sunde og bæredygtige fødevarer.
  Under turisme vil naturparken fx i et samarbejde med Destination Lillebælt, Bridgewalking, naturvejledere og foreninger etablere information og markedsføringsmateriale om Naturpark Lillebælts frilufts- og naturværdier. Naturparken kan levere den nyeste viden, den uventede historie og gode råd til, hvordan vi kan beskytte vores værdier og dermed fremme den bæredygtige turisme.

  www.naturparklillebaelt.dk kan der læses mere om konceptet, naturparkrådets sammensætning mm.

  Økonomi:

  Selve sekretariatsfunktionen, naturvejledningen og de i planen nævnte fælles projekter skal finansieres. Der søges løbende om medfinansiering/tilskud til naturparkens aktiviteter. Indstillingen i styregruppen fra de tre kommuner er, at der i den mærkede naturpark fra 2018 er behov for et budget på i alt 500.000 kr. årligt pr. kommune til at søge tilskud, drive projekter, formidling, facilitering og proces. I Middelfart har Byrådet i 2015 bevilget ca. 240.000 kr, hvorfor behovet er ca. 260.000 kr, som skal håndteres i forbindelse med budget 2018. Tilsvarende drøftes budgettet i Fredericia og i Kolding har miljøudvalget besluttet, at der udarbejdes et ændringsforslag til budget 2018 på 0,5 mio. kr. årligt til Naturpark Lillebælt.

  Høring:

  Planen sendes i offentlig høring i 8 uger. I høringsfasen vil der være 5 temamøder fordelt rundt i naturparken, hvor emnerne i naturparkplanen kan drøftes nærmere med borgerne.

  Behandlingsplan
  Miljø- og Energiudvalget den 8. marts 2017
  Økonomiudvalget den 27. marts 2017
  Byrådet den 3. april 2017

  Miljø- og Energiudvalget den 8. marts 2017
  Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

  Beslutning:

  Anbefales godkendt
  John Kruse deltog ikke i sagens behandling

  Behandlingsplan

  Miljø- og Energiudvalget 8. marts 2017 kl. 13:00
  Økonomiudvalget 27. marts 2017 kl. 14:00
  Byrådet 3. april 2017 kl. 17:00

  Miljø- og Energiudvalget 8. marts 2017 kl. 13:00

  Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

  Økonomiudvalget 27. marts 2017 kl. 14:00

  Anbefales godkendt
  John Kruse deltog ikke i sagens behandling

  Bilag:

  26. Magtanvendelse 2016
  Sagsnr.: 2017-004456
  Sagsbehandler: Iryna Marcuslund

  Præsentation:

  Byrådet skal én gang årligt forelægges et samlet overblik over antal indberetninger vedr. magtanvendelse.

  Forvaltningen foreslår:

  • At orienteringen tages til efterretning

  Sagsbeskrivelse:

  Byrådet skal én gang om året forelægges en samlet rapport for anvendelse af magt efter Servicelovens bestemmelser på Handicap- og Psykiatriområdet samt Ældreområdet.

  Forud for enhver form for magtanvendelse skal personalet have forsøgt, hvad der er muligt, for at opnå borgerens frivillige medvirken til en nødvendig handling.

  I 2016 er der indberettet i alt 34 episoder, der omhandlede akut fastholdelse og føring, jf. § 126 i Serviceloven, hvor 30 episoder er indberettet på handicapområdet og 4 på ældreområdet.

  Indberetningerne efter § 126 på handicapområdet vedrører 10 borgere, hvoraf bl.a. 10 indberetninger er modtaget angående samme borger.

  Til sammenligning var indberetningerne på handicapområdet i 2015 fordelt blandt 12 borgere, hvoraf 70 indberetninger vedrørte samme borger.

  I 2016 har Middelfart Kommune modtaget 3 ansøgninger om anvendelse af stofseler, jf. § 128 i Serviceloven, hvoraf 1 ansøgning er på handicapområdet og 2 på ældreområdet. I 2015 var der behandlet 2 ansøgninger om stofseler.

  I 2016, ligesom i 2015, har Middelfart Kommune givet forhåndsgodkendelse til anvendelse af magt i personlige hygiejnesituationer jf. § 126 a i Serviceloven, 1 på handicapområdet og 2 på ældreområdet.

  Desuden blev der i 2016 givet 4 forhåndsgodkendelser til anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer jf. § 125, som er dobbelt så mange som i 2015. Der blev givet 3 forhåndsgodkendelser på handicapområdet og 1 på ældreområdet.

  Der har været indberettet 1 episode om tilbageholdelse i boligen jf. § 127 på handicapområdet og tilladelse var ikke givet.

  Der har været 4 indberetninger om magtanvendelse på psykiatriområdet i 2016. Til sammenligning har der været 1 indberetning i 2015. Der blev ikke modtaget nogen indberetninger på psykiatriområdet i 2014 og 2013.

  I forhold til alle magtindberetningssager udarbejdes der altid en pædagogisk handleplan med henblik på at forebygge magtanvendelser. Der afholdes fortsat undervisning for medarbejdere 4 gange årligt med formålet at forebygge uhensigtsmæssige magtanvendelser.

  Økonomi:

  Ingen.

  Høring:

  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

  Behandlingsplan:
  Social- og Sundhedsudvalget den 8. marts 2017
  Økonomiudvalget den 27. marts 2017
  Byrådet den 3. april 2017

  Social- og sundhedsudvalget den 8. marts 2017
  Taget til efterretning.

  Beslutning:

  Anbefales godkendt
  John Kruse deltog ikke i sagens behandling

  Behandlingsplan

  Social- og Sundhedsudvalget 8. marts 2017 kl. 16:30
  Økonomiudvalget 27. marts 2017 kl. 14:00
  Byrådet 3. april 2017 kl. 17:00

  Social- og Sundhedsudvalget 8. marts 2017 kl. 16:30

  Taget til efterretning.

  Økonomiudvalget 27. marts 2017 kl. 14:00

  Anbefales godkendt
  John Kruse deltog ikke i sagens behandling

  Bilag:

  LUKKEDE SAGER